Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om lån m.v. til udenlandske moderselskaber

I medfør af § 211, stk. 2, i lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 763 af 23. juli 2019, fastsættes:

Moderselskaber, der kan modtage lån m.v.

§ 1. Et kapitalselskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for et moderselskab, der er et aktieselskab, partnerselskab, anpartsselskab eller et selskab med en tilsvarende retsform, hvis moderselskabet

1) har hjemsted i et andet EU-land, et EØS-land eller Schweiz, eller

2) har hjemsted i Australien, Canada, Chile, Israel, Japan, Sydkorea, New Zealand, Singapore, Taiwan eller USA.

Ikrafttræden

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. oktober 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 275 af 25. marts 2010 om lån m.v. til udenlandske moderselskaber ophæves.

Stk. 3. Økonomisk bistand, ydet i overensstemmelse med de hidtil gældende regler, kan opretholdes på uændrede vilkår.

Erhvervsstyrelsen, den 29. oktober 2019

Henning Steensig

/ Søren Corfixsen Whitt