Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0021
 
32009L0140
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Varigheden for tilladelser til at anvende radiofrekvenser i visse frekvensbånd
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser1)

I medfør af § 19, § 20, § 21, stk. 3, § 31, § 54, stk. 2, og § 58, stk. 6, i lov om radiofrekvenser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 10. august 2016, fastsættes:

Varighed af tilladelser

§ 1. En tilladelse udstedes med en varighed, der omfatter resten af det kalenderår, hvori tilladelsen udstedes, og de 15 derpå følgende kalenderår, medmindre der er ansøgt om en kortere varighed, jf. dog stk. 2-6 og § 4, stk. 4.

Stk. 2. En forsøgstilladelse, jf. lovens § 13, stk. 1, udstedes med en varighed på 1 år, medmindre der er ansøgt om en kortere varighed.

Stk. 3. Uanset stk. 1 kan varigheden for en tilladelse udstedt efter auktion eller offentligt udbud fastsættes i medfør af auktionen eller det offentlige udbud, jf. lovens § 10, stk. 3, nr. 1, § 11, stk. 3, nr. 1, og § 12, stk. 3.

Stk. 4. Uanset stk. 1 og 2 kan en tilladelse udstedes med kortere varighed, hvis det fremgår af frekvensplanen, jf. lovens § 4, at der skal ske anden anvendelse af de radiofrekvenser, tilladelsen vedrører.

Stk. 5. Uanset stk. 1 og 2 kan en tilladelse udstedes med en anden varighed, hvis en sådan følger af det internationale frekvenssamarbejde eller samarbejdet i EU.

Stk. 6. Fastsættelse af varigheden for tilladelser til at anvende radiofrekvenser i visse frekvensbånd fremgår af bilaget til bekendtgørelsen.

§ 2. Tilladelser, som er udstedt før 1. oktober 1997, og som er udstedt uden varighed, har en varighed på 15 år fra den 1. januar 2010, medmindre andet er fastsat i bilaget til bekendtgørelsen.

§ 3. En tilladelse har gyldighed fra udstedelsesdagen, medmindre andet er fastsat i tilladelsen.

Fornyelse af tilladelser

§ 4. Gyldigheden af en tilladelse udstedt efter lovens § 7, stk. 1, eller § 12, stk. 4, ophører ved den førstkommende termin for betaling af frekvensafgiften efter udløbet af tilladelsens varighed. En sådan tilladelse kan efter dens udløb fornys ved, at tilladelsesindehaveren rettidigt betaler Energistyrelsens opkrævning af frekvensafgift for tilladelsen. Tilladelsen fornys med en varighed på 15 år, medmindre andet er fastsat i bilaget til bekendtgørelsen.

Stk. 2. Fornyelse efter stk. 1 kan ikke ske, hvis

1) Energistyrelsen inden udløbet af tilladelsens varighed har meddelt tilladelsesindehaveren, at tilladelsen ikke kan fornys, eller

2) det fremgår af frekvensplanen, jf. lovens § 4, at der skal ske anden anvendelse af de radiofrekvenser, tilladelsen vedrører.

Stk. 3. Energistyrelsen kan forny en tilladelse udstedt efter lovens § 7, stk. 1, eller § 12, stk. 4, i en tidsbegrænset periode, hvis

1) Energistyrelsen inden udløbet af tilladelsens varighed har modtaget en ansøgning om at anvende radiofrekvenser omfattet af tilladelsen fra en anden end tilladelsesindehaveren, og

2) der foreligger frekvensknaphed i henhold til lovens § 7, stk. 6, eller Energistyrelsen iværksætter undersøgelse af, om der foreligger frekvensknaphed.

Stk. 4. Hvis Energistyrelsen fornyer en tilladelse i en tidsbegrænset periode efter stk. 3, fastsætter Energistyrelsen en varighed af tilladelsen, som udløber senest på det tidspunkt, hvor en ny tilladelse til at anvende radiofrekvenserne træder i kraft efter udstedelse i henhold til lovens § 7, stk. 1, § 10, stk. 4, § 11, stk. 4, eller § 12, stk. 4.

Meddelelse af planer om overdragelse af tilladelser

§ 5. Tilladelsesindehavere, der er omfattet af lov om det centrale virksomhedsregister, skal meddele Energistyrelsen deres planer om at overdrage en tilladelse eller dele heraf, inden overdragelsen finder sted.

Stk. 2. Energistyrelsen offentliggør oplysninger om tilladelsesindehaveres planer om overdragelse modtaget efter stk. 1.

Tavshedspligt for tilladelsesindehavere

§ 6. Indholdet og eksistensen af radiosignaler, som modtages af andre end den, for hvem de er bestemt, må ikke bruges, offentliggøres eller videregives til uvedkommende.

Stk. 2. Tavshedspligten i stk. 1 gælder ikke radiokommunikation, der er beregnet til almindelig brug for offentligheden, f.eks. nødsignaler, navigationssignaler, amatørradio og radio- eller tv-programmer (broadcast).

Straffebestemmelser

§ 7. Med bøde straffes den, der overtræder § 5, stk. 1, eller § 6, stk. 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden m.v.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 828 af 9. august 2019 om tilladelser til at anvende radiofrekvenser ophæves.

Energistyrelsen, den 21. november 2019

Kristoffer Böttzauw

/ Maria Schmidt Jensen


Bilag 1

Varigheden for tilladelser til at anvende radiofrekvenser i visse frekvensbånd

1) Tilladelser til at anvende radiofrekvenser i frekvensbåndet 1427-1517 MHz udstedes eller fornys med en varighed til senest den 31. oktober 2020, hvorefter tilladelserne bortfalder. Dette gælder dog ikke faste tjenester (radiokædeforbindelser) mellem olieplatforme eller lignende installationer i Nordsøen.

2) Tilladelser til at anvende radiofrekvenser i frekvensbåndene 1980-2010 MHz og 2170-2200 MHz, der udstedes i henhold til Kommissionens beslutning nr. 449/2009/EF af 13. maj 2009 om udvælgelse af operatører af fælleseuropæiske systemer, der leverer mobile satellittjenester, udstedes med en varighed på 18 år fra datoen for beslutningen og udløber den 12. maj 2027, hvorefter tilladelserne bortfalder.

3) Tilladelser til at anvende radiofrekvenser i frekvensbåndet 3400-3800 MHz udstedes eller fornys med en varighed til senest den 30. juni 2020, hvorefter tilladelserne bortfalder.

4) Tilladelser til at anvende radiofrekvenser i frekvensbåndet 24,25-27,5 GHz udstedes eller fornys med en varighed til senest den 30. juni 2020, hvorefter tilladelserne bortfalder.

5) Tilladelser til at anvende radiofrekvenser i frekvensbåndet 5925-6425 MHz udstedes eller fornys med en varighed til senest den 31. december 2020, hvorefter tilladelserne bortfalder.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet), EF-Tidende 2002, nr. L 108, s. 33, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/140/EF af 25. november 2009 om ændring af direktiv 2002/21/EF om fælles rammebetingelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, direktiv 2002/19/EF om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter og direktiv 2002/20/EF om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, EU-Tidende 2009, nr. L 337, s. 37.