Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Indretning af benzin- og dieselsalgsanlæg etableret efter den 30. september 2001
Kapitel 3 Indretning af benzin- og dieselsalgsanlæg etableret før den 1. oktober 2001
Kapitel 4 Drift og egenkontrol
Kapitel 5 Udvidelse, udskiftning eller ændringer af anlæg
Kapitel 6 Transportørens forpligtelser
Kapitel 7 Dokumentation for egenkontrol
Kapitel 8 Straf
Kapitel 9 Ikrafttrædelse m.v.
Bilag 1 Ændringer af mindre omfang, jf. § 16, stk. 4
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forebyggelse af forurening af jord, grundvand og overfladevand fra benzin- og dieselsalgsanlæg1)

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1 og 2, 5 og 7, § 7 a, stk. 1, § 19, stk. 5, § 27, stk. 3, § 29, 1. pkt., § 35, stk. 2, og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde m.v.

§ 1. Til forebyggelse af jord- og grundvandsforurening samt til beskyttelse af overfladevand fastsætter bekendtgørelsen regler for indretning og drift af benzin- og dieselsalgsanlæg.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på benzin- og dieselsalgsanlæg.

Stk. 3. Medmindre andet følger af bestemmelserne, påhviler ansvaret for overholdelsen af bekendtgørelsen driftsherren.

§ 2. Ved afgørelser om godkendelsespligtig virksomhed efter lovens kapitel 5, skal reglerne i bekendtgørelsen anses for mindstekrav for indretning og drift af benzin- og dieselsalgsanlæg.

§ 3. Ved afgørelser om spildevand efter lovens kapitel 3 og 4, skal reglerne i bekendtgørelsen anses for mindstekrav for afløbssystemer på benzin- og dieselsalgsanlæg.

Definitioner

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Alarm for lagtykkelse: En alarm der udløses, når det udskilte lag af motorbrændstof i olieudskiller overskrider en nærmere fastsat tykkelse.

2) Alarm for lav væskestand: En alarm der udløses, hvis væskestanden i olieudskiller når under et nærmere fastsat niveau.

3) Benzin- og dieselsalgsanlæg: Tanke med tilhørende rørsystemer og pumper, påfyldnings- og salgspladser, afløbssystemer m.v., hvorfra der sker detailsalg af motorbrændstof ved påfyldning af motorkøretøjer, herunder biler, lastbiler og motorcykler.

4) Betonbelægningssten: Belægningssten af beton, beregnet som underlag til trafik, herunder SF-sten.

5) Dobbeltvægget rør: Rørkonstruktion med to vægge, som er adskilt med et mellemrum, og hvor trykforholdet i mellemrummet overvåges efter reglerne i olietankbekendtgørelsen.

6) Dobbeltvægget tank: Tankkonstruktion med to vægge, som er adskilt med et mellemrum, og hvor trykforholdet i mellemrummet overvåges efter reglerne i olietankbekendtgørelsen.

7) Driftsherre: Ejer eller anden som har ansvaret for stationen. Denne er en fysisk eller juridisk person.

8) Elektronisk overfyldningssikring: En elektronisk føler, der automatisk afbryder udtømning fra tankbilen, når tanken er fuld.

9) Elektronisk pejleudstyr med lækagealarm: En elektronisk anordning, der kan give informationer om størrelsen af beholdningen af motorbrændstof i en tank på et givet tidspunkt, og som advarer i tilfælde af lækage af tankens indhold af motorbrændstof.

10) Fuldstøbt beton: Vandtæt betonflade uden fuger og med tilstrækkelig bæreevne.

11) Flydelukke: En anordning, som lukker for afløbet, hvis tilstrømningen er større end afløbet.

12) Kontraventil: En ventil, som forhindrer tilbageløb af motorbrændstof.

13) Line leak detector: En anordning, der i tilfælde af lækage på trykrøret afbryder pumpningen eller reducerer pumpens udløb til et minimum.

14) Magasinbrønd: En nedgravet beholder, der ved større spild på påfyldningspladsen kan opsamle motorbrændstof, inden dette når frem til en benzin- og olieudskiller.

15) Mekanisk overfyldningssikring: En anordning i påfyldningsrøret eller i tanken, der lukker og dermed hindrer yderligere påfyldning af tanken, når tanken er fuld.

16) Motorbrændstof: Benzin, dieselolie og en blanding af enten benzin eller diesel og biobrændstoffer.

17) Påfyldningsplads: Et areal, hvor tankbiler parkeres under påfyldning af tanke med motorbrændstof.

18) Påfyldningsrør: Et rør, hvorigennem der sker påfyldning af tanke med motorbrændstof.

19) Påfyldningsstuds: Tilslutningsstedet for tankbilers påfyldningsslange.

20) Rørbrudsventil: En anordning placeret på et trykrør, således at trykrøret ved kraftig fysisk påvirkning knækker ved rørbrudsventilen og brudstedet afspærres.

21) Salgsplads: Det areal, hvor motorkøretøjer parkeres under påfyldning af motorbrændstof.

22) Sugerør: Rør, hvorigennem der ved sugning transporteres motorbrændstof fra tank til udleveringsstander.

23) Tankbrønd: Brønd, der giver adgang til en tanks mandehul.

24) Transportør: Den, der er ansvarlig for den fysiske leverance af motorbrændstof til et benzin- og dieselsalgsanlæg.

25) Trykrør: Rør, hvorigennem der ved tryk sker transport af motorbrændstof fra tank til udleveringsstander.

26) Udleveringsstander: En installation, hvorfra motorkøretøjer påfyldes motorbrændstof.

27) Væskeførende rør: Rør, hvorigennem der transporteres motorbrændstof i væskeform.

Kapitel 2

Indretning af benzin- og dieselsalgsanlæg etableret efter den 30. september 2001

§ 5. Bestemmelserne i nærværende kapitel omfatter udelukkende benzin- og dieselsalgsanlæg etableret efter den 30. september 2001.

Påfyldning af tanke

§ 6. Påfyldningspladser skal være indrettet i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for påfyldning af tanke med benzin, jf. bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker. Dog gælder restriktioner vedrørende overdækning og afstandsregler for benzinoplag kun for påfyldningspladser til benzin, jf. punkt 4, i bilag 1, i bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker. Påfyldningsstudse placeres inden for konturen af påfyldningspladsens belægning enten overjordisk eller i tæt grube med afløb til benzin- og olieudskiller.

Stk. 2. Belægningen på påfyldningspladser, som etableres efter den 1. januar 2020, til såvel nedgravede som overjordiske tanke til motorbrændstof, skal bestå af fuldstøbt beton, eller andet med tilsvarende sikkerhed mod nedsivning.

Stk. 3. Tanke skal have påmonteret elektronisk eller mekanisk overfyldningssikring.

Oplagring i tanke

§ 7. Nedgravede tanke skal være dobbeltvæggede, jf. § 4, stk. 1, nr. 6.

Stk. 2. Nedgravede tanke skal indrettes med tankbrønd med tæt bund og vægge og med afløb til benzin- og olieudskiller. Pejlestuds, sugerør og trykrør skal tilsluttes tanken i tankbrønden.

Udlevering af motorbrændstof fra tank til motorkøretøjer

§ 8. Væskeførende rør fra tank til udleveringsstander og mellem udleveringsstandere skal være dobbeltvæggede, jf. § 4, stk. 1, nr. 5, eller dobbeltvæggede uden den i olietankbekendtgørelsen krævede trykbaserede overvågning af tæthed. På benzin- og dieselsalgsanlæg, som etableres efter 1. januar 2020, skal overvågningen af tæthed være trykbaseret, jf. § 4, stk. 1, nr. 5.

Stk. 2. Rørstrækninger, som er overjordiske og synlige, kan, uanset stk. 1, være enkeltvæggede.

Stk. 3. I anlæg, som består af en underjordisk tank, som er sammenbygget med en tæt tankbrønd, der omgiver alle dele af de væskeførende rør, og hvor tankbrønden er tilsluttet benzin- og olieudskiller, kan rørene, uanset stk. 1, være enkeltvæggede.

Stk. 4. Væskeførende rør, jf. stk. 1, skal enten være trykrør monteret med line leak detector og rørbrudsventil eller sugerør monteret med kontraventil umiddelbart under eller integreret i udleveringsstanderen. Der må ikke være monteret kontraventil andre steder på røret.

Stk. 5. Belægningen under udleveringsstandere og på salgspladser skal være fuldstøbt beton, eller andet med tilsvarende sikkerhed mod nedsivning. Belægningen på salgspladser skal have fald mod afløb.

Stk. 6. Salgspladser, som etableres, eller salgspladser, hvor hele eller dele af belægningen udskiftes efter den 1. januar 2020, skal udstrække sig i kørselsretningen minimum 1,5 meter på hver side af påfyldningspistolens ophæng og på tværs af kørselsretningen ud til minimum 2,5 meter fra standerøen eller fra ophænget i de tilfælde, hvor der ikke er en standerø.

Afløbssystemer

§ 9. Der skal være afløb fra påfyldningspladsen til benzin- og olieudskiller via sandfang. Udskillersystemet, bestående af benzin- og olieudskiller samt eventuelt magasinbrønd, skal have en opsamlingskapacitet for motorbrændstof på mindst 1.000 liter.

Stk. 2. En magasinbrønd, jf. stk. 1, skal indrettes med flydelukke og alarm for opstuvning af væske.

Stk. 3. Der skal være afløb fra salgspladsen til benzin- og olieudskiller via sandfang.

Stk. 4. Benzin- og olieudskillere, jf. stk. 1 og stk. 3, skal indrettes med alarm for lagtykkelse og alarm for lav væskestand. Lagtykkelsesalarmen skal senest udløses, når indholdet af olieprodukter udgør 70 pct. af udskillerens opsamlingskapacitet. Hvis udskillersystemet er uden magasinbrønd, skal lagtykkelsesalarmen dog senest udløses, når indholdet af olieprodukter udgør 30 pct. af benzin- og olieudskillerens opsamlingskapacitet.

Stk. 5. Alarm for lav væskestand skal udløses senest, når væskestanden er 10 cm under olieudskillerens normale væskestand uden indhold af motorbrændstof.

Stk. 6. Der må ikke tilføres afløbsvand fra vaskehaller eller vaskepladser for motorkøretøjer til benzin- og olieudskillere, jf. stk. 1 og stk. 3.

Stk. 7. Inden ibrugtagning, skal det samlede afløbssystem fra påfyldningsplads og salgsplads til og med den pågældende benzin- og olieudskiller være tæthedsprøvet i overensstemmelse med normen for tæthed af afløbssystemer, DS 455, eller tilsvarende norm. Ved anvendelse af DS 455 skal prøvningsperioden være på mindst en time. Hvis der konstateres lækage, skal afløbssystemet renoveres, så det ved en ny tæthedsprøvning og inden ibrugtagning konstateres tæt.

§ 10. Alarm for lav væskestand i benzin- og olieudskillere etableret inden 1. januar 2020 skal senest være indstillet som anført i § 9, stk. 5, ved næstkommende funktionsafprøvning, jf. § 15, stk. 2.

Kapitel 3

Indretning af benzin- og dieselsalgsanlæg etableret før den 1. oktober 2001

§ 11. Bestemmelserne i nærværende kapitel omfatter udelukkende benzin- og dieselsalgsanlæg etableret før den 1. oktober 2001.

§ 12. Hvis anlægget ikke opfylder kravene til indretning, som fremgår af kapitel 2, gælder følgende:

1) Der må ikke forefindes væskeførende stålrør, som ikke er galvaniserede.

2) Sugerør skal være monteret med kontraventil. Eventuelle andre ventiler i sugerør, som forhindrer tilbageløb af motorbrændstof til tanken placeret andetsteds i sugerøret, skal sættes ud af funktion eller afmonteres.

3) Tanke skal have elektronisk eller mekanisk overfyldningssikring.

4) Tanke skal have etableret elektronisk pejleudstyr med lækagealarm.

5) Benzin-og olieudskillere, som modtager afløbsvand fra salgspladser eller påfyldningspladser, skal opfylde kravene i § 9, stk. 4.

6) Benzin- og olieudskillere, som modtager afløbsvand fra salgspladser og påfyldningspladser, skal opfylde kravene i § 9, stk. 5, senest ved næstkommende funktionsprøvning, jf. § 15, stk. 2.

7) Belægningen under udleveringsstandere skal opfylde kravene om tæthed i § 8, stk. 5.

§ 13. Senest den 1. januar 2025 skal belægningen på påfyldningspladser og salgspladser opfylde kravene i § 6, stk. 1 og 2, § 8, stk. 5, og § 9, stk. 3, eller bestå af betonbelægningssten eller anden belægning med tilsvarende sikkerhed mod nedsivning med fald mod afløb til benzin- og olieudskiller.

Stk. 2. Fugebredde, fugemateriale, stand af betonbelægningssten, overhøjde ved dæksler og lignende og fald på arealer med betonbelægningssten skal til enhver tid være af en sådan konstruktion og kvalitet, at spild føres til afløb.

Kapitel 4

Drift og egenkontrol

Kontrol af rør

§ 14. For dobbeltvæggede rør uden den i olietankbekendtgørelsen krævede trykbaserede tæthedsovervågning skal der mindst én gang om måneden foretages visuel inspektion af rørender ved rørtilslutninger til tanke i tankbrønde for kontrol af lækage af motorbrændstof fra det inderste rør.

Stk. 2. Enkeltvæggede påfyldningsrør skal tæthedsprøves mindst hvert tiende år regnet fra etableringstidspunkt.

Afløbssystemer

§ 15. Benzin- og olieudskillere skal tømmes, når indholdet af olieprodukter udgør 70 pct. af opsamlingskapaciteten for den pågældende udskiller. Hvis udskillersystemet modtager afløbsvand fra påfyldningspladsen og tillige er uden magasinbrønd, skal benzin- og olieudskillere dog tømmes, når indholdet af olieprodukter udgør 30 pct. af opsamlingskapaciteten for den pågældende udskiller.

Stk. 2. Alarmer i benzin- og olieudskillere samt alarmer og flydelukker i magasinbrønde skal funktionsprøves mindst en gang årligt.

Stk. 3. Mindst en gang årligt skal sandfang, magasinbrønde og benzin- og olieudskillere kontrolleres for aflejret materiale, herunder sand og slam. Kontrollen kan ske manuelt eller med kontinuert registrerende måleudstyr.

Stk. 4. Eventuelt aflejret materiale i magasinbrønd skal fjernes. Hvis laghøjden af udfældet materiale i sandfang overstiger halvdelen af opsamlingskapaciteten, skal det udfældede materiale fjernes. Hvis laghøjden af udfældet materiale i selve benzin- og olieudskilleren overstiger 10 cm, skal det udfældede materiale fjernes.

Stk. 5. Benzin- og olieudskillere af konstruktioner, hvor indvendig visuel inspektion er mulig uden særlige hjælpemidler, skal inspiceres indvendigt for utætheder og revnedannelser mindst hvert femte år fra og med senest den 1. januar 2020. Inspektionen skal som minimum omfatte den øverste del af udskilleren ned til 10 cm under normal væskestand. Inden inspektion foretages rengøring af den del af udskilleren, der skal inspiceres.

Stk. 6. Der skal ske underretning tilsynsmyndigheden senest 1 uge efter konstateringen hvis årsagen til alarm for faldende væskestand er utæthed, jf. § 9, stk. 5.

Stk. 7. Der skal ske underretning tilsynsmyndigheden senest 1 uge efter konstateringen af utætheder i benzin- og olieudskillere, jf. stk. 5.

Kapitel 5

Udvidelse, udskiftning eller ændringer af anlæg

§ 16. Ved udvidelse, udskiftning eller ændringer af hele eller dele af benzin- og dieselsalgsanlæg efter den 1. januar 2020, skal de udvidede, udskiftede eller ændrede dele opfylde kravene om indretning og drift i kapitel 2, eller kravene i § 13, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Kravet i stk. 1, gælder også, hvor belægningen genetableres efter udførelse af anlægs- eller reparationsarbejde under belægningen.

Stk. 3. Kravet i stk. 1, gælder ikke for belægninger på salgspladser uden afløb, som inden den 1. januar 2025 genetableres efter udførelse af anlægs- eller reparationsarbejder under belægningen.

Stk. 4. Ændringer af mindre omfang, jf. bilag 1, er undtaget opfyldelseskravet i kapitel 2, jf. stk. 1.

Stk. 5. Tilsynsmyndigheden skal underrettes om ændringer, som planlægges udført i henhold til undtagelsesbestemmelsen i stk. 4, senest to uger før påbegyndelse.

Stk. 6. Ved udskiftning af benzin- og olieudskillere på benzin- og dieselanlæg etableret før den 1. oktober 2001, kan tæthedsprøvningen, jf. § 9, stk. 7, begrænses til at omfatte benzin- og olieudskilleren inklusiv til- og afløbstilslutningerne til denne.

Kapitel 6

Transportørens forpligtelser

§ 17. Ved påfyldning af tanke med motorbrændstof skal tankvognen være parkeret på en påfyldningsplads.

Stk. 2. Før påfyldning begyndes, skal transportøren ved kontrol af tankens indhold sikre, at der i tanken er plads til den påtænkte brændstofmængde. Transportøren skal endvidere sikre, at alle åbninger i tanken er lukket, f.eks. pejlestudsen.

Stk. 3. Hvis tanken har elektronisk overfyldningssikring, skal transportøren sikre, at tankvognens eventuelle stik er korrekt påmonteret det stationære stik ved den aktuelle påfyldningsstuds, før påfyldning begyndes.

Stk. 4. Transportøren skal overvåge tankbil og tankanlæg under påfyldning og straks afbryde påfyldningen, hvis der sker udslip af motorbrændstof.

Kapitel 7

Dokumentation for egenkontrol

§ 18. Dokumentation for den seneste egenkontrol, jf. § 9, stk. 7, og § 14, stk. 2, skal opbevares og skal på forlangende forevises tilsynsmyndigheden.

Stk. 2. Dokumentation for egenkontrollen, jf. § 14, stk. 1, og § 15, stk. 2, 3 og 5, skal opbevares i mindst fem år og skal på forlangende forevises tilsynsmyndigheden.

Kapitel 8

Straf

§ 19. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) etablerer et anlæg i strid med §§ 6-8 og § 9, stk. 1-6,

2) undlader at sikre, at afløbssystemet er tæthedsprøvet inden ibrugtagning, jf. § 9, stk.7,

3) undlader renovering og efterfølgende tæthedsprøvning af afløbssystemet, hvis der konstateres lækage, jf. § 9, stk. 7,

4) undlader at sikre, at alarm for lav væskestand er indstillet som foreskrevet i § 10,

5) tilsidesætter indretningskravene i § 12,

6) undlader at sikre, at belægningen på påfyldnings- og salgspladser inden 1. januar 2025 opfylder § 13,

7) undlader at foretage visuel inspektion af rørender, jf. § 14, stk. 1,

8) undlader at tæthedsprøve enkeltvæggede påfyldningsrør, jf. § 14, stk. 2,

9) undlader at tømme benzin- og olieudskillere, som anført i § 15, stk. 1,

10) undlader at afprøve alarmer, jf. § 15, stk. 2,

11) undlader kontrol for aflejret eller udfældet materiale, jf. § 15, stk. 3,

12) undlader at fjerne aflejret materiale, jf. § 15, stk. 4,

13) undlader inspektion og eventuel rengøring af benzin- og olieudskillere, jf. § 15, stk. 5,

14) undlader at underrette tilsynsmyndigheden, jf. § 15, stk. 6 og 7,

15) udvider, udskifter eller ændrer dele eller hele benzin- og dieselsalgsanlægget i strid med § 16, stk. 1,

16) undlader at underrette tilsynsmyndigheden om planlagte ændringer af mindre omfang, jf. § 16, stk. 5,

17) påfylder tanke, mens tankvognen ikke er parkeret på påfyldningspladsen, jf. § 17, stk. 1,

18) undlader at kontrollere tankindhold eller sikre, at alle åbninger er lukket, inden påfyldning, jf. § 17, stk. 2,

19) undlader at kontrollere korrekt påmontering af stik, jf. § 17, stk. 3,

20) undlader overvågning og eventuel afbrydning af påfyldning, jf. § 17, stk. 4, eller

21) undlader at sikre, at der sker registrering af egenkontrol og opbevaring af dokumentationen, jf. § 18.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljø eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 9

Ikrafttrædelse m.v.

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg ophæves.

§ 21. Ansøgning om godkendelse efter lovens kapitel 5, der er modtaget inden den 1. januar 2020, behandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 2. Ansøgning om tilladelse til afledning af spildevand efter lovens kapitel 3 og 4, der er modtaget inden den 1. januar 2020, behandles efter de hidtil gældende regler.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 23. november 2019

Lea Wermelin

/ Christian Bruhn Rieper


Bilag 1

Ændringer af mindre omfang, jf. § 16, stk. 42)

Rørarbejder

Rørarbejder, som ikke udløser krav om anvendelse af dobbeltvæggede rør med lækageovervågning (som gældende ved nyanlæg af benzinstation):

De eksisterende rør skal forlænges frem til en ny tank, som etableres til erstatning af en gammel tank, som sløjfes, fordi det ikke er muligt eller forsvarligt at renovere tanken.

Rørsystemet skal genetableres efter at en tank, som er beliggende mellem øvrige tanke, er blevet opgravet, og det derfor har været nødvendigt at fjerne rør, der ligger hen over tanken.

Det er af kapacitetshensyn, eller fordi alle produkter skal fremføres til hver udleveringsstander, nødvendigt at forlænge rør fra én tank til en anden, eller fra én refuge til en anden.

Der skal fremføres et nyt rør fra tanken med et bestemt produkt til en refuge/udleveringsstander, hvor dette produkt ikke tidligere har været tilgængeligt.

Tankbrønde

Der kræves ikke tæt bund og afløb i tankbrønden til olieudskiller og kloak (som gældende ved nyanlæg) i tilfælde hvor det er nødvendigt at etablere tankbrønd over en tank uden tankbrønd, pga. de i olietankbekendtgørelsen fra 2005 introducerede krav om periodisk indvendig inspektion af alle tanke på 6.000 l eller større. Dog skal der ved større renoveringer på forpladsen, udskiftning af afløbssystemer og hele rørsystemet til tanken etableres tankbrønd med tæt bund og afløb på eksisterende tanke.

Benzin- og olieudskillere

Dimensioneringen af udskilleren skal tage udgangspunkt i en normal driftssituation, når der sker udskiftning af benzin- og olieudskiller tilknyttet salgspladserne.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester.

2) Ikke udtømmende oplistning