Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år

Herved bekendtgøres lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år, jf. lovbekendtgørelse nr. 1020 af 21. oktober 2008, med de ændringer, der følger af lov nr. 707 af 25. juni 2010, § 1 i lov nr. 327 af 23. marts 2013, § 3 i lov nr. 236 af 15. marts 2017, § 1 i lov nr. 1558 af 18. december 2018 og § 2 i lov nr. 86 af 30. januar 2019.

§ 1. Tobaksvarer må ikke sælges til personer under 18 år.

Stk. 2. Ved tobaksvarer forstås:

1) Varer, der er bestemt til at ryges, indsnuses, suttes eller tygges, hvis de helt eller delvis er fremstillet af tobak.

2) Varer, der fortrinsvis benyttes i forbindelse med tobaksrygning.

§ 2. Alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 1,2 eller derover må ikke sælges til personer under 16 år fra butikker, hvor der foregår detailsalg.

Stk. 2. Alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 16,5 og derover må ikke sælges til personer under 18 år fra butikker, hvor der foregår detailsalg.

§ 2 a. Den, der erhvervsmæssigt sælger tobaksvarer, skal kræve fremvisning af gyldig billedlegitimation, hvis sælgeren er i tvivl om, at kunden er fyldt 18 år.

Stk. 2. Den, der erhvervsmæssigt sælger alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 1,2 eller derover, skal kræve fremvisning af gyldig billedlegitimation, hvis sælgeren er i tvivl om, at kunden er fyldt 16 år.

Stk. 3. Den, der erhvervsmæssigt sælger alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 16,5 eller derover, skal kræve fremvisning af gyldig billedlegitimation, hvis sælgeren er i tvivl om, at kunden er fyldt 18 år.

Stk. 4. Butikker, hvor der foregår detailsalg af tobaksvarer og alkoholholdige drikkevarer, skal ved synlig skiltning, der er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, informere om, at salg af tobaksvarer og alkoholholdige drikkevarer kun kan finde sted ved kundens forevisning af gyldig billedlegitimation, hvis sælgeren er i tvivl om, at kunden opfylder aldersgrænserne for salg af tobaksvarer og alkoholholdige drikkevarer, jf. stk. 1-3.

Stk. 5. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om udformning, opsætning m.v. af skilte, jf. stk. 4.

§ 2 b. Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med, at kravene i §§ 1-2 a og regler udstedt i medfør af § 2 a, stk. 5, overholdes.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsens repræsentanter har til enhver tid uden forevisning af legitimation adgang til forhandleres butikslokaler med henblik på at kontrollere overholdelsen af §§ 1-2 a og regler udstedt i medfør af § 2 a, stk. 5.

Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsens repræsentanter kan mod behørig legitimation og uden retskendelse kræve at få meddelt alle oplysninger fra detailforhandlere og købere af alkohol, tobaksvarer og urtebaserede rygeprodukter, der er nødvendige for kontrollen efter stk. 1.

§ 3. Tobaksvarer må ikke indføres fra andre EU-lande af personer under 18 år.

Stk. 2. Alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på mellem 1,2 og 16,4 må ikke indføres fra andre EU-lande af personer under 16 år.

Stk. 3. Alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 16,5 og derover må ikke indføres fra andre EU-lande af personer under 18 år.

§ 4. (Ophævet)

§ 5. For overtrædelse af §§ 1-2 a og regler udstedt i medfør af § 2 a, stk. 5, straffes butiksindehaveren, restauratøren, hotelværten, kantineindehaveren m.v. med bøde. Det skal ved straffens udmåling betragtes som en særligt skærpende omstændighed, hvis overtrædelsen af §§ 1-2 a og regler udstedt i medfør af § 2 a, stk. 5, er af grov eller gentagen karakter. Bestemmelsen i straffelovens § 23 finder ikke anvendelse.

Stk. 2. Ved særlig grov eller gentagen overtrædelse af §§ 1 og 2 a kan der ske fratagelse af retten til at markedsføre tobak i en periode.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Loven træder i kraft den 1. juli 2004.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 97 af 9. februar 1994 om foranstaltninger mod alkoholmisbrug.

§ 7. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 536 af 17. juni 2008 (Aromastoffer, aldersgrænser for salg af tobak og udstilling af tobaksvarer på tobaksudsalgsteder) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Loven træder i kraft den 1. september 2008.


Lov nr. 707 af 25. juni 2010 (Ændring af aldersgrænsen for salg af alkohol m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.1)


Lov nr. 327 af 23. marts 2013 (Krav om billedelegitimation og skiltning herom samt forbud mod reklame for tobaksvarer på internettet for specialbutikker) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. september 2013.


Lov nr. 236 af 15. marts 2017 om udstedelse af legitimationskort indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 4 Loven træder i kraft den 1. juli 2017.

§ 5 Legitimationskort, der ved ikrafttrædelsen af denne lov er udstedt efter § 4, stk. 1, i lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år, jf. lovbekendtgørelse nr. 1020 af 21. oktober 2008 som ændret ved lov nr. 707 af 25. juni 2010 og § 1 i lov nr. 327 af 23. marts 2013, forbliver gyldige indtil udløbet af disse korts gyldighedsperiode.


Lov nr. 1558 af 18. december 2018 (Tilførsel af kontrolopgave til Sikkerhedsstyrelsen) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2019.


Lov nr. 86 af 30. januar 2019 (Udvælgelse af id-udsteder og udstedelse af sikkerhedsstempelmærker samt skærpede sanktioner ved salg af tobak til personer under 18 år) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Stk. 1. (Udelades)

Stk. 2. Lovens § 2 træder i kraft den 20. maj 2019.

Stk. 3-4. (Udelades)

Sundheds- og Ældreministeriet, den 26. august 2019

Magnus Heunicke

/ Anja Gade Andersen

Officielle noter

1) I bekendtgørelse nr. 92 af 4. februar 2011 om ikrafttræden af lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og salg af alkohol til personer under 16 år (Ændring af aldersgrænsen for salg af alkohol m.v.) fastsættes det i medfør af § 2 i lov nr. 707 af 25. juni 2010 om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og salg af alkohol til personer under 16 år, at loven træder i kraft den 7. marts 2011.