Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om regulering for 2020 af begravelseshjælp efter sundhedsloven

(Til Styrelsen for Patientklager, Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelser)

I medfør af § 160, stk. 1, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019, behandler Udbetaling Danmark ansøgninger om begravelseshjælp. Efter sundhedslovens § 257 afholder bopælskommunen udgifterne til begravelseshjælpen.

Begravelseshjælpens størrelse er afhængig af afdødes formueforhold. Nærmere regler om begravelseshjælpen er fastsat i bekendtgørelse nr. 561 af 29. april 2015 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven.

Af bekendtgørelsens § 9 fremgår, at begravelseshjælp og formuegrænser reguleres én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De regulerede beløb afrundes til det nærmeste med 50 delelige beløb. Meddelelse om beløbenes størrelse og formuegrænserne inklusive reguleringer udsendes af Sundheds- og Ældreministeriet.

Beløb for 2020

For 2020 er satsreguleringsprocenten fastsat til 2,0 pct., jf. bekendtgørelse nr. 855 af 20. august 2019 om satsregulerings-procenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten for finansåret 2020.

Under henvisning hertil skal Sundheds- og Ældreministeriet meddele, at formuegrænser og satser for begravelseshjælp pr. 1. januar 2020 udgør følgende beløb:

Begravelseshjælp
 
Børn under 18 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.550 kr.
Personer på 18 år eller derover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.400 kr.
   
Formuegrænser:
 
Personer uden ægtefælle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.150 kr.
Personer med ægtefælle og /eller børn under 18 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38.200 kr.

Bortfaldsgrænser

Begravelseshjælpen efter personer på 18 år eller derover nedsættes krone for krone med det beløb, afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder overstiger ovennævnte formuegrænser, således at hjælpen helt bortfalder ved formuer over henholdsvis 30.550 kr. og 49.600 kr.

Begravelseshjælpen efter personer, der er født før den 1. april 1957, udgør dog altid mindst 1.050 kr., jf. § 6 i bekendtgørelse nr. 561 af 29. april 2015 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven. Dette beløb reguleres ikke.

Ikrafttrædelse

Cirkulæreskrivelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Cirkulæreskrivelse nr. 9931 af 12. november 2018 om regulering for 2019 af begravelseshjælp efter sundhedsloven ophæves den 1. januar 2020.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 29. oktober 2019

Hanne Bach