Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0020
 
32002L0021
 
32009L0140
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Det frekvenspolitiske rammemandat
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat1)

I medfør af § 3 i lov om radiofrekvenser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 10. august 2016, fastsættes:

§ 1. Energistyrelsen prioriterer og administrerer den danske frekvensanvendelse inden for rammerne af det frekvenspolitiske rammemandat, jf. bilag 1.

§ 2. Klima-, energi- og forsyningsministeren træffer i tilfælde af frekvensknaphed, jf. § 7, stk. 6, i lov om radiofrekvenser, beslutning om tildelingsmetode af radiofrekvenser i form af auktion, offentligt udbud eller udstedelse af tilladelser, efterhånden som ansøgninger herom modtages, jf. lovens § 9, stk. 1, hvor der er følgende væsentlige samfundsmæssige hensyn at varetage i forbindelse med udstedelse af tilladelse:

1) Udstedelse af tilladelse er af betydning for anvendelse af radiofrekvenser til nye digitale muligheder, som vil kunne få væsentlig samfundsøkonomisk betydning.

2) Udstedelse af tilladelse er af betydning for anvendelse af radiofrekvenser, som er nødvendig for nød- og beredskabstjenesternes opgaveløsning eller for løsning af opgaver vedrørende transportinfrastruktur, som vurderes at have væsentlig samfundsmæssig betydning.

3) Udstedelse af tilladelse er af betydning for tjenester, hvis udbredelse vurderes at have stor samfundsøkonomisk betydning, og hvor udbredelse i hele landet ikke kan forventes varetaget af markedet i tilstrækkeligt omfang.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. november 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 402 af 3. maj 2012 om det frekvenspolitiske rammemandat ophæves.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, den 12. november 2019

Dan Jørgensen

/ Kristoffer Böttzauw


Bilag 1

Det frekvenspolitiske rammemandat

Målsætninger for Energistyrelsens frekvensadministration

1.
Frekvensadministrationen skal fremme udvikling og vækst for at understøtte, at Danmark kan være blandt de førende i Europa inden for udrulning og anvendelse af de nyeste kommunikationsteknologier og have de bedste rammevilkår for at udnytte dem. Frekvensadministrationen skal understøtte udvikling af dansk knowhow, digitalisering, produktion, eksport, konkurrencekraft, omstillingsevne og innovationsstyrke.
2.
Frekvensadministrationen skal understøtte, at udrulning af digital infrastruktur i Danmark skal ske med udgangspunkt i en markedsbaseret udrulning og tjeneste- og teknologineutral regulering. Frekvensadministrationen skal understøtte udvikling og udbud af konkurrencedygtig og velfungerende digital infrastruktur, så borgere og virksomheder i hele Danmark sikres forsyning med og adgang til de nyeste kommunikationsteknologier og -tjenester.

Principper for frekvensadministrationen

1.
Frekvensadministrationen skal være objektiv, gennemsigtig, ikke-diskriminerende og forholdsmæssigt afpasset, jf. rammedirektivet.2)
2.
Frekvensadministrationen skal i videst muligt omfang følge princippet om tjeneste- og teknologineutralitet, så valget af teknologier og tjenester, der anvendes og udbydes via teleinfrastrukturen, som udgangspunkt overlades til markedet.

2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/140/EF af 25. november 2009 om ændring af direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

Strategier for frekvensadministrationen

Strategierne for de nedennævnte områder skal på frekvensområdet sikre udmøntning af de overordnede målsætninger, jf. ovenfor, herunder udbredelse af teleinfrastruktur samt forsyning med og adgang til kommunikationsteknologier og -tjenester for borgere og virksomheder. I forlængelse af strategierne angives en række aktiviteter, som skal udføres med henblik på at udmønte strategierne.

1. Udstedelse af tilladelser til at anvende radiofrekvenser

Strategi

a)
Der skal i videst muligt omfang udstedes tjeneste- og teknologineutrale tilladelser.
b)
Fleksibel anvendelse af radiofrekvenser skal kunne fremme udviklingen af nye tjenester og teknologier og fjerne barrierer for adgang til markedet, der skyldes, at radiofrekvenser ikke er tilgængelige for en given tjeneste eller teknologi.
c)
Tilladelser skal udstedes hurtigst muligt.

Aktiviteter

1.1
Energistyrelsen udsteder tilladelser hurtigst muligt og maksimalt seks uger fra modtagelsen af den fuldstændige ansøgning.
1.2
Energistyrelsen fastsætter vilkår i frekvenstilladelser om at anvende en bestemt teknologi eller udbyde en bestemt tjeneste, hvis det for eksempel er nødvendigt for at undgå uacceptable forstyrrelser eller for at opfylde en almennyttig målsætning som effektiv anvendelse af radiofrekvenser.
1.3
Energistyrelsen gør, hvor det er muligt, eksisterende tilladelser teknologi- og tjenesteneutrale efter tilladelsesindehaverens ansøgning.
1.4
Energistyrelsen giver i bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (den danske frekvensplan) mulighed for fleksibel anvendelse af radiofrekvenser, hvor det er muligt inden for rammerne af de relevante internationale beslutninger.
1.5
Energistyrelsen tillader flere frekvensanvendelser i et frekvensbånd, eventuelt i form af flere tilladelser til at anvende de samme radiofrekvenser, hvis Energistyrelsen vurderer, at frekvensanvendelserne kan sameksistere uden at skabe uacceptable forstyrrelser for andre brugere. Ingen brugere får således en eksklusiv ret til at anvende radiofrekvenser.
1.6
Energistyrelsen fastsætter auktionsformer, der giver aktørerne størst mulig fleksibilitet til selv at bestemme frekvenssammensætningen og placeringen i det pågældende frekvensbånd samt sikrer en effektiv og smidig auktionsproces.
1.7
Energistyrelsen fastsætter ved auktioner efter frekvenslovens § 12 en auktionsform, som i videst muligt omfang sikrer en hurtig gennemførelse af processen.
1.8
Energistyrelsen inddrager relevante myndigheder i forbindelse med udstedelse af frekvenstilladelser.
1.9
Energistyrelsen understøtter, at radiofrekvenser til brug for landmobil radio anvendes mere effektivt, herunder ved at udstede tilladelser til kanaler med mindre båndbredde end 25 kHz og ved at søge at indgå aftaler om enklere procedurer for frekvenskoordinering med nabolande.

2. Elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Strategi

a)
Mulighederne for bredde og mangfoldighed i udbuddet af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester skal fremmes.
b)
Radiofrekvenser skal også kunne anvendes ikke-kommercielt, og brugere skal kunne anvende radiofrekvenser til eget brug.
c)
Flest mulige udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og brugere af radiofrekvenser skal have adgang til tilstrækkelig frekvenskapacitet til at opbygge og sikre høj kvalitet af og kapacitet i teleinfrastrukturen.

Aktiviteter

2.1
Energistyrelsen sikrer brugere mulighed for at etablere trådløse systemer, herunder bredbåndssystemer, til eget brug, i det omfang efterspørgslen tilsiger det, og i det omfang det er muligt.
2.2
Energistyrelsen understøtter, at radiofrekvenser også kan anvendes til satellittjenester, så disse fortsat kan anvendes til dette formål uden uacceptable forstyrrelser. Energistyrelsen sikrer, at udbydere af satellittjenester kan få udstedt tilladelser, så Energistyrelsen kan tage højde for satellitanvendelsen ved udstedelse af tilladelser til andre formål i samme frekvensbånd.

3. Varetagelse af væsentlige samfundsmæssige hensyn

Strategi

a)
Forbedring af mobildækningen i hele landet skal fortsat prioriteres.
b)
Der skal være ens retningslinjer og en smidig sagsgang i forbindelse med opfyldelse af dækningskrav i frekvenstilladelser, så dækningskrav kan opfyldes så hurtigt og effektivt som muligt.

Aktiviteter

3.1
Energistyrelsen tilvejebringer grundlaget for, at der kan fastsættes ambitiøse dækningskrav om mobil tale og mobilt bredbånd i frekvenstildelinger, så mobildækningen fortsat kan forbedres i hele Danmark, herunder i tyndtbefolkede områder.
3.2
Når Energistyrelsen har konstateret frekvensknaphed, og at der er væsentlige samfundsmæssige hensyn at varetage, indstiller Energistyrelsen, at klima-, energi- og forsyningsministeren træffer beslutning om tildelingsmetode. I den forbindelse vurderer Energistyrelsen, om radiofrekvenserne er egnede til at skabe god dækning for eksempel med mobil tale eller mobilt bredbånd med henblik på, at der kan fastsættes relevante vilkår i tilladelserne.
3.3
I de tilfælde, hvor der skal afholdes auktion, overvejer Energistyrelsen forskellige, relevante auktionsformer ud fra den pågældende auktions formål og de hensyn, der skal varetages ved udstedelse af tilladelser til at anvende de pågældende radiofrekvenser.
3.4
Energistyrelsen fremmer gennem dialog med mobilselskaberne og relevante statslige og kommunale aktører en smidig opfyldelse af dækningskrav.
3.5
Energistyrelsen sikrer gennem tilsyn med tilladelsesindehaveres overholdelse af vilkårene i udstedte tilladelser til at anvende radiofrekvenser, at dækningskrav opfyldes rettidigt.

4. Fremme af nye teknologier og tjenester

Strategi

a)
Energistyrelsen understøtter, at der er de bedst mulige rammer for udrulning og anvendelse af nye teknologier og tjenester.
b)
Energistyrelsen understøtter, at der er de bedst mulige rammer for at anvende radiofrekvenser til forsøg med henblik på at udvikle innovative teknologier og tjenester.

Aktiviteter

4.1
Energistyrelsen arbejder for, at der er tilstrækkelige frekvensressourcer til mobile bredbåndstjenester, herunder til 5G.
4.2
Energistyrelsen sikrer, at radiofrekvenserne 3,4-3,8 GHz kan anvendes til forsøg med 5G-tjenester, indtil der er udstedt tilladelser i frekvensbåndet til brug for udrulning til mobilkommunikation.
4.3
Energistyrelsen sikrer, at der afsættes yderligere radiofrekvenser til brug for mobile bredbåndstjenester, herunder til 5G, i frekvensbånd over 20 GHz, når der internationalt er truffet beslutning om at anvende konkrete frekvensbånd hertil.
4.4
Energistyrelsen implementerer den nationale 5G-handlingsplan for Danmark.
4.5
Energistyrelsen afvikler møder i et brancheforum med henblik på dialog med relevante interessenter, herunder om at fremme udrulningen og anvendelsen af forskellige teknologier, for eksempel 5G, og andre relaterede problemstillinger på teleområdet. Møderne afvikles efter behov og som udgangspunkt mindst to gange årligt.
4.6
Energistyrelsen undersøger regelmæssigt mulighederne for, hvordan de nuværende frekvensafgifter kan justeres for at fremme effektiv anvendelse af radiofrekvenser.
4.7
Energistyrelsen opdaterer frekvensstrategien efter behov, så det sikres, at frekvensressourcerne administreres så effektivt som muligt, og at radiofrekvenser i videst muligt omfang stilles rettidigt til rådighed for frekvensbrugere. Frekvensstrategien bidrager til, at manglende adgang til de nødvendige frekvensressourcer ikke udgør en barriere for adgang til markedet og det vækstpotentiale, der ligger i anvendelse af nye teknologier og tjenester.
4.8
Energistyrelsen udsteder tilladelser til forsøg, hvor dette ikke forårsager uacceptable forstyrrelser for eksisterende brugere af radiofrekvenser.
4.9
Energistyrelsen anvender oplysninger om resultater af forsøg til at fremme fleksibel anvendelse af radiofrekvenser.

5. Internationalt frekvenssamarbejde

Strategi

a)
Danske interesser skal varetages i internationale fora, herunder i EU, Den Europæiske Forsamling af Post- og Telemyndigheder (CEPT) og Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU) ved at påvirke de beslutninger, der træffes og ved at udveksle information og viden.
b)
I det internationale frekvenssamarbejde skal Danmark arbejde for global eller europæisk harmonisering af de tekniske rammer for at anvende radiofrekvenser, hvor det er vigtigt for at sikre udbuddet af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller af udstyr til at anvende sådanne tjenester.
c)
Der skal i det internationale frekvenssamarbejde i videst muligt omfang identificeres flere radiofrekvenser til mobilt bredbånd og tilladelsesfri anvendelse.

Aktiviteter

5.1
Energistyrelsen indhenter relevante faglige bidrag fra danske interessenter til brug for deltagelse i det internationale frekvenssamarbejde og deltager i relevante EU-, ITU- og CEPT-fora, hvor beslutninger om frekvenstildelinger, frekvensallokeringer og harmonisering af de tekniske betingelser for frekvensanvendelse træffes.
5.2
Energistyrelsen støtter i det internationale samarbejde undersøgelser af mulighederne for tilladelsesfri anvendelse af radiofrekvenser til Internet of Things (IoT) for at understøtte for eksempel forsyningsselskabernes ønske om at kunne fjernaflæse/-styre forsyningsnet.
5.3
Energistyrelsen følger ITU-samarbejdet på transportområdet (maritim, luftfart og jernbane) i de tilfælde, hvor Danmark har konkrete interesser.
5.4
Energistyrelsen støtter eventuelle forslag i CEPT om at udnytte frekvensbåndet 1900-1920 MHz til harmoniseret frekvensanvendelse i Europa.
5.5
I tilfælde, hvor de internationale forhandlinger viser, at der ikke kan opnås enighed om anvendelsen af de radiofrekvenser, som er nævnt ovenfor i aktivitet 5.1-5.4, arbejder Energistyrelsen for, at frekvensbehovene kan tilgodeses på anden vis, herunder ved anvendelse af andre radiofrekvenser. I sådanne tilfælde arbejder Energistyrelsen for, at de radiofrekvenser, som vil være mindst indgribende over for danske brugere af radiofrekvenser, anvendes til formålene.

6. Radiofrekvenser til brug for forskellige former for radioudstyr

Strategi

a)
Der skal i videst muligt omfang tilvejebringes nødvendige radiofrekvenser til anvendelse med forskellige former for radioudstyr.

Aktiviteter

6.1
Energistyrelsen sikrer, at radiofrekvenserne 694-703 MHz, 733-738 MHz og 788-791 MHz kan anvendes til for eksempel Internet of Things (IoT) eller Programme Making and Special Events (PMSE), når radiofrekvenserne frigøres i april 2020.
6.2
Energistyrelsen sikrer, i det omfang efterspørgslen tilsiger det, og i det omfang det er muligt, frekvensressourcer til brug for PMSE, der omfatter anvendelse af radiofrekvenser til for eksempel trådløse kameraer, videoforbindelser og mikrofoner.
6.3
Energistyrelsen undersøger mulighederne for at introducere trådløse kameraer i dele af frekvensbåndet 2700-2900 MHz.
6.4
Energistyrelsen sikrer, at radiofrekvenser til tilladelsesfri anvendelse til brug for short range devices (SRD) er til rådighed hurtigst muligt efter, at der på europæisk plan er truffet beslutning om harmonisering af de tekniske betingelser for anvendelsen af radiofrekvenser til dette formål.
6.5
Energistyrelsen følger i forhold til radiofrekvenser til droneformål udviklingen i efterspørgslen med henblik på at identificere, om der måtte opstå behov for at afsætte radiofrekvenser til formålet.

7. Inddragelse af branche og øvrige interessenter

Strategi

a)
Aktører i branchen og øvrige relevante interessenter skal inddrages behørigt i forbindelse med frekvensadministrationen.

Aktiviteter

7.1
Energistyrelsen gennemfører høringer over den fremtidige anvendelse af radiofrekvenser og fremlysninger af ledige tilladelser og offentliggør resultatet heraf hurtigst muligt.
7.2
Hvis Energistyrelsen overvejer at iværksætte en auktion eller et udbud eller ændre vilkår i tilladelser, orienterer Energistyrelsen alle berørte aktører og øvrige interessenter om det. Aktørerne og interessenterne skal have lejlighed til inden for en rimelig frist at fremføre deres synspunkter med hensyn til de påtænkte aktiviteter. Høringsfristen bør normalt ikke være kortere end fire uger. Energistyrelsen offentliggør den endelige beslutning med en begrundelse.
7.3
Energistyrelsen offentliggør høringer og de beslutninger, der træffes efter de enkelte høringer.
7.4
Hvis Energistyrelsen konstaterer overtrædelser af vilkår i tilladelser, skal indehaveren af tilladelsen underrettes herom. Tilladelsesindehaveren gives en frist på mindst fire uger eller en kortere frist, som er aftalt med tilladelsesindehaveren, til at fremføre sine synspunkter. Denne frist gælder dog ikke, hvis den konstaterede overtrædelse udgør en umiddelbar og alvorlig trussel for den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed, eller hvis overtrædelsen vil skabe alvorlige økonomiske eller driftsmæssige problemer for andre frekvensbrugere.
7.5
Energistyrelsen gennemfører høring af alle relevante interessenter i forbindelse med forelæggelse af et udkast til et frekvenspolitisk rammemandat for klima-, energi- og forsyningsministeren.

8. Mindst mulig administrativ byrde for brugere af radiofrekvenser

Strategi

a)
Frekvensadministrationen skal medføre færrest mulige administrative byrder for brugerne af radiofrekvenser.
b)
Anvendelse af radiofrekvenser skal så vidt muligt være tilladelsesfri.

Aktiviteter

8.1
Hvor det er muligt, og navnlig hvor det godtgøres, at der kun er ubetydelig risiko for uacceptable forstyrrelser, fritager Energistyrelsen anvendelse af radiofrekvenser fra krav om tilladelse.
8.2
Energistyrelsen udsteder hurtigst muligt nye tilladelser i forbindelse med overdragelser af tilladelser.

9. Tilsyn med anvendelse af radiofrekvenser

Strategi

a)
Gennem tilsyn understøttes, at radiofrekvenser anvendes effektivt, og at elektroniske kommunikationstjenester kan anvendes uden uacceptable forstyrrelser.

Aktiviteter

9.1
Energistyrelsen medvirker til at sikre, at radioudstyr anvendes i overensstemmelse med gældende lovgivning.
9.2
Energistyrelsen medvirker til at sikre, at anvendelse af radiofrekvenser sker i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.
9.3
Energistyrelsen medvirker til at afhjælpe uacceptable forstyrrelser, der ikke skyldes overtrædelse af regler eller vilkår.
9.4
Energistyrelsen sikrer, at forstyrrelser, hvor der kan være fare for menneskers liv eller helbred, bringes hurtigt til ophør.

10. Radio og tv

Strategi

a)
Regeringens mediepolitik skal understøttes ved, at mediepolitiske beslutninger om anvendelse af de radiofrekvenser, der er afsat til radio- eller tv-tjenester, herunder for at fremme effektiv anvendelse af disse radiofrekvenser, gennemføres.

Aktiviteter

10.1
Energistyrelsen bidrager i fornødent omfang til migrering af frekvensanvendelsen til antenne-tv over mod den plan, som gælder fra april 2020, hvor 700 MHz-radiofrekvenserne overgår til anvendelse til mobilt bredbånd.
10.2
Energistyrelsen sikrer mulighed for, at udbydere kan kombinere elektroniske kommunikationstjenester med radio- eller tv-net for eksempel via radiofrekvenser afsat til radio- eller tv-formål.

11. Forsvarets anvendelse af radiofrekvenser

Strategi

a)
Forsvarets behov for radiofrekvenser skal tilgodeses, så Danmark kan leve op til de lovgivningsmæssige krav såvel nationalt som internationalt, herunder de forpligtelser, som følger af FN- og NATO-samarbejdet, under hensyntagen til civil anvendelse af radiofrekvenser.
b)
Civile tjenester skal i øget omfang have adgang til frekvensbånd, som forsvaret hidtil har anvendt eksklusivt.

Aktiviteter

11.1
Energistyrelsen arbejder for, at civile tjenester får adgang til at dele de frekvensbånd, forsvaret anvender, i det omfang det er muligt, og der er efterspørgsel herefter.
11.2
Forsvarets anvendelse af frekvensbånd, som ikke er identificeret til eksklusiv militær anvendelse i frekvensplanen, sker efter frekvenslovens almindelige regler.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (tilladelsesdirektivet), EF-Tidende 2002, nr. L 108, side 21, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet), EF-Tidende 2002, nr. L 108, side 33, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/140/EF af 25. november 2009 om ændring af direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, direktiv 2002/19/EF om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter og direktiv 2002/20/EF om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, EU-Tidende 2009, nr. L 337, side 37.