Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene

Efter statsministerens indstilling er der ved kongelig resolution af 24. september 2019 fastsat følgende bestemmelser vedrørende forretningernes fordeling mellem ministrene:

§ 1. Ressortansvaret for Den Sociale Investeringsfond, herunder tilsynet med fonden, jf. lov nr. 1462 af 11. december 2018 om Den Sociale Investeringsfond, overføres fra finansministeren til social- og indenrigsministeren.

Statsministeriet, den 2. oktober 2019

Mette Frederiksen

/ Carsten Madsen