Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - sagsbehandling - kompetence

J.nr. 19-20718

Klager, der er ordblind, klagede over, at han havde fået afslag på hjælp til køb af en computer, printer og internetforbindelse efter den sociale lovgivning. Han mente, at afslaget var udtryk for forskelsbehandling pga. handicap. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at klagen over afgørelsen om afslag alene vedrørte anvendelse og fortolkning af reglerne i lov om social service og hjælpemiddelbekendtgørelsen. Klagen faldt dermed uden for anvendelsesområdet for lov om forskelsbehandling på grund af handicap, og nævnet kunne derfor ikke behandle klagen.

Klagen angår påstået forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at klager fik afslag på at få hjælp til køb af en computer, printer og internetforbindelse som forbrugsgode i henhold til§§ 112, stk. 1 og 2, og 113, stk. 1, i lov om social service samt§§ 17, stk. 1, og 20, stk. 6, i hjælpemiddelbekendtgørelsen.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Ligebehandlingsnævnet kan ikke behandle klagen.

Sagsfremstilling

Klager, der er ordblind, ansøgte pr. telefon kommunen om en computer, printer og internetforbindelse som hjælpemiddel, der kunne kompensere for hans læse- og skrivevanskeligheder.

Kommunen traf den 11. december 2017 afgørelse om, at klager ikke var berettiget til at modtage hjælp til køb af en computer, printer og internetforbindelse i medfør af§§ 112, stk. 1 og 2, og 113, stk. 1, i lov om social service samt§§ 17, stk. 1, og 20, stk. 6, i hjælpemiddelbekendtgørelsen. Efter afgørelsen blev påklaget, genoptog kommunen sagen og traf igen den 20. december 2018 afgørelse om, at klager ikke var berettiget til de ansøgte forbrugsgoder.

Ankestyrelsen stadfæstede den 25. januar 2019 afgørelsen fra kommunen med den begrundelse, at klager ikke var berettiget til forbrugsgoderne i medfør § 113, stk. 1, jf. § 112, stk. 1 og 2 i lov om social service samt§§ 17, stk. 1 og 20, stk. 6, i hjælpemiddelbekendtgørelsen, fordi der var tale om sædvanligt indbo, samt at klager med et allerede tilbudt talegenkendelsesprogram med den nødvendige instruktion ville være i stand til at mestre de fleste læse- og skriveopgaver, som han ville støde på i hverdagen.

Klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 26. april 2019.

Klagers bemærkninger

Klager har indbragt sagen for Ligebehandlingsnævnet med henvisning til FN's handicapkonvention og forbuddet mod forskelsbehandling på grund af handicap i lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap.

Klager gør gældende, at Ankestyrelsen ved afgørelsen om afslag på tildeling af en computer har udsat ham for forskelsbehandling på grund af handicap. Afgørelsen er begrundet med, at der er tale om sædvanligt indbo, og afgørelsen henviser til principafgørelsen 59-13. Klager er ordblind, og en computer er ikke 'sædvanligt indbo' for ham men derimod afgørende for, at han kan deltage i samfundet på lige fod med andre.

Afslaget har store konsekvenser for klager. Han kan eksempelvis ikke få hjælp fra kommunens mentorordning i weekenden, og han har ikke mulighed for at sende en klage, hvis det er påkrævet, at klagen er skriftlig. Idet han er på overførselsindkomst, er han også økonomisk begrænset.

Klager har yderligere gjort gældende, at Ankestyrelsen og kommunen i sin sagsbehandling generelt set ikke overholder de handicapretlige regler og FN's handicapkonvention. Ankestyrelsen og kommunen har ikke kompetencer til at vurdere, hvilket behov klager har, herunder om han har behov for en computer som et hjælpemiddel.

Afslutningsvis gør klager gældende, at personer med ordblindhed ikke tilgodeses i samfundet sammenlignet med personer med fysiske handicaps. Det er meget besværligt, ressource- og tidskrævende at få tilstrækkelig hjælp fra de offentlige myndigheder, især fordi hjælpemidlerne ikke er personlige.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af handicap efter lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap.

Klagen angår spørgsmålet om forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at klager har fået afslag på støtte til køb af en computer, en printer og internetforbindelse i medfør af den sociale lovgivning.

Det fremgår af forarbejderne til lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap, at loven ikke vedrører det materielle indhold i afgørelser truffet af offentlige forvaltningsmyndigheder eller i love vedtaget af Folketinget.

For så vidt angår klager over afgørelser, som er truffet af den offentlige forvaltning, må Ligebehandlingsnævnet tage stilling til, om klagen reelt vedrører forskelsbehandling, eller om klagen alene drejer sig om anvendelse og fortolkning af regler i anden lovgivning.

Efter det af klager anførte, vedrører klagen i relation til Ankestyrelsens afgørelse alene anvendelse og fortolkning af reglerne i lov om social service og hjælpemiddelbekendtgørelsen, herunder særligt om begrebet 'sædvanligt indbo' i § 113, stk. 1, i lov om social service og §§ 17, stk. 1, og 20, stk. 6, i hjælpemiddelbekendtgørelsen.

Klagen falder uden for anvendelsesområdet for lov om forskelsbehandling på grund af handicap.

Ligebehandlingsnævnet kan derfor ikke behandle klagen.

Det bemærkes, at nævnet efter indholdet af klagen sammenholdt med oplysningerne i sagen ikke har fundet anledning til at foretage partshøring af Ankestyrelsen.

Ligebehandlingsnævnet kan bl.a. henvise til afgørelserne af 6. december 2018 (sag nr. 18- 63470) og 6. december 2018 (sag nr. 18-49732), hvor nævnet vurderede, at lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap ikke vedrører det materielle indhold i afgørelser truffet af offentlige forvaltningsmyndigheder eller i love vedtaget af Folketinget.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 5, om nævnets kompetence

§ 8, stk. 2, om nævnets afvisning af klagen

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap

§ 2, om lovens anvendelsesområde

§ 5, stk. 1-3, om forbud mod forskelsbehandling

§ 14, om ændringer i anden lovgivning m.v.

<19-20718>