Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet

At-vejledning F. 1.7-1

Februar 2012 - Opdateret september 2019

Denne vejledning er skrevet til virksomheder, som ønsker at beskæftige personer, som har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i udlandet.

Vejledningen fortæller, hvornår personerne skal have deres udenlandske kvalifikationer anerkendt for at måtte arbejde med de pågældende opgaver i Danmark, og hvordan virksomheder eller de pågældende personer selv kan søge om at få anerkendt deres udenlandske kvalifikationer.

Direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesdirektivet) er på arbejdsmiljøområdet blevet implementeret ved en ændring af lov om arbejdsmiljø og ved bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet. Det er reglerne i bekendtgørelsen, som denne vejledning handler om.

Reglerne om anerkendelse finder anvendelse, når der efter de danske regler stilles krav om en særlig uddannelse eller prøve, før arbejdet må udføres.

I kapitel 8 er der en ordliste, hvor ord og begreber bliver forklaret.

Arbejdstilsynet bruger begrebet “personen” om den arbejdskraft, som skal have sine udenlandske kvalifikationer anerkendt.

1. Om anerkendelse

Anerkendelse betyder “godkendelse” af en persons erhvervsmæssige kvalifikationer fra udlandet. I mange tilfælde er det en forudsætning for anerkendelse, at Arbejdstilsynet kontrollerer en persons erhvervsmæssige kvalifikationer, før personen kan arbejde i Danmark. I visse tilfælde er det tilstrækkeligt, at arbejdsgiveren sikrer sig, at en person har de nødvendige erhvervsmæssige kvalifikationer fra udlandet, inden personen påbegynder arbejde i Danmark.

Når kvalifikationerne er anerkendt, har personen ret til at udøve det pågældende erhverv i Danmark på baggrund af sine udenlandske kvalifikationer. Personer, der har fået anerkendt deres kvalifikationer, må ikke udøve eller udføre andet arbejde end det arbejde, de er kvalificeret til i deres hjemland uanset, at den tilsvarende danske uddannelse giver adgang til mere.

Personens udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer kan fx være uddannelse og/eller erhvervserfaring fra et eller flere forskellige job.

Det fremgår af kapitel 3, 4 og 5 i vejledningen, om det er Arbejdstilsynet eller arbejdsgiveren, der skal anerkende kvalifikationerne.

Erhverv, der kræver særlig uddannelse eller prøve

Det følger af arbejdsmiljølovgivningen, at visse erhverv og jobfunktioner, hvor der kan være betydelig fare for ulykker og sygdom kun må udføres af personer, der har gennemgået en bestemt uddannelse eller aflagt prøve. Der er tale om såkaldt lovregulerede erhverv, fordi det ved lov er bestemt, at man skal have en særlig uddannelse. Erhvervene er derfor omfattet af anerkendelsesdirektivet.

De konkrete kvalifikationskrav for disse uddannelser fremgår af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, som Arbejdstilsynet bruger ved vurderingen af kvalifikationer erhvervet i udlandet.

En person, der vil have anerkendelse for kvalifikationer erhvervet i udlandet, skal kunne dokumentere, at vedkommendes udenlandske kvalifikationer svarer til dem, man ville opnå ved at gennemføre den relevante erhvervsfaglige uddannelse i Danmark.

Man må ikke udøve eller udføre mere end, hvad man er kvalificeret til i udlandet uanset, at den tilsvarende danske uddannelse giver adgang til mere.

Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at alle, der udfører arbejde, har de fornødne kvalifikationer - hvad enten de er erhvervet i Danmark eller i udlandet.

Erhverv og jobfunktioner, der er omfattet af reglerne

Arbejde, som indebærer brug af tekniske hjælpemidler, og som indebærer særlige ulykkesrisici:

– Arbejde med eftersyn, vedligeholdelse og reparation på elevatorer mv.

– Arbejde som kedelpasser

– Arbejde som kranfører

– Arbejde som gaffeltruckfører

– Arbejde som fører af gaffelstabler

– Arbejde som fører af teleskoplæsser

– Arbejde som kølemontør

– Arbejde som stilladsopstiller.

Arbejde, som indebærer brug af særlige farlige stoffer og materialer, og som udgør særlig sundhedsfare:

– Arbejde med indvendig nedrivning af asbest

– Arbejde med asfaltmaterialer

– Arbejde med epoxy og isocyanater

– Arbejde med styren

– Arbejde med svejsning samt termisk skæring og slibning i tilknytning hertil.

Derudover stilles der krav om, at koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet skal gennemgå en særlig uddannelse.

For en nærmere afgrænsning af, hvornår der konkret stilles krav om uddannelse, henvises til bilaget til denne vejledning.

2. Hvad skal man gøre, når man skal beskæftige arbejdskraft fra udlandet?

Hvis man skal beskæftige personer med erhvervsmæssige kvalifikationer fra udlandet, skal personerne ofte søge om at få deres kvalifikationer anerkendt. Hvorvidt en person skal søge om anerkendelse, afhænger af, i hvilket land personen har opnået sine udenlandske kvalifikationer (EU-/EØS-land eller tredjeland), om personen skal arbejde fast eller midlertidigt i Danmark, og hvad personen skal arbejde med.

Personen kan selv søge om anerkendelse, eller virksomheden kan gøre det på vegne af personen. Anerkendelse af kvalifikationer er personlig, og gives derfor til den person, som ansøgningen handler om.

Personen må kun arbejde med de pågældende arbejdsopgaver i Danmark, hvis Arbejdstilsynet har anerkendt vedkommendes udenlandske kvalifikationer, eller – i de situationer, hvor det er relevant – hvis arbejdsgiveren har sikret sig dokumentation for, at personen besidder de erhvervsmæssige kvalifikationer, som fremgår af bekendtgørelsen om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Det kan fx være i form af dokumentation for erhvervserfaring i udlandet eller uddannelsesbevis fra udlandet.

Personen skal kunne fremvise dokumentation for, at kvalifikationerne er blevet anerkendt af Arbejdstilsynet eller – hvor det er relevant – af arbejdsgiveren. Personen skal på anmodning fra Arbejdstilsynet kunne fremvise denne dokumentation.

Virksomheden skal derudover altid sikre, at personen kan udføre det pågældende arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Reglerne om anerkendelse skelner mellem tre situationer:

1. Hvis man midlertidigt eller lejlighedsvist skal beskæftige personer med kvalifikationer fra EU/EØS-lande mv. – se kapitel 3

2. Hvis man fast skal beskæftige personer med kvalifikationer fra EU/EØS-lande mv. – se kapitel 4

3. Hvis man skal beskæftige personer med kvalifikationer fra tredjelande – se kapitel 5.

3. Hvis man midlertidigt eller lejlighedsvist skal beskæftige personer med kvalifikationer fra EU/EØS-lande mv.

Hvis der er tale om midlertidig eller lejlighedsvis arbejde, er proceduren forskellig afhængigt af, hvilket erhverv eller jobfunktion personen skal arbejde med. Herudover afhænger proceduren af, om personen, der søger anerkendelse for sine udenlandske kvalifikationer, ansøger som ansat eller som selvstændig/ledende medarbejder.

Nogle erhverv og funktioner kræver, at virksomheden eller personen selv søger om anerkendelse af kvalifikationerne hos Arbejdstilsynet. Andre kræver, at arbejdsgiveren sikrer, at personen har de rette erhvervsmæssige kvalifikationer og dokumentation herfor.

Hvornår en person arbejder midlertidigt/lejlighedsvist i Danmark, kan ikke defineres præcist, men afhænger af arbejdets varighed, hyppighed, tilbagevenden og kontinuitet.

Når man som arbejdsgiver skal vurdere, om en person skal arbejde midlertidigt/lejlighedsvist, kan man lægge vægt på, om der er tale om sæsonarbejde, åremålsansættelser og ansættelser på tidsbegrænsede kontrakter, hvilket som hovedregel anses som midlertidigt/lejlighedsvist. Derudover er personens intentioner med arbejdet afgørende, og også om personen skal deltage i hele arbejdsforløbet eller kun en del af det.

Hvis en person arbejder i Danmark midlertidigt/lejlighedsvist, men med gentagne tilbagevendende perioder, kan det efter en konkret vurdering anses som fast arbejde.

3.1. Arbejdsområder der kræver anerkendelse fra Arbejdstilsynet

Følgende erhverv og jobfunktioner kræver, at personen selv eller virksomheden søger om anerkendelse af kvalifikationerne hos Arbejdstilsynet:

– Arbejde med indvendig nedrivning af asbest

– Arbejde med svejsning

– Arbejde med eftersyn, vedligeholdelse og reparation på elevatorer m.m.

– Arbejde som fører af teleskoplæsser

– Arbejde som gaffeltruckfører

– Arbejde som kedelpasser

– Arbejde som kranfører af mobile kraner over 30 tonsmeter og tårnkraner over 8 tonsmeter

– Arbejde som kølemontør

– Arbejde som stilladsopstiller (dog ikke rulle- og bukkestilladser).

Personen må ikke arbejde med ovenstående uden at have fået kvalifikationerne fra udlandet kontrolleret og anerkendt af Arbejdstilsynet eller have gennemgået en dansk uddannelse.

3.1.1. Dokumentation for kvalifikationer

Dokumentation for erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de erhverv, der er nævnt i afsnit 3.1, skal bestå i følgende:

Kopi af udenlandske certifikater, uddannelsesbeviser mv., hvis personen kommer fra et land, hvor der er krav i lovgivningen om uddannelse/certifikat,

Dokumentation for, at personen har udøvet det pågældende erhverv eller har udført det pågældende arbejde i mindst et år inden for de sidste 10 år, hvis personen kommer fra et land, hvor der ikke er krav i lovgivningen om uddannelse/certifikat, eller

Dokumentation for, at personen opfylder dokumentationskravene til selvstændige og ledende medarbejdere. Se også afsnit 6.2.3.

Se afsnit 6.2 om dokumentation for erhvervserfaring og/eller uddannelse.

3.2. Arbejdsområder, der ikke kræver anerkendelse fra Arbejdstilsynet

Hvis personen skal arbejde i nedenstående erhverv eller jobfunktioner, skal der ikke søges om anerkendelse af kvalifikationerne hos Arbejdstilsynet. I stedet for skal virksomheden sikre, at personen har den nødvendige dokumentation for erfaring og/eller uddannelse, og at personen er kvalificeret til at udføre det pågældende arbejde.

Det gælder for følgende:

Arbejde med asfaltmaterialer

Arbejde med epoxy og isocyanater

Arbejde med styren

Arbejde som fører af gaffelstabler

Arbejde som kranfører (mobile kraner over 30 tonsmeter og tårnkraner over 8 tonsmeter kræver anerkendelse fra Arbejdstilsynet)

Arbejde som stilladsopstiller (kun rulle- og bukkestilladser)

Arbejde som koordinator for sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet.

3.2.1. Dokumentation for kvalifikationer

I de erhverv og jobfunktioner, som ikke kræver anerkendelse fra Arbejdstilsynet, og hvor virksomheden selv skal sikre dokumentationen, skal virksomheden sikre sig, at personen har de fornødne kvalifikationer i form af uddannelse eller erhvervserfaring.

Dokumentationen skal bestå i:

Udenlandske certifikater, uddannelsesbeviser mv., hvis personen kommer fra et land, hvor der er krav i lovgivningen om en uddannelse (lovreguleret uddannelse), certifikat, autorisation e.l., eller

Beviser for, at personen har udøvet erhvervet eller har udført det pågældende arbejde i mindst et år inden for de sidste 10 år, hvis personen kommer fra et land, hvor der ikke er krav i lovgivningen om en uddannelse, certifikat, autorisation e.l.

Se afsnit 6.2 om dokumentation for erhvervserfaring og/eller uddannelse.

3.3. Arbejdstilsynets frister for sagsbehandling

Arbejdstilsynet skal hurtigst muligt og senest en måned fra modtagelsen bekræfte, at ansøgningen om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer er modtaget. Arbejdstilsynet skal inden en måned oplyse ansøgeren om det, hvis der eventuelt mangler dokumentation.

Efter at Arbejdstilsynet har kontrolleret dokumentationen, træffer vi en afgørelse. Det skal ske inden en måned efter, at vi har modtaget den fuldstændige dokumentation.

Hvis der fx er tvivl om, hvorvidt et uddannelsesbevis/certifikat er ægte, kan det betyde en forsinkelse af afgørelsen. I denne og lignende situationer kan fristen forlænges med en måned.

Hvis Arbejdstilsynet ikke har truffet afgørelse eller givet svar inden for disse frister, kan personen udføre arbejdet, selv om han/hun ikke har modtaget en anerkendelse.

Hvis Arbejdstilsynet meddeler ansøgeren, at der kræves en egnethedsprøve – se kapitel 7 – vil vi senest en måned efter denne meddelelse træffe afgørelse på baggrund af prøven. Hvis personen udebliver fra prøven eller ikke består, vil Arbejdstilsynet ikke anerkende kvalifikationerne.

4. Hvis man fast skal beskæftige personer med kvalifikationer fra EU/EØS-lande mv.

Arbejdstilsynet skal altid kontrollere og anerkende de erhvervsmæssige kvalifikationer, før man fast kan beskæftige personer, som skal arbejde inden for erhverv eller jobfunktioner, der kræver uddannelse i Danmark.

Proceduren afhænger af, om personen, der søger anerkendelse for sine udenlandske kvalifikationer, ansøger som ansat eller som selvstændig/ledende medarbejder.

Fast arbejde defineres som permanent arbejde i Danmark. Som udgangspunkt er der tale om fast arbejde, hvis der indgås en tidsubegrænset ansættelsesaftale. Det samme gælder, når personen har fast tilknytning og ophold i Danmark.

Følgende erhverv og jobfunktioner kræver anerkendelse:

Arbejde med indvendig nedrivning af asbest

Arbejde med asfaltmaterialer

Arbejde med epoxy og isocyanater

Arbejde med styren

Arbejde med svejsning

Arbejde med eftersyn, vedligeholdelse og reparation på elevatorer m.m.

Arbejde som kedelpasser

Arbejde som kranfører, gaffeltruckfører og fører af gaffelstablere og teleskoplæssere

Arbejde som kølemontør

Arbejde som stilladsopstiller

Arbejde som koordinator for sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet.

Personen må ikke arbejde med ovenstående uden at have fået kvalifikationerne fra udlandet kontrolleret og anerkendt af Arbejdstilsynet eller have gennemgået en dansk uddannelse.

4.1. Dokumentation for kvalifikationer

Dokumentation for erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de erhverv, der er nævnt i kapitel 4, skal bestå i følgende:

Kopi af udenlandske certifikater, uddannelsesbeviser mv., hvis personen kommer fra et land, hvor der er krav i lovgivningen om uddannelse/certifikat (lovreguleret uddannelse),

Dokumentation for, at personen har udøvet det pågældende erhverv eller har udført det pågældende arbejde i mindst et år inden for de sidste 10 år, og kopi af et eller flere relevante kursus- eller uddannelsesbeviser, hvis personen kommer fra et land, hvor der ikke er krav i lovgivningen om uddannelse/certifikat, eller

Dokumentation for, at personen opfylder dokumentationskravene for selvstændige og ledende medarbejdere. Se også afsnit 6.2.3.

Se afsnit 6.2 om dokumentation for erhvervserfaring og/eller uddannelse.

4.2. Arbejdstilsynets frister for sagsbehandling

Arbejdstilsynet skal hurtigst muligt og senest en måned fra modtagelsen bekræfte, at ansøgningen om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer er modtaget. Arbejdstilsynet skal inden en måned oplyse ansøgeren om det, hvis der eventuelt mangler dokumentation.

Efter at Arbejdstilsynet har kontrolleret dokumentationen, træffer vi en afgørelse. Det skal ske inden tre måneder efter, at vi har modtaget den fuldstændige dokumentation.

Hvis der fx er tvivl om, hvorvidt et uddannelsesbevis/certifikat er ægte, kan det betyde en forsinkelse af afgørelsen. I denne og lignende situationer kan fristen forlænges med en måned.

Hvis Arbejdstilsynet ikke har truffet en afgørelse inden for fristerne, må personen ikke arbejde i Danmark.

Hvis Arbejdstilsynet kræver prøvetid eller en egnethedsprøve – se kapitel 7 – vil vi træffe afgørelse om anerkendelse på baggrund af prøvetiden eller egnethedsprøven. Hvis personen udebliver eller ikke består, vil Arbejdstilsynet som udgangspunkt ikke anerkende kvalifikationerne.

5. Hvis man skal beskæftige personer med kvalifikationer fra tredjelande

Arbejdstilsynet skal altid anerkende de erhvervsmæssige kvalifikationer, før man som virksomhed kan beskæftige personer med kvalifikationer fra tredjeland, som skal arbejde inden for erhverv og jobfunktioner, der kræver uddannelse i Danmark. Dette gælder, uanset om der er tale om fast eller midlertidigt eller lejlighedsvist arbejde. Det gælder for følgende:

Arbejde med indvendig nedrivning af asbest

Arbejde med asfaltmaterialer

Arbejde med epoxy og isocyanater

Arbejde med styren

Arbejde med svejsning

Arbejde med eftersyn, vedligeholdelse og reparation på elevatorer mv.

Arbejde som kedelpasser

Arbejde som kranfører, gaffeltruckfører og fører af gaffelstablere og teleskoplæssere

Arbejde som kølemontør

Arbejde som stilladsopstiller

Arbejde som koordinator for sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet.

Personen må ikke arbejde med ovenstående uden, at have fået kvalifikationerne fra udlandet kontrolleret og anerkendt af Arbejdstilsynet eller have gennemgået en dansk uddannelse.

Personer som har erhvervet deres kvalifikationer i tredjelande kan ikke søge anerkendelse på baggrund af udenlandske erhvervserfaringer som selvstændig eller ledende medarbejder. Denne ansøgningsproces er forbeholdt personer, som har erhvervet deres kvalifikationer i et EU-/EØS land.

5.1. Dokumentation for kvalifikationer

Dokumentation for erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de erhverv, der er nævnt i kapitel 5, skal bestå i følgende:

Kopi af udenlandske certifikater, uddannelsesbeviser mv., hvis personen kommer fra et land, hvor der er krav i lovgivningen om uddannelse/certifikat (lovreguleret uddannelse) eller

Dokumentation for, at personen har udøvet det pågældende erhverv eller har udført det pågældende arbejde i mindst 3 år inden for de sidste 10 år, og kopi af et eller flere relevante kursus- eller uddannelsesbeviser, hvis personen kommer fra et land, hvor der ikke er krav i lovgivningen om uddannelse/certifikat.

5.2. Arbejdstilsynets frister for sagsbehandling

Arbejdstilsynet skal hurtigst muligt og senest en måned fra modtagelsen bekræfte, at ansøgningen om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer er modtaget. Arbejdstilsynet skal inden en måned oplyse ansøgeren om det, hvis der eventuelt mangler dokumentation.

Efter at Arbejdstilsynet har kontrolleret dokumentationen, træffer vi en afgørelse. Det skal ske inden tre måneder efter, at vi har modtaget den fuldstændige dokumentation.

I tilfælde af vanskeligheder, som kan betyde en forsinkelse af afgørelsen, kan fristen forlænges med en måned. Et eksempel på vanskeligheder er tvivl om ægtheden af et uddannelsesbevis/certifikat.

Hvis Arbejdstilsynet ikke har truffet en afgørelse inden for fristerne, må personen ikke arbejde i Danmark.

Hvis afgørelsen medfører et krav om en prøvetid eller en egnethedsprøve – se kapitel 7 – vil Arbejdstilsynet træffe afgørelse på baggrund af prøvetiden eller egnethedsprøven. Hvis personen udebliver eller ikke består, vil Arbejdstilsynet som udgangspunkt træffe afgørelse om, at kvalifikationerne ikke kan anerkendes.

6. Sådan søger man om anerkendelse

Både virksomheden og personen selv kan søge om anerkendelse hos Arbejdstilsynet. Den situation, hvor man som virksomhed selv skal sikre, at personen har de rette kvalifikationer og dokumentation, er beskrevet i afsnit 3.2.1.

6.1. Ansøgningens indhold

Ansøgningen skal indeholde:

Bevis for nationalitet, fx kopi af pas

Navn, adresse og fødselsdato

Oplysninger om, hvorvidt det drejer sig om midlertidigt, lejlighedsvist eller fast arbejde

Navn og adresse på indsenderen, hvis det fx er virksomheden og ikke personen selv

Dokumentation for erhvervserfaring og/eller uddannelse. Se punkt 6.2, og punkt 6.2.3.

Ansøgningen kan enten sendes:

via dette link https://amid.dk/selvbetjening/anerkendelse-af-kvalifikationer

til postkasseanerkendelse@at.dk, eller

til den følgende adresse: Arbejdstilsynet, Landskronagade 33, 2100 København Ø.

Hvis Arbejdstilsynet kan anerkende de udenlandske kvalifikationer, udsteder vi et anerkendelsesbrev til personen og fremsender det til personen eller til den virksomhed, der har søgt på vegne af personen.

Hvis Arbejdstilsynet kan anerkende, at personen arbejder som selvstændig eller ledende medarbejder, vil personen modtage brev herom.

6.2. Dokumentation for erhvervserfaring og/eller uddannelse

Dokumentationen for erhvervserfaring og uddannelse skal opfylde bestemte betingelser for at være tilstrækkelig.

Personen skal fx have gennemført en udenlandsk uddannelse, når erhvervet er lovreguleret i det land, hvor personen har opnået sin erhvervsmæssige erfaring Lovreguleret betyder, at der i lovgivningen er krav om, at personen skal have en uddannelse, certifikat eller anden form for tilladelse for at arbejde inden for erhvervet. Hvis erhvervet ikke er lovreguleret i det land, hvor personen har opnået sin erhvervsmæssige erfaring, er betingelsen i stedet, at personen skal have udøvet erhvervet i et bestemt tidsrum på mindst et år (dog tre år, hvis kvalifikationerne er erhvervet i tredjeland).

EU-Kommissionen har udarbejdet en database over lovregulerede erhverv i EU/EØS-lande og Schweiz, som kan findes på: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/

6.2.1. Dokumentation for uddannelse

Følgende dokumenter kan bruges som dokumentation for uddannelse:

Eksamensbevis

Certifikat

Uddannelsesbevis

Svendebrev

Andet bevis for uddannelse.

Derudover kan personen eventuelt fremlægge dokumenter, som beskriver, at han/hun er en fuldt kvalificeret erhvervsudøver i hjemlandet, fx hvis man som supplement til et skoleforløb har gennemført en supplerende erhvervsuddannelse, prøvetid, faglig prøve, erhvervspraktik e.l.

6.2.2. Dokumentation for erhvervserfaring

Det er op til personen, som ønsker sine kvalifikationer anerkendt, at dokumentere sin erhvervserfaring, når erhvervet ikke er lovreguleret i det land, hvor personen har opnået sin erhvervsmæssige erfaring.

Der er ikke egentlige formkrav til dokumentationen for erhvervserfaring. Men det kan fx være ansættelseskontrakter eller udtalelser fra tidligere arbejdsgivere i udlandet, lønsedler eller selvangivelser fra udlandet. Det er vigtigt, at det fremgår, at den pågældende person har arbejdet inden for det relevante område i den påkrævede periode, og i visse tilfælde hvad arbejdet har bestået i.

Dokumentationen kan ikke bestå i fx en tro og love-erklæring eller en udtalelse fra den arbejdsgiver, som ønsker at ansætte den pågældende person.

Arbejdstilsynet vil bede om en redegørelse, hvis vi ikke kan vurdere personens erhvervsmæssige kvalifikationer ud fra den indsendte dokumentation.

Hvis personen kun skal dokumentere erhvervserfaring, kan Arbejdstilsynet anmode om, at personen eller arbejdsgiveren supplerer dokumentationen med en redegørelse. Denne skal indeholde oplysninger om, hvad personen har arbejdet med, hvor længe, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger der har været fulgt i det pågældende arbejde. Denne redegørelse skal Arbejdstilsynet bruge til at vurdere, om den pågældende persons kvalifikationer er på niveau med de danske krav.

6.2.3. Dokumentationskravene til selvstændige eller ledende medarbejdere

Personer, som har arbejdet med et lovreguleret erhverv eller jobfunktion som selvstændige eller i en ledende stilling i et andet EU-land, EØS-land eller et land, der har aftaler med EU, kan arbejde i Danmark med det samme erhverv, hvis et af de følgende dokumentationskrav er opfyldt:

Personen har i seks på hinanden følgende år arbejdet som selvstændig eller som virksomhedsleder. Udøvelsen af virksomheden må ikke være ophørt mere end ti år forud for den dato, hvor ansøgning og fuldstændig dokumentation er indgivet.

Personen har i tre på hinanden følgende år arbejdet som selvstændig eller som virksomhedsleder efter forudgående uddannelse på mindst tre år, der er afsluttet med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt af et kompetent farligt organ som værende fyldestgørende

Personen har i fire på hinanden følgende år arbejdet som selvstændig eller som virksomhedsleder efter forudgående erhvervsuddannelse på mindst to år, der er afsluttet med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt af et kompetent fagligt organ som værende fyldestgørende.

Personen har i tre på hinanden følgende år arbejdet som selvstændig og i mindst fem år som arbejdstager. Udøvelsen af virksomheden må ikke være ophørt mere end ti år forud for den dato, hvor ansøgning og fuldstændig dokumentation er indgivet.

Personen har i fem på hinanden følgende år arbejdet i en ledende stilling, heraf mindst tre år med tekniske opgaver og med ansvar for mindst en afdeling af virksomheden efter forudgående erhvervsuddannelse på mindst tre år, der er afsluttet med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt af et kompetent fagligt organ som værende fyldestgørende.

Dokumentationen skal være udstedt af den kompetente myndighed eller det kompetente organ i det pågældende land.

Når Arbejdstilsynet har modtaget den ovenstående dokumentation, vil Arbejdstilsynet undersøge, om personen opfylder de nævnte dokumentationskrav.

6.3. Dokumentationens form

Arbejdstilsynet kan som udgangspunkt ikke kræve, at personen skal fremlægge originaler eller dokumenter, hvis ægthed er bekræftet af de konsulære eller de nationale myndigheder. Almindelige fotokopier af de væsentlige dokumenter vil blive accepteret.

Hvis der er tvivl om dokumenternes ægthed, kan vi dog kræve, at de kompetente myndigheder i det land, hvor dokumenterne er udstedt, bekræfter fotokopierne.

6.4. Skift fra midlertidigt eller lejlighedsvist til fast arbejde

Hvis en person har fået anerkendt sine erhvervsmæssige kvalifikationer til at kunne arbejde midlertidigt eller lejlighedsvist med et bestemt erhverv i Danmark, og personen efterfølgende beslutter sig for at arbejde permanent i Danmark, kan anerkendelsen efter en konkret vurdering ændres til at gælde i et fast ansættelsesforhold. Det kræver en ansøgning til Arbejdstilsynet. Ansøgningen bør indeholde det oprindelige anerkendelsesbrev samt oplysninger om det faste arbejde.

6.5. Sprog

Arbejdstilsynet kan i konkrete sager kræve dokumentationen oversat, hvis den ikke er skrevet på et sprog, som kan læses af Arbejdstilsynet, men kun hvis dokumenterne er nødvendige for at kunne behandle ansøgningen. Det gælder dog ikke for fx identitetskort eller pas.

Arbejdstilsynet accepterer som udgangspunkt dokumenter på engelsk, tysk, svensk og norsk.

7. Hvis Arbejdstilsynet ikke kan anerkende de udenlandske kvalifikationer

Hvis Arbejdstilsynet ikke kan anerkende personens erhvervsmæssige kvalifikationer, fordi der er væsentlige forskelle mellem personens kvalifikationer og de danske kvalifikationskrav, og forskellene ikke kan opvejes af personens erhvervserfaring eller viden, færdigheder og kompetencer opnået gennem livslang læring, kan Arbejdstilsynet betinge anerkendelsen af, at personen gennemgår en prøvetid eller består en egnethedsprøve.

Dokumentationen for den livslange læring, som indgår i denne vurdering, skal være formelt attesteret af et relevant organ i personens hjemland eller etableringsland.

Personer, der ønsker at arbejde fast i Danmark, kan vælge mellem prøvetid eller en egnethedsprøve, mens personer, der ønsker at arbejde midlertidigt eller lejlighedsvist, skal bestå en egnethedsprøve.

7.1. Prøvetid

En prøvetid/praktikperiode består i, at ansøgeren i en begrænset periode udøver sit erhverv i Danmark under opsyn af en kvalificeret fagmand. Prøvetiden afsluttes med en bedømmelse. Det er Arbejdstilsynet, der ud fra en konkret vurdering i den enkelte sag, herunder af ansøgerens samlede erfaringer med det pågældende erhverv, bestemmer prøvetidens indhold og varighed samt indholdet af den afsluttende bedømmelse. Ansøgeren skal dog selv finde et praktiksted.

Arbejdstilsynet kan eventuelt tilrettelægge prøvetiden i samarbejde med den virksomhed, hvor personen skal ansættes. Men den afsluttende bedømmelse skal foretages af en uafhængig fagmand, som Arbejdstilsynet vælger, fx en person fra et AMU-center eller Arbejdstilsynet.

Prøvetid vil kun være relevant for personer, som ønsker at arbejde fast i Danmark.

7.2. Egnethedsprøve

En egnethedsprøve skal bruges til at vurdere, om personen har de faglige kundskaber til at udøve et bestemt erhverv eller en bestemt funktion i Danmark, der kræver uddannelse. Egnethedsprøven er en teoretisk og/eller praktisk prøve, som Arbejdstilsynet fastsætter indholdet af.

En egnethedsprøve vil finde sted på et uddannelsessted, hvor der undervises i det pågældende erhverv, fx en teknisk skole eller et AMU-center.

8. Forklaring på ord og begreber

Anerkendelse

Anerkendelse betyder “godkendelse” af en persons erhvervsmæssige kvalifikationer fra udlandet. I mange tilfælde er det en forudsætning for anerkendelse, at Arbejdstilsynet kontrollerer en persons erhvervsmæssige kvalifikationer, før personen kan arbejde i Danmark. I visse tilfælde er det tilstrækkeligt, at arbejdsgiveren sikrer sig, at en person har de nødvendige erhvervsmæssige kvalifikationer fra udlandet, inden personen kan arbejde i Danmark.

Erhverv

Der er tale om et erhverv, når der arbejdes med en maskine, en proces eller et stof.

Før der er tale om et erhverv i denne sammenhæng, skal arbejdstageren dog have arbejdet med maskinen, processen eller stoffet på en sådan måde, at dette har indgået som en fast bestanddel af jobbet i en nærmere fastsat årrække. Men det behøver ikke at være det eneste, personen laver. Der kan altså også være tale om et erhverv, selv om erhvervet kun udgør en del af de samlede arbejdsopgaver.

Der er således tale om et erhverv, når fx en truckfører kører truck som en fast bestanddel af sit arbejde, eller når en maler anvender epoxy som et fast led i sit arbejde.

Erhvervserfaring

Perioder, hvor man faktisk har arbejdet inden for sit erhverv. En person opnår erhvervserfaring, hvis han/hun lovligt har udøvet et bestemt erhverv i hjemlandet eller et andet medlemsland undtagen i Danmark.

Erhvervsmæssige udenlandske kvalifikationer

Kvalifikationer, som er baseret på et uddannelsesbevis, et kursusbevis og/eller erhvervserfaring.

For at få erhvervsmæssige udenlandske kvalifikationer skal personen have gennemgået en uddannelse eller arbejdet med det pågældende erhverv i sit hjemland.

EU/EØS-lande mv.

Belgien, Bulgarien, Cypern (det græskcypriotiske område), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Fast arbejde (etablering)

Permanent arbejde i et EU/EØS-land mv. Som udgangspunkt er der tale om fast arbejde, hvis der indgås en tidsubegrænset ansættelsesaftale.

Hjemland

Det land, hvor en person er fuldt kvalificeret til at udøve sit erhverv. Det er ikke nødvendigvis det land, som personen bor i eller kommer fra.

Kompetent myndighed

Den myndighed, der administrerer de pågældende lovregulerede erhverv – i denne sammenhæng er det Arbejdstilsynet.

Ledende medarbejder/virksomhedsleder

En person, som i en virksomhed inden for det pågældende erhvervsområde har virket:

som leder af en virksomhed eller en filial af en virksomhed,

som stedfortræder for indehaveren eller lederen af en virksomhed, såfremt denne stilling er forbundet med et ansvar, der svarer til det, der påhviler den indehaver eller leder, som vedkommende er stedfortræder for, eller

i en ledende stilling med forretningsmæssige og/eller tekniske opgaver og med ansvar for mindst en af virksomhedens afdelinger. Dette kan for eksempel være en administrerende direktør eller virksomhedsleder.

Personen skal i medfør af sin stilling som ledende medarbejder have udøvet de arbejdsopgaver, som vedkommende ønsker at få anerkendt.

Livslang læring

Al almen uddannelse, erhvervsuddannelse, uformel uddannelse og uformel læring, som man deltager i igennem hele livet, og som resulterer i øget viden og øgede færdigheder, herunder faglig etik. Det kan fx være opstilling af stilladser gennem flere år i forbindelse med festivaller, byfester o.l. i hjemlandet eller tilbagevendende kørsel med fx gaffeltruck på en familieejet virksomhed i hjemlandet.

Lovreguleret erhverv

Når der enten direkte eller indirekte i love eller andre regler kræves bestemte erhvervsmæssige kvalifikationer for at udføre et bestemt erhverv. Kvalifikationerne skal kunne dokumenteres ved et certifikat, et kursusbevis e.l.

Lovreguleret uddannelse

En uddannelse, som er specifikt rettet mod at arbejde inden for et bestemt erhverv, og som er fastlagt af hjemlandets love og administrative bestemmelser. Uddannelsen består af et uddannelsesforløb, eventuelt suppleret med en erhvervsuddannelse, en praktisk uddannelse eller erhvervspraktik.

Midlertidigt/lejlighedsvist arbejde

Det skal vurderes fra sag til sag, hvornår en person arbejder midlertidigt/lejlighedsvist i Danmark. Det kan ikke defineres præcist, men skal vurderes ud fra arbejdets varighed, hyppighed, tilbagevenden og kontinuitet. Sæsonarbejde, åremålsansættelser og ansættelser på tidsbegrænsede kontrakter er som hovedregel midlertidigt/lejlighedsvist. Desuden er personens intentioner med arbejdet afgørende, og også om personen skal deltage i hele arbejdsforløbet eller kun en del af det. Hvis en person arbejder i Danmark midlertidigt/lejlighedsvist, men med gentagne tilbagevendende perioder, kan det efter en konkret vurdering anses som fast arbejde.

Tredjelande

Tredjelande er alle lande i:

– Afrika

– Mellemøsten

– Asien

– Nord- og Sydamerika

– Tidligere Sovjetrepublikker (med undtagelse af de baltiske lande)

– Australien og Oceanien.

Uddannelsesbevis

Et certifikat og/eller et bevis for en kompetencegivende uddannelse. Uddannelsesbeviset skal være udstedt af en myndighed i uddannelseslandet.

Værtsland

Det land, hvor personen ønsker at arbejde.

Bilag

Erhverv, der kræver en særlig uddannelse eller prøve

Arbejde, som indebærer brug af tekniske hjælpemidler, og som indebærer særlige ulykkesrisici:

De forskellige krav til uddannelserne fremgår af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

1. Arbejde med eftersyn, vedligeholdelse og reparation på elevatorer mv.

Der er krav om uddannelse ved arbejde med eftersyn, vedligeholdelse og reparation på elevatoren mv.

2. Arbejde som kedelpasser

Der er krav om et kedelpassercertifikat ved selvstændig pasning af dampkedler mv. i kontrolklasse A og B.

3. Arbejde som kranfører

Der er krav om et kranførercertifikat ved arbejde med mekanisk drevne kraner o.l. hejsemidler, som kan løfte en byrde frithængende, og som har mindst én mekanisk drevet bevægelse ud over hejse- og firebevægelsen.

Der stilles ikke krav om uddannelse til løft af byrder med kraner i følgende situationer:

Hvis kranens tilladte belastning maksimalt er 8 tons/tonsmeter.

Hvis den tilladte belastning er begrænset til 8 tons, fx med nøglekontakt, og hvis belastningen fra byrden altid er inden for kranens understøttelsesflade, så der ikke er risiko for, at kranen kan vælte.

Hvis kranen kun kan løfte byrder i lodret retning. Det kræves således ikke certifikat for at løfte med en talje på en manuelt drevet løbekat.

Hvis det er en fast installeret kran, der ikke kan vælte, og hvis den er opstillet, så personer ikke kan komme ind i arbejdsområdet, mens den er i drift, og det er udelukket, at fejlbetjening eller tab af byrder kan forvolde personskade.

Hvis kranen tilhører et skib og føres af skibets besætning.

Hvis kranen afprøves efter opstilling eller reparation, når formålet er at kontrollere, at alt fungerer, som det skal.

Tilsvarende stilles der ikke krav om kranføreruddannelse til entreprenørmaskiner, herunder teleskoplæssere, der bruges som kran i forbindelse med deres normale arbejdsopgaver. Undtagelsen gælder når alle følgende betingelser er opfyldt:

Hvis der ikke er andre personer i umiddelbar nærhed af den byrde, der løftes, transporteres eller sættes af. Det er dog tilladt at styre byrden på plads under afsætningen.

Hvis byrden ikke løftes mere end ca. 1 m over terræn.

Hvis maskinerne efterses og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

Hvis leverandørens brugs- og vedligeholdelsesanvisninger er på maskinen.

Undtagelserne gælder for alle kran- og certifikattyper, herunder for teleskoplæssere, der bruges til kranarbejde.

Uanset de oven for nævnte undtagelser er der krav om kranførercertifikat:

Hvis der løftes personer med kraner, eller hvis to eller flere kraner arbejder sammen om at løfte en byrde (”samløft”), med mindre:

kranerne kun har mekanisk drevet hejs og fri bevægelse eller

hvis det ikke er muligt for personer at komme ind i arbejdsområdet under drift så det kan udelukkes, at fejlbetjening eller tab af byrden kan forvolde personskade, eller

kranerne tilhører et skib og føres af skibets besætning.

4. Arbejde som fører af gaffeltruck og gaffelstablere

Der er krav om certifikat ved arbejde med gaffeltrucks og gaffelstablere, som har mekanisk løft af byrden langs den ene side af en lodret mast og har mekanisk kørsel.

Der stilles ikke krav om gaffeltruckførercertifikat til:

Gaffeltrucks og gaffelstablere med en løftehøjde på højst 1 m.

Gaffeltrucks og gaffelstablere, som altid under kørslen er styret af skinner e.l., fx sporbundne plukketrucks og reolstablere.

Gaffeltrucks og gaffelstablere, der tilhører et skib og føres af dets besætning.

Jordbrugstraktorer med gaffelløfteraggregat eller med lignende udstyr, der løfter byrden langs siden af en lodret mast, når løfterens største løftehøjde ikke overstiger 3,3 m. og føreren mindst er i besiddelse af traktorførerbevis. Denne undtagelse gælder dog kun ved traktorernes anvendelse inden for jordbruget, og kun for traktorer, der ikke er udlejet erhvervsmæssigt med fører fra maskinstationer o.l.

Gaffeltrucks monteret med selvstændig bevægelig kranarm må kun føres af personer, der er i besiddelse af kranførercertifikat.

5. Arbejde som fører af teleskoplæsser

Der er krav om certifikat til teleskoplæsser ved arbejde med teleskoplæssere, som har mekanisk løft af byrden placeret på gafler for enden af en udskydelig arm, med udskud på over 1,5 m.

Der er ligeledes krav om certifikat til teleskoplæsser ved arbejde med teleskoplæssere, der anvendes til personløft og til teleskoplæsser der er monteret med løfteåg til containere, og som anvendes i terminalområder.

Der er derudover krav om kranførercertifikat til teleskoplæsser ved arbejde med teleskoplæssere, der indrettes og bruges til kranarbejde.

Der stilles ikke krav om kranførercertifikat til teleskoplæssere, der bruges som kran i forbindelse med maskinernes normale arbejdsopgaver, hvis

byrden ikke løftes mere end ca. 1 m over terræn,

der ikke er personer i umiddelbar nærhed af byrden, når den løftes, transporteres eller afsættes. Dog er det tilladt at styre byrden på plads under afsætning, og

maskinerne efterses og vedligeholdes i overensstemmelse med leveran dørens anvisninger, og leverandørens brugs- og vedligeholdelsesanvisninger er på maskinen

hvis leverandørens brugs- og vedligeholdelsesanvisninger er på maskinen.

6. Arbejde som kølemontør

Der er krav om et certifikat ved selvstændigt arbejde med opstilling, montering, idriftsætning, reparation, vedligeholdelse, nedlukningsarbejde, herunder tømning, samt foretagelse af årligt eftersyn af anlæg med fyldning større end 2,5 kg kølemiddel på køleanlæg mv.

7. Arbejde som stilladsopstiller

Der er krav om en uddannelse ved arbejde med opstilling, ændring af opstilling og ved nedtagning af

stilladser, der er mere end 3 m høje, samt

skorstens- og rygningsstilladser og stilladser ophængt i kæder, der er mere end 3 m over det omgivende underlag.

Arbejde, som indebærer brug af særlige farlige stoffer og materialer, og som udgør særlig sundhedsfare:

1. Arbejde med indvendig nedrivning af asbest

Der er krav om en uddannelse ved arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale indvendigt i bygninger og i skibe, tog, maskiner mv., hvor dette materiale har været anvendt som isolering mod varme, kulde, støj, fugt og brand.

2. Arbejde med asfaltmaterialer

Der er krav om en uddannelse ved arbejde med asfaltmaterialer i form af vejasfalt, støbeasfalt, tagdækning eller broisolering og andet vandtryks- og fugtisoleringsarbejde med bitumenprodukter.

Dog stilles der ikke krav om en uddannelse ved arbejde med:

Asfaltmaterialer i form af tagdækning, når de personer, der udfører arbejdet, har arbejdet med asfaltmaterialer i form af tagdækning forud for den 1. december 2011.

Tagdækning eller broisolering og andet vandtryks- og fugtisoleringsarbejde med bitumenprodukter, når der arbejdes med uopvarmede asfaltmaterialer, som fx vindpap og murpap, som ikke indeholder organiske opløsningsmidler. (Dog kun, hvis der ved arbejdsprocessen ikke dannes luftforurening).

3. Arbejde med epoxy og isocyanater

Der er krav om en uddannelse ved arbejde med eopxy og isocyanater bortset fra ved fremstilling af epoxy og isocyanater.

4. Arbejde med styren

Der er krav om en uddannelse ved arbejde med styren, herunder polyester - støbning og spartelarbejde i forbindelse med finish ved polyesterstøbning. Der er ikke noget uddannelseskrav ved arbejde med færdighærdet polyester.

5. Arbejde med svejsning

Der er krav om en uddannelse ved arbejde med svejsning og termisk skæring i metal samt slibning i tilknytning hertil.

Koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet

Der er krav om en uddannelse ved arbejde som koordinator af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet. Der henvises til At-vejledning F. 2.3. om arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser.

Baggrund:

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Læs også:

Workplacedenmark.dk har til formål at fortælle udenlandske virksomheder og udstationerede lønmodtagere om deres rettigheder og pligter i Danmark. https://workplacedenmark.dk/

Styrelsen for Videregående Uddannelsers information vedr. EU-regler om vurdering og anerkendelse: https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/mere-om-anerkendelse/eu-regler

EU-kommissionen har udarbejdet en database over lovregulerede erhverv i EU/EØS-lande og Schweiz: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof

Læs også branchefællesskaberne for arbejdsmiljøs vejledninger mv.:

Branchefællesskaberne for arbejdsmiljøs vejledninger kan findes på www.bfa-web.dk

Arbejdstilsynet, den 19. september 2019