Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at arbejdet med snitning af grøntsager på pålægsmaskinen udføres fuldt forsvarligt, herunder at der anvendes resteholder, når kniven kører. (arbejdets udførelse - anvendelse af tekniske hjælpemidler - sikringsdele og beskyttelsesudstyr)

Nævnet vurderede, at arbejdet med snitning af grøntsager på en pålægsmaskine på ulykkestidspunktet ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget fik oplyst, at pålægsmaskinen på ulykkestidspunktet blev anvendt til snitning af agurk uden resteholder, imens kniven var aktiveret.

Nævnet lagde til grund, at den ansatte var i færd med at snitte en agurk, som hun som vanligt ville snitte på pålægsmaskinen. Maskinen bliver normalt altid anvendt til dette i slukket tilstand. Den ansatte var instrueret, og metoden, som blev anvendt til dette arbejde, var gængs og kendt i branchen.

Nævnet lagde desuden til grund, at den ansatte af uvisse årsager tændte for pålægsmaskinen, hvorved klingen arbejdede sig hurtigere igennem agurken end forventet. Den ansattes hånd gled, så den ansatte skar sig i højre langefinger.

Et mindretal på fire af nævnets medlemmer fandt, at arbejdsgiveren havde levet op til sine forpligtelser efter loven, og at der var tale om en upåregnelig og abnorm handling fra ansattes side, hvorfor der ikke var grundlag for påbuddet.

Den konkrete afgørelse

[Adressat udeladt]

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 27. august 2019 behandlet [navn udeladt]s klage på vegne af [navn udeladt] over Arbejdstilsynets afgørelse af 21. februar 2019 med strakspåbud om at sikre, at arbejdet med snitning af grøntsager på pålægsmaskinen hos [navn udeladt], [adresse udeladt], udføres fuldt forsvarligt, herunder at der anvendes resteholder, når kniven kører.

Nævnet traf følgende

A F G Ø R E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholder Arbejdstilsynets afgørelse af 21. februar 2019.

B E G R U N D E L S E

Et flertal af Arbejdsmiljøklagenævnets medlemmer vurderer, at arbejdet med snitning af grøntsager på pålægsmaskinen på ulykkestidspunktet den 28. september 2018 hos [navn udeladt], [adresse udeladt], ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Flertallet lægger vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøg den 13. december 2019 hos virksomheden fik oplyst, at pålægsmaskinen på ulykkestidspunktet blev anvendt til snitning af agurk uden resteholder, imens kniven var aktiveret.

Flertallet lægger til grund, at den ansatte var i færd med at snitte en agurk, som hun som vanligt ville snitte på pålægsmaskinen. Maskinen bliver normalt altid anvendt til dette i slukket tilstand. Den ansatte var instrueret, og metoden, som er anvendt til dette arbejde, er gængs og kendt i branchen.

Flertallet lægger desuden til grund, at den ansatte af uvisse årsager tændte for pålægsmaskinen, hvorved klingen arbejdede sig hurtigere igennem agurken end forventet. Den ansattes hånd gled, så den ansatte skar sig i højre langefinger.

Det følger af arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Det følger desuden af arbejdsmiljøloven, at maskiner skal anvendes, så de er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

Det følger af reglerne om tekniske hjælpemidler, at sikringsdele eller andet beskyttelsesudstyr skal anvendes efter hensigten, og foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger skal iagttages.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et flertal på 7 ud af nævnets 11 stemmeberettigede medlemmer.

B E M Æ R K N I N G E R T I L K L A G E N

[Navn udeladt] har i klagen anført, at Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig grad har dokumenteret, at der er sket en overtrædelse af arbejdsmiljølovens regler.

[Navn udeladt] har desuden anført, at arbejdsgiver har iagttaget

samtlige forpligtelser efter loven, og at denne derfor ikke kan være rette pligtsubjekt for afgørelsen.

[Navn udeladt] har endvidere anført, at det i denne sag ikke er dokumenteret, at arbejdsgiver har overtrådt reglerne, idet det hverken af begrundelsen eller beskrivelsen af de faktiske forhold fremgår, hvori overtrædelsen fra arbejdsgivers side består.

[Navn udeladt] har videre anført, at det forhold, at den ansatte vælger at handle imod arbejdsgivers instruktioner og ”af uvisse årsager valgte at tænde for pålægsmaskinen” ikke kan medføre et påbud til arbejdsgiver.

[Navn udeladt] har endelig bemærket, at en ulykke ikke i sig selv kan dokumentere en overtrædelse af reglerne.

Flertallet skal hertil bemærke, at afgørelser og påbud efter arbejdsmiljøloven bliver givet til den ansvarlige virksomhed og arbejdsgiver forudsat, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere personer, der er ansat hos eller tilknyttet virksomheden.

Flertallet skal endvidere bemærke, at afgørelsen ikke angår virksomhedens pligt til at instruere sine ansatte, men angår den måde arbejdet er udført på. Instruktion kan være med til at sikre, at en lignende ulykke ikke indtræffer igen.

Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at instruktionen bliver efterlevet, og at arbejdet til enhver tid bliver udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Virksomheden er således ikke fri for ansvar efter arbejdsmiljøloven ved at have sørget for relevante sikkerhedsforanstaltninger og instruktion.

Det afgørende ved vurderingen er, at arbejdet ikke blev udført forsvarligt, idet den ansatte anvendte en pålægsmaskine til snitning af agurk uden resteholder, imens kniven var aktiveret. Derved blev den ansatte udsat for fare for at komme i kontakt med kniven, hvilket resulterede i en arbejdsulykke.

Flertallet skal endelig bemærke, at det forhold, at den ansatte eventuelt måtte have handlet i strid med virksomhedens instruktion, ikke har betydning for, om der kan træffes afgørelse efter arbejdsmiljøloven, men kan have betydning ved en eventuel straffesag.

M I N D R E T A L S U D T A L E L S E

4 af nævnets medlemmer finder, at arbejdsgiveren har levet op til sine forpligtelser efter loven, og at der er tale om en upåregnelig og abnorm handling fra ansattes side, hvorfor der ikke er grundlag for påbuddet.

R E G L E R

Arbejdsmiljøklagenævnet henviser til

Om Arbejdstilsynets ret til at træffe afgørelse

§ 77, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017

Om arbejdets udførelse

§ 38, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017

Om anvendelse af tekniske hjælpemidler

§ 45, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017

§ 9, stk. 2, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Reglerne kan læses på de følgende sider.

O P L Y S N I N G E R N E I S A G E N

Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som klagenævnet har modtaget fra Arbejdstilsynet.

På klagenævnets vegne

[Navn udeladt]

[Stilling udeladt]

Kopi til

[Adressat udeladt]
[Adressat udeladt]
[Adressat udeladt]
[Adressat udeladt]

Regler

Lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendt-gørelse nr. 1084 af 19. september 2017

Kapitel 5

Arbejdets udførelse

§ 38. Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Kapitel 7

Tekniske hjælpemidler m.v.

§ 45. Maskiner, maskindele, beholdere, præfabrikerede konstruktioner, apparater, redskaber, byggevarer, andre tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler skal være indrettet og skal anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.

Kapitel 13

Arbejdstilsynet

§ 77. Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Kapitel 2

Almindelige bestemmelser

Brug m.v. § 9.

Stk. 2. Sikringsdele eller andet beskyttelsesudstyr skal anvendes efter hensigten, og foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger skal iagttages.