Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene

Efter statsministerens indstilling er der ved kongelig resolution af 10. september 2019 fastsat følgende bestemmelser vedrørende forretningernes fordeling mellem ministrene:

§ 1. Følgende områder henlægges til udenrigsministeren: Naboskabsprogrammet, Det Dansk-Arabiske Partnerskabsinitiativ samt Freds- og Stabiliseringsfonden.

Stk. 2. Den departementale ekspedition af sager vedrørende disse forretningsområder sker i Udenrigsministeriet under ledelse af udenrigsministeren og under dennes ansvar.

§ 2. Ressortansvaret for kompetencen til at træffe beslutning om midlertidig grænsekontrol på de indre grænser i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 af 9. marts 2016 om en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) og kompetencen til at fastsætte nærmere regler om kontrol af ulovligt ophold efter indrejse, jf. udlændingelovens § 38, stk. 9, og § 60, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 239 af 10. marts 2019 med senere ændringer, overføres fra udlændinge- og integrationsministeren til justitsministeren pr. 16. september 2019.

§ 3. Ressortansvaret for registrering af asylansøgere, forkyndelse, oplysning og afklaring af afgjorte asyl- og opholdssager, udlændinges frivillige udrejse samt behandling af sager, der ikke indebærer anvendelse af tvang eller magtanvendelse, efter udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 239 af 10. marts 2019 med senere ændringer, overføres fra justitsministeren til udlændinge- og integrationsministeren pr. 16. september 2019.

Statsministeriet, den 12. september 2019

Mette Frederiksen

/ Carsten Madsen