Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af afgift af ledningsført vand m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 530 af 29. maj 2016 om kommunernes opkrævning af afgift af ledningsført vand m.v. foretages følgende ændring:

1. I § 1, 1. pkt., ændres »§ 7, stk. 4« til: »§ 7, stk. 6«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2019.

Skatteministeriet, den 4. oktober 2019

Morten Bødskov

/ Claus Hansen