Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2020

I medfør af § 14 a, stk. 2, i lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, som ændret ved lov nr. 1735 af 27. december 2016, fastsættes:

Forudsat niveau for kommunale udgifter til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

§ 1. Det forudsatte niveau for de kommunale udgifter til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, jf. § 14 a, stk. 2, i lov om regionernes finansiering, er samlet opgjort til 23.016.600 tusinde kr. for året 2020, jf. stk. 2-4. Niveauet opgjort på regionsniveau efter 1. pkt. udgør:

1) Region Nordjylland: 2.234.362 tusinde kr.

2) Region Midtjylland: 4.763.299 tusinde kr.

3) Region Syddanmark: 5.254.828 tusinde kr.

4) Region Hovedstaden: 7.185.803 tusinde kr.

5) Region Sjælland: 3.578.308 tusinde kr.

Stk. 2. Det forudsatte niveau for de kommunale udgifter til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering for 2020 er fastlagt med udgangspunkt i det forudsatte niveau for de kommunale udgifter til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering for 2019 på 22.432.100 tusinde kr. jf. bekendtgørelse nr. 963 af 25. juni 2018.

Stk. 3. Værdien efter § 1, stk. 2, er tillagt korrektion, der følger af DUT princippet mv. på 45.000 tusinde kr.

Stk. 4. Værdien efter § 1, stk. 3 er pris og lønreguleret med 2,4 pct. for året 2019.

Fordeling på regioner af forudsat niveau for kommunale udgifter

§ 2. Det forudsatte niveau for de kommunale udgifter til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, jf. § 1, er for året 2020 fordelt mellem kommunerne pr. region på baggrund af aktiviteten i sundhedsvæsenet i 2017, som kan henføres til betalingskommunen. Betalingskommunen er den kommune, som i henhold til § 9 a, stk. 4, 1.-3. pkt., samt § 9 c, stk. 2, 4-6 og 12, i lov om retssikkerhed på det sociale område, har den generelle betalingsforpligtelse.

Øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

§ 3. Den øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, jf. § 14 a, stk. 2, i lov om regionernes finansiering, er samlet opgjort til 19.920.300 tusinde kr. for året 2020, jf. stk. 2-4. Den øvre grænse efter 1. pkt. udgør:

1) Region Nordjylland: 2.057.200 tusinde kr.

2) Region Midtjylland: 4.280.654 tusinde kr.

3) Region Syddanmark: 4.273.795 tusinde kr.

4) Region Hovedstaden: 6.244.168 tusinde kr.

5) Region Sjælland: 3.064.483 tusinde kr.

Stk. 2. Den øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering for 2020 er fastlagt med udgangspunkt i den øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering for 2019 på 19.408.400 tusinde kr. jf. bekendtgørelse nr. 963 af 25. juni 2018.

Stk. 3. Værdien efter § 1, stk. 2, er tillagt korrektion, der følger af DUT princippet mv. på 45.000 tusinde kr.

Stk. 4. Værdien efter § 1, stk. 3 er pris og lønreguleret med 2,4 pct. for året 2020.

Fordeling af øvre grænse på regioner

§ 4. Den øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering for året 2020, jf. § 3, er fordelt mellem regionerne efter samme fordeling som det generelle tilskud til regionerne for året 2020.

Afrunding

§ 5. Den øvre grænse og det forudsatte niveau opgøres i hele 1.000 kr.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2019 og finder anvendelse for beregning af tilskud og bidrag fra og med tilskudsåret 2020.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 9. oktober 2019

Magnus Heunicke

/ Søren Heldgaard Olesen