Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Fastholdelse af påbud om, at arbejdet i biohallen skal planlægges, tilrettelægges og udføres, så påvirkning fra biologiske agenser så vidt muligt undgås eller iværksætte effektive foranstaltninger til imødegåelse af risikoen for sundhedsskader. Fastholdelse af påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at bistå sig med at efterkomme påbud om at træffe effektive foranstaltninger mod påvirkning fra biologiske agenser ved arbejde i biohallen samt med at forebygge lignende arbejdsmiljøproblemer.

Vedrørende påbud om arbejdet i biohallen:

Nævnet vurderede, at arbejdet i biohallen indebar risiko for, at de ansatte blev udsat for biologiske agenser i form af mikroorganismer, sporer, bakterier, endotoksiner og bio-aerosoler.

Nævnet lagde vægt på, at biohallen dagligt behandlede ca. 100 tons kildesorteret organisk dagrenovation, og at det organiske materiale var under forrådnelse mv., hvorved der blev udviklet mikroorganismer, sporer, bakterier, endotoksiner, organisk støv og bio-aerosoler.

Nævnet lagde desuden vægt på, at ventilationsanlægget ikke var tilstrækkeligt til at forhindre, at de ansatte i biohallen blev udsat for biologiske agenser, ligesom anlægget medvirkede til at skabe luftstrømme i biohallen, så bioaerosoler kom i de ansattes indåndingszone.

Vedrørende påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver

Nævnet vurderede, at påvirkningen fra biologiske agenser ved arbejde i biohallen er et alvorligt og komplekst arbejdsmiljøproblem, der er vanskeligt at løse.

Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet havde afgivet påbud, der vedrørte risikoen for udsættelse for biologiske agenser ved arbejde med større mængder organisk materiale, hvis der samtidig er aerosoler, der med overvejende sandsynlighed indeholder biologiske agenser, og en markant affaldsagtig lugt eller lugt af forrådnelse.

Et mindretal på et af nævnets medlemmer vurderede, at Arbejdstilsynet ikke havde dokumenteret, at der var en sundhedsmæssig risiko i sagen, hvorfor påbuddet burde blive ophævet.

Medlemmet fandt derfor, at der heller ikke var grundlag for påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Den konkrete afgørelse

[Adressat udeladt]

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 27. august 2019 behandlet [navn udeladt]s klager på vegne af [navn udeladt] over Arbejdstilsynets afgørelser af 1. februar 2019, hvorefter virksomheden har fået følgende påbud:

Påbud om, at arbejdet i biohallen skal planlægges, tilrettelægges og udføres, så påvirkning fra biologiske agenser så vidt muligt undgås. Hvis det ikke er muligt at undgå påvirkning fra biologiske agenser, skal der iværksættes effektive foranstaltninger til imødegåelse af risikoen for sundhedsskader.

Påbud til virksomheden om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at bistå sig med at efterkomme påbud om at træffe effektive foranstaltninger mod påvirkning fra biologiske agenser ved arbejde i biohallen samt med at forebygge lignende arbejdsmiljøproblemer.

Nævnet traf følgende

A F G Ø R E L S E R

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholder Arbejdstilsynets afgørelser af 1. februar 2019.

Nævnets afgørelser skal efterkommes senest den 6. januar 2020.

Tilbagemelding skal ske til Arbejdstilsynet senest den 13. januar 2020.

Arbejdstilsynet skal senest den 11. oktober 2019 have besked om, at [navn udeladt] har indgået aftale med en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

B E G R U N D E L S E R

Vedrørende påbud om arbejdet i biohallen

Et flertal af Arbejdsmiljøklagenævnets medlemmer vurderer, at arbejdet i biohallen på arbejdsstedet [adresse udeladt] indebærer risiko for udsættelse for biologiske agenser i form af mikroorganismer, sporer, bakterier, endotoksiner og bio-aerosoler.

Flertallet lægger herved vægt på, at biohallen dagligt behandler ca. 100 tons kildesorteret organisk dagrenovation. Der er tale om affald, der inden afhentningen kan have været opbevaret i op til 2 uger i containere og affaldsposer. Det organiske materiale er under forrådnelse mv., hvorved der udvikles mikroorganismer, sporer, bakterier, endotoksiner, organisk støv og bio-aerosoler. Alene på grund af mængden af affald vil affaldet indeholde store mængder af mikroorganismer.

Flertallet lægger endvidere vægt på, at det organiske materiale ved behandlingen i forbehandlingsanlægget sønderrives, findeles og flyttes rundt på åbne og lukkede mekaniske transportsystemer.

Flertallet lægger desuden vægt på, at der i de åbne dele af forbehandlingsanlægget sker en frigivelse og spredning af biologiske agenser til biohallens indeklima samt nedfald på vandrette flader. Dette sker især, når det organiske affald bliver aflæsset, er under transport mellem anlæggets åbne dele, bliver omvæltet eller rystet, når rejekt falder fra transportbånd til transportbånd, eller når luftstrømme bevæger sig over eller igennem den organiske dagerenovation eller rejekten.

Flertallet lægger yderligere vægt på, at der ved spuling af hallens flader hvirvles biologiske agenser op med vandet, hvorved der dannes bio-aerosoler.

Flertallet lægger herudover vægt på, at det organiske støv ved brug af luftfugtningsanlægget bliver omdannet til bio-aerosoler, som de ansatte kan indånde.

Flertallet lægger endelig vægt på, at ventilationsanlægget ikke er tilstrækkeligt til at forhindre, at de ansatte i biohallen bliver udsat for biologiske agenser, ligesom anlægget medvirker til at skabe luftstrømme i biohallen, så bioaerosoler kommer i de ansattes indåndningszone.

Det følger af arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Det følger af reglerne om biologiske agenser og arbejdsmiljø, at reglerne omfatter arbejde, som på grund af sin art eller de forhold, hvorunder det foregår, indebærer, at man kan blive udsat for påvirkning fra biologiske agenser, herunder arbejde i forbindelse med indsamling, behandling og bortskaffelse af affald, herunder dagrenovation.

Det følger endvidere af reglerne, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at påvirkning fra biologiske agenser så vidt muligt undgås. ¬¬Hvis det ikke er muligt at undgå påvirkning fra biologiske agenser, skal der iværksættes effektive foranstaltninger til imødegåelse af risikoen for ulykker eller sundhedsskader.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et flertal på 10 ud af nævnets 11 stemmeberettigede medlemmer.

Vedrørende påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver

Et flertal af Arbejdsmiljøklagenævnets medlemmer vurderer, at påvirkningen fra biologiske agenser ved arbejde i biohallen er et alvorligt og komplekst arbejdsmiljøproblem, der er vanskeligt at løse.

Flertallet lægger herved vægt på, at Arbejdstilsynet har afgivet påbud, der vedrører risikoen for udsættelse for biologiske agenser ved arbejde med større mængder organisk materiale, hvis der samtidig er aerosoler, der med overvejende sandsynlighed indeholder biologiske agenser, og en markant affaldsagtig lugt eller lugt af forrådnelse.

Flertallet finder derfor, at virksomheden skal bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå med at efterkomme påbuddet.

Flertallet lægger endvidere vægt på, at arbejdsgiveren ikke inden for det seneste år har løst et identisk arbejdsmiljøproblem på samme arbejdssted, og hvor løsningen umiddelbart kan overføres.

Det følger af reglerne om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet, at Arbejdstilsynet afgiver rådgivningspåbud, når Arbejdstilsynet samtidigt afgiver påbud som følge af overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen vedrørende et eller flere komplekse eller alvorlige arbejdsmiljøproblemer.

Det følger endvidere af reglerne, at arbejdsgiveren skal indhente bistand fra en rådgivningsvirksomhed, når Arbejdstilsynet afgiver påbud, der vedrører risikoen for udsættelse for biologiske agenser ved arbejde med større mængder organisk materiale, hvis der samtidig er aerosoler, der med overvejende sandsynlighed indeholder biologiske agenser, og en markant affaldsagtig lugt eller lugt af forrådnelse.

Der afgives ikke rådgivningspåbud til arbejdsgiveren, hvis arbejdsgiveren inden for det seneste år har løst et identisk arbejdsmiljøproblem på samme arbejdssted, og hvor løsningen umiddelbart kan overføres.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et flertal på 10 ud af nævnets 11 stemmeberettigede medlemmer.

B E M Æ R K N I N G E R T I L K L A G E N

[Navn udeladt] har i klagen anført, at anlægget er indrettet efter retningslinjerne beskrevet i AT-vejledning C. 0.18, at der allerede gøres brug af autoriseret rådgivere til planlægning af arbejdet, da biohallen er omfattet af Arbejdsmiljøcertificering OHSAS 18001, at der er udfærdiget instrukser og procedurer ved de forskellige arbejdsområder på de certificerede faciliteter, samt at anlægget repræsenterer en standard, som beskytter de ansatte og lever op til den måde, som man inden for branchen indretter behandlingsanlæg i Danmark på, og at sønderrivningen af bioaffaldet sker i lukket anlæg mv.

På denne baggrund finder [navn udeladt], at der allerede er indført foranstaltninger og retningslinjer, som skal sikre, at de ansattes udsættelse for mikroorganismer og endotoxiner er reduceret til et minimum.

[Navn udeladt] henviser til, at sønderdelingen af bioaffaldet sker i lukket anlæg, der sprayes med vand hver 15. minut for at undgå støv. Herudover rengøres anlægget dagligt, og antallet af ansatte på stedet er begrænset til, at der kun er én ansat tilstede til at overvåge anlægget.

Endelig henviser [navn udeladt] til, at det er vurderingen, at anlægget repræsenterer en standard, som beskytter de ansatte og lever op til den måde, som man inden for branchen indretter behandlingsanlæg i Danmark.

Flertallet af Arbejdsmiljøklagenævnets medlemmer skal henvise til Arbejdstilsynets udtalelse af 20. marts 2019, hvori Arbejdstilsynet henviste til udtalelsen vedrørende strakspåbuddet af 13. februar 2019.

I denne udtalelse bemærkede Arbejdstilsynet bl.a., at uanset at bioanlægget repræsenterer den måde, som man indenfor branchen indretter behandlingsanlæg, og at biohallen er omfattet af AML OHSAS 18001, samt at virksomheden har en række instrukser og procedurer omkring rengøring af biohallen, udsættes de ansatte, der på skift arbejder i hallen, for sundhedsskadelige biologiske agenser ved arbejdet.

Flertallet er enig i det af Arbejdstilsynet anførte.

Flertallet skal endvidere bemærke, at påbuddet om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver blev givet på baggrund af det konstaterede på tilsynstidspunktet, hvor der blev givet påbud om, at arbejdet i biohallen skal planlægges, tilrettelægges og udføres, så påvirkning fra biologiske agenser så vidt muligt undgås. Hvis det ikke er muligt at undgå påvirkning fra biologiske agenser, skal der iværksættes effektive foranstaltninger til imødegåelse af risikoen for sundhedsskader.

M I N D R E T A L S U D T A L E L S E

Et mindretal på 1 af nævnets medlemmer vurderer, at Arbejdstilsynet ikke har dokumenteret, at der er en sundhedsmæssig risiko i denne sag, hvorfor påbuddet bør ophæves.

Medlemmet finder derfor, at der heller ikke er grundlag for påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

R E G L E R

Arbejdsmiljøklagenævnet henviser til

Om Arbejdstilsynets ret til at træffe afgørelse

§ 77, stk. 1, og § 77a, stk. i lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017

Om arbejdets udførelse

§ 38, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017

Om stoffer og materialer

§ 38, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017

§ 1, stk. 2, jfr. bilag 2, punkt 6, § 5, stk. 1 og stk. 2, i bekendtgørelse nr. 57 af 27. januar 2011 om biologiske agenser og arbejdsmiljø

Om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver

§ 77a, stk. i lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017

§ 4, nr. 1, § 5, stk. 1, § 13, § 30, § 31, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 59 af 15. januar 2013 om brug af autoriserede

rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet

Reglerne kan læses på de følgende sider.

O P L Y S N I N G E R N E I S A G E N

Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som klagenævnet har modtaget fra Arbejdstilsynet.

På klagenævnets vegne

[Navn udeladt]

[Stilling udeladt]

Kopi til

[Adressat udeladt]
[Adressat udeladt]

[Adressat udeladt]

Regler

Lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017

Kapitel 5

Arbejdets udførelse

§ 38. Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Stk. 2. Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges.

Kapitel 13

Arbejdstilsynet

§ 77. Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist.

§ 77 a. Arbejdstilsynet kan påbyde, at modtageren af påbud eller andre afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen skal indhente bistand fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, bl.a. med henblik på, at det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i virksomheden styrkes. ¬¬Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om rådgivningspåbuddets indhold, omfang og varighed og de nærmere vilkår herfor.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 57 af 27. januar 2011 om biologiske agenser og arbejdsmiljø

Kapitel 1

Område m.v.

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter arbejde med, herunder fremstilling, anvendelse, håndtering, udvikling og bestemmelse af, biologiske agenser.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter endvidere andet arbejde, som på grund af sin art eller de forhold, hvorunder det foregår, indebærer, at man kan blive udsat for påvirkning fra biologiske agenser. Bilag 2 indeholder eksempler på sådant arbejde.

§ 5. Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at påvirkning fra biologiske agenser så vidt muligt undgås. ¬¬Stk. 2. Hvis det ikke er muligt at undgå påvirkning fra biologiske agenser, skal der iværksættes effektive foranstaltninger til imødegåelse af risikoen for ulykker eller sundhedsskader.

Bilag 2 - Liste over eksempler på arbejde, der kan indebære påvirkning fra biologiske agenser, jf. § 1, stk. 2.

Bilag til bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø

1. Arbejde i levnedsmiddelfabrikker.

2. Arbejde i landbruget, f.eks. håndtering af korn, hø og husdyr.

3. Arbejde, der indebærer kontakt med dyr eller animalske produkter.

4. Arbejde med sundheds- og dyrepleje, f.eks. sygehuse, dyrehospitaler og post mortemenheder.

5. Arbejde i kliniske, veterinære og diagnostiske laboratorier, bortset fra diagnostiske mikrobiologiske laboratorier.

6. Arbejde i forbindelse med indsamling, behandling og bortskaffelse af affald, herunder dagrenovation.

7. Arbejde i rensningsanlæg.

8. Arbejde i lokaler, hvor der benyttes luftbefugtningsanlæg.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 59 af 15. januar 2013 om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet

Kapitel 1

Formål og område

§ 4. Arbejdstilsynet afgiver rådgivningspåbud, når Arbejdstilsynet samtidigt afgiver et eller flere af følgende afgørelser:

1. Påbud som følge af overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen vedrørende et eller flere komplekse eller alvorlige arbejdsmiljøproblemer, der er omfattet af §§ 8 – 25, dvs. vanskelige at løse.

……. .

§ 5. Der afgives ikke rådgivningspåbud til arbejdsgiveren efter § 4, nr. 1, hvis arbejdsgiveren inden for det seneste år har løst et identisk arbejdsmiljøproblem på samme arbejdssted, og hvor løsningen umiddelbart kan overføres.

Kapitel 3

Pligter for arbejdsgivere og bygherrer, der modtager rådgivningspåbud ved alvorlige eller komplekse arbejdsmiljøproblemer, der er vanskelige at løse

Det biologiske område

§ 13. Arbejdsgiveren skal indhente bistand fra en rådgivningsvirksomhed, når Arbejdstilsynet afgiver påbud, der vedrører risikoen for udsættelse for biologiske agenser ved arbejde med større mængder organisk materiale, hvis der samtidig er

1. aerosoler, der med overvejende sandsynlighed indeholder biologiske agenser, og

2. en markant affaldsagtig lugt eller lugt af forrådnelse.

Kapitel 6

Øvrige pligter for arbejdsgivere og bygherrer

Tilbagemeldinger til Arbejdstilsynet

§ 30. Arbejdsgivere eller bygherrer, der har modtaget rådgivningspåbud, skal give en tilbagemelding til Arbejdstilsynet om indgåelse af aftalen med rådgivningsvirksomheden senest 6 uger efter, at rådgivningspåbuddet er modtaget. Tilbagemeldingen skal indeholde oplysninger om, hvilken rådgivningsvirksomhed der er indgået aftale med.

§ 31. Arbejdsgivere eller bygherrer, der har modtaget rådgivningspåbud, skal give en tilbagemelding til Arbejdstilsynet om, at rådgivningspåbuddet og det eller de påbud, der danner grundlag herfor, er efterkommet.