Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og udbud
Kapitel 2 Varighed og optagelseskapacitet
Kapitel 3 Adgang og optagelse
Kapitel 4 Struktur og indhold
Kapitel 5 Udskrivning og genindskrivning
Kapitel 6 Andre bestemmelser
Kapitel 7 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forberedelseskursus for visse udlændinge

I medfør af § 22, stk. 1, nr. 9, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 790 af 9. august 2019 fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 3, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 1641 af 16. december 2018 om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse:

Kapitel 1

Formål og udbud

§ 1. Formålet med forberedelseskurset er at forbedre kursisternes sproglige, kulturelle og vidensmæssige baggrund, med henblik på at de kan gennemføre professionsbacheloruddannelsen som pædagog eller som lærer i folkeskolen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Efter godkendelse af Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan kurset være målrettet mod andre professionsbacheloruddannelser.

§ 2. Styrelsen for Forskning og Uddannelse skal på forhånd godkende uddannelsesinstitutionernes udbud, herunder konkrete udbudssteder og kursets uddannelsessigte.

§ 3. Denne bekendtgørelse omfatter flygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige lande. Ved vestlige lande forstås EU-lande, Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand.

Kapitel 2

Varighed og optagelseskapacitet

§ 4. Forberedelseskurset tilrettelægges som heltidsuddannelse af et års varighed.

Stk. 2. Kurset skal være afsluttet senest to år efter, at kursisten er startet på kurset.

§ 5. Uddannelsesinstitutionen bestemmer selv, hvor mange kursister den vil optage, medmindre uddannelses- og forskningsministeren fastsætter et årligt maksimumstal for optagelsen.

Kapitel 3

Adgang og optagelse

§ 6. Adgang til forberedelseskurset forudsætter:

1) Kundskaber i dansk svarende til mindst niveau B2, jf. Europarådets beskrivelse af sprogniveauer.

2) Udenlandsk gymnasial eksamen, som er sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen, jf. stk. 3. Ved en dansk gymnasial eksamen forstås de gymnasiale eksamener, der fremgår af bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademier og professionsbacheloruddannelser.

3) Bestået adgangsprøve tilrettelagt af den optagende uddannelsesinstitution.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen kan optage ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have udenlandske uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav, jf. stk. 1. Optagelse forudsætter endvidere, at institutionen vurderer, at ansøgeren vil kunne gennemføre forberedelseskurset.

Stk. 3. Udenlandske eksamener vurderes i henhold til lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

Stk. 4. En ansøger kan ikke optages, hvis pågældende har gennemført en dansk gymnasial eksamen og/eller er optaget på en anden heltidsuddannelse (ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse).

§ 7. Uddannelsesinstitutionen fastsætter selv ansøgningsproces, herunder ansøgningsfrist. Informationen skal fremgå af institutionens hjemmeside.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter, hvilke objektive og faglige kriterier, der indgår i vurderingen af ansøgerne, hvis institutionen af kapacitetsmæssige årsager ikke kan optage alle kvalificerede ansøgere. Kriterierne skal være fastlagt på forhånd og fremgå af institutionens hjemmeside.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen træffer afgørelse om optagelse.

Kapitel 4

Struktur og indhold

§ 8. Forberedelseskurset omfatter følgende fagområder:

1) Dansk sprog, jf. stk. 2.

2) Kultur og samfundsforhold.

3) Professionspraksis.

4) Studiekompetence.

Stk. 2. Fagområdet dansk sprog udgør minimum 50 pct. af kurset.

Stk. 3. Der indgår endvidere 6-8 ugers praktik i kurset. Praktikken kan tilrettelægges som et samlet forløb eller som flere forløb. Kurset skal omfatte mindst en periode med studiepraktik henholdsvis professionspraktik.

Mødepligt og aktiv deltagelse

§ 9. Det skal fremgå af studieordningen, at kursisterne har mødepligt og pligt til at deltage aktivt i undervisning og praktikforløb.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen skal fastsætte regler i studieordningen om disciplinære sanktioner ved overtrædelse af stk. 1.

Eksamen og prøveniveau

§ 10. Alle fagområder afsluttes med en prøve. Dog kan flere fagområder afsluttes i samme prøve. Eksamensform og niveau for den enkelte prøve skal fremgå af kursets studieordning, jf. dog stk. 2 og § 11, stk. 2.

Stk. 2. Der afholdes mindst en mundtlig og en skriftlig prøve i dansk sprog. Prøverne skal være særskilte og skal svare til mindst niveau C1, jf. Europarådets beskrivelse af sprogniveauer.

§ 11. Kursisten har tre prøveforsøg til at bestå en prøve. Kursisten er automatisk tilmeldt alle prøver, herunder eventuelt 2. og 3. prøveforsøg. Institutionen kan afmelde en kursist fra en prøve, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Begrundet anmodning om afmelding skal indgives til institutionen.

Stk. 2. Institutionen kan tillade yderligere prøveforsøg, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Spørgsmålet om kursistens faglige niveau kan ikke indgå i vurderingen.

Stk. 3. Alle prøver aflægges på dansk. Prøver i dansk sprog, jf. § 10, stk. 2, skal aflægges individuelt.

Stk. 4. Kursistens formuleringsevne indgår i bedømmelsen ved alle prøver.

§ 12. Alle prøver bedømmes efter 7-trins-skalaen. Den enkelte prøve skal bestås, jf. karakterbekendtgørelsen. Kursisten har tre prøveforsøg til at bestå en prøve.

Stk. 2. En bestået prøve kan ikke tages om.

Stk. 3. Der medvirker to bedømmere ved hver prøve. Uddannelsesinstitutionen udpeger de to bedømmere. Bedømmelsen kan gennemføres med interne bedømmerne. Ved prøverne i dansk, jf. § 10, stk. 2, skal der dog medvirke en bedømmer, der ikke er ansat ved institutionen.

§ 13. For prøverne gælder i øvrigt bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen).

Disciplinære foranstaltninger

§ 14. En kursist bliver bortvist fra prøven, hvis pågældende skaffer sig eller yder en anden kursist uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave, eller hvis pågældende benytter sig af hjælpemidler, der ikke er tilladte.

Stk. 2. Hvis en kursist forstyrrer de øvrige eksaminander under en prøve, får kursisten først en advarsel. Kursisten oplyses samtidig om, at gentagelse ved samme prøve vil medføre bortvisning. I sådanne gentagelsestilfælde bortvises kursisten fra prøven.

Stk. 3. Bortvisning fra en prøve medfører, at kursistens prøve ikke bliver bedømt, og at kursisten har brugt et prøveforsøg.

Særlige prøvevilkår

§ 15. Uddannelsesinstitutionen tilbyder særlige prøvevilkår til kursister med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, hvis institutionen vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille disse kursister med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau.

Studieordning

§ 16. De nærmere regler for kurset fastsættes i en studieordning. Studieordningen skal som minimum indeholde oplysninger om følgende:

1) Fagområder, studiepraktik og professionspraktik, herunder:

a) Indhold.

b) Tilrettelæggelse.

c) Kompetencemål.

2) Tilrettelæggelse af prøver, herunder:

a) Kompetencemål for de enkelte prøver og kriterier for vurdering kursistens præstation.

b) Anvendelse af hjælpemidler.

3) Tilrettelæggelse og placering af praktikperioder.

4) Beskrivelse af sammenhængen mellem praktik og øvrige dele af kurset.

5) Mødepligt, herunder pligten til aktiv deltagelse.

6) Disciplinære foranstaltninger, jf. § 9, stk. 2.

Stk. 2. Det skal fremgå af studieordningen, at institutionen kan dispensere fra de regler, der alene er fastsat af uddannelsesinstitutionen. Dispensation forudsætter, at der foreligger usædvanlige forhold.

§ 17. Udarbejdelse af studieordninger og væsentlige ændringer heraf koordineres med øvrige udbydende institutioner.

Stk. 2. Studieordninger og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved kursets begyndelse. Den nye studieordning skal indeholde de fornødne overgangsregler.

Stk. 3. Gældende studieordninger skal være offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside.

Kapitel 5

Udskrivning og genindskrivning

§ 18. Uddannelsesinstitutionen bringer indskrivningen til ophør, hvis kursisten

1) har gennemført kurset,

2) ikke kan afslutte kurset, som følge af at den pågældende har opbrugt sine prøveforsøg, jf. § 12, stk. 1,

3) ikke kan fortsætte kurset som følge af reglerne for kuset eller

4) melder sig ud af kurset.

Stk. 2. Kursisten kan blive genindskrevet på kurset, hvis pågældende dokumenterer væsentligt forbedrede forudsætninger for at gennemføre kurset. Ansøgning om genindskrivning indgives til uddannelsesinstitutionen, der træffer afgørelse.

Kapitel 6

Andre bestemmelser

§ 19. Uddannelsesinstitutionen udsteder bevis for gennemført kursus. Beviset skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

1) Kursistens navn og CPR nummer eller anden entydig identifikation.

2) Den udstedende myndighed.

3) Kursets betegnelse.

4) De gennemførte fagområder med angivelse af alle opnåede prøveresultater efter 7-trins-skalaen. Endvidere angives niveau for gennemførte prøver i dansk sprog.

5) Kursets uddannelsessigte.

6) Dato for udstedelse af beviset.

Stk. 2. Beviset må ikke indeholde oplysninger om særlige prøvevilkår, jf. § 15 eller antal brugte prøveforsøg, jf. § 12.

Stk. 3. Hvis kurset ikke er gennemført, skal uddannelsesinstitutionen efter kursistens anmodning udstede dokumentation for gennemførte dele af kurset.

§ 20. Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan dispensere fra denne bekendtgørelse, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Klageadgang

§ 21. Kursisten kan klage til uddannelsesinstitutionen over bedømmelsen af en prøve. Klagen indgives til uddannelsesinstitutionen inden for en frist på 2 uger, efter at bedømmelsen er meddelt.

Stk. 2 Efter modtagelse af klagen nedsætter uddannelsesinstitutionen hurtigst muligt et udvalg, som skal behandle klagen. Udvalget skal bestå af de oprindelige bedømmerne og yderligere et medlem, som udpeges af uddannelsesinstitutionen. Det yderligere medlem må ikke være ansat ved uddannelsesinstitutionen.

Stk. 3. Udvalget træffer afgørelse senest 6 uger efter, at uddannelsesinstitutionen har modtaget klagen, jf. stk. 1. Udvalgets afgørelse kan gå ud på, at

1) klageren modtager tilbud om ombedømmelse (dog ikke ved mundtlige prøver). Det skal fremgå, at ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter,

2) klageren modtager tilbud om en ny prøve eller

3) klageren ikke får medhold i sin klage.

Stk. 4. Det skal fremgå af et eventuelt tilbud om ombedømmelse eller omprøve, jf. stk. 2, nr. 1 og 2, at tilbuddet skal accepteres senest 2 uger efter, at klageren har modtaget afgørelsen. En eventuel ombedømmelse eller omprøve skal finde sted snarest muligt.

Stk. 5. Hvis kursisten accepterer et tilbud om ombedømmelse, udpeger uddannelsesinstitutionen to nye bedømmere, der træffer begrundet afgørelse i sagen.

§ 22. Afgørelser efter § 21, stk. 3 og stk. 5, kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, jf. § 23.

§ 23. Uddannelsesinstitutionens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til institutionen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Institutionen sender klagen til styrelsen vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer.

Stk. 2. Fristen for at indgive klage efter stk. 1 er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2019.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse, den 25. oktober 2019

Niels Christian Beier

/ Charlotte Løchte