Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, friskoler og private grundskoler, private institutioner for gymnasiale uddannelser og kombinerede skoler

I medfør af § 24 a, stk. 6, og § 39, stk. 1, 2. pkt., i lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 815 af 14. august 2019, § 11 a, stk. 2, § 24, stk. 1, 2. og 6. pkt. og stk. 4, 3. pkt., og § 37, stk. 5, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 816 af 14. august 2019, og § 23, stk. 3, i lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 814 af 14. august 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for:

1) Efterskoler.

2) Frie fagskoler.

3) Friskoler og private grundskoler.

4) Private institutioner for gymnasiale uddannelser, herunder gymnasieskoler, studenterkurser og hf-kurser.

5) Kombinerede skoler.

Bogføring

§ 2. Bogføringen skal være i overensstemmelse med bogføringsloven, jf. dog § 3, stk. 1, 3. pkt.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for at opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i fem år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.

Årsrapporten

§ 3. Regnskabsåret er kalenderåret. For hvert regnskabsår skal skolen aflægge en årsrapport efter bestemmelserne i årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med de fravigelser, der fremgår af stk. 2. Indregning, måling og oplysninger i monetære enheder skal foretages i danske kroner. Ved hver post i resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter anføres de tilsvarende beløb for det foregående regnskabsår.

Stk. 2. Følgende bestemmelser i årsregnskabsloven finder ikke anvendelse: §§ 1-7 a, § 8, stk. 2, 2. og 4. pkt., § 9, stk. 3-7, § 9 a, § 10 a, § 14, § 15, stk. 2-5, §§ 16-18, § 19, stk. 2-4, §§ 20 og 21, § 22, stk. 2-4, §§ 22 a-24, § 26, stk. 1, 2. pkt., § 26, stk. 2, 3. pkt., § 29, § 31, § 32, 2.-4. pkt. og stk. 2, §§ 35 a-35 c, § 36, stk. 2, § 37, stk. 2, nr. 2, stk. 3-5, §§ 37 a og 38, § 39, stk. 2, § 41, stk. 1, 2. pkt., stk. 2 og stk. 3, nr. 3 og 5, § 43, stk. 2 og 3, § 43 a, § 47, stk. 1, 2. og 3. pkt., § 49, stk. 1, 2. og 3. pkt., § 49, stk. 1, nr. 1, § 49, stk. 2, nr. 2 og 7, § 49, stk. 3 og 4, § 52 a, § 53, stk. 1, 3. pkt., § 53, stk. 2, nr. 1, litra a-c, § 53, stk. 2, nr. 4 og 5, § 58, nr. 2, §§ 58 a-58 c, § 62, § 63, § 64, stk. 3, §§ 66 og 67, §§ 68-71, § 73, §§ 77-77 b, §§ 78-83 b, § 86, stk. 4, § 86 a, § 87 a, § 88, §§ 88 a-98 c, § 92, § 99, stk. 1, nr. 6-10 og stk. 2, §§ 99 a-99 c og § 101, afsnit V-XI, bilag 1 afsnit A-B og bilag 2.

Stk. 3. Årsrapporten skal indeholde følgende:

1) Generelle oplysninger om skolen.

2) Ledelsespåtegning og ledelsens underskrifter, jf. § 5, stk. 1 og 2, samt bestyrelsens habilitetserklæring, jf. § 5, stk. 3.

3) Den uafhængige revisors erklæringer.

4) Ledelsesberetning, inklusive hoved- og nøgletal.

5) Årsregnskab, herunder:

a) anvendt regnskabspraksis,

b) resultatopgørelse,

c) balance,

d) pengestrømsopgørelse,

e) noter og

f) særlige specifikationer.

Stk. 4. Årsrapporten skal opstilles i overensstemmelse med det regnskabsparadigme som skolen er omfattet af. Der er ét paradigme for henholdsvis efterskoler, frie fagskoler, friskoler og private grundskoler, private institutioner for gymnasiale uddannelser og kombinerede skoler. Paradigmerne findes på Styrelsen for Undervisning og Kvalitets hjemmeside på adressen: uvm.dk.

Stk. 5. Kombinerede skoler, hvori en folkehøjskole indgår, skal aflægge årsrapporten i overensstemmelse med bekendtgørelsen og paradigme for kombinerede skoler.

Ledelsens ansvar for aflæggelse af årsrapporten

§ 4. Skolens ledelse, hvorved forstås bestyrelsen og forstanderen, skolelederen eller rektor, skal aflægge årsrapport for skolen.

Stk. 2. Skolens bestyrelse har ansvar for, at årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningen, og at årsrapporten kan revideres og godkendes i tide.

§ 5. Når årsrapporten er udarbejdet, skal alle stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen samt forstanderen, skolelederen eller rektor underskrive den og datere underskriften. De skal give deres underskrift i tilknytning til en ledelsespåtegning, hvori de erklærer,

1) om årsrapporten er retvisende, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser,

2) om de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og

3) om der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af skolen, der er omfattet af årsrapporten.

Stk. 2. Underskrives årsrapporten digitalt, bortfalder kravet i stk. 1 om, at underskriften og underskriftens datering skal gives i tilknytning til ledelsespåtegningen. Underskriverens navn skal dog fremgå tydeligt i tilknytning til ledelsespåtegningen.

Stk. 3. I forbindelse med underskrifterne skal medlemmerne af bestyrelsen, afhængig af hvilken skoleform der er tale om, afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder habilitetskravene i § 7, stk. 2 og 3, i lov om efterskoler og frie fagskoler, § 5, stk. 8 og 9, i lov om friskoler og private grundskoler, § 4, stk. 3 og 4, i lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for, at en underskreven årsrapport samt et underskrevet revisionsprotokollat opbevares af skolen.

Stk. 5. Bestyrelsen skal udfylde bestyrelsestjeklisten, samt bestyrelsens stillingtagen som tager stilling til revisors kritiske og væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollatet. Bestyrelsen skal anvende ”Paradigme for bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors kritiske og væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollat”. Paradigmet findes på Styrelsen for Undervisning og Kvalitets hjemmeside på adressen: uvm.dk.

Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for, at skolen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet indberetter oplysninger i regnskabsportalen og vedhæfter årsrapporten, revisionsprotokollater, bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingtagen til revisors kritiske og væsentlige bemærkninger inden den 1. maj i året efter regnskabsårets udløb.

Stk. 7. Bestyrelsen bemyndiger en person til på bestyrelsens vegne at signere indberetningen digitalt efter stk. 6. Det indberettede materiale skal være i overensstemmelse med det materiale, der opbevares af skolen, jf. stk. 4.

Anlægsaktiver og anlægskartotek

§ 6. Skolen skal udarbejde et anlægskartotek over de aktiver, der har en værdi over 25.000 kr. eksklusive moms. Aktiver med en anskaffelsespris under denne beløbsgrænse omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Stk. 2. I det omfang skolen råder over inventar, udstyr m.v., der er stillet vederlagsfrit til rådighed af andre, opfører skolen dette særskilt i anlægskartoteket.

§ 7. Kostprisen for immaterielle og materielle anlægsaktiver med begrænset brugstid skal formindskes med lineære afskrivninger. Afskrivningerne skal beregnes under hensyntagen til aktivets forventede restværdi (scrapværdi) efter afsluttet brugstid målt til værdien på tidspunktet for brugstidens begyndelse.

Stk. 2. Skolen kan foretage aktivering af anskaffelser, der har en værdi under den i § 6, stk. 1, fastsatte grænse, hvis disse er bestemt til at fungere samlet og den samlede anskaffelsessum overstiger den i § 6, stk. 1, fastsatte grænse.

Stk. 3. For bygninger, eksklusive installationer, udgør brugstiden højst 60 år og restværdien maksimalt 50 pct. Brugstid og restværdi skal fastsættes på grundlag af en vurdering af bygningens vedligeholdelsesstand, konstruktion og anvendelsesformål.

Stk. 4. For øvrige materielle anlægsaktiver skal anvendes følgende brugstider:

1) Bygningsinstallationer: 10-30 år.

2) Indretning af lejede lokaler: højst den resterende lejeperiode eller, hvis der ikke er fastsat en sådan, højst 5 år.

3) It-udstyr: 3-5 år.

4) Andet udstyr og inventar: 5-15 år.

5) Bus, traktorer og andre køretøjer: 3-8 år.

Stk. 5. For inventar- og udstyrsgenstande af særlig beskaffenhed og for fredede bygninger kan skolen fastsætte en længere brugstid. Begrundelse herfor angives i årsrapportens afsnit om anvendt regnskabspraksis.

Stk. 6. Immaterielle aktiver 3-5 år.

Fordelingssekretariatet

§ 8. Reglerne i §§ 1 og 2, § 3, stk. 1-3, undtagen bestyrelsens habilitetserklæring i stk. 3, nr. 2, §§ 4 og 5, stk. 1-4, og §§ 6-8 gælder også for Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, Friplads- og Vikarkassen for private institutioner for gymnasiale uddannelser.

Stk. 2. Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig samt Friplads- og Vikarkassen for private institutioner for gymnasiale uddannelser skal aflægge en årsrapport. Årsrapporten skal opstilles i overensstemmelse med paradigme for årsrapporten for Fordelingssekretariatet. Paradigmet findes på Styrelsen for Undervisning og Kvalitets hjemmeside på adressen: uvm.dk. Årsrapporten sendes sammen med revisionsprotokollater til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet inden den 1. juli i året efter regnskabsårets udløb.

Stk. 3. Efterskoleforeningen skal i årsregnskabet udarbejde en note til ”Forudmodtagne tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse med brobygning”. Noten skal specificeres i modtagne tilskud for regnskabsåret, fordelt tilskud for skoleåret som udløber i regnskabsåret samt administrationsomkostninger. Efterskoleforeningens årsregnskab sendes sammen med revisionsprotokollater til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet inden den 1. maj i året efter regnskabsårets udløb.

Ikrafttræden m.v.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020 og har virkning fra regnskabsåret 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1348 af 23. november 2016 om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) m.v., kombinerede skoler og produktionsskoler ophæves.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 4. november 2019

Jacob Lentz
Kontorchef

/ Helle Torland