Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

SU - Opretholdelse af EU-arbejdstagerstatus - påbegyndelse af uddannelse - tidsmæssig sammenhæng - indholdsmæssig sammenhæng - kontinuitet

En EU-statsborger, som er arbejdstager i Danmark efter EU-retten, har ret til SU til uddannelse i Danmark.

En EU-arbejdstager kan bevare sin status som EU-arbejdstager, og dermed have ret til SU uden at skulle arbejde ved siden af uddannelsen, hvis den pågældende påbegynder en uddannelse, og der både er tidsmæssig og indholdsmæssig sammenhæng mellem den tidligere erhvervsmæssige beskæftigelse i Danmark og den omhandlede uddannelse.

Klager havde arbejdet i Danmark indtil knap 3 måneder før, han ansøgte om SU til uddannelsen management engineering, som han påbegyndte i september 2018.

Ankenævnet fandt, at der ikke var grundlag for at tage stilling til, om der var indholdsmæssig sammenhæng mellem arbejdet og uddannelsen.

Ankenævnet vurderede, at klager havde mistet sin arbejdstagerstatus, inden han påbegyndte studiet, da han havde været uden arbejde i Danmark i knap 3 måneder forud for uddannelsesstart. Ankenævnet lagde til grund for afgørelsen, at klager ikke havde bevaret arbejdstagerstatus op til studiestart på et andet grundlag.

Den studerende havde derfor ikke en status som EU-arbejdstager, som kunne bevares under uddannelsen.

Der var således ikke tidsmæssig sammenhæng mellem beskæftigelsen og uddannelsen.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), lovbekendtgørelse nr. 1037 af 30. august 2017:

§ 2 b, stk. 1, nr. 2 om, at EU-statsborgeres ret til SU som arbejdstagere efter EU-retten.

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte, bekendtgørelse nr. 1515 af 13. december 2017:

§ 2, stk. 1, om EU-statsborgeres ret til SU som arbejdstagere efter EU-retten.

§ 2, stk. 2, om EU-arbejdstagers bevarelse af arbejdstagerstatus, når beskæftigelsen afsluttes før uddannelsen påbegyndes, og der er indholdsmæssig og tidsmæssig sammenhæng mellem uddannelse og det tidligere arbejde i Danmark.

Sagsfremstilling:

Den studerende var EU-statsborger og ansøgte om SU fra september 2018 som EU-arbejdstager. Det var oplyst, at han ikke ville have arbejde i Danmark ved siden af uddannelsen.

Den studerende havde indtil knap 3 måneder før uddannelsesstart arbejdet i Danmark.

Ankenævnet fandt, at den studerende ikke kunne bevare sin arbejdstagerstatus på baggrund af reglen om indholds- og tidsmæssig sammenhæng mellem tidligere arbejde og uddannelsen, da han mistede sin arbejdstagerstatus i den periode, der forløb fra hans ophør med arbejdet og til påbegyndelse af uddannelse.

Afgørelse:

Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger fandt, at den studerende ikke havde en status som EU-arbejdstager i Danmark at bevare under sin uddannelse.

Den studerende havde derfor ikke ret til SU.

Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger stadfæstede styrelsens afgørelse.

Begrundelse for afgørelsen

Vi vurderer, at du ikke er berettiget til SU til uddannelsen management engineering i [andet EU-medlemsland] på baggrund af reglen om indholdsmæssig og tidsmæssig sammenhæng mellem tidligere beskæftigelse og uddannelse.

Vi bemærker indledningsvist, at vi ikke har fundet grundlag for at tage

stilling til, hvorvidt du var at betragte som arbejdstager efter EU-retten i

perioden 1. januar 2016 til 30. juni 2018, herunder om din beskæftigelse i denne periode kan betragtes som værende af faktisk og reel karakter.

Vi har tilsvarende ikke fundet grundlag for at tage stilling til, hvorvidt der

var indholdsmæssig sammenhæng mellem din beskæftigelse og

uddannelsen management engineering i Milano.

Dette skyldes, at vi vurderer, at du, selv hvis det lægges til grund, at du

var at betragte som arbejdstager efter EU-retten i perioden fra 1. januar 2016 til 30. juni 2018, mistede denne status, inden du påbegyndte studiet, hvorfor du ikke havde en arbejdstagerstatus, som du kunne bevare under studiet.

Vi har herved lagt vægt på, at du ophørte med arbejdet ved [arbejdsgiver] den 30. juni 2018 og påbegyndte uddannelse den 18. september 2018. Du havde således ikke arbejde i Danmark i knap 3 måneder før studiestart.

Vi bemærker, at vi har lagt til grund, at du ikke på andet grundlag havde bevaret din arbejdstagerstatus i perioden mellem ophør med arbejdet og påbegyndelse af uddannelse.