Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter kapitel 4 om aktindsigt i lov om patienters retsstilling

 

Efter § 22 i lov nr. 482 af 1. juli 1998 om patienters retsstilling fastsættes:

§ 1. Som betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier af dokumenter i patientjournaler m.v., der udleveres efter kapitel 4 om aktindsigt i lov om patienters retsstilling, opkræver vedkommende myndighed, institution eller autoriserede sundhedsperson 10 kr. for første side og 1 kr. for hver påbegyndt følgende side, jf. dog stk. 2 og 4 og § 2, stk. 1, samt § 3.

    Stk. 2. En privat praktiserende autoriseret sundhedsperson, som giver aktindsigt ved afskrift, edb-udskrift eller fotokopi, kan dog som betaling herfor kræve 10 kr. pr. påbegyndt side, i alt dog højst 200 kr., hvis

1) aktindsigten gives ved edb-udskrift, eller

2) der i den pågældende praksis ikke rådes over fotokopieringsmaskine eller lignende.

    Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte beløb omfatter merværdiafgift, forsendelsesomkostninger og lignende.

    Stk. 4. Udleveres afskrift, edb-udskrift eller fotokopi uden udtrykkelig anmodning, kan der ikke kræves betaling efter stk. 1 og 2.

§ 2. Første gang, der efter anmodning gives aktindsigt ved afskrift, edb-udskrift eller fotokopi af en patientjournal m.v., kan der ikke kræves betaling efter § 1, jf. dog § 3.

    Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse i tilfælde, der omfattes af § 1, stk. 2.

§ 3. Såfremt der i forbindelse med aktindsigt efter §§ 1 og 2 udleveres kopi af røntgenbilleder, lystryk, lydbånd, film m.v., kan der som betaling herfor kræves de faktiske omkostninger ved fremstilling af kopien.

§ 4. Hvis der ved lov eller i henhold til lov er fastsat højere betaling for afskrift, edb-udskrift eller fotokopi af et bestemt dokument, opkræves dette beløb.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1998.

    Stk. 2. Samtidig ophæves Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 938 af 7. december 1993 om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter lov om aktindsigt i helbredsoplysninger.

Sundhedsministeriet, den 14. september 1998

Carsten Koch

/Steen Loiborg