Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om deponering af regional medfinansiering af kvalitetsfondsinvesteringer i en moderne sygehusstruktur i 2020

I medfør af akt nr. 162 af 24. september 2019 fastsættes:

§ 1. Udbetaling af tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet fra kvalitetsfonden til investeringer i en moderne sygehusstruktur forudsætter, at den enkelte region i 2020 bidrager med finansiering til investeringsprojekterne. Sundheds- og Ældreministeriet har opgjort bidraget til 416,6 mio. kr. for Region Hovedstaden, 285,6 mio. kr. for Region Midtjylland, 137,2 mio. kr. for Region Nordjylland, 53,8 mio. kr. for Region Sjælland og 283,3 mio. kr. for Region Syddanmark.

§ 2. Statslige kvalitetsfondsmidler udbetalt i 2020, regionernes egenfinansiering i 2020, eventuelt provenu fra låneoptagelse udbetalt i 2020 vedrørende projekter med kvalitetsfondsstøtte og udbetalt overdragelsesværdi samt andel af nettoprovenu fra salg af ejendomme tilknyttet kvalitetsfondsprojekter i 2020 deponeres på særskilte konti i et pengeinstitut efter reglerne i budget- og regnskabssystemet for regioner. Deponeringen af de beløb, som modtages i regionen fra de statslige kvalitetsfondsmidler, ved låneoptagelse eller som udbetalt overdragelsesværdi samt andel af nettoprovenu fra salg af ejendomme tilknyttet kvalitetsfondsprojekter, foretages løbende i takt med, at regionen modtager disse beløb. For så vidt angår deponering af regionernes egenfinansiering foretages denne med 1/12 hver måned af regionens årlige egenfinansiering, jf. § 1.

§ 3. De deponerede midler frigives i takt med, at udgifterne, der følger af det endelige statslige tilsagn til det pågældende projekt, afholdes. Frigivelsen kan ske kvartalsvist forud for udgifternes afholdelse på baggrund af et forventet forbrug i det pågældende kvartal.

§ 4. Provenu og overdragelsesværdier fra salg af ejendomme skal anvendes til nedbringelse af evt. belåning af regionens kvalitetsfondsstøttede projekter.

§ 5. Der kan ikke anvendes provenu og overdragelsesværdier fra salg af ejendomme tilknyttet kvalitetsfondsprojekter, før al belåning forudsat eller tilknyttet kvalitetsprojekterne er indfriet.

§ 6. Forrentning af deponerede midler tilskrives de pågældende deponeringskonti. Renterne har samme anvendelsesformål og vilkår for anvendelse som de øvrige midler.

§ 7. Uforbrugte midler i 2020 kan overføres til anvendelse i senere år.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. oktober 2019.

Social- og Indenrigsministeriet, den 11. oktober 2019

P.M.V.
Torben Buse

/ Dorte Lemmich Madsen