Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1328 af 10. december 2014 om særtransport, som ændret ved bekendtgørelse nr. 567 af 28. april 2015, bekendtgørelse nr. 1408 af 23. november 2015, bekendtgørelse nr. 714 af 13. juni 2016 og bekendtgørelse nr. 1653 af 14. december 2016, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 68, stk. 1, § 69, stk. 2, § 70, stk. 3, § 82, stk. 4, § 84, stk. 1, § 85, stk. 1, § 86, stk. 2, 1. pkt., § 89, stk. 2, 1. pkt., og § 118, stk. 10, 1. pkt., og stk. 11, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018, som ændret ved lov nr. 1559 af 18. december 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1197 af 28. september 2018 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:«

2. § 2, stk. 1, affattes således:

»Ved blokvogn forstås, jf. færdselslovens § 2, nr. 3, en bil, sættevogn eller påhængsvogn, hvis vægt, akseltryk, dimensioner eller øvrige konstruktion udelukker køretøjet fra registrering som bil, sættevogn eller påhængsvogn, og som er beregnet til transport af særlig tungt eller omfangsrigt gods.«

3. I § 15, nr. 3, ændres »§§ 25, 27 og 29« til: »§§ 25, 27, stk. 1, nr. 1-3, og 29«.

4. § 15, nr. 8, affattes således:

»8) Kørsel med traktor eller motorredskab tilkoblet blokvogn.«

5. I § 17, stk. 2, ændres »§§ 25-29« til: »§§ 25-28«.

6. § 23, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Tilladelsen skal indeholde vilkår om, at de spærretider og særlige meddelte vilkår, som fremgår af udskrift til særtransporter, skal overholdes.«

7. I § 24, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Udeleligt bredt gods må i øvrigt transporteres vandret liggende, uanset bredden af transporten herved forøges, såfremt bredden af transporten ikke overskrider 3,30 m.«

8. Efter § 25 indsættes:

»Tilladelsesfri kørsel med brede armeringsnet

§ 25 a. Armeringsnet med stor bredde må transporteres vandret liggende uden tilladelse på lastbil og vogntog bestående af lastbil og påhængs-/sættevogn, såfremt bredden af transporten ikke overskrider 3,30 m.«

9. § 29, stk. 1, affattes således:

»Højt, udeleligt gods på blokvogntog må transporteres uden tilladelse med en samlet højde på indtil 4,10 m.«

10. § 31, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Blokvogn, der ikke er tildelt nummerplade, må under benyttelse af prøveskilte og prøvemærker anvendes uden særtransporttilladelse til de for prøveskilte og prøvemærker anførte formål i lov om registrering af køretøjer. Det er en forudsætning, at blokvognen henholdsvis vogntoget ikke overskrider bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen.«

11. I § 33 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Blokvogn med tilbehør til mobilkran må endvidere benyttes til transport af en cykel, knallert, motorcykel eller en bil med en tilladt totalvægt, der ikke overstiger 3.500 kg, såfremt

1) transportmidlet skal anvendes til transport af kranens fører, og

2) det ikke er muligt at medbringe transportmidlet på mobilkranens påhængskøretøj i overensstemmelse med § 35, 3. pkt.«

12. § 41, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Med bøde straffes den, der overtræder § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, 1. pkt., § 8, stk. 2, § 8, stk. 5, 2. pkt., § 8, stk. 6, § 9, stk. 1, 4. pkt., § 9, stk. 4, 2. pkt., § 12, stk. 1, § 12, stk. 4, 1. pkt., § 12, stk. 5 og 6, § 13, stk. 2, 3. og 4. pkt., § 13, stk. 3, §§ 14 og 15, § 18, stk. 5 og 6, § 24, stk. 1, § 24, stk. 3-9, §§ 25, 25 a og 26-29, § 30, stk. 2, §§ 31-33, § 35, § 36, stk. 1-4, og §§ 37 og 38.«

13. I bilag 1 indsættes efter nr. 14 som nyt nummer:

»15) Der skal i det trækkende køretøj forefindes en højst 5 dage gammel udskrift til særtransporter fra Vejdirektoratets hjemmeside (www.trafikken.dk) vedrørende spærretider og eventuelle særlige meddelte vilkår for den relevante rute. Udskriften kan være i fysisk eller elektronisk form.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2019.

Stk. 2. § 1, nr. 5 og 9, træder i kraft den 1. januar 2020.

Færdselsstyrelsen, den 23. oktober 2019

Stefan Søsted

/ Pia Korff