Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Generelle bestemmelser
Kapitel 2 Indberetning af tilgodehavende feriemidler
Kapitel 3 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler

I medfør af § 3, stk. 7 og 8, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, jf. lov nr. 58 af 30. januar 2018, som ændret ved § 3 i lov nr. 496 af 1. maj 2019, fastsættes:

Kapitel 1

Generelle bestemmelser

§ 1. Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler kan anvende navnet ’Lønmodtagernes Feriemidler’.

Kapitel 2

Indberetning af tilgodehavende feriemidler

§ 2. Tilgodehavende feriemidler, der optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, indberettes efter § 3 i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler til fonden på følgende vis:

1) For lønmodtagere, der har tilgodehavende feriemidler optjent efter § 23, stk. 1, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 4. oktober 2019, og som er i fortsat ansættelse hos arbejdsgiveren pr 1. september 2020, indberetter arbejdsgiver til fonden.

2) For lønmodtagere, der har tilgodehavende feriemidler optjent efter § 23, stk. 5 og 6, og §§ 24 og 25 i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 4. oktober 2019, sker indberetning efter § 3, nr. 9, i lov om et indkomstregister til FerieKonto eller Feriepengeinfo.

3) For lønmodtagere, der har tilgodehavende feriemidler, der er omfattet af § 3, stk. 6, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler indberetter Lønmodtagernes Garantifond til fonden.

Stk. 2. Indberetning efter stk. 1, sker via indkomstregistret.

Stk. 3. Arbejdsgivere, der ikke kan indberette tilgodehavende feriemidler via indkomstregisteret, skal indberette oplysningerne til fonden på en blanket. Blanketten kan hentes på Virk.dk eller rekvireres hos fonden.

Stk. 4. §§ 3og 4 finder tilsvarende anvendelse for arbejdsgivere, der indberetter på blanket.

§ 3. Efter indberetningsfristens udløb jf. § 3, stk. 1, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, og fondens underretning af arbejdsgiver om de indberettede tilgodehavende feriemidler jf. § 4, stk. 1, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, kan arbejdsgiver indenfor en af fonden fastsat frist fortsat foretage indberetning af tilgodehavende feriemidler eller korrektion af tidligere indberettede tilgodehavende feriemidler.

Stk. 2. Efter fondens underretning af lønmodtager om de indberettede tilgodehavende feriemidler jf. § 4, stk. 1, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, kan arbejdsgivers ændring af indberetning af tilgodehavende feriemidler kun ske med dokumentation for, at lønmodtageren og arbejdsgiveren er enige om en anden opgørelse af de tilgodehavende feriemidler, eller at der foreligger en afgørelse om opgørelsen af de tilgodehavende feriemidler efter § 4, stk. 3, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Stk. 3. Ved indberetning efter stk. 2, der medfører en forhøjelse af de indberettede tilgodehavende feriemidler, eller alene vedrører antallet af indberettede feriedage, underretter fonden lønmodtageren om den korrigerende indberetning. Såfremt lønmodtager overfor fonden gør indsigelse mod indberetningen, vil fonden afvise indberetningen. Fonden underretter arbejdsgiver om en afvist indberetning.

Stk. 4. Ved indberetning efter stk. 2, der vil medføre en reduktion af det beløb, de tilgodehavende feriemidler tidligere er indberettet med, underretter fonden lønmodtageren om den korrigerende indberetning. Indberetningen registreres som en ændring til de tidligere indberettede tilgodehavende feriemidler, når lønmodtager overfor fonden har erklæret at være enig i den ændrede opgørelse af de indberettede tilgodehavende feriemidler. Fonden underretter arbejdsgiver om indberetninger, som lønmodtager ikke har erklæret at være enig i.

Stk. 5. Ved indberetning efter stk. 2, der medfører en ændring af indberettede tilgodehavende feriemidler på mindre end 10 kr. eller en nedsættelse af antal indberettede feriedage på mindre end 1 feriedag, vil fonden registrere ændringen uden underretning til lønmodtager efter stk. 3 og 4.

Stk. 6. Fonden kan anvise, hvordan lønmodtagers fremsættelse af indsigelse efter stk. 3, og afgivelse af erklæring efter stk. 4, kan ske.

Stk. 7. Fonden kan fastsætte en frist for lønmodtagers indsigelse efter stk. 3 og afgivelse af erklæring efter stk. 4.

§ 4. Ved arbejdsgivers ændring til indberetning af tilgodehavende feriemidler, jf. § 3, stk. 1, 2. pkt., eller ved lønmodtagers henvendelse til fonden, jf. § 4, stk. 3, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, kan fonden fastsætte krav til dokumentation for, at der foreligger en afgørelse eller er opnået enighed om opgørelsen af de tilgodehavende feriemidler.

Stk. 2. Indberetning eller henvendelse til fonden efter stk. 1 skal være modtaget i fonden indenfor en frist på 4 måneder fra det tidspunkt, hvor der foreligger en afgørelse eller der er opnået enighed om opgørelsen af de tilgodehavende feriemidler. Fonden kan afvise indberetning, der modtages efter fristens udløb.

Stk. 3. Fonden kan fastsætte en frist for indsendelse af dokumentation efter stk. 1.

Stk. 4. Indsigelse efter § 3, stk. 1, 2. pkt. og 4, stk. 3, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, skal ske senest den 30. juni 2025. Når indberetning eller henvendelse efter stk. 1, modtages i fonden efter 30. juni 2025, kan fonden fastsætte krav til dokumentation for, at der er gjort indsigelse senest den 30. juni 2025. Stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse ved indberetning eller henvendelse efter 30. juni 2025.

§ 5. Ved arbejdsgivers udbetaling af feriegodtgørelse ved lønmodtagers død, jf. § 48a, stk. 2, 1. pkt. i lovbekendtgørelse nr. 1025 af 4. oktober 2019, påhviler det arbejdsgiver senest 31. december 2020 at trække indberetning efter § 2, stk. 1, litra a, tilbage fra indkomstregistret.

Stk. 2. Det påhviler arbejdsgiver at trække en indberetning, som lønmodtager efter § 3, stk. 3, gør indsigelse imod, tilbage fra indkomstregistret.

Stk. 3. Det påhviler arbejdsgiver at trække en indberetning, der efter § 3, stk. 4, ikke godkendes af lønmodtager, tilbage fra indkomstregistret.

§ 6. En arbejdsgiver, der ved udbetaling af feriegodtgørelse anvender en administrativ udbetaler, kan ved skriftlig henvendelse til fonden erklære, at den administrative udbetaler overfor fonden skal repræsentere arbejdsgiver og i alle forhold efter loven skal forpligte arbejdsgiver. Efter fondens registrering af en sådan erklæring, vil fonden alene rette henvendelse til den administrative udbetaler.

Stk. 2. Arbejdsgiver kan ved skriftlig henvendelse til fonden erklære, at en registreret erklæring efter stk. 1, skal bortfalde. Erklæringen får virkning fra den er modtaget i fonden. Fonden vil derefter alene rette henvendelse til arbejdsgiveren.

Kapitel 3

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. oktober 2019.

Beskæftigelsesministeriet, den 11. oktober 2019

Peter Hummelgaard

/ Eva Jensen