Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

§ 1

I bekendtgørelse nr. 485 af 25. maj 2016 om slæbning af køretøjer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1087 af 21. september 2017, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 32, stk. 3, § 70, stk. 4, og § 118, stk. 12, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018, som ændret ved lov nr. 1559 af 18. december 2018 og lov nr. 556 af 7. maj 2019, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1197 af 28. september 2018 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:«

2. I § 11 ændres »4,00« til: »4,10« og »4,20« til: »4,30«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Færdselsstyrelsen, den 23. oktober 2019

Stefan Søsted

/ Pia Korff