Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Administrationsgrundlag
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om investeringspulje til mindre, regionale danske flyvepladser

I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.56.04. til § 28 på finansloven for finansåret 2019 fastsættes efter bemyndigelse:

Formål

§ 1. På finansloven 2019 er der afsat en investeringspulje til mindre, regionale danske flyvepladser med det formål at yde tilskud til investeringer i materiel og infrastruktur, som er nødvendige for, at flyvepladserne kan leve op til krav til forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed.

Stk. 2. Denne bekendtgørelse fastlægger proceduren for udmøntning af puljen.

Anvendelsesområde

§ 2. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på flyvepladser, hvis benyttelse til flyvning står åben for offentligheden, jf. § 55, stk. 1, i lov om luftfart, og som har færre end 200.000 årlige passagerer samt opfylder kravene i administrationsgrundlaget for pulje til mindre, regionale danske flyvepladser, jf. bilag 1.

Statsligt tilskud

§ 3. Det statslige investeringstilskud til en mindre, regional dansk flyveplads udgør maksimalt 75 pct. af det samlede beløb af den støtteberettigede del af investeringen. Ansøger bidrager med mindst 25 pct. af det samlede beløb.

Stk. 2. Det statslige tilskud kan ydes én gang årligt. Der kan første gang søges om støtte i 2019.

Stk. 3. Tilskuddet udbetales i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 651/2014 som ændret ved forordning (EU) 2017/1084 (gruppefritagelsesforordningen).

Ansøgning om tilskud og frister

§ 4. Ansøgning om tilskud fra pulje til investeringer i mindre, regionale danske flyvepladser fra flyvepladser omfattet § 2 skal indgives til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 2. Ansøgning om tilskud skal indsendes elektronisk. Det til enhver tid gældende ansøgningsmateriale, herunder skabeloner til projektbeskrivelse og projektbudget, findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Stk. 3. En ansøgning om tilskud skal modtages i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest 1. april. I 2019 skal en ansøgning om tilskud dog modtages i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest den 20. november.

Stk. 4. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan til enhver tid anmode om yderligere dokumentation i forbindelse med behandlingen af ansøgninger.

Stk. 5. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør hvert år inden udgangen af februar, hvilke mindre, regionale danske flyvepladser, der er tilskudsberettigede. I 2019 sker offentliggørelsen dog inden 24. oktober.

Procedure for udmøntning

§ 5. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vurderer ansøgningerne på baggrund af administrationsgrundlag for pulje til mindre, regionale danske flyvepladser, jf. bilag 1.

Stk. 2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen giver meddelelse til ansøgerne om beslutninger om tildeling af tilskud til de enkelte projekter. Tildelingen kan gøres afhængig af de vilkår, som skønnes påkrævet.

Administration, opfølgning m.v.

§ 6. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forestår den praktiske udbetaling af puljemidler.

Stk. 2. Ændring af et projekt skal godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, inden ændringen iværksættes. Godkendelse af ændringen gives på betingelse af, at ændringen efter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vurdering er i overensstemmelse med projektets formål, jf. ansøgers projektbeskrivelse i ansøgningen.

Stk. 3. Tilskudsmodtager skal én gang om året afrapportere om projektets status til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Årlige afrapporteringer skal foreligge inden udgangen af 1. kvartal og skal omfatte det foregående år. Der skal endvidere foretages afrapportering af det endelige projekt.

Stk. 4. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn med, at reglerne i denne bekendtgørelse overholdes, og kan i den forbindelse anmode om enhver oplysning til brug herfor fra ansøgeren eller tilskudsmodtageren.

Stk. 5. Tilskudsmodtager skal straks underrette Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvis

1) der foreligger forhold, som efter stk. 6 kan medføre krav om helt eller delvist bortfald af tilskud eller tilsagn om tilskud,

2) der foreligger forhold, som efter § 7 kan medføre krav om hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud, eller

3) tilskudsmodtager skifter revisor i løbet af projektperioden.

Stk. 6. Tilskuddet bortfalder helt eller delvist, hvis

1) ansøger eller tilskudsmodtager har givet urigtige eller vildledende oplysninger,

2) ansøger eller tilskudsmodtager tilsidesætter sin underretningspligt efter stk. 5,

3) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med den godkendte ansøgning,

4) projektet ikke er afsluttet og afrapporteret senest 3 år efter bevillingstidspunkt,

5) betingelserne for tilskud, herunder den til enhver tid gældende instruks for regnskab og den til enhver tid gældende revisionsinstruks, ikke opfyldes, eller

6) midlerne uden forudgående godkendelse har været anvendt til andre formål end beskrevet i projektbeskrivelsen.

§ 7. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan kræve, at udbetalte tilskud skal tilbagebetales helt eller delvist, hvis

1) der er sket helt eller delvist bortfald af tilsagn om tilskud i henhold til § 6, eller

2) tilskudsmodtager efterfølgende får ydet tilskud fra anden side til dækning af udgifter, som er finansieret med tilskud fra puljen til investeringer i mindre, regionale danske flyvepladser.

§ 8. Hvis et udbetalt tilskud helt eller delvist skal tilbagebetales, opkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav. Rente fastsættes i overensstemmelse med renteloven og beregnes fra forfaldsdagen.

Regnskab og revision

§ 9. Den til enhver tid gældende instruks for regnskab og den til enhver tid gældende revisionsinstruks skal overholdes.

Stk. 2. Den gældende udgave for instruks for regnskab og den gældende revisionsinstruks kan findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside. Det gældende materiale vil ligeledes kunne rekvireres ved henvendelse til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. oktober 2019.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen , den 21. oktober 2019

Carsten Falk Hansen

/ Lars Korsholm


Bilag 1

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag for investeringspulje til mindre, regionale danske flyvepladser

1. Grundlag for puljen

Som led i vedtagelsen af finansloven for 2019 er der afsat en pulje på i alt 3 mio. kr. årligt.

Af finanslovens § 28.56.04.10 fremgår følgende:

På kontoen kan ydes investeringstilskud til mindre, regionale flyvepladser med færre end 200.000 årlige passagerer. Flyvepladserne kan søge om tilskud til investeringer i materiel og infrastruktur, som er nødvendige for, at flyvepladserne kan leve op til løbende nye krav til forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed.

For yderligere information om ordningen henvises til www.tbst.dk .

2. Udmøntning

Puljen giver tilskud til investeringer i:

Materiel, som er nødvendig for at leve op til krav til forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security).

Anlæg af infrastruktur, som er nødvendig for at leve op til forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security).

Det kan søges til nye investeringer. Der gives ikke tilskud til drift og vedligehold.

Tilskuddet udbetales i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 651/2014 som ændret ved forordning (EU) 2017/1084 (gruppefritagelsesforordningen).

Puljen er rettet mod mindre, regionale flyvepladser, der har rutetrafik, således at tilskuddet er målrettet flyvepladser, der bidrager til den regionale tilgængelighed.

I forhold til forståelsen af rutetrafik lægges det i forbindelse med nærværende pulje til grund, at den pågældende flyveplads skal have ruteflyvninger svarende til gennemsnitligt minimum 5 ugentlige afgange og 5 ugentlige ankomster årligt. Det gennemsnitlige antal ruteafgange og -ankomster skal ses ud fra seneste to regnskabsår.

Puljen er rettet mod flyvepladser i Danmark, der er åben for alle potentielle brugere, med færre end 200.000 årlige passagerer, da det er disse flyvepladser, der vurderes relativt set at have højere udgifter til sikkerhed pr. passager end de store flyvepladser. Dette skyldes, at flyvepladser, der har en lavere passagergennemstrømning, ikke kan udnytte kapaciteten af indkøbt materiel og infrastruktur fuldt ud.

De flyvepladser, der er omfattet, skal fuldt ud operere efter forordning 300/2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart. Dvs. at ordningen ikke omfatter lufthavne, som generelt opererer under alternative sikkerhedsforanstaltninger efter forordning 1254/2009 om fastlæggelse af kriterier for medlemslandenes fravigelse af de fælles grundlæggende normer for den civile luftfarts sikkerhed og vedtagelse af alternative sikkerhedsforanstaltninger.

Passagertallet opgøres som den faktiske, gennemsnitlige årlige passagertrafik i de to regnskabsår forud for det år, hvori støtten tildeles. Afgrænsningen er baseret på enkeltrejser. Det betyder at flypassagerer, der fx flyver til og fra flyvepladsen, bliver talt to gange.

Nedenfor fremgår en oversigt over mindre, regionale lufthavne, som i 2017 og 2018 havde under 200.000 årlige passagerer. Herudover fremgår antal ugentlige ankomster/afgange samt om de er omfattet af investeringspuljen for 2019.

Lufthavn:
PAX 2017
Afg. / ank. pr. uge 2017
PAX 2018
Afg. / ank. pr. uge 2018
Omfattet af ordning
Midtjylland
146.262
42
133.800
39
Ja
Sønderborg
62.955
22
72.400
22
Ja
Esbjerg
84.646
17
76.700
12
Ja
Odense
27.425
0
24.400
0
Nej
Roskilde
17.920
0
15.500
0
Nej

3. Økonomiske rammer

Ved årets start identificerer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvor mange flyvepladser der er tilskudsberettiget, ud fra antal passagerer og antal afgange/ankomster.

Ansøgeren skal som minimum bidrage med 25 pct. af den samlede investering, som der søges tilskud til.

Det bemærkes, at puljen har adgang til videreførsel for ikke-udmøntede midler (dvs. midler, som ikke er givet som tilsagn af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen). Bevilliget støtte (udmøntet støtte) kan anvendes til projekter, der først afsluttes i efterfølgende år. Projekter skal være afsluttet og afrapporteret senest tre år efter bevillingstidspunkt.

4. Procedure

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen annoncerer puljen på statenstilskudspuljer.dk. Herefter vil der være følgende procedure:

Ansøgerkreds:

Inden udgangen af 24. oktober 2019 offentliggør Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen de tilskudsberettigede mindre, regionale flyvepladser. Fra 2020 og frem vil offentliggørelsen være inden udgangen af februar.

Ansøgningsfrist:

Ansøgningsfristen for andel i midlerne for 2019 er 20. november i 2019. I 2020 og frem er ansøgningsfristen den 1. april i det pågældende år.

Ansøgningerne sendes elektronisk via Virk.dk.

Ansøgningens indhold:

Ansøgningerne skal være gennemarbejdede og konkrete. Ansøgningsberettigede kan søge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med oplysninger om følgende indhold:

Beskrivelse af den konkrete investering, herunder

Investeringens løbetid

Beskrivelse af relevansen for sikkerheden i lufthavnen

Henvisning til de EU-regler eller internationale standarder, der påkræver den pågældende investering i materiel eller anlæg af infrastruktur, som er nødvendig for at leve op til krav til forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Det ansøgte beløb og de samlede omkostninger ved investeringen fordelt på eventuelle forundersøgelser og selve projektet

Ansøgers medfinansiering samt økonomiske omkostninger/risici ved projektet

Behandling af indkomne ansøgninger:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen modtager og behandler ansøgningerne.

Ansøgningerne prioriteres ud fra følgende kriterier:

Investeringens bidrag til sikkerhed i luftfarten

Antal passagerer investeringen berører

Investeringens bidrag til serviceniveauet i lufthavnen

Investeringens grad af medfinansiering

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udmelder tilsagn og afslag inden for tre måneder efter ansøgningsfristen. I 2019 vil tilsagn og afslag gives inden udgangen af året.

Når investeringen er gennemført, er det en forudsætning for tildeling af midlerne, at investeringen kan godkendes til brug af relevante myndigheder. Herudover skal flyvepladsen aflægge et regnskab. Den til enhver tid gældende revisionsinstruks for regnskab skal overholdes. Når dette foreligger, udbetales tilskuddet.

Afrapportering:

Det er en forudsætning for tildelingen af midler, at tilskudsmodtager indsender en afrapportering af det endelige projekt samt en årlig afrapportering af status for længerevarende projekter. Afrapporteringerne skal følge op på punkterne i ansøgningen. De årlige afrapporteringer skal foreligge senest med udgangen af 1. kvartal det følgende år.

Der gennemføres en evaluering af ordningen i 2022, hvor der udarbejdes en evalueringsrapport, der beskriver status for midlernes anvendelse og effekten heraf.

Offentligørelse af tilskudsmodtagere:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør en oversigt over tildelingsbeslutninger med angivelse af støttemodtager, formål (summarisk) og støttebeløb på styrelsens hjemmeside.