Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lagringspligt m.v. for olie

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1340 af 10. december 2014 om lagringspligt m.v. for olie foretages følgende ændringer:

1. Indledningen til bekendtgørelsen affattes således:

»I medfør af § 3, § 5, stk. 4, § 6, stk. 5, § 7, stk. 4, § 9, stk. 1 og 4, § 10, stk. 5, § 12, stk. 5, § 13, stk. 3, § 14, stk. 5, § 15, stk. 3, § 17, stk. 5, og § 23, stk. 2, i olieberedskabsloven, lov nr. 354 af 24. april 2012, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1512 af 12. december 2017 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser:«

2. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2009/119/EF af 14. september 2009 om forpligtelse for medlemsstaterne til at holde minimumslagre af råolie og/eller olieprodukter, EU-Tidende 2009, nr. L 265, side 9 og Kommissionens gennemførselsdirektiv 2018/1581/EF af 19. oktober 2018 om ændring af Rådets direktiv 2009/119/EF for så vidt angår metoder til beregning af oplagringsforpligtelser, nr. L 263, side 57.«

3. § 3, nr. 3, affattes således:

»3) Råolie: Mineralolie af naturlig oprindelse, der består af kulbrinter og forskellige urenheder såsom svovl. Råolie forekommer i flydende form ved normal temperatur og normalt tryk og har varierende fysiske egenskaber. Råolie omfatter også kondensat, der udvindes af associeret og ikkeassocieret gas i tilknytning til indvindingen og blandes med råolie og halvfabrikata, der har gennemgået en raffineringsproces og skal gennemgå yderligere processer, inden det bliver til endelige olieprodukter, som specificeret i bilag A, afsnit 3.4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008 med senere ændring.«

4. § 3, nr. 4, affattes således:

»4) Olieprodukter: Produkter der er fremstillet ved raffinering af råolie, og additiver eller biobrændstoffer, der tilsættes eller iblandes disse produkter, som specificeret i bilag A, afsnit 3.4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008 med senere ændring.«

5. § 3, nr. 8, affattes således:

»8) Olielagre: Beholdninger af råolie eller olieprodukter, specificeret efter kategorierne i bilag A, afsnit 3.4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008 med senere ændring«

6. § 36, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. De specifikke lagre skal omfatte lagerbeholdninger af produkter svarende til mindst 30 dages indenlandsk forbrug af produkter i kategori 1 og 2B. Produkterne er specificeret i bilag A, afsnit 3.4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008 med senere ændring.«

7. § 36, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Den centrale lagerenhed fremsender årligt senest den 1. maj til Energistyrelsen en opgørelse over mængder og sammensætning af specifikke lagre, som vil blive holdt i det kommende lagerår, baseret på det indenlandske forbrug i det foregående kalenderår.«

8. § 44, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) art i form af produkt eller produktkategorier, specificeret efter kategorierne i bilag A, afsnit 3.4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008 med senere ændring, og«

9. Bilag 3 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

10. Som bilag 4 indsættes bilag 2 til denne bekendtgørelse.

11. Som bilag 5 indsættes bilag 3 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Ændringsbekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Energistyrelsen, den 3. oktober 2019

Martin Hansen

/ Malene Hein Nybroe


Bilag 1

»Bilag 3

SPECIFIKATION AF OPLYSNINGER EFTER § 39, STK. 2-4

Oplysninger, som skal indberettes efter § 39, stk. 2-4, skal specificeres som beskrevet nedenfor:

1.
Produkter og råolie
 
a.
Kategori 1
   
-
Benzin on spec, herunder benzin 92, benzin 95 og benzin 98 eller højere oktantal
   
-
Benzin off spec
   
-
Bioethanol (E100)
   
-
Flybenzin
   
-
Blandekomponenter i kategori 1, herunder bioblandekomponenter
 
b.
Kategori 2A
   
-
Jet A-1
   
-
Petroleum der kan anvendes til produktion af Jet A-1
   
-
Blandekomponenter i kategori 2A, der kan anvendes til produktion af Jet A-1
 
c.
Kategori 2B
   
-
Miljødiesel (svovlindhold max. 0,001 pct.)
   
-
Miljødiesel B7
   
-
Biodiesel B1
   
-
Biodiesel B100
   
-
Gas/dieselolie (svovlindhold over 0,20 pct.)
   
-
Øvrig gas/dieselolie, herunder fyringsolie, farvet landbrugsdieselolie, farvet fyringsolie, anden dieselolie og anden gasolie
   
-
Blandekomponenter i kategori 2B, herunder bioblandekomponenter samt blandekomponenter af jet fuel, der ikke kan anvendes til produktion af Jet A-1
 
d.
Kategori 3
   
-
Fuel olie (svovlindhold max. 1,0 pct.)
   
-
Fuel olie (svovlindhold over 1,0 pct.)
   
-
Blandekomponenter i kategori 3
 
e.
Råolie
   
-
Råolie
   
-
Halvfabrikata
 
2.
Varebevægelser - tilgange (skal specificeres på produkter og råolie)
 
a.
Import, specificeret på land
 
b.
Køb fra lagringspligtig virksomhed, specificeret på virksomhed
 
c.
Køb fra den centrale lagerenhed
 
d.
Køb fra andre (end lagringspligtige virksomheder eller den centrale lagerenhed) af olieprodukter, som ved købet befinder sig her i landet, og som ved købet ikke tidligere har dannet grundlag for beregning af lagringspligt her i landet
 
e.
Køb fra andre (end lagringspligtige virksomheder eller den centrale lagerenhed) af olieprodukter, som ved købet befinder sig her i landet, og som ved købet tidligere har dannet grundlag for beregning af lagringspligt her i landet
 
f.
Lån fra lagringspligtig virksomhed, specificeret på virksomhed
 
g.
Lån fra den centrale lagerenhed
 
h.
Lån fra andre
 
i.
Egenproduktion
 
j.
Tilgang ved blanding
 
k.
Gendannet ved produktion (kun raffinaderier)
 
l.
Afvigelser (overskud)
 
3.
Varebevægelser - afgange (skal specificeres på produkter og råolie)
 
a.
Eksport, specificeret på land
 
b.
Salg til lagringspligtig virksomhed, specificeret på virksomhed
 
c.
Salg til den centrale lagerenhed
 
d.
Salg til skibe i udenrigsfart
 
e.
Salg til Forsvaret
 
f.
Salg til international luftfart
 
g.
Salg til bore- eller produktionsplatform for råolie eller naturgas
 
h.
Salg til andre
 
i.
Udlån til lagringspligtig virksomhed, specificeret på virksomhed
 
j.
Udlån til den centrale lagerenhed
 
k.
Udlån til andre
 
l.
Eget forbrug uden for raffinaderi
 
m.
Eget forbrug i raffinaderi
 
n.
Anvendt til produktion
 
o.
Anvendt til blanding
 
p.
Genanvendt til produktion (kun raffinaderier)
 
q.
Afvigelser (svind)
 
4.
Beholdninger (skal specificeres på produkter og råolie samt på lagersteder)
 
a.
Lagerbeholdninger
 
b.
Tilgodehavender hos lagringspligtige virksomheder
 
c.
Tilgodehavender hos den centrale lagerenhed
 
d.
Tilgodehavender hos andre (end lagringspligtige virksomheder eller den centrale lagerenhed)
 
e.
Gæld til lagringspligtige virksomheder
 
f.
Gæld til den centrale lagerenhed
 
g.
Gæld til andre (end lagringspligtige virksomheder eller den centrale lagerenhed)
 
h.
Tilgang af beholdninger ved internationale lagerdækningsaftaler
 
i.
Tilgang af beholdninger ved nationale lagerdækningsaftaler med lagringspligtige virksomheder
 
j.
Tilgang af beholdninger ved nationale lagerdækningsaftaler med den centrale lagerenhed
 
k.
Afgang af beholdninger ved internationale lagerdækningsaftaler
 
l.
Afgang af beholdninger ved nationale lagerdækningsaftaler med lagringspligtige virksomheder
 
m.
Afgang af beholdninger ved nationale lagerdækningsaftaler med den centrale lagerenhed
 
5.
Lagersteder (skal specificeres af den indberettende virksomhed, jf. § 39, stk. 8)
 
a.
Lagersteder i Danmark
 
b.
Lagersteder i udlandet«


Bilag 2

»Bilag 4

METODE TIL BEREGNING AF RÅOLIEÆKVIVALENTEN FOR IMPORT AF OLIEPRODUKTER

Råolieækvivalenten for import af olieprodukter beregnes ved anvendelse af nedenstående metode:

1) Summen af nettoimporten af råolie, NGL, raffinaderi-råmateriale og andre kulbrinter som defineret i bilag A, afsnit 3.4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008 med senere ændring beregnes og korrigeres for eventuelle udsving i lagerbeholdningerne. Fra dette resultat trækkes ét af følgende tal for naftaudbyttet:

a) 4 %

b) det gennemsnitlige naftaudbytte

c) det faktiske naftanettoforbrug

2) Summen af nettoimporten af alle andre olieprodukter som defineret i bilag A, afsnit 3.4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008 med senere ændring, bortset fra nafta, beregnes og korrigeres for udsving i lagerbeholdningerne og ganges med en faktor på 1,065.

Summen af resultaterne fra trin 1) og 2) udgør råolieækvivalenten.

Bunkring (international søtrafik) medregnes ikke. «


Bilag 3

»Bilag 5

METODE TIL BEREGNING AF RÅOLIEÆKVIVALENTEN AF INDENLANDSK FORBRUG

Råolieækvivalenten for indenlandsk forbrug beregnes efter følgende metode:

Det pågældende indenlandske forbrug fremkommer ved sammenlægning af aggregerede »observerede indenlandske bruttoleverancer« som defineret i bilag C, kapitel 3.2.2.11, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008 med senere ændring af følgende produkter som defineret i bilag A, afsnit 3.4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008 med senere ændring:

Motorbenzin,

Flybenzin,

Jetbrændstof (af nafta eller JP-4-typen),

Jetbrændstof af petroleumstypen,

Anden petroleum, gas- og dieselolie (destilleret brændselsolie),

Brændselsolie (med højt og lavt svovlindhold)

Bunkring (international søtrafik) medregnes ikke.

Råolieækvivalenten for indenlandsk forbrug beregnes ved at gange med en faktor på 1,2. «