Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om tilsyn med sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere

(Til stiftsøvrigheder, menighedsråd m.v.)

I medfør af § 16 i lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 25. juni 2013, fastsættes:

Tilsyn med arbejdet og tjenstlige forskrifter

§ 1. Menighedsrådet er arbejdsgiver for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere med deraf følgende instruktionsbeføjelse og adgang til at lede og fordele arbejdet.

Stk. 2. Sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere med undervisningsmæssige og forkyndelsesmæssige opgaver er tillige undergivet tilsyn af en af biskoppen udpeget præst. Tilsvarende gælder når sognemedhjælperen/kirke- og kulturmedarbejderen varetager sjælesorgsopgaver.

Ikrafttræden

§ 2. Cirkulæret træder i kraft den 15. november 2019.

Stk. 2. Cirkulære nr. 10994 af 3. november 2015 om tilsyn med overenskomstansatte sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere ophæves.

Kirkeministeriet, den 12. november 2019

Christa Hector Knudsen