Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Redningsberedskabets opgaver
Kapitel 2 Førsteudrykningen
Kapitel 3 Aftaler med lokale udenlandske redningstjenester i de grænsenære områder
Kapitel 4 Den tekniske ledelse af indsatsen på et skadested
Kapitel 5 Øvrige bestemmelser
Kapitel 6 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab

I medfør af § 4, stk. 2, § 11, stk. 2, § 12, stk. 5, § 14, § 15, stk. 2, § 16, § 18, stk. 4, og § 33, stk. 6, nr. 2, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 314 af 3. april 2017, fastsættes:

Kapitel 1

Redningsberedskabets opgaver

§ 1. Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sørge for varetagelsen af den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet, jf. kapitel 4.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning.

§ 2. Det kommunale redningsberedskab skal identificere og analysere lokale risici, som skal lægges til grund for en dimensionering af redningsberedskabet (risikoprofil).

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastlægger niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) på grundlag af risikoprofilen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastlægger redningsberedskabets organisation, virksomhed, alarmering, dimensionering og materiel på grundlag af risikoprofilen og serviceniveauet, jf. dog kapitel 2 og 4.

§ 3. Risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, alarmering, dimensionering og materiel, jf. § 2, skal beskrives i en plan for det kommunale redningsberedskab.

Stk. 2. Forslag til plan, jf. stk. 1, og senere revisioner heraf skal efter behandling i beredskabskommissionen sendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Med henblik på en vurdering af om det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig indsats, jf. beredskabslovens § 12, stk. 1, skal Beredskabsstyrelsen navnlig påse, om der i planforslaget er sikret overensstemmelse mellem risikoprofilen og redningsberedskabets organisation, virksomhed, alarmering, dimensionering og materiel, jf. § 2. Beredskabsstyrelsen kan indhente supplerende oplysninger til brug for udtalelsen.

Stk. 3. Planen for det kommunale redningsberedskab skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde, jf. dog stk. 4. Beredskabsstyrelsens udtalelse over planforslaget skal indgå i sagsgrundlaget.

Stk. 4. I et samordnet redningsberedskab kan de deltagende kommunalbestyrelser efter beredskabslovens § 14, stk. 2, henlægge kompetencen til at godkende planen til den fælles beredskabskommission, som skal vedtage planen i et møde. Beredskabsstyrelsens udtalelse over planforslaget skal indgå i sagsgrundlaget.

Stk. 5. Planen for det kommunale redningsberedskab skal umiddelbart efter vedtagelse i kommunalbestyrelsen eller den fælles beredskabskommission, jf. stk. 3 og 4, sendes til Beredskabsstyrelsen til orientering.

Stk. 6. Planen skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode.

§ 4. Det kommunale redningsberedskabs opgaver kan udføres af kommunen selv, det samordnede redningsberedskab eller ved, at kommunalbestyrelsen indgår aftale herom med en anden kommunalbestyrelse, med Beredskabsstyrelsen, med private redningsvæsener eller med andre, jf. beredskabslovens § 13, stk. 1. Eventuelle aftaler skal fremgå af planen for det kommunale redningsberedskab.

Kapitel 2

Førsteudrykningen

§ 5. Kommunalbestyrelsen sammensætter en førsteudrykning, der er afpasset efter alarmmeldingen, og som sikrer, at der kan ydes en forsvarlig afhjælpende indsats.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der indsættes nærmeste relevante udrykningsenhed med de rette kompetencer og materiel, uafhængigt af kommunegrænser og grænser for de samordnede redningsberedskaber. Dette kan ske ved indgåelse af aftaler herom i medfør af beredskabslovens § 13, stk. 1. En sådan ordning skal fremgå af planen for det kommunale redningsberedskab.

§ 6. Førsteudrykningen skal som minimum være bemandet med en holdleder samt det for materiellets betjening fornødne brandmandskab, jf. dog § 8.

§ 7. Førsteudrykningen til et skadested skal afgå snarest, dog senest inden for 5 minutter efter redningsberedskabets modtagelse af alarmen fra alarmcentralen, jf. dog § 8.

§ 8. På mindre øer, hvor der er etableret en stedlig beredskabsstyrke, udgør denne førsteudrykningen, som skal bemandes med en leder og det mandskab, som kommunalbestyrelsen har fastlagt, og som skal fremgå af planen for det kommunale redningsberedskab. Afgangstiden for den stedlige beredskabsstyrke skal ligeledes fremgå af denne plan.

Stk. 2. Det skal af planen for det kommunale redningsberedskab endvidere fremgå, hvilke opgaver den stedlige beredskabsstyrke må varetage på baggrund af den fastlagte uddannelse og det til rådighed værende materiel.

Kapitel 3

Aftaler med lokale udenlandske redningstjenester i de grænsenære områder

§ 9. Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med lokale udenlandske redningstjenester i de grænsenære områder om at få stillet personel og materiel til rådighed fra de lokale udenlandske redningstjenester i tilfælde af ulykker m.v.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med lokale udenlandske redningstjenester i de grænsenære områder om at stille personel og materiel fra det kommunale redningsberedskab til rådighed for de lokale udenlandske redningstjenester i tilfælde af ulykker m.v.

Stk. 3. Ved en lokal udenlandsk redningstjeneste forstås en ikke-statslig redningstjeneste på kommunalt eller tilsvarende niveau i Tyskland og Sverige.

Stk. 4. Indsættelse af personel og materiel fra en lokal udenlandsk redningstjeneste skal ske i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Stk. 5. En kommunalbestyrelse, der får stillet personel og materiel til rådighed fra en lokal udenlandsk redningstjeneste, jf. stk. 1, skal afholde udgifterne i forbindelse med indsatsen, medmindre der er indgået en anden aftale herom. Sådanne aftaler skal fremgå af planen for det kommunale redningsberedskab.

Kapitel 4

Den tekniske ledelse af indsatsen på et skadested

§ 10. Den tekniske ledelse af indsatsen varetages efter kommunalbestyrelsens bestemmelse af en indsatsleder eller en holdleder, der skal være til stede på skadestedet, jf. dog § 8. Varetages den tekniske ledelse af indsatsen af en indsatsleder, udøver denne sin kommando gennem holdlederne for det fremmødte mandskab.

Stk. 2. Varetages den tekniske ledelse af indsatsen af en holdleder, jf. stk. 1, skal denne tilkalde en indsatsleder, når holdlederen vurderer, at der er behov herfor.

Stk. 3. Den tekniske ledelse af indsatsen, jf. stk. 1 og 2, varetages af en person, der er ansat af kommunalbestyrelsen, medmindre kommunalbestyrelsen har indgået aftale med andre om den tekniske ledelse af indsatsen, jf. beredskabslovens § 13, stk. 1.

§ 11. På flyvepladser beliggende i to eller flere kommuner varetages den tekniske ledelse af indsatsen af en indsatsleder fra det kommunale redningsberedskab i den kommune, hvor flyvepladsens administrationsbygning ligger, medmindre der er indgået en anden aftale herom.

§ 12. Den tekniske leder af indsatsen skal tilkalde assistance fra et andet kommunalt redningsberedskab eller det statslige redningsberedskab, hvis det skønnes påkrævet på grund af ulykkens karakter og omfang, jf. beredskabslovens § 18, stk. 3.

§ 13. Kommunalbestyrelsen skal efter anmodning stille personel og materiel fra redningsberedskabet i kommunen til rådighed for en anden kommunes redningsberedskab, jf. § 12.

Stk. 2. En kommune, der får personel og materiel stillet til rådighed af en anden kommune, jf. stk. 1, skal afholde udgifterne i forbindelse med indsatsen, medmindre der er indgået en anden aftale herom. Sådanne aftaler skal fremgå af planen for det kommunale redningsberedskab.

Stk. 3. Til objekter eller hændelsestyper, der indebærer en særlig risiko i tilfælde af brand eller anden ulykke, kan der på forhånd efter aftale med andre redningsberedskaber udarbejdes møde- og alarmeringsplaner, jf. beredskabslovens § 18, stk. 3. Tilsvarende gælder aftaler mellem kommunale redningsberedskaber om udrykning på motorvejsstrækninger, der befinder sig i disse redningsberedskabers udrykningsområder (motorvejsaftaler). Møde- og alarmeringsplaner samt motorvejsaftaler skal fremgå af planen for det kommunale redningsberedskab, ligesom det skal fremgå, at der er tale om aftaler indgået i henhold til nærværende bestemmelse.

Stk. 4. Beredskabsstyrelsen træffer afgørelse i tilfælde af uenighed om, hvem der skal afholde udgifterne i forbindelse med bistand efter stk. 1.

Kapitel 5

Øvrige bestemmelser

§ 14. Kommunalbestyrelsen kan pålægge ejeren af særligt brandfarlige eller værdifulde bygninger og grundarealer eller af bygninger og grundarealer, hvor der samles mange mennesker, at etablere særskilte vandforsyningssteder til brug for brandslukning samt at afholde udgifterne til etablering og vedligeholdelse af den særskilte vandforsyning, jf. beredskabslovens § 33, stk. 6, nr. 2.

§ 15. Kommunalbestyrelsen skal indsende oplysninger om redningsberedskabets virksomhed til Beredskabsstyrelsen, som kan fastsætte bestemmelser herom.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. november 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab ophæves.

Forsvarsministeriet, den 25. oktober 2019

Trine Bramsen

/ Mads Ecklon