Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af dagpenge efter barselsloven

I medfør af § 47 b i barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 67 af 25. januar 2019, som ændret ved lov nr. 339 af 2. april 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

Ydelsen, hvoraf der skal indbetales bidrag til den obligatoriske pensionsordning

§ 1. Der indbetales bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, for personer, der modtager dagpenge efter barselsloven. Der indbetales ikke bidrag til den obligatoriske pensionsordning for dagpenge, der udbetales som refusion til en arbejdsgiver.

Beregning af bidragets størrelse

§ 2. Udbetaling Danmark beregner bidraget af dagpenge efter barselsloven med den procentsats, der er nævnt i § 47 a i barselsloven, på grundlag af dagpenge til personen efter fradrag for personens ATP-bidrag efter § 44, stk. 3, i barselsloven. Bidraget for 1 uge afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Indberetning af bidrag

§ 3. Ved indberetningen af dagpenge efter barselsloven til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, skal Udbetaling Danmark indberette bidraget til den obligatoriske pensionsordning, der skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension for hver enkelt dagpengemodtager. Indberetningen sker til indkomstregisteret efter § 3, stk. 1, nr. 7, i lov om et indkomstregister. Indberetningen sker under det i § 4, stk. 1, nævnte SE-nummer.

Stk. 2. Udbetaling Danmark skal oplyse personen om indberetning af bidraget til den obligatoriske pensionsordning.

Indbetaling af bidrag

§ 4. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning af dagpenge efter barselsloven indbetales kvartalsvis af Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark kan vælge at betale bidraget via eget lønsystem eller et lønservicebureau. Ved begge betalingsmuligheder skal anvendes den af Arbejdsmarkedets Tillægspension anviste betalingskanal. Dette kan f.eks. være Pengeinstitutternes Betalingssystemer (Nets), Overførselsservice, Informationsservice eller Letløn. Hvis der ikke betales via en af de nævnte muligheder, bliver beløbet opkrævet via Digital Post. Opkrævningen sendes af Arbejdsmarkedets Tillægspension. Indbetalingen sker på det særlige SE-nummer, der anvendes til udbetaling af dagpenge efter barselsloven.

Stk. 2. Bidragene forfalder til betaling den 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Udbetaling Danmark betaler bidraget af dagpenge efter barselsloven til Arbejdsmarkedets Tillægspension senest den 7. i forfaldsmåneden.

Omberegning

§ 5. Hvis der sker omberegning eller ændring af dagpenge efter barselsloven til personen for en periode, beregner Udbetaling Danmark bidraget til den obligatoriske pensionsordning for perioden tilsvarende, så bidraget beregnes af ændringen af dagpengebeløbet med den procentsats, der er gældende for perioden og som fremgår af § 47 a. Indbetaling af bidrag sker efter § 4, og tilbagebetaling af bidrag sker efter § 6.

Stk. 2. Indberetning af bidraget, jf. stk. 1, sker efter § 3.

Tilbagebetaling af bidrag

§ 6. Hvis en modtager af dagpenge efter barselsloven helt eller delvist skal betale dagpengene tilbage til Udbetaling Danmark, skal det indbetalte bidrag til den obligatoriske pensionsordning af ydelsen betales tilbage af Arbejdsmarkedets Tillægspension til Udbetaling Danmark.

Stk. 2. Bidrag til den obligatoriske pensionsordning, der vedrører tidligere perioder, tilbagebetales til Udbetaling Danmark på baggrund af Udbetaling Danmarks indberetninger til indkomstregisteret.

Stk. 3. Ved beregning af beløbet, som skal betales tilbage efter stk. 1 og 2, anvendes bidragssatsen, jf. § 47 a i barselsloven, for den periode, som den ydelse, der skal tilbagebetales, vedrører.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 2. oktober 2019

Maria Schack Vindum

/ Kirsten Brix Pedersen