Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om livstestamenter

 

I medfør af § 18, stk. 1 og 2, i lov nr. 482 af 1. juli 1998 om patienters retsstilling fastsættes:

Oprettelse af livstestamenter

§ 1. Enhver, der er fyldt 18 år og ikke er under værgemål, der omfatter personlige forhold, herunder helbredsforhold, jf. værgemålslovens § 5, kan oprette et livstestamente. I livstestamentet kan testator udtrykke sine ønsker med hensyn til behandling, hvis vedkommende måtte komme i en tilstand, hvor selvbestemmelsesretten ikke længere kan udøves af patienten selv, jf. § 17, stk. 1, i lov om patienters retsstilling.

§ 2. Et livstestamente kan kun oprettes skriftligt ved afkrydsning på en særlig livstestamenteformular udfærdiget af Sundhedsstyrelsen.

    Stk. 2. Et livstestamente skal underskrives og dateres af testator.

Livstestamenters udformning, retsvirkning m.v.

§ 3. Livstestamenteformularen, jf. § 2, stk. 1, skal indeholde mulighed for, at testator kan tilkendegive, at:

1) der ikke ønskes livsforlængende behandling i en situation, hvor testator er uafvendeligt døende, og

2) der ikke ønskes livsforlængende behandling i tilfælde af, at sygdom, fremskreden alderdomssvækkelse, ulykke, hjertestop eller lignende har medført så svær invaliditet, at testator varigt vil være ude af stand til at tage vare på sig selv fysisk og mentalt.

    Stk. 2. Ved livsforlængende behandling forstås behandling, hvor der ikke er udsigt til helbredelse, bedring eller lindring, men alene til en vis livsforlængelse.

    Stk. 3. Testators ønske i medfør af stk. 1, nr. 2, er bindende for sundhedspersonen, medens et ønske efter stk.1, nr. 2, er vejledende for sundhedspersonen og skal indgå i dennes overvejelser om behandling.

§ 5. Sundhedsstyrelsen fastsætter bestemmelser om sundhedspersoners forpligtelser i forbindelse med livstestamenter.

Registrering af livstestamenter

§ 6. Sundhedsministeriet opretter et livstestamenteregister, hvor testators ønsker i livstestamentet kan registreres. Registeret placeres på Rigshospitalet og administreres i henhold til de forskrifter, der er fastsat for livstestamenteregisteret i medfør af registerlovgivningen.

    Stk. 2. Livstestamenteregisteret sender testator en bekræftelse på registreringen samt oplysninger om, hvordan livstestamentet kan ændres eller tilbagekaldes.

    Stk. 3. Livstestamenter efter denne bekendtgørelse har kun gyldighed, såfremt de er registreret i livstestamenteregisteret, jf. stk. 1.

    Stk. 4. For optagelse af et livstestamente i livstestamenteregisteret afkræves testator et gebyr på 50 kr. Gebyret opkræves af Rigshospitalet og skal betales senest 2 måneder efter, at testator har modtaget den i stk. 2 nævnte bekræftelse.

    Stk. 5. Er betaling af gebyr ikke sket inden for den i stk. 4 nævnte frist, slettes livstestamentet i registeret.

Tilbagekaldelse af livstestamenter

§ 7. Et livstestamente tilbagekaldes ved, at testator skriftligt og utvetydeligt tilkendegiver over for livstestamenteregisteret, at livstestamentet ikke længere skal være gældende. Tilbagekaldelsen har virkning fra det tidspunkt, den er registreret. Gebyret, jf. § 6, stk. 4, tilbagebetales ikke.

    Stk. 2. Et livstestamente kan dog uanset stk. 1 tilbagekaldes ved, at testator i forbindelse med en aktuel sygdomssituation utvetydigt tilkendegiver, at livstestamentet ikke længere skal være gældende. Denne tilkendegivelse kan f.eks. finde sted mundtligt over for den læge, der har patienten i behandling. Tilbagekaldelsen har virkning fra det tidspunkt, den er fremsat.

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1998, og har virkning for livstestamenter underskrevet og registreret fra og med 1. oktober 1992.

    Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 782 af 18. september 1992 om livstestamenter.

§ 9. Livstestamenter udfærdiget på Sundhedsstyrelsens hidtil gældende livstestamenteformular og registreret i livstestamenteregisteret før 1. oktober 1998 har fortsat gyldighed.

    Stk. 2. Livstestamenter udfærdiget på Sundhedsstyrelsens hidtil gældende livstestamenteformular kan efter 1. oktober 1998 lovligt registreres i livstestamenteregisteret, såfremt registreringen vedrører formularens pkt. 1 og/eller pkt. 2.

Sundhedsministeriet, den 14. september 1998

Carsten Koch

/Steen Loiborg