Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Ordningens indhold
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Beregning af supplerende tilskud, nedsættelse af supplerende tilskud og udbetaling
Kapitel 5 Oplysningspligt
Kapitel 6 Tilbagebetaling af supplerende tilskud
Kapitel 7 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om supplerende nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler

I medfør af § 40, stk. 2-4, og § 48, stk. 1 og 2, i lov nr. 338 af 2. april 2019 om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Ordningens indhold

§ 1. Supplerende tilskud kan ydes for det ansøgte areal for supplerende tilskud, jf. § 2, nr. 1, til ansøgere, der har indgivet ansøgning om tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 1338 af 27. november 2018 om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler.

Stk. 2. Supplerende tilskud ydes som de minimis-støtte i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte i landbrugssektoren.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Det ansøgte areal for supplerende tilskud: Det samlede areal opgjort i hektar målrettede efterafgrøder,

a) der er omfattet af ansøgning om tilskud, der er indgivet i medfør af bekendtgørelse nr. 1338 af 27. november 2018 og omfattet af bekendtgørelse nr. 739 af 12. juli 2019 om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler, jf. § 22, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 739 af 12. juli 2019,

b) for hvilket betingelserne i bekendtgørelse nr. 739 af 12. juli 2019 opfyldes, og

c) hvor tilskuddet for arealet, for hvilket betingelserne i bekendtgørelse nr. 739 af 12. juli 2019 opfyldes, skal beregnes på grundlag af den i bekendtgørelse nr. 739 af 12. juli 2019 fastsatte tilskudssats efter nedsættelse med en procentsats.

2) Frist for indgivelse af ændringer til fællesskema: Den frist for Landbrugsstyrelsens modtagelse af ændringer til fællesskema, der er anført i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer.

Kapitel 3

Administration

Myndigheder og kontrol

§ 3. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen foretager kontrol i forbindelse med administrationen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Landbrugsstyrelsen kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang.

Ansøgning

§ 4. Ansøgning om supplerende tilskud skal indgives på det fællesskema, der er omhandlet i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer. Fællesskema skal udfyldes og indsendes elektronisk ved brug af Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service, som kan tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Fællesskema, der ikke indsendes via Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service, anses som ikke modtaget.

Stk. 3. Bestemmelsen om kommunikation fra Landbrugsstyrelsen til ansøgere i § 9, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1387 af 29. november 2018 om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer, eller senere bestemmelse, der måtte afløse den nævnte bestemmelse, finder tilsvarende anvendelse for ansøgning om supplerende tilskud i medfør af nærværende bekendtgørelse.

§ 5. Ansøgning om supplerende tilskud kan indgives fra det tidspunkt, hvor der i Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service er åbnet for indgivelse af fællesskema i 2020 og registreret afsendelse af brev om udbetaling af tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 739 af 12. juli 2019. Ansøgningen skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest ved udløb af fristen for indgivelse af ændringer til fællesskema i 2020. Ansøgningen anses dog som rettidigt modtaget, hvis ansøgningen er modtaget senest 4 uger efter det i 1. pkt. anførte tidspunkt.

Kapitel 4

Beregning af supplerende tilskud, nedsættelse af supplerende tilskud og udbetaling

§ 6. Tilskudssatsen for supplerende tilskud fastsættes for den pågældende ansøgning om supplerende tilskud og udgør 529 kr. pr. hektar minus det beløb, som det retmæssigt udbetalte tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 739 af 12. juli 2019 udgør pr. hektar ansøgt areal for supplerende tilskud før en eventuel nedsættelse i medfør af § 15 i den nævnte bekendtgørelse.

§ 7. Det supplerende tilskud beregnes på grundlag af det ansøgte areal for supplerende tilskud og tilskudssatsen, hvis det derved beregnede tilskud ligger inden for rammerne af bestemmelserne i Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013. I øvrige tilfælde beregnes det supplerende tilskud på grundlag af det ansøgte areal for supplerende tilskud og tilskudssatsen efter nedsættelse med en procentsats, der fastsættes således, at det derved beregnede tilskud udgør det fulde beløb inden for rammerne af bestemmelserne i den nævnte forordning.

§ 8. Hvis det retmæssigt udbetalte tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 739 af 12. juli 2019 for det ansøgte areal for supplerende tilskud er nedsat i medfør af § 15 i den nævnte bekendtgørelse, nedsættes det supplerende tilskud med samme procentsats.

§ 9. Det supplerende tilskud udbetales i 2021 og overføres til ansøgers NemKonto.

Kapitel 5

Oplysningspligt

§ 10. Ansøger skal indtil tidspunktet for udbetaling af supplerende tilskud oplyse, hvis der er ændringer til de oplysninger, der fremgår af fællesskema vedrørende anden de minimis-støtte. Oplysningen skal gives ved at foretage de fornødne ændringer i fællesskema.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte ændringer skal foretages og indsendes elektronisk ved brug af Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service. Ændringer, der ikke indsendes via Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service, anses som ikke modtaget.

Kapitel 6

Tilbagebetaling af supplerende tilskud

§ 11. Landbrugsstyrelsen kan kræve supplerende tilskud helt eller delvis tilbagebetalt i følgende tilfælde:

1) Ansøger har ikke opfyldt sin oplysningspligt efter § 10.

2) Efter udbetaling af supplerende tilskud fremsættes krav om helt eller delvis tilbagebetaling af tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 739 af 12. juli 2019.

Stk. 2. Ved opgørelse af tilbagebetalingskravet tillægges der renter, hvis fristen for tilbagebetalingen overskrides. Rentetillægget beregnes for perioden mellem fristen for tilbagebetaling og datoen for tilbagebetalingen og med den i lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) fastsatte referencesats med tillæg.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Landbrugsstyrelsen, den 22. november 2019

Jette Petersen

/ Steen Bonde