Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen administrationsorganisation med indbetalt garantikapital (garantiorganisation)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1298 af 15. december 2009 om normalvedtægter for en almen administrationsorganisation med indbetalt garantikapital (garantiorganisation) foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 1. februar 2019, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 8, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 982 af 28. juni 2018 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang på boligområdet:«

2. I bilag 1 indsættes efter § 4:

»§ 4 a. Har en lejer over for administrationsorganisationen dokumenteret fritagelse for Digital Post, jf. § 5 i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, kan meddelelser efter denne bekendtgørelse ikke sendes som digitale dokumenter.

Stk. 2. Administrationsorganisationen oplyser ved et fysisk brev lejerne om den fremtidige anvendelse af digital kommunikation og om muligheden for at blive fritaget for digital kommunikation med administrationsorganisationen.«

3. I bilag 1 affattes § 8, stk. 1, 1. pkt. således:

»Formanden indkalder skriftligt med mindst 4 ugers varsel alle repræsentantskabsmedlemmer til det ordinære repræsentantskabsmøde.«

4. I bilag 1 affattes § 16, stk. 1, 1. pkt. således:

»Den ordinære garantforsamling afholdes i … og bestyrelsen for administrationsorganisationen indkalder skriftligt med mindst 4 ugers varsel alle garanter.«

5. I bilag 2 indsættes efter § 4:

»§ 4 a. Har en lejer over for administrationsorganisationen dokumenteret fritagelse for Digital Post, jf. § 5 i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, kan meddelelser efter denne bekendtgørelse ikke sendes som digitale dokumenter.

Stk. 2. Administrationsorganisationen oplyser ved et fysisk brev lejerne om den fremtidige anvendelse af digital kommunikation og om muligheden for at blive fritaget for digital kommunikation med administrationsorganisationen.«

6. I bilag 2 affattes § 8, stk. 1, 1. pkt. således:

»Den ordinære generalforsamling afholdes i … og bestyrelsen indkalder skriftligt med mindst 4 ugers varsel alle administrationsorganisationens medlemmer og garanter.«

7. I bilag 2 affattes § 17, stk. 1, 1. pkt. således:

»Den ordinære generalforsamling afholdes i … og bestyrelsen for administrationsorganisationen indkalder skriftligt med mindst 4 ugers varsel alle garanter.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft 1. oktober 2019.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 26. september 2019

Carsten Falk Hansen

/ Annette Klint Kofod