Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forretningsorden for Valgnævnet

I medfør af § 17, stk. 7, i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 7. februar 2019, fastsættes:

§ 1. Social- og indenrigsministeren nedsætter et valgnævn, der træffer afgørelse om

1) optagelse på valglisten til folketingsvalg efter § 16, stk. 2, i lov om valg til Folketinget,

2) optagelse på valglisten til folkeafstemninger efter § 96 b i lov om valg til Folketinget,

3) optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg efter § 14 b i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet,

4) godkendelse af navne for nye partier, der ønsker at deltage i folketingsvalg, jf. § 12, stk. 2 og 3, og § 13, stk. 3, i lov om valg til Folketinget, eller Europa-Parlamentsvalg, jf. § 11, stk. 2 og 3, og § 12 i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet,

5) optagelse i Partinavneregistret, jf. § 13, stk. 4, i lov om valg til Folketinget,

6) udelukkelse og annullation af et partis indsamling af vælgererklæringer til brug for deltagelse i folketingsvalg, jf. § 12 a, stk. 1, 1. pkt., i lov om valg til Folketinget, eller Europa-Parlamentsvalg, jf. § 11 a, stk. 1, 1. pkt., i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet,

7) midlertidig udelukkelse af et partis indsamling af vælgererklæringer til brug for deltagelse i folketingsvalg, jf. § 12 a, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 2. pkt., i lov om valg til Folketinget, eller Europa-Parlamentsvalg, jf. § 11 a, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 2. pkt., i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, og

8) afsættelse og suspension af en borgmester eller anden tilsvarende indehaver af et kommunalt hverv eller en regionsrådsformand, jf. §§ 66 a-66 c i lov om kommunernes styrelse og, for så vidt angår regionsrådsformænd, tillige regionslovens § 38.

Valgnævnets sammensætning

§ 2. Ved behandlingen af de sager, der er nævnt i § 1, nr. 1-3 og 8, består Valgnævnet af en formand og to andre medlemmer. Formanden skal være landsdommer eller højesteretsdommer, og det ene af de andre medlemmer skal være kyndigt i statsforfatningsret, jf. § 17, stk. 2, 1. og 2. pkt., i lov om valg til Folketinget.

Stk. 2. Ved behandlingen af de sager, der er nævnt i § 1, nr. 4-7, består Valgnævnet af de medlemmer, der er nævnt i stk. 1, og af et yderligere medlem, der skal være kyndigt i navne- og varemærkerettigheder, jf. § 17, stk. 2, 1.-3. pkt., i lov om valg til Folketinget.

Stk. 3. Der udpeges efter samme regler en stedfortræder for formanden og hvert af de tre andre medlemmer, jf. § 17, stk. 2, 4. pkt., i lov om valg til Folketinget.

§ 3. Hvervet som medlem af Valgnævnet ophører, når betingelserne for medlemmets beskikkelse ikke længere er opfyldt, eller når medlemmet fratræder efter eget ønske. Beskikkelsen ophører senest ved udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år.

§ 4. Er et medlem forhindret i at deltage i Valgnævnets arbejde, og afgøres sagerne ikke af formanden, jf. § 10, indkalder formanden medlemmets stedfortræder.

Valgnævnets virksomhed

§ 5. Valgnævnet holder møde på de dage, som Valgnævnet vedtager, og i øvrigt så ofte, som formanden finder det nødvendigt.

§ 6. Valgnævnet er i sager om optagelse på valglisten, jf. § 1, nr. 1-3, og i sager om afsættelse og suspension af en borgmester eller anden tilsvarende indehaver af et kommunalt hverv eller en regionsrådsformand, jf. § 1, nr. 8, beslutningsdygtigt, når Valgnævnets tre medlemmer eller disses stedfortrædere er til stede, jf. § 17, stk. 3, i lov om valg til Folketinget.

Stk. 2. Valgnævnet er i partinavnesager, jf. § 1, nr. 4 og 5, og i sager om sanktioner for retsstridig indsamling af vælgererklæringer, jf. § 1, nr. 6 og 7, beslutningsdygtigt, når Valgnævnets fire medlemmer eller disses stedfortrædere er til stede, jf. § 17, stk. 3, i lov om valg til Folketinget.

§ 7. Valgnævnets beslutninger træffes ved stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende, jf. § 17, stk. 3, i lov om valg til Folketinget.

Inhabilitet

§ 8. Et medlem af Valgnævnet må ikke deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af en sag, i forhold til hvilken vedkommende medlem er inhabilt efter forvaltningslovens § 3.

Stk. 2. Foreligger der efter et medlems opfattelse forhold for et medlem, der muligt omfattes af bestemmelsen i stk. 1, skal medlemmet inden sagens behandling i Valgnævnet redegøre for forholdet over for Valgnævnet.

Stk. 3. Valgnævnet træffer den endelige administrative beslutning om, hvorvidt medlemmet kan deltage i sagens behandling og afgørelse. Medlemmet er ikke udelukket fra at deltage i behandlingen og afgørelsen af dette spørgsmål.

Valgnævnets formand

§ 9. Valgnævnets formand forbereder i samarbejde med sekretariatet sagernes forelæggelse for Valgnævnet og leder Valgnævnets møder. Formanden sørger i samarbejde med sekretariatet for udførelsen af Valgnævnets beslutninger, jf. § 13.

§ 10. Valgnævnets formand kan på nævnets vegne afgøre sager, som er uopsættelige, eller hvis udfald ikke giver anledning til tvivl, jf. § 17, stk. 4, i lov om valg til Folketinget.

Stk. 2. Formanden orienterer senest på førstkommende nævnsmøde de øvrige nævnsmedlemmer om afgørelser truffet i medfør af stk. 1.

§ 11. Når Valgnævnet har truffet afgørelse i sager om optagelse på valglisten, jf. § 1, nr. 1-3, sørger formanden for, at Valgnævnets afgørelse meddeles den person, der har indgivet begæring om optagelse på valglisten, og vedkommende kommunalbestyrelse.

Stk. 2. I partinavnesager, jf. § 1, nr. 4 og 5, sørger formanden for, at Valgnævnets afgørelse meddeles sagens parter, herunder den person, der har indgivet anmodningen om godkendelse af navn for et nyt parti.

Stk. 3. I sager om sanktioner for retsstridig indsamling af vælgererklæringer, jf. § 1, nr. 6 og 7, sørger formanden for, at Valgnævnets afgørelse meddeles sagens parter og social- og indenrigsministeren, bl.a. med henblik på dennes orientering af Folketinget senest 1 uge efter afgørelsen, jf. § 12 a, stk. 6, 2. pkt., i lov om valg til Folketinget og § 11 a, stk. 6, 2. pkt., i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

Stk. 4. I sager om afsættelse eller suspension af borgmestre, andre tilsvarende indehavere af et kommunalt hverv og regionsrådsformænd, jf. § 1, nr. 8, sørger formanden for, at Valgnævnets afgørelse meddeles sagens parter.

§ 12. Er formanden forhindret i at deltage i Valgnævnets arbejde, og kan formandens genoptagelse af sine funktioner ikke afventes, udøves formandens beføjelser efter §§ 4, 9, 10, 11 og 13 af formandens stedfortræder.

Valgnævnets sekretariat

§ 13. Social- og Indenrigsministeriet stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Valgnævnet, jf. § 17, stk. 8, i lov om valg til Folketinget.

Stk. 2. Sekretariatsbetjening omfatter bl.a. udarbejdelse af indstillinger til Valgnævnets afgørelser, forberedelse i øvrigt af nævnets sager og udførelse af Valgnævnets afgørelser.

Stk. 3. Valgnævnets sekretariat er alene undergivet instruktion fra Valgnævnet og dets formand.

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. november 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse for alle sager, der ikke er færdigbehandlet på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttræden.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1065 af 20. august 2018 om forretningsorden for Valgnævnet ophæves.

Social- og Indenrigsministeriet, den 31. oktober 2019

Hans B. Thomsen

/ Christine Boeskov