Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Model for den kommunale medfinansiering
Bilag 2 Regionsfordeling på baggrund af aktivitet 2017
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2019

I medfør af § 14 a, stk. 2, i lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, som ændret ved lov nr. 1735 af 27. december 2016, fastsættes:

Forudsat niveau for kommunale udgifter til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

§ 1. Det forudsatte niveau for de kommunale udgifter til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, jf. § 14 a, stk. 2, i lov om regionernes finansiering, er for året 2019 opgjort på grundlag af aktiviteten i regionerne i 2017, og er samlet opgjort til 22.437.900 tusinde kr., jf. stk. 2-5. Niveauet opgjort på regionsniveau efter 1. pkt. udgør:

1) Region Nordjylland: 2.178.431 tusinde kr.

2) Region Midtjylland: 4.646.631 tusinde kr.

3) Region Syddanmark: 5.119.010 tusinde kr.

4) Region Hovedstaden: 6.996.699 tusinde kr.

5) Region Sjælland: 3.497.129 tusinde kr.

Stk. 2. Værdien af regionernes aktivitet efter § 2, stk. 1, opgøres på baggrund af takster (DRG-takster for 2019 samt sengedagstakster m.v.) i henhold til reglerne i Sundhedsdatastyrelsens takstvejledning for ydelsesåret under hensyntagen til modellen for den kommunale medfinansiering, jf. bilag 1.

Stk. 3. Værdien af regionernes aktivitet efter § 2, stk. 2, opgøres på baggrund af honorarer på behandlingstidspunktet under hensyntagen til modellen for den kommunale medfinansiering, jf. bilag 1. Værdien efter 1. pkt. er pris og løn reguleret med hhv. 1,6 pct. og 1,6 pct. for årene 2017 og 2018.

Stk. 4. Værdien af regionernes forbrug efter § 1, stk. 2 og 3, er tillagt gennemslaget på den kommunale medfinansiering af de økonomiske forudsætninger for den regionale økonomi for hhv. 2018 og 2019 på i alt 207.000 tusinde kr.

Stk. 5. Værdien af regionernes forbrug efter § 1, stk. 3 og 4, er tillagt korrektion, der følger af DUT princippet mv. og er fastlagt til at udgøre 100.600 tusinde kr.

§ 2. Det forudsatte niveau for de kommunale udgifter til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering er fastlagt på baggrund af aktiviteten i sundhedsvæsenet i 2017 opgjort på grundlag af indberetninger til Sundhedsdatastyrelsens Landspatientregister.

Stk. 2. Aktiviteten leveret af praktiserende sundhedspersoner, der indberettes Sundhedsdatastyrelsens register ydelser i den primære sundhedssektor, der er dokumentereret gennem dette register.

Fordeling på regioner af forudsat niveau for kommunale udgifter

§ 3. Det forudsatte niveau for kommunale udgifter til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, jf. § 1, er for året 2019 fordelt mellem regionerne på baggrund af opgørelserne, der følger af § 1, stk. 2-5, jf. bilag 2.

Øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

§ 4. Den øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, jf. § 14 a, stk. 2, i lov om regionernes finansiering, er for året 2019 samlet opgjort til 19.414.200 tusinde kr., jf. stk. 2. Den øvre grænse efter 1. pkt. udgør:

1) Region Nordjylland: 2.007.152 tusinde kr.

2) Region Midtjylland: 4.161.914 tusinde kr.

3) Region Syddanmark: 4.161.074 tusinde kr.

4) Region Hovedstaden: 6.100.094 tusinde kr.

5) Region Sjælland: 2.983.966 tusinde kr.

Stk. 2. Værdien efter stk. 1, er fremkommet ved at have fratrukket en korrektion fra værdien efter §1 stk. 1, der sikrer, at lofterne for regionernes indtægter fra den kommunale medfinansiering som udgangspunkt fastsættes svarende til baseline (udgangspunkt) for den statslige aktivitetspulje for de enkelte regioner og er opgjort til at udgøre 3.023.700 tusinde kr.

Fordeling af øvre grænse på regioner

§ 5. Den øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, jf. § 4, er for året 2019 fordelt mellem regionerne efter samme fordeling som det generelle tilskud til regionerne for året 2019.

Afrunding

§ 6. Den øvre grænse og det forudsatte niveau opgøres i hele 1.000 kr.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2019 og finder anvendelse for beregning af tilskud og bidrag fra og med tilskudsåret 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 963 af 25. juni 2018 om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2019 ophæves.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 9. oktober 2019

Magnus Heunicke

/ Søren Heldgaard Olesen


Bilag 1

Model for den kommunale medfinansiering

 
Satser (19-pl)
Somatik
 
-
somatik (0-2 årige)
45 pct. DRG, dog max 26.271 kr./regionsforløb
-
somatik (3-64 årige)
20 pct. DRG, dog max 15.762 kr./regionsforløb
-
somatik (65-79 årige)
45 pct. DRG, dog max 26.271 kr./regionsforløb
-
somatik (80+ årige)
56 pct. DRG, dog max 31.525 kr./regionsforløb
Psykiatri
 
-
stationær
60 pct. af sengedagstakst, max 9.004 kr./regionsforløb
-
ambulant
30 pct. af besøgstakst, 564 kr./besøg
Praksissektoren
 
-
speciallæger (0-2 årige)
45 pct. af honorarer, max 2.627 kr./ydelse
-
speciallæger (3-64 årige)
20 pct. af honorarer, max 1.576 kr./ydelse
-
speciallæger (65-79 årige)
45 pct. af honorarer, max 2.627 kr./ydelse
-
speciallæger (80+ årige)
56 pct. af honorarer, max 3.153 kr./ydelse
-
almen læger (grundydelser), fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog, kiropraktor (0-2 årige)
14 pct. af honorarer
-
almen læger (grundydelser), fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog, kiropraktor (3-64 årige)
7 pct. af honorarer
-
almen læger (grundydelser), fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog, kiropraktor (65-79 årige)
14 pct. af honorarer
-
almen læger (grundydelser), fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog, kiropraktor (80+ årige)
18 pct. af honorarer
     
     


Bilag 2

Regionsfordeling på baggrund af aktivitet 2017

Region
Kr.
-
Nordjylland
2.114.733.374
-
Midtjylland
4.510.762.703
-
Syddanmark
4.969.329.084
-
Hovedstaden
6.792.112.686
-
Sjælland
3.394.871.761