Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Vejledning om regulering af satser fra 1. januar 2020 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde

Indledning

Efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. september 2019, og lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 skal der med virkning fra 1. januar 2020 efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ske regulering af lovens årslønsbeløb, godtgørelsesbeløb, overgangsbeløb samt løbende erstatninger.

Reguleringen af satserne fastsættes af Arbejdstilsynets direktør efter bemyndigelse fra beskæftigelsesministeren.

Satser efter loven reguleres med 2 procent tillagt tilpasningsprocenten for finansåret 2020 (jf. lov om en satsreguleringsprocent). Tilpasningsprocenten er ved Finansministeriets bekendtgørelse nr. 855 af 20. august 2019 fastsat til 0,2 for finansåret 2020.

Godtgørelsesbeløbet for 100 pct. varigt mén for arbejdsskader indtruffet 1. juli 2002 eller senere, overgangsbeløbet ved dødsfald samt årslønsbeløbene stiger med 2,2 pct. i forhold til satserne fastsat for 2019 før afrunding. Lovens øvrige satser stiger fra 1. januar 2020 med 50,1 pct. i forhold til de satser, der er fastsat pr. 1. januar 2003 (grundniveauet i lov om arbejdsskadesikring).

Metoden for regulering af satserne er fastsat ved henholdsvis lov og langvarig, fast praksis. Vejledningen er dermed udtryk for de beregnede satser i 2020-niveau.

Satser for arbejdsskader indtruffet 1. januar 2020 eller senere

Med virkning for arbejdsskader efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. september 2019, der er indtruffet den 1. januar 2020 eller senere fastsættes følgende:

1) Maksimumsbeløbet for årslønnen efter § 24, stk. 5, forhøjes til 551.000 kr., jf. § 25, stk. 1.

2) Minimumsbeløbet for årslønnen efter § 24, stk. 6, forhøjes til 206.000 kr., jf. § 25, stk. 1.

3) Godtgørelsen for 100 pct. varigt mén efter § 18, stk. 3 og 4, forhøjes til 918.000 kr., jf. § 25, stk. 1.

4) Overgangsbeløbet ved dødsfald efter § 19, stk. 1, forhøjes til 173.000 kr., jf. § 25, stk. 1.

Grundlønnen for beregning og regulering af løbende erstatning for arbejdsskader indtruffet den 1. januar 2020 eller senere er den efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. september 2019, § 24, stk. 1-7, fastsatte årsløn multipliceret med 367.000/551.000, jf. § 24, stk. 8.

Fastsættes en løbende erstatning den 1. januar 2020 eller senere, udbetales erstatningen fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 50,1 pct. til den erstatning, der svarer til grundlønnen.

Satser for arbejdsskader indtruffet i tiden 1. januar 2004 til 31. december 2019

Løbende årlig erstatning efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. september 2019, udbetales med virkning fra 1. januar 2020 med et tillæg på 50,1 pct. til den erstatning, der svarer til grundlønnen.

Fastsættes en løbende erstatning den 1. januar 2020 eller senere, udbetales erstatningen fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 50,1 pct. til den erstatning, der svarer til grundlønnen.

Godtgørelsen for mén efter § 18, stk. 3 og 4, forhøjes til 918.000 kr.

Overgangsbeløbet ved dødsfald efter § 19, stk. 1, forhøjes til 173.000 kr.

Satser for arbejdsskader indtruffet i tiden 31. januar 1995 til 31. december 2003

Løbende årlig erstatning efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, udbetales med virkning fra 1. januar 2020 med et tillæg på 50,1 pct. til den fastsatte erstatning, jf. § 86, stk. 4, i lov om arbejdsskadesikring.

Fastsættes en løbende erstatning den 1. januar 2020 eller senere, udbetales erstatningen fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 50,1 pct. til den fastsatte erstatning, jf. § 86, stk. 4, i lov om arbejdsskadesikring.

Godtgørelsen for mén efter § 33, stk. 3 og 4, forhøjes til 668.000 kr. For arbejdsskader indtruffet 1. juli 2002 eller senere forhøjes godtgørelsen for mén til 918.000 kr.

Overgangsbeløbet ved dødsfald efter § 35, stk. 1, forhøjes til 173.000 kr.

Satser for arbejdsskader indtruffet i tiden 1. januar 1993 til 30. januar 1995

Løbende årlig erstatning efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, udbetales med virkning fra 1. januar 2020 med et tillæg på 50,1 pct. til den fastsatte erstatning, jf. § 86, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring.

Fastsættes en løbende erstatning den 1. januar 2020 eller senere, udbetales erstatningen fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 50,1 pct. til den fastsatte erstatning, jf. § 86, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring.

Godtgørelsen for mén efter § 33, stk. 3 og 4, forhøjes til 668.000 kr.

Overgangsbeløbet ved dødsfald efter § 35, stk. 1, forhøjes til 173.000 kr.

Satser for arbejdsskader indtruffet i tiden 1. april 1978 til 31. december 1992

Løbende årlig erstatning efter lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer, udbetales med virkning fra 1. januar 2020 med et tillæg på 50,1 pct. til den fastsatte erstatning, jf. § 86, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring.

Fastsættes en løbende erstatning den 1. januar 2020 eller senere, udbetales erstatningen fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 50,1 pct. til den fastsatte erstatning, jf. § 86, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring.

Erstatningen for mén efter § 28, stk. 3, forhøjes til 67.000 kr.

Overgangsbeløbet ved dødsfald efter arbejdsskadeforsikringslovens § 30, stk. 1, forhøjes til 173.000 kr.

Satser for ulykkestilfælde indtruffet i tiden 1. oktober 1933 til 31. marts 1978

Løbende årlig rente efter ulykkesforsikringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 26. april 1968 med senere ændringer, udbetales med virkning fra 1. januar 2020 med et tillæg på 50,1 pct. til den fastsatte rente, jf. § 86, stk. 1, i lov om arbejdsskadesikring.

Fastsættes en løbende rente den 1. januar 2020 eller senere efter ulykkesforsikringsloven, udbetales renten fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 50,1 pct. til den fastsatte rente, jf. § 86, stk. 1, i lov om arbejdsskadesikring.

Tillægget til den fastsatte rente gælder dog ikke for forsikringer tegnet efter ulykkesforsikringslovens §§ 55, 58, 59 og 74, jf. § 86, stk. 7 i lov om arbejdsskadesikring.

Afrunding

Løbende årlige erstatninger, der ikke er delelige med 12, forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb.

Kost og logi

Satserne for værdien af kost og logi for personer, der har ophold hos arbejdsgiveren, svarer til de satser, der fastsættes af Skatterådet i medfør af ligningslovens § 16, stk. 3, nr. 2, for det pågældende år, jf. § 24, stk. 4, 2. pkt., i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. september 2019.

Brillestel

Maksimumsatsen for erstatning af brillestel er 1.200 kr., jf. § 15, stk. 5, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. september 2019 og § 30, stk. 5, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000.

Andet

De private arbejdsskadeforsikringsselskaber samt de arbejdsgivere, der er fritaget for at afgive risikoen efter loven, skal selv regulere løbende erstatninger, som er tilkendt før 1. januar 2020. Ved løbende erstatninger tilkendt i 2020, vil det fremgå af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse, hvilke beløb, der skal udbetales i 2020.

Arbejdstilsynet, den 15. oktober 2019

Søren Kryhlmand

/ Sofie Bisbjerg


Bilag 1

Bilaget indeholder eksempler på beregninger af årsløns-, godtgørelses-, overgangsbeløb samt løbende erstatninger, som tilskadekomne eller dennes efterladte har ret til efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde.

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. januar 2020 til 31. december 2020

Til brug ved beregning og fremtidig regulering af løbende erstatninger for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes grundlønnen (§ 24, stk. 8) ved at multiplicere den fastsatte årsløn med forholdet mellem den maksimale årsløn pr. 1. januar 2003 (367.000 kr.) og den maksimale årsløn på skadestidspunktet (551.000 kr.), det vil sige:

Grundløn = årsløn × 367.000 / 551.000.

Beløbet afrundes til hele kroner. Grundlønnen svarer til årslønnen reguleret tilbage til niveauet pr. 1. januar 2003.

Af grundlønnen beregnes en grundydelse. Grundydelsen er den årlige løbende erstatning, der svarer til grundlønnen med fratræk af arbejdsmarkedsbidrag (§ 24, stk. 3), jf. lov om arbejdsmarkedsbidrag. Grundydelsen er således den årlige løbende erstatning reguleret tilbage til niveauet pr. 1. januar 2003. Ved afgørelser om løbende erstatning for tab af erhvervsevne udgør grundydelsen:

Grundydelse = erhvervsevnetabsprocent × 0,83 × grundløn × 0,92.

Ved afgørelser om løbende erstatning for tab af forsørger udgør grundydelsen:

Grundydelse = erstatningsprocent × grundløn × 0,92.

Ved lov nr. 700 af 25. juni 2010 er der indført regel om, at arbejdsmarkedsbidraget ved beregningen af erstatningen trækkes ud af årslønnen, der indgår i beregningen af erstatningen for tab af erhvervsevne og tab af forsørger. Arbejdsmarkedsbidraget udgør 8 pct. på skadestidspunktet og derfor ganges grundlønnen med 0,92. Ved lov nr. 700 af 25. juni 2010 er erstatningsniveauet for erstatninger for tab af erhvervsevne endvidere forhøjet fra 4/5 til 83 pct., og derfor ganges der med 0,83.

Årlig løbende erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes herefter som grundydelsen med et tillæg på 50,1 pct.

Kapitalerstatninger for tab af erhvervsevne beregnes som den årlige løbende erstatning på afgørelsestidspunktet × kapitaliseringsfaktoren på afgørelsestidspunktet.

Méngodtgørelsen beregnes som ménprocenten × 918.000 kr. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 40 år, nedsættes méngodtgørelsen med 1 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 39 år. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 60 år, nedsættes méngodtgørelsen herudover med yderligere 1 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 59 år. Méngodtgørelsen nedsættes ikke yderligere efter det fyldte 69. år.

Overgangsbeløbet ved dødsfald udgør 173.000 kr.

Eksempler

1.1 Løbende erstatninger

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Skadedato: 10. januar 2020. Årsløn: 425.000 kr. Tab af erhvervsevne: 65 pct.

Grundløn: 425.000 kr. × 367.000/551.000 = 283.076 kr.

Grundydelse: 0,65 × 0,83 × 283.076 kr. × 0,92 = 140.501,94 kr. årligt.

Årlig erstatning fra 1. januar 2020: 140.501,94 kr. × 1,501 = 210.893,41 kr., der forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 210.900 kr.

Månedlig erstatning: 17.575 kr.

b. Erstatning for tab af forsørger

Skadedato: 6. marts 2020. Årsløn: 335.000 kr. Erstatning: 30 pct.

Grundløn: 335.000 kr. × 367.000/551.000 = 223.131 kr.

Grundydelse: 0,30 × 223.131 kr. × 0,92 = 61.584,16 kr. årligt.

Årlig erstatning fra 1. januar 2020: 61.584,16 kr. × 1,501 = 92.437,82 kr., der forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 92.448 kr.

Månedlig erstatning: 7.704 kr.

1.2 Engangsbeløb

Skadedato: 17. januar 2020. Afgørelsesdato: 7. december 2020. Årsløn: 285.000 kr. Tab af erhvervsevne: 25 pct. Varigt mén: 20 pct. Alder ved afgørelsen: 35 år og 2 måneder.

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Grundløn: 285.000 kr. × 367.000/551.000 = 189.828 kr.

Grundydelse: 0,25 × 0,83 × 189.828 kr. × 0,92 = 36.238,17 kr. årligt.

Årlig erstatning fra 1. januar 2020: 36.238,17 kr. × 1,501 = 54.393,49 kr.

Kapitalerstatning: 54.393,49 kr. × 20,252 = 1.101.577 kr.

b. Méngodtgørelse

0,20 × 918.000 kr.= 183.600 kr.

Hvis tilskadekomne var fyldt 55 år på skadestidspunktet, ville méngodtgørelsen udgøre:

0,20 × 918.000 kr. × (1 – 0,16) = 154.224 kr.

Hvis tilskadekomne var fyldt 65 år på skadestidspunktet, ville méngodtgørelsen udgøre:

0,20 × 918.000 kr. × (1 – 0,26 – 0,06) = 124.848 kr.

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. januar 2011 til 31. december 2019

Til brug ved beregning og fremtidig regulering af løbende erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes grundlønnen (§ 24, stk. 8) ved at multiplicere den fastsatte årsløn med forholdet mellem den maksimale årsløn pr. 1. januar 2003 (367.000 kr.) og den maksimale årsløn på skadestidspunktet, det vil sige:

Grundløn = årsløn × 367.000 / maksimal årsløn på skadestidspunktet.

Beløbet afrundes til hele kroner. Grundlønnen svarer til årslønnen reguleret tilbage til niveauet pr. 1. januar 2003.

Af grundlønnen beregnes en grundydelse. Grundydelsen er den årlige løbende erstatning, der svarer til grundlønnen med fratræk af arbejdsmarkedsbidrag (§ 24, stk. 3), jf. lov om arbejdsmarkedsbidrag. Grundydelsen er således den årlige løbende erstatning reguleret tilbage til niveauet pr. 1. januar 2003. Ved afgørelser om løbende erstatning for tab af erhvervsevne udgør grundydelsen:

Grundydelse = erhvervsevnetabsprocent × 0,83 × grundløn × 0,92.

Ved afgørelser om løbende erstatning for tab af forsørger udgør grundydelsen:

Grundydelse = erstatningsprocent × grundløn × 0,92.

Ved lov nr. 700 af 25. juni 2010 er der indført regel om, at arbejdsmarkedsbidraget ved beregningen af erstatningen trækkes ud af årslønnen, der indgår i beregningen af erstatningen for tab af erhvervsevne og tab af forsørger. Arbejdsmarkedsbidraget udgør 8 pct. på skadestidspunktet og derfor ganges grundlønnen med 0,92. Ved lov nr. 700 af 25. juni 2010 er erstatningsniveauet for erstatninger for tab af erhvervsevne endvidere forhøjet fra 4/5 til 83 pct., og derfor ganges der med 0,83.

Årlig løbende erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes herefter som grundydelsen med et tillæg på 50,1 pct.

Kapitalerstatninger og méngodtgørelser beregnes som om arbejdsskaden var indtruffet på afgørelsens tidspunkt (jf. § 25, stk. 4), idet méngodtgørelsen for et varigt mén på 100 pct. forhøjes til 918.000 kr. Ved nedsættelsen af méngodtgørelsen på grund af alder er det dog alderen på skadestidspunktet, der er afgørende.

Kapitalerstatninger for tab af erhvervsevne beregnes som den årlige løbende erstatning på afgørelsestidspunktet × kapitaliseringsfaktoren på afgørelsestidspunktet.

Méngodtgørelsen beregnes som ménprocenten × 918.000 kr. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 40 år, nedsættes méngodtgørelsen med 1 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 39 år. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 60 år, nedsættes méngodtgørelsen herudover med yderligere 1 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 59 år. Méngodtgørelsen nedsættes ikke yderligere efter det fyldte 69. år.

Overgangsbeløbet ved dødsfald udgør 173.000 kr.

Eksempler

2.1 Løbende erstatninger

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Skadedato: 7. marts 2018. Årsløn: 475.000 kr. Tab af erhvervsevne: 70 pct.

Grundløn: 475.000 kr. × 367.000/527.000 = 330.787 kr.

Grundydelse: 0,70 × 0,83 × 330.787 kr. × 0,92 = 176.812,27 kr. årligt.

Årlig erstatning fra 1. januar 2020: 176.812,27 kr. × 1,501 = 265.395,22 kr., der forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 265.404 kr.

Månedlig erstatning: 22.117 kr.

b. Erstatning for tab af forsørger

Skadedato: 21. april 2012. Årsløn: 295.000 kr. Erstatning: 30 pct.

Grundløn: 295.000 kr. × 367.000/474.000 = 228.407 kr.

Grundydelse: 0,30 × 228.407 kr. × 0,92 = 63.040,33 kr. årligt.

Årlig erstatning fra 1. januar 2020: 63.040,33 kr. × 1,501 = 94.623,54 kr., der forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 94.632 kr.

Månedlig erstatning: 7.886 kr.

2.2 Engangsbeløb

Skadedato: 21. januar 2015. Afgørelsesdato: 8. januar 2020. Årsløn: 345.000 kr. Tab af erhvervsevne: 40 pct. Varigt mén: 15 pct. Alder ved afgørelsen: 32 år og 7 måneder.

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Grundløn: 345.000 kr. × 367.000/498.000 = 254.247 kr.

Grundydelse: 0,40 × 0,83 × 254.247 kr. × 0,92 = 77.657,20 kr. årligt.

Årlig erstatning fra 1. januar 2020: 77.657,20 kr. × 1,501 = 116.563,46 kr.

Kapitalerstatning: 116.563,46 kr. × 22,010 = 2.565.562 kr.

b. Méngodtgørelse

0,15 × 918.000 kr.= 137.700 kr.

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. januar 2004 - 31. december 2010

Til brug ved beregning og regulering af løbende erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes grundlønnen (§ 24, stk. 6) ved at multiplicere den fastsatte årsløn med forholdet mellem den maksimale årsløn pr. 1. januar 2003 (367.000 kr.) og den maksimale årsløn på skadestidspunktet, det vil sige:

Grundløn = årsløn × 367.000 / maksimal årsløn på skadestidspunktet.

Beløbet afrundes til hele kroner. Grundlønnen svarer til årslønnen reguleret tilbage til niveauet pr. 1. januar 2003.

Af grundlønnen beregnes en grundydelse. Grundydelsen er den årlige løbende erstatning, der svarer til grundlønnen uden fratræk af arbejdsmarkedsbidrag. Grundydelsen er således den årlige løbende erstatning reguleret tilbage til niveauet pr. 1. januar 2003. Ved afgørelser om løbende erstatning for tab af erhvervsevne udgør grundydelsen:

Grundydelse = erhvervsevnetabsprocent × 4/5 × grundløn.

Ved afgørelser om løbende erstatning for tab af forsørger udgør grundydelsen:

Grundydelse = erstatningsprocent × grundløn.

Årlig løbende erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes herefter som grundydelsen med et tillæg på 50,1 pct.

Kapitalerstatninger og méngodtgørelser beregnes som om arbejdsskaden var indtruffet på afgørelsens tidspunkt (jf. § 25, stk. 4), idet méngodtgørelsen for et varigt mén på 100 pct. forhøjes til 918.000 kr. Ved nedsættelsen af méngodtgørelsen på grund af alder er det dog alderen på skadestidspunktet, der er afgørende.

Kapitalerstatninger for tab af erhvervsevne beregnes som den årlige løbende erstatning på afgørelsestidspunktet × kapitaliseringsfaktoren på afgørelsestidspunktet.

Méngodtgørelsen beregnes som ménprocenten × 918.000 kr. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 40 år, nedsættes méngodtgørelsen med 1 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 39 år. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 60 år, nedsættes méngodtgørelsen herudover med yderligere 1 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 59 år. Méngodtgørelsen nedsættes ikke yderligere efter det fyldte 69. år.

Overgangsbeløbet ved dødsfald udgør 173.000 kr.

Eksempler

3.1 Løbende erstatninger

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Skadedato: 27. november 2006. Årsløn: 345.000 kr. Tab af erhvervsevne: 50 pct.

Grundløn: 345.000 kr. × 367.000/396.000 = 319.735 kr.

Grundydelse: 0,50 × 4/5 × 319.735 kr.= 127.894,00 kr. årligt.

Årlig erstatning fra 1. januar 2020: 127.894,00 kr. × 1,501 = 191.968,89 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 191.976 kr.

Månedlig erstatning: 15.998 kr.

b. Erstatning for tab af forsørger

Skadedato: 4. august 2008. Årsløn: 285.000 kr. Erstatning: 30 pct.

Grundløn: 285.000 kr. × 367.000/419.000 = 249.630 kr.

Grundydelse: 0,30 × 249.630 kr. = 74.889,00 kr. årligt.

Årlig erstatning fra 1. januar 2020: 74.889,00 kr. × 1,501 = 112.408,39 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 112.416 kr.

Månedlig erstatning: 9.368 kr.

3.2 Engangsbeløb

Skadedato: 12. august 2010. Afgørelsesdato: 6. juli 2020. Årsløn: 395.000 kr. Tab af erhvervsevne: 45 pct. Varigt mén: 15 pct. Alder på skadestidspunkt: 49 år. Alder ved afgørelsen: 59 år og 7 måneder.

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Grundløn: 395.000 kr. × 367.000/451.000 = 321.430 kr.

Grundydelse: 0,45 × 4/5 × 321.430 kr. = 115.714,80 kr. årligt.

Årlig erstatning fra 1. januar 2020: 115.714,80 kr. × 1,501 = 173.687,91 kr.

Kapitalerstatning: 173.687,91 kr. × 4,104 = 712.816 kr.

b. Méngodtgørelse

0,15 × 918.000 kr. × (1 – 0,10) = 123.930 kr.

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. juli 2002 - 31. december 2003

Til brug ved beregning og regulering af løbende erstatnings for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes grundlønnen (jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, § 41, stk. 6) ved at multiplicere den fastsatte årsløn med forholdet mellem den maksimale årsløn pr. 1. april 1994 (293.000 kr.) og den maksimale årsløn på skadestidspunktet, det vil sige:

Grundløn = årsløn × 293.000 / maksimal årsløn på skadestidspunktet.

Beløbet afrundes til hele kroner. Grundlønnen svarer til årslønnen reguleret tilbage til niveauet pr. 1. april 1994.

Af grundlønnen beregnes en grundydelse. Grundydelsen er den årlige løbende erstatning, der svarer til grundlønnen uden fratræk af arbejdsmarkedsbidrag. Grundydelsen er således den årlige løbende erstatning reguleret tilbage til niveauet pr. 1. april 1994. Ved afgørelser om løbende erstatning for tab af erhvervsevne udgør grundydelsen:

Grundydelse = erhvervsevnetabsprocent × 4/5 × grundløn.

Ved afgørelser om løbende erstatning for tab af forsørger udgør grundydelsen:

Grundydelse = erstatningsprocent × grundløn.

Grundydelsen er med virkning fra 1. januar 2004 fastsat i nyt grundniveau pr. 1. januar 2003, der udgør 125,4 pct. af den løbende erstatning, der svarer til grundlønnen (grundydelsen pr. 1. april 1994), jf. lov nr. 422 af 10. juni 2003, § 86, stk. 4.

Årlig løbende erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes herefter som grundydelsen pr. 1. januar 2003, jf. ovenfor, med et tillæg på 50,1 pct.

Kapitalerstatninger og méngodtgørelser beregnes som om arbejdsskaden var indtruffet på afgørelsens tidspunkt (jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, § 42, stk. 4), idet méngodtgørelsen for et varigt mén på 100 pct. forhøjes til 918.000 kr. Ved nedsættelsen af méngodtgørelsen på grund af alder er det dog alderen på skadestidspunktet, der er afgørende.

Kapitalerstatninger for tab af erhvervsevne beregnes som den årlige løbende erstatning på afgørelsestidspunktet × kapitaliseringsfaktoren på afgørelsestidspunktet.

Méngodtgørelsen beregnes som ménprocenten × 918.000 kr. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 40 år, nedsættes méngodtgørelsen med 1 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 39 år. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 60 år, nedsættes méngodtgørelsen herudover med yderligere 1 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 59 år. Méngodtgørelsen nedsættes ikke yderligere efter det fyldte 69. år.

Overgangsbeløbet ved dødsfald udgør 173.000 kr.

Eksempler

4.1 Løbende erstatninger

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Skadedato: 1. august 2003. Årsløn: 335.000 kr. Tab af erhvervsevne: 65 pct.

Grundløn: 335.000 kr. × 293.000/367.000 = 267.452 kr.

Grundydelse: 0,65 × 4/5 × 267.452 kr.= 139.075,04 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 139.075,04 kr. × 1,254 = 174.400,10 kr.

Årlig erstatning fra 1. januar 2020: 174.400,10 kr. × 1,501 = 261.774,55 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 261.780 kr.

Månedlig erstatning: 21.815 kr.

b. Erstatning for tab af forsørger

Skadedato: 15. september 2003. Årsløn: 250.000 kr. Erstatning: 10 pct.

Grundløn: 250.000 × 293.000/367.000 = 199.591 kr.

Grundydelse: 0,10 × 199.591 kr. = 19.959,10 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 19.959,10 kr. × 1,254 = 25.028,71 kr.

Årlig erstatning fra 1. januar 2020: 25.028,71 kr. × 1,501 = 37.568,09 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 37.572 kr.

Månedlig erstatning: 3.131 kr.

4.2 Engangsbeløb

Skadedato: 10. juli 2003. Afgørelsesdato: 8. maj 2020. Årsløn: 310.000 kr. Tab af erhvervsevne: 45 pct. Varigt mén: 10 pct. Alder på skadestidspunkt: 41 år. Alder ved afgørelsen: 58 år.

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Grundløn: 310.000 kr. × 293.000/367.000 = 247.493 kr.

Grundydelse: 0,45 × 4/5 × 247.493 kr.= 89.097,48 kr.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 89.097,48 kr. × 1,254 = 111.728,24 kr.

Årlig erstatning fra 1. januar 2020: 111.728,24 kr. × 1,501 = 167.704,09 kr.

Kapitalerstatning: 167.704,09 kr. × 6,860 = 1.150.451 kr.

b. Méngodtgørelse

0,10 × 918.000 kr. × (1 – 0,02) = 89.964 kr.

Arbejdsskader indtruffet i tiden 31. januar 1995 - 30. juni 2002

Til brug ved beregning og regulering af løbende erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes grundlønnen (jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, § 41, stk. 6) ved at multiplicere den fastsatte årsløn med forholdet mellem den maksimale årsløn pr. 1. april 1994 (293.000 kr.) og den maksimale årsløn på skadestidspunktet, det vil sige:

Grundløn = årsløn × 293.000 / maksimal årsløn på skadestidspunktet.

Beløbet afrundes til hele kroner. Grundlønnen svarer til årslønnen reguleret tilbage til niveauet pr. 1. april 1994.

Af grundlønnen beregnes en grundydelse. Grundydelsen er den årlige løbende erstatning, der svarer til grundlønnen uden fratræk af arbejdsmarkedsbidrag. Grundydelsen er således den årlige løbende erstatning reguleret tilbage til niveauet pr. 1. april 1994. Ved afgørelser om løbende erstatning for tab af erhvervsevne udgør grundydelsen:

Grundydelse = erhvervsevnetabsprocent × 4/5 × grundløn.

Ved afgørelser om løbende erstatning for tab af forsørger udgør grundydelsen:

Grundydelse = erstatningsprocent × grundløn.

Grundydelsen er med virkning fra 1. januar 2004 fastsat i nyt grundniveau pr. 1. januar 2003, der udgør 125,4 pct. af den løbende erstatning, der svarer til grundlønnen (grundydelsen pr. 1. april 1994), jf. lov nr. 422 af 10. juni 2003, § 86, stk. 4.

Årlig løbende erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes herefter som grundydelsen pr. 1. januar 2003, jf. ovenfor, med et tillæg på 50,1 pct.

Kapitalerstatninger og méngodtgørelser beregnes som om arbejdsskaden var indtruffet på afgørelsens tidspunkt (jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, § 42, stk. 4), idet méngodtgørelsen for et varigt mén på 100 pct. forhøjes til 668.000 kr. Ved nedsættelsen af méngodtgørelsen på grund af alder er det dog alderen på skadestidspunktet, der er afgørende.

Kapitalerstatninger for tab af erhvervsevne beregnes som den årlige løbende erstatning på afgørelsestidspunktet × kapitaliseringsfaktoren på afgørelsestidspunktet.

Méngodtgørelsen beregnes som ménprocenten × 668.000 kr. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 60 år, nedsættes méngodtgørelsen med 5 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 59 år. Méngodtgørelsen nedsættes dog ikke yderligere efter det fyldte 69. år.

Overgangsbeløbet ved dødsfald udgør 173.000 kr.

Eksempler

5.1 Løbende erstatninger

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Skadedato: 1. maj 1995. Årsløn: 210.000 kr. Tab af erhvervsevne: 50 pct.

Grundløn: 210.000 kr. × 293.000/295.000 = 208.576 kr.

Grundydelse: 0,50 × 4/5 × 208.576 kr. = 83.430,40 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 83.430,40 kr. × 1,254 = 104.621,72 kr.

Årlig erstatning fra 1. januar 2020: 104.621,72 kr. × 1,501 = 157.037,20 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 157.044 kr.

Månedlig erstatning: 13.087 kr.

b. Erstatning for tab af forsørger

Skadedato: 1. februar 2001. Årsløn: 250.000 kr. Erstatning: 30 pct.

Grundløn: 250.000 × 293.000/345.000 = 212.319 kr.

Grundydelse: 0,30 × 212.319 kr. = 63.695,70 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 63.695,70 kr. × 1,254 = 79.874,41 kr.

Årlig erstatning fra 1. januar 2020: 79.874,41 kr. × 1,501 = 119.891,49 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 119.892 kr.

Månedlig erstatning: 9.991 kr.

5.2. Engangsbeløb

Skadedato: 15. juni 2002. Afgørelsesdato: 15. maj 2020. Årsløn: 310.000 kr. Tab af erhvervsevne: 35 pct. Varigt mén: 20 pct. Alder på skadestidspunkt: 36 år. Alder ved afgørelsen: 54 år.

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Grundløn: 310.000 kr. × 293.000/355.000 = 255.859 kr.

Grundydelse: 0,35 × 4/5 × 255.859 kr. = 71.640,52 kr.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 71.640,52 kr. × 1,254 = 89.837,21 kr.

Årlig erstatning fra 1. januar 2020: 89.837,21 kr. × 1,501 = 134.845,65 kr.

Kapitalerstatning: 134.845,65 kr. × 7,857 = 1.059.483 kr.

b. Méngodtgørelse

0,20 × 668.000 kr. = 133.600 kr.

Hvis tilskadekomne var fyldt 62 år på skadestidspunktet, ville méngodtgørelsen udgøre:

0,20 × 668.000 kr. × (1 – 0,15) = 113.560 kr.

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. januar 1993 - 30. januar 1995

Til brug ved beregning og regulering af løbende erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes grundlønnen (jf. lov nr. 390 af 20. maj 1992, § 41, stk. 6) ved at multiplicere den fastsatte årsløn med forholdet mellem den maksimale årsløn pr. 1. april 1992 (280.500 kr.) og den maksimale årsløn på skadestidspunktet, det vil sige:

Grundløn = årsløn × 280.500 / maksimal årsløn på skadestidspunktet.

Beløbet afrundes til hele kroner. Grundlønnen svarer til årslønnen reguleret tilbage til niveauet pr. 1. april 1992.

Af grundlønnen beregnes en grundydelse. Grundydelsen er den årlige løbende erstatning, der svarer til grundlønnen uden fratræk af arbejdsmarkedsbidrag. Grundydelsen er således den årlige løbende erstatning reguleret tilbage til niveauet pr. 1. april 1992. Ved afgørelser om løbende erstatning for tab af erhvervsevne udgør grundydelsen:

Grundydelse = erhvervsevnetabsprocent × 4/5 × grundløn.

Ved afgørelser om løbende erstatning for tab af forsørger udgør grundydelsen:

Grundydelse = erstatningsprocent × grundløn.

Grundydelsen er med virkning fra 1. januar 2004 fastsat i nyt grundniveau pr. 1. januar 2003, der udgør 130,9 pct. af den løbende erstatning, der svarer til grundlønnen (grundydelsen pr. 1. april 1992), jf. lov nr. 422 af 10. juni 2003, § 86, stk. 3.

Løbende erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes herefter som grundydelsen pr. 1. januar 2003, jf. overfor, med et tillæg på 50,1 pct.

Kapitalerstatninger og méngodtgørelser beregnes som om arbejdsskaden var indtruffet på afgørelsens tidspunkt (jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, § 42, stk. 4), idet méngodtgørelsen for et varigt mén på 100 pct. forhøjes til 668.000 kr. Ved nedsættelsen af méngodtgørelsen på grund af alder er det dog alderen på skadestidspunktet, der er afgørende.

Kapitalerstatninger for tab af erhvervsevne beregnes som den årlige løbende erstatning på afgørelsestidspunktet × kapitaliseringsfaktoren på afgørelsestidspunktet.

Méngodtgørelsen beregnes som ménprocenten × 668.000 kr. Hvis tilskadekomne ved skadens indtræden var fyldt 60 år, nedsættes méngodtgørelsen med 5 pct. for hvert år tilskadekomne på skadestidspunktet var over 59 år. Méngodtgørelsen nedsættes dog ikke yderligere efter det fyldte 69. år.

Overgangsbeløbet ved dødsfald udgør 173.000 kr.

Eksempler

6.1 Løbende erstatninger

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Skadedato: 1. januar 1995. Årsløn: 200.000 kr. Tab af erhvervsevne: 65 pct.

Grundløn: 200.000 kr. × 280.500/293.000 = 191.468 kr.

Grundydelse: 0,65 × 4/5 × 191.468 kr. = 99.563,36 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 99.563,36 kr. × 1,309 = 130.328,44 kr.

Årlig erstatning fra 1. januar 2020: 130.328,44 kr. × 1,501 = 195.622,99 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 195.624 kr.

Månedlig erstatning: 16.302 kr.

b. Erstatning for tab af forsørger

Skadedato: 1. februar 1993. Årsløn: 190.000 kr. Erstatning: 30 pct.

Grundløn = årsløn.

Grundydelse: 0,30 × 190.000 kr. = 57.000,00 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 57.000,00 kr. × 1,309 = 74.613,00 kr.

Årlig erstatning fra 1. januar 2020: 74.613,00 kr. × 1,501 = 111.994,11 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 111.996 kr.

Månedlig erstatning: 9.333 kr.

6.2 Engangsbeløb

Skadedato: 20. januar 1995. Afgørelsesdato: 3. januar 2020. Årsløn: 210.000 kr. Tab af erhvervsevne: 25 pct. Varigt mén: 5 pct. Alder på skadestidspunkt: 25 år. Alder ved afgørelsen: 50 år. Tidligere afgørelse om tab af erhvervsevne før 1. juli 1999: Ja.

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Grundløn: 210.000 kr. × 280.500/293.000 = 201.041 kr.

Grundydelse: 0,25 × 4/5 × 201.041 kr. = 40.208,20 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 40.208,20 kr. × 1,309 = 52.632,53 kr.

Årlig erstatning fra 1. januar 2020: 52.632,53 kr. × 1,501 = 79.001,43 kr.

Kapitalerstatning: 79.001,43 kr. × 8,450 = 667.563 kr.

b. Méngodtgørelse

0,05 × 668.000 kr. = 33.400 kr.

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. april 1987 - 31. december 1992

Til brug ved beregning og regulering af løbende erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes grundlønnen (jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987, § 37, stk. 6) ved at multiplicere den fastsatte årsløn med forholdet mellem den maksimale årsløn pr. 1. april 1977 (107.500 kr.) og den maksimale årsløn på skadestidspunktet, det vil sige:

Grundløn = årsløn × 107.500 / maksimal årsløn på skadestidspunktet.

Beløbet afrundes til hele kroner. Grundlønnen svarer til årslønnen reguleret tilbage til niveauet pr. 1. april 1977.

Af grundlønnen beregnes en grundydelse. Grundydelsen er den årlige løbende erstatning, der svarer til grundlønnen. Grundydelsen er således den årlige løbende erstatning reguleret tilbage til niveauet pr. 1. april 1977. Ved afgørelser om løbende erstatning for tab af erhvervsevne udgør grundydelsen:

Grundydelse = erhvervsevnetabsprocent × 4/5 × grundløn.

Ved afgørelser om løbende erstatning for tab af forsørger udgør grundydelsen:

Grundydelse = erstatningsprocent × grundløn.

Grundydelsen er med virkning fra 1. januar 2004 fastsat i nyt grundniveau pr. 1. januar 2003, der udgør 341,5 pct. af den løbende erstatning, der svarer til grundlønnen (grundydelsen pr. 1. april 1977), jf. lov nr. 422 af 10. juni 2003, § 86, stk. 2.

Årlig løbende erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger beregnes herefter som grundydelsen pr. 1. januar 2003, jf. ovenfor, med et tillæg på 50,1 pct.

Kapitalerstatninger for tab af erhvervsevne og varigt mén beregnes som om arbejdsskaden var indtruffet på afgørelsens tidspunkt (jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987, § 38, stk. 4), idet ménerstatningen for 100 pct. varigt mén forhøjes til 67.000 kr. årligt.

Kapitalerstatninger for tab af erhvervsevne og varigt mén beregnes som den årlige løbende erstatning på afgørelsestidspunktet × kapitaliseringsfaktoren på afgørelsestidspunktet.

Overgangsbeløbet ved dødsfald udgør 173.000 kr.

Eksempler

7.1 Løbende erstatninger

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Skadedato: 1. maj 1990. Årsløn: 170.000 kr. Tab af erhvervsevne: 65 pct.

Grundløn: 170.000 kr. × 107.500/265.000 = 68.962 kr.

Grundydelse: 0,65 × 4/5 × 68.962 kr. = 35.860,24 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 35.860,24 kr. × 3,415 = 122.462,72 kr.

Årlig erstatning fra 1. januar 2020: 122.462,72 kr. × 1,501= 183.816,54 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 183.828 kr.

Månedlig erstatning: 15.319 kr.

b. Erstatning for tab af forsørger

Skadedato: 1. juni 1989. Årsløn: 200.000 kr. Erstatning: 30 pct.

Grundløn: 200.000 kr. × 107.500/258.500 = 83.172 kr.

Grundydelse: 0,30 × 83.172 kr. = 24.951,60 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 24.951,60 kr. × 3,415 = 85.209,71 kr.

Årlig erstatning fra 1. januar 2020: 85.209,71 kr. × 1,501 = 127.899,77 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 127.908 kr.

Månedlig erstatning: 10.659 kr.

7.2 Engangsbeløb

Skadedato: 15. maj 1992. Afgørelsesdato: 6. juli 2020. Årsløn: 170.000 kr. Tab af erhvervsevne: 15 pct.

Varigt mén: 10 pct. Alder ved afgørelsen: 57 år. Tidligere afgørelse om tab af erhvervsevne før 1. juli 1999: Ja.

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Grundløn: 170.000 kr. × 107.500/280.500 = 65.152 kr.

Grundydelse: 0,15 × 4/5 × 65.152 kr. = 7.818,24 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 7.818,24 kr. × 3,415 = 26.699,29 kr.

Årlig erstatning fra 1. januar 2020: 26.699,29 kr. × 1,501 = 40.075,63 kr.

Kapitalerstatning: 40.075,63 kr. × 6,883 = 275.841 kr.

b. Erstatning for varigt mén

Årlig erstatning: 0,10 × 67.000 kr. = 6.700 kr.

Ménerstatning: 6.700 kr. × 8,705 = 58.324 kr.

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. april 1978 - 31. marts 1987

Erstatninger for tab af erhvervsevne beregnes som anført ovenfor i kapitel 8, idet erstatningsniveauet dog er 3/4 i stedet for 4/5.

Grundydelsen for de få ménerstatninger, der efter tidligere afgørelser udbetales som løbende erstatning er den fastsatte ménprocent × 13.000 kr. Den årlige erstatning fra 1. januar 2020 udbetales som 341,5 pct. af grundydelsen og med et tillæg på 50,1 pct.

Eksempel

a. Erstatning for tab af erhvervsevne

Skadedato: 7. maj 1986. Afgørelsesdato: 2. oktober 2020. Årsløn: 170.000 kr. Tab af erhvervsevne: 15 pct. Alder ved afgørelsen: 61 år. Tidligere afgørelse om tab af erhvervsevne før 1. juli 1999: Ja.

Grundløn: 170.000 kr. × 107.500/219.500 = 83.257 kr.

Grundydelse: 0,15 × 3/4 × 83.257 kr. = 9.366,41 kr. årligt.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 9.366,41 kr. × 3,415 = 31.986,29 kr.

Årlig erstatning fra 1. januar 2020: 31.986,29 kr. × 1,501 = 48.011,42 kr.

Kapitalerstatning: 48.011,42 kr. × 5,462 = 262.239 kr.

b. Erstatning for varigt mén

Skadedato: 7. maj 1986. Varigt mén: 65 pct.

Grundydelse: 0,65 × 13.000 kr. = 8.450,00 kr.

Grundydelse pr. 1. januar 2003: 8.450,00 kr. × 3,415 = 28.856,75 kr.

Årlig erstatning fra 1. januar 2020: 28.856,75 kr. × 1,501 = 43.313,98 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 43.320 kr. Månedlig erstatning: 3.610 kr.

Ulykkestilfælde indtruffet i tiden 1. oktober 1933 - 31. marts 1978

Årlig løbende rente, der udbetales efter lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde, beregnes som grundrenten pr. 1. januar 2003, jf. nedenfor, med et tillæg på 50,1 pct.

Den årlige løbende rente er med virkning fra 1. januar 2004 fastsat i nyt grundniveau pr. 1. januar 2003, der udgør 1.591,2 pct. af grundrenten pr. 1. april 1965, jf. lov nr. 422 af 10. juni 2003, § 86, stk. 1.

Således beregnes den årlige løbende rente efter lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde fra 1. januar 2020 som: Grundrenten pr. 1. april 1965 × 15,912 × 1,501. Beløbet forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb, således at den månedlige rente udbetales i hele kroner.

Eksempel

a. Erstatning for invaliditet

Skadedato: 21. december 1977. Årsløn: 76.750 kr. Invaliditet: 65 pct.

Grundløn: 76.750 kr. × 16.500/76.750 = 16.500 kr.

Grundrente: 0,65 × 2/3 × 16.500 kr. = 7.150,00 kr. årligt.

Grundrente pr. 1. januar 2003: 7.150,00 kr. × 15,912 = 113.770,80 kr.

Årlig rente fra 1. januar 2020: 113.770,80 kr. × 1,501 = 170.769,97 kr., som forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb: 170.772 kr.

Månedlig rente: 14.231 kr.