Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Fastholdelse af påbud om at sikre, at arbejdet med at håndtere 20 kg plastsække blev udført, så det var sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt (manuel håndtering - bæring - underarmsafstand - forværrende faktorer)

Arbejdstilsynet gav påbud til en virksomhed om at sikre, at arbejdet med at håndtere 20 kg plastsække blev udført, så det var sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Risikoen ved håndtering af sækkene skulle undgås ved at tilrettelægge arbejdet hensigtsmæssigt, herunder ved brug af tekniske hjælpemidler.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelsen idet nævnet fandt, at arbejdet ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdet udsatte de ansatte for belastninger, der kunne medføre skade på især lænderyg, skulder og nakke.

Nævnet lagde vægt på, at en ansat bar en plastsæk på 20 kg indeholdende sort Polyethylen ca. 25 meter i underarmsafstand. Der var desuden en forhøjning på ca. 15 cm foran ovnens operatørplads, som den ansatte bar sækken op til via en rampe.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at omfanget af bærearbejdet for den ansatte var 4 sække med sort Polyethylen, der skulle bæres ca. 25 meter, og 6-8 sække med gul Polyethylen, der skulle bæres ca. 12 meter op til ovnens operatørplads. Den ansatte oplyste desuden, at det kunne være op til 20 poser pr. ansat pr. skift, der skulle bæres.

Nævnet lagde herudover vægt på, at virksomheden i høringssvar oplyste, at sækkene primært skulle bæres 2-10 meter og undtagelsesvist ca. 20 meter. Når sækkene blev flyttet mere end 10-20 meter anvendtes som regel en vogn til at flytte dem med. Normalt løftes dagligt 8-12 sække fordelt på 8 timer.

Et mindretal på tre af nævnets medlemmer fandt, at der i sagen var væsentlig tvivl om, hvordan bæringen var foregået, da sagen indeholdt modstridende oplysninger herom. Mindretallet fandt derfor, at Arbejdstilsynet ikke havde dokumenteret, at der blev båret i underarmsafstand, hvorfor påbuddet burde blive hjemvist.

Den konkrete afgørelse

[Adressat udeladt]

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 27. august 2019 behandlet [navn udeladt]s klage på vegne af [navn udeladt] over Arbejdstilsynets afgørelse af 21. november 2018 med påbud om at sikre, at arbejdet med håndtering af 20 kg plastsække i [navn udeladt] udføres, så det er sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Risikoen ved håndtering af 20 kg plastsække indeholdende Polyethylen skal undgås ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder ved brug af tekniske hjælpemidler.

 

Nævnet traf følgende

A F G Ø R E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholder Arbejdstilsynets afgørelse af 21. november 2018.

Nævnets afgørelse skal efterkommes senest den 9. december 2019.

Tilbagemelding skal ske til Arbejdstilsynet senest den 16. december 2019.

B E G R U N D E L S E

Et flertal af Arbejdsmiljøklagenævnets medlemmer vurderer, at arbejdet med bæring af 20 kg plastsække til ovnens operatørplads hos [navn udeladt], [adresse udeladt], ikke er planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da arbejdet udsætter de ansatte for belastninger, der kan medføre skade på især lænderyg, skulder og nakke.

Flertallet lægger vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøg den 30. oktober 2018 hos virksomheden konstaterede, at en ansat bar en plastsæk á 20 kg indeholdende sort Polyethylen ca. 25 meter i underarmsafstand.

Der var desuden en forhøjning på ca. 15 cm foran ovnens operatørplads, som den ansatte bar sækken op til via en rampe.

Flertallet lægger endvidere vægt på, at Arbejdstilsynet fik oplyst af den ansatte, at omfanget af bærearbejdet for den ansatte var 4 sække med sort Polyethylen, der skulle bæres ca. 25 meter, og 6-8 sække med gul Polyethylen, der skulle bæres ca. 12 meter op til ovnens operatørplads. Den ansatte oplyste desuden, at der kan være op til 20 poser pr. ansat pr. skift, der skal bæres.

Flertallet lægger herudover vægt på, at virksomheden i høringssvar af 13. og 14. november 2018 har oplyst, at sækkene primært bæres 2-10 meter og undtagelsesvist ca. 20 meter. Når sækkene flyttes mere end 10-20 meter anvendes som regel en vogn til at flytte dem med. Normalt løftes dagligt 8-12 sække fordelt på 8 timer.

Det følger af arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Det følger af reglerne om manuel håndtering, at arbejde med manuel håndtering skal planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Det følger desuden af samme regler, at manuel håndtering, der kan indebære risiko for sikkerhed eller sundhed, skal undgås ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder anvendelse af tekniske hjælpemidler. Hvis dette ikke er muligt, skal der træffes effektive foranstaltninger til imødegåelse af risikoen.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et flertal på 8 ud af nævnets 11 stemmeberettigede medlemmer.

B E M Æ R K N I N G E R T I L K L A G E N

[Navn udeladt] har i klagen på vegne af [navn udeladt] anført, at arbejdet med håndtering af plastsækkene foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde.

[Navn udeladt] anfører desuden, at Arbejdstilsynet ikke har bemærket noget om forværrende faktorer i forbindelse med håndtering af plastsække, og at det af At-vejledning D-3-1 fremgår, at løft på 20 kg i underarmsafstand er muligt, når der ikke er forværrende faktorer, ligesom der ved løft i den nederste del af det gule område skal foretages en vurdering af løftet med henblik på, om der er forværrende faktorer.

[Navn udeladt] fremhæver endvidere, at de fleste bæringer finder sted inden for en afstand på 2-10 meter og undtagelsesvist mere end 10 meter.

[Navn udeladt] anfører endelig, at håndtering af plastsækken og bæringen sker inden for gældende krav.

[Navn udeladt] har i supplerende bemærkninger af 19. februar, 20. marts og 30. april 2019 anført, at det fremgår, at sækken holdes ind til kroppen, hvorfor det er [navn udeladt]s opfattelse, at løftet foregår tæt på kroppen og ikke i underarmsafstand. Der må derfor ifølge Arbejdstilsynets vejledning gerne bæres 20 kg mere end 2 meter.

[Navn udeladt] anfører desuden, at antallet af sække, som håndteres, ligger på et antal mellem 8 til 12 sække på en dag, og dette finder sted over en arbejdsdag på 8 timer. Dette betyder, at der håndteres ca. 1 sæk i timen, hvilket giver en samlet løftemængde på mellem 160 kg og 240 kg. pr. dag. Mængden er derfor langt under de grænseværdier, som er oplyst i vejledningen.

[Navn udeladt] er endvidere ikke enig med Arbejdstilsynet i, at bæring 10 til 12 gange om dagen kan kategoriseres som en forværrende faktor.

Flertallet skal indledende bemærke, at afgørelsen drejer sig om bæring af plastsække og ikke løft.

Flertallet skal desuden bemærke, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget konstaterede, at den ansatte holdt sækken ind mod kroppen i underarmsafstand på grund af sækkens størrelse og fordi, at den ansatte greb om sækkens top og bund.

Flertallet skal endvidere bemærke, at der i arbejdet med bæring er flere forværrende faktorer, idet der bæres sække, som er uhåndterlige og mangler håndgreb. Sækkene er desuden ustabile, da indholdet i sækkene kan forskubbe sig.

Det er også en forværrende faktor, at der bæres i underarmsafstand.

Endvidere forekommer der et skråt underlag/niveauforskydning, da der foran ovnens operatørplads er en forhøjning på ca. 15 cm, hvor den ansatte skal bære sækken op til via rampe. Herudover gentages bæring af plastsækkene flere gange i løbet af en arbejdsdag.

Flertallet skal hertil bemærke, at alle de nævnte forhold er forværrende faktorer, som skal tages med i vurderingen af bærearbejdet. Da der bæres 20 kg i underarmsafstand, overstiger det i væsentlig grad den vejledende vægtgrænse på 12 kg i underarmsafstand.

Herudover er der forværrende faktorer, hvorfor man ikke alene kan gå ud fra de vejledende vægtgrænser. De vejledende grænser er kun vejledende for bæring, hvor der ikke er øvrige faktorer, der forværrer belastningen.

M I N D R E T A L S U D T A L E L S E

3 af nævnets medlemmer finder, at der i sagen er væsentlig tvivl om, hvordan bæringen er foregået, da sagen indeholder modstridende oplysninger omkring bæringen. Mindretallet finder derfor, at Arbejdstilsynet ikke har dokumenteret, at der bæres i underarmsafstand, hvorfor påbuddet bør hjemvises.

R E G L E R

Arbejdsmiljøklagenævnet henviser til

Om Arbejdstilsynets ret til at træffe afgørelse:

§ 77, stk. 1, i Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017 af lov om arbejdsmiljø

Om manuel håndtering:

§ 38, stk. 1, i Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017 af lov om arbejdsmiljø

§ 3, stk. 1 og 2, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1164 af 16. december 1992 om manuel håndtering

Reglerne kan læses på de følgende sider.

O P L Y S N I N G E R N E I S A G E N

Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som klagenævnet har modtaget fra Arbejdstilsynet og brev af 19. februar, 20. marts og 30. april 2019 fra [navn udeladt], samt brev af 5. marts, 28. marts og 13. maj 2019 fra Arbejdstilsynet.

På klagenævnets vegne

[Navn udeladt]

[Stilling udeladt]

Kopi til

[Adressat udeladt]
[Adressat udeladt]
[Adressat udeladt]

Regler

Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017 af lov om arbejdsmiljø

Kapitel 5

Arbejdets udførelse

§ 38. Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Kapitel 13

Arbejdstilsynet

§ 77. Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1164 af 16. december 1992 om manuel håndtering

Kapitel 2

Arbejdets udførelse

§ 3. Arbejde med manuel håndtering skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Stk. 2. Manuel håndtering, der kan indebære risiko for sikkerhed eller sundhed, skal undgås ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder anvendelse af tekniske hjælpemidler. …