Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser

I medfør af § 80 d i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019, som ændret ved lov nr. 1557 af 27. december 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

Ydelsen, hvoraf der skal indbetales bidrag til den obligatoriske pensionsordning

§ 1. Der indbetales bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, for personer, der modtager hjælp efter §§ 23-25, 27 a, 68 og 69 j, § 71, stk. 1-4, og § 74 a, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik.

Beregning af bidragets størrelse

§ 2. Kommunen beregner bidraget med den procentsats, der er nævnt i lovens § 80 c, på grundlag af den ydelse, der er beregnet til en person efter reglerne i lovens § 13 g, § 26, stk. 2, §§ 30-33, 36-40 a, 42, 43, 68 a og 69 b-69 f, § 69 j, stk. 5 og 9, §§ 69 m-69 q, §§ 73 f og 73 g, § 74 d, stk. 2 og 3, og §§ 76-77 b og efter fradrag for personens ATP-bidrag efter reglerne i § 79, jf. § 80, stk. 2. Bidraget for en måned afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 2. Der beregnes ikke bidrag til den obligatoriske pensionsordning, hvis ydelsen er givet med tilbagebetalingspligt efter lovens § 93.

Indberetning af bidrag

§ 3. Ved indberetningen af en ydelse, der er nævnt i § 1, til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, skal kommunen indberette bidraget til den obligatoriske pensionsordning, der skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension for hver enkelt person. Indberetningen sker til indkomstregisteret efter § 3, stk. 1, nr. 7, i lov om et indkomstregister. Indberetningen sker under de i § 4, stk. 1, nævnte SE-numre.

Stk. 2. Kommunen skal oplyse personen om indberetning af bidraget til den obligatoriske pensionsordning.

Indbetaling af bidrag

§ 4. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning af de enkelte ydelser, jf. § 1, indbetales kvartalsvis af kommunen. Kommunen kan vælge at betale bidraget via eget lønsystem eller et lønservicebureau. Ved begge betalingsmuligheder skal anvendes den af Arbejdsmarkedets Tillægspension anviste betalingskanal. Dette kan f.eks. være Pengeinstitutternes Betalingssystemer (Nets), Overførselsservice, Informationsservice eller Letløn. Hvis der ikke betales via en af de nævnte muligheder, bliver beløbet opkrævet via Digital Post. Opkrævningen sendes af Arbejdsmarkedets Tillægspension. Indbetalingen skal for ydelser efter lovens §§ 23-25, 27 a, 68 og 69 j, § 71, stk. 1-4, og § 74 a, stk. 2 og 3, foretages på mindst et SE-nummer.

Stk. 2. Bidragene forfalder til betaling den 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Kommunen betaler bidraget af de ydelser, der er nævnt i § 1, til Arbejdsmarkedets Tillægspension senest den 7. i forfaldsmåneden.

Regulering

§ 5. Regulerer kommunen en ydelse, der er nævnt i § 1, skal kommunen regulere bidraget til den obligatoriske pensionsordning af ydelsen.

Tilbagebetaling af bidrag

§ 6. Hvis en person skal betale en ydelse, der er nævnt i § 1, tilbage til kommunen, skal det indbetalte bidrag til den obligatoriske pensionsordning af ydelsen betales tilbage af Arbejdsmarkedets Tillægspension til kommunen.

Stk. 2. Bidrag til den obligatoriske pensionsordning, der vedrører tidligere perioder, tilbagebetales til kommunen på baggrund af kommunens indberetninger til indkomstregisteret.

Stk. 3. Ved beregning af beløbet, som skal betales tilbage efter stk. 1 og 2, anvendes procentsatsen, jf. § 80 c i lov om aktiv socialpolitik, for det år, som det tilskud, der skal tilbagebetales, vedrører.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 27. december 2019

Maria Schack Vindum

/ Kirsten Brix Pedersen