Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1306
 
32014R0640
 
32014R0809
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Oversigt over krav der indgår i krydsoverensstemmelse
Bilag 2 Lister over familier og grupper af stoffer
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse1)

I medfør af § 1, stk. 1-4, og § 4, stk. 1 og 5, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 22. marts 2018, og § 2, stk. 1, og § 9, stk. 4, i lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 19. juni 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 1 og 31, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen fastlægger de krav, der er omfattet af reglerne om krydsoverensstemmelse, samt kontrol heraf i 2020.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Overtrædelse: Enhver tilsidesættelse af krydsoverensstemmelseskravene i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

2) Støtte:

a) Betalinger, der ydes efter grundbetalingsordningen og andre direkte betalinger, jf. bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013.

b) Betalinger, der ydes til foranstaltninger for bæredygtig anvendelse af landbrugsarealer og skovbrugsarealer, jf. artikel 21, stk. 1, litra a, artikel 28-29 og 34 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013.

c) Betalinger, der ydes til foranstaltninger for bæredygtig anvendelse af landbrugsarealer og skovbrugsarealer, jf. artikel 36, litra a, nr. iv og litra b, nr. i og v, i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005.

3) Ansøgning om støtte: Ansøgning, der indgives med henblik på udbetaling af støtte efter ordninger omfattet af nr. 2.

4) Støttemodtager: Enhver, der modtager støtte efter de ordninger, der er nævnt i nr. 2.

5) Braklagte arealer: Som defineret i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.

6) Markblok: Som defineret i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer.

Krav om krydsoverensstemmelse

§ 3. Støttemodtagere skal overholde kravene i bilag 1 til denne bekendtgørelse, jf. artikel 93, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013.

Stk. 2. Kravene i bilag 1 skal overholdes på bedriften i hele kalenderåret, jf. artikel 97, stk. 1, 1. afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013.

Overtrædelse af reglerne om krydsoverensstemmelse

§ 4. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse i sager vedrørende overtrædelse af reglerne om krydsoverensstemmelse.

Stk. 2. Overtrædelse af kravene i bilag 1 til denne bekendtgørelse kan føre til nedsættelse af støtte efter artikel 91, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 eller udelukkelse fra at ansøge om støtte efter artikel 75 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 af 17. juli 2014.

Bedømmelse af kontrolresultater

§ 5. Overtrædelse af krav om krydsoverensstemmelse vurderes efter de kriterier, der fremgår af artikel 38, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts 2014.

Stk. 2. Ved overtrædelser af mindre alvorlig, omfattende og varig karakter har Landbrugsstyrelsen etableret et tidligt varslingssystem i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 99, stk. 2, 2. afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013, og artikel 39, stk. 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts 2014. Bringes overtrædelsen til ophør i forbindelse med kontrolbesøget, eller afhjælpes den senest seks måneder efter kontrollens afslutning, fører overtrædelsen ikke til nedsættelse af støtten.

Stk. 3. Uanset stk. 2, medfører tilsidesættelse af krav om krydsoverensstemmelse, der udgør en direkte risiko for den offentlige sundhed eller dyresundheden, altid nedsættelse af eller udelukkelse fra støtte, jf. artikel 99, stk. 2, 3. afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013.

Kontrol af krydsoverensstemmelse

§ 6. Landbrugsstyrelsen fører kontrol med overholdelse af kravene i bilag 1 til denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen kan føre kontrol på enhver bedrift, som er omfattet af en ansøgning om støtte.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen fører administrativ kontrol med overholdelse af krydsoverensstemmelseskrav 2.6-2.9 og 2.26 i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1036 af 26. juli 2018 om krydsoverensstemmelse ophæves, men finder fortsat anvendelse på overtrædelser, der er konstateret i perioden fra 1. august 2018 til 31. december 2019.

Stk. 3. § 7, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse nr. 1036 af 26. juli 2018 om krydsoverensstemmelse finder fortsat anvendelse.

Landbrugsstyrelsen, den 11. november 2019

P.D.V.
Jette Petersen

/ Steen Bonde


Bilag 1

Oversigt over krav der indgår i krydsoverensstemmelse

Krydsoverensstemmelsesområde 1: Miljø, klimaforandring og god landbrugsmæssig stand for jord

1.1 Beskyttelse af grundvand mod forurening.

BESTEMMELSE

Stk. 1

Stoffer, der kan forurene grundvand, og som fremgår af liste I eller II i bilag 2 til denne bekendtgørelse, må ikke uden tilladelse, direkte eller indirekte udledes til grundvandet.

Stk. 2

Beholdere med stoffer, der kan forurene grundvand, og som fremgår af liste I eller II nævnt i stk. 1, må heller ikke uden tilladelse være nedgravet i jorden.

1.2 Ophævet.

1.3 Ophævet.

1.4 Ophævet.

1.5 Ophævet.

1.6 Ophævet.

1.7 Indretning af stalde og lignende.

Bekendtgørelse nr. 760 af 30. juli 2019 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning, § 9, stk. 1 og 2, § 25, for så vidt angår forurening af grundvand og overfladevand, § 44, stk. 1, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3.

1.8 Opbevaringskapacitet for husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og restvand.

Bekendtgørelse nr. 760 af 30. juli 2019 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning, § 11, dog undtaget kravet til aftalens varighed.

1.9 Opbevaring af fast husdyrgødning og bundfald.

Bekendtgørelse nr. 760 af 30. juli 2019 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning, § 13 (for så vidt angår henvisningen til afstandskravene i § 6, stk. 1, dog alene § 6, stk. 1, nr. 1-3), § 14, § 24, stk. 1 og 2, og § 25, for så vidt angår forurening af grundvand og overfladevand.

1.10 Opbevaring af husdyrgødningsbaseret kompost og forarbejdet husdyrgødning i marken.

Bekendtgørelse nr. 760 af 30. juli 2019 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning, § 15, stk. 1 (for så vidt angår henvisningen til afstandskravene i § 6, stk. 1, dog alene § 6, stk. 1, nr. 1-3), § 15, stk. 4, og § 16, stk. 1, dog undtaget for så vidt angår det nationale krav i § 16, stk. 1, om et tætsluttende materiale.

1.11 Opbevaring af ensilage.

Bekendtgørelse nr. 760 af 30. juli 2019 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning, § 17, § 18, stk. 1-7, § 24, stk. 3, og § 25, for så vidt angår forurening af grundvand og overfladevand.

1.12 Opbevaring af flydende gødning, samt ensilagesaft, afgasset vegetabilsk biomasse og restvand.

Bekendtgørelse nr. 760 af 30. juli 2019 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning, § 20, stk. 1, § 24, stk. 1, og § 25, for så vidt angår forurening af grundvand og overfladevand.

1.13 Udbringningsperioder for flydende husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, bundfald, flydende affald, rodfrugtvaskevand og grønsaft.

Bekendtgørelse nr. 760 af 30. juli 2019 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning, § 28, stk. 1-6 og 9-13.

1.14 Udbringningsmetode for husdyrgødning.

Bekendtgørelse 760 af 30. juli 2019 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning, § 27, stk. 2, og § 29, stk. 1, dog undtaget teknikkravet for bioaske.

1.15 Udbringnings- og arealrestriktioner for husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, restvand, kunstgødning og affald herunder flydende affald.

Bekendtgørelse nr. 760 af 30. juli 2019 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning, § 29, stk. 5-7, dog undtaget udbringningskrav for bioaske.

1.16 2 meter bræmmer langs vandløb og søer.

Bekendtgørelse nr. 760 af 30. juli 2019 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning, § 29, stk. 8.

1.17 Udarbejdelse af gødningsregnskaber.

Bekendtgørelse nr. 903 af 29. juli 2014 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2014/2015 og om plantedække (med senere ændringer), § 45, bekendtgørelse nr. 929 af 29. juli 2015 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016 (med senere ændringer), § 12, bekendtgørelse nr. 280 af 16. marts 2016 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016, § 12, bekendtgørelse nr. 1244 af 14. oktober 2016 om udskydelse af visse frister m.m. i forbindelse med jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016, § 2, bekendtgørelse nr. 1055 af 1. juli 2016 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2016/2017, § 11, stk. 1, bekendtgørelse nr. 963 af 12. juli 2017 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2017/2018, § 12, stk. 1, lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, § 22, stk. 1, og § 23, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018, lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag, § 42, stk. 1, og § 43, stk. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 338 af 2. april 2019, og bekendtgørelse nr. 1008 af 2. juli 2018 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2018/2019, § 11, stk. 1 og bekendtgørelse nr. 762 af 29. juli 2019 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2019/2020, § 12, stk.1

1.18 Afsætning af husdyrgødning.

Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, § 11, stk. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018, bekendtgørelse nr. 1055 af 1. juli 2016 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2016/2017, § 12, stk. 2-5 og § 15, stk. 5, bekendtgørelse nr. 963 af 12. juli 2017 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2017/2018, § 13, stk. 2-5 og § 16, stk. 5, lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag, § 25, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse 338 af 2. april 2019, og bekendtgørelse nr. 1008 af 2. juli 2018 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2018/2019, § 12, stk. 2-4 og § 15, stk. 6 og bekendtgørelse nr. 762 af 29. juli 2019 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2019/2020, § 13, stk. 2-5.

1.19 Ligevægten mellem virksomhedens kvælstofforbrug og -behov.

Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, § 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 25. juni 2018, bekendtgørelse nr. 903 af 29. juli 2014 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2014/2015 og om plantedække (med senere ændringer), bilag 1, bekendtgørelse nr. 280 af 16. marts 2016 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016, bilag 1, bekendtgørelse nr. 1055 af 1. juli 2016 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2016/2017, bilag 1, bekendtgørelse nr. 963 af 12. juli 2017 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2017/2018, bilag 1, lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag, § 12, jf. lovbekendtgørelse 338 af 2. april 2019, og bekendtgørelse nr. 1008 af 2. juli 2018 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2018/2019, bilag 1 og bekendtgørelse nr. 762 af 29. juli 2019 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2019/2020, bilag 1.

1.20 Ophævet.

1.21 Etablering af plantedække.

Bekendtgørelse nr. 903 af 29. juli 2014 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2014/2015 og om plantedække (med senere ændringer), §§ 29-33 og §§ 37-44, bekendtgørelse nr. 828 af 3. juli 2015 om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag (med senere ændringer), §§ 2-17, bekendtgørelse nr. 1777 af 16. december 2015 om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag, §§ 2-17, bekendtgørelse nr. 1056 af 1. juli 2016 om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag (med senere ændringer), §§ 2-16, bekendtgørelse nr. 960 af 10. juli 2017 om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag, § 2, stk. 1 og 2, bekendtgørelse nr. 1092 af 25. september 2017 om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag, § 2, stk. 1 og 2, bekendtgørelse nr. 1649 af 18. december 2017 om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag, § 2, stk. 1 og 2, bekendtgørelse nr. 759 af 29. juli 2019 om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2019/2020, § 3.

1.22 Grænser for tildeling af husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse (harmonireglerne).

Bekendtgørelse nr. 760 af 30. juli 2019 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning, § 26, stk. 1, 1. og 3. pkt., § 34, stk. 1, for så vidt angår husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse, § 34, stk. 2, jf. bilag 2, for så vidt angår husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse, § 34, stk. 3 og 4, og § 41.

1.23 Beskyttelse af naturtyper.

Lov om naturbeskyttelse, § 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. juni 2019.

1.24 Beskyttelse af klitfredede arealer.

Lov om naturbeskyttelse, § 8, stk. 1, 1. og 2. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. juni 2019, og bekendtgørelse nr. 1316 af 21. december 2011 om klitfredning, § 1, stk. 1.

1.25 Beskyttelse af strandbredder og andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen.

Lov om naturbeskyttelse, § 15, stk. 1, 1. pkt., § 15, stk. 1, 2. pkt., dog undtaget for så vidt angår udstykning, matrikulering og arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel, og § 15 a, stk. 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. juni 2019.

1.26 Beskyttelse af arealer i ydre koge i Tøndermarsken.

Lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken, §§ 10-12, § 16, stk. 1 og 2, § 17, stk. 1 og 2, § 18, stk. 1, § 19, og § 20, jf. lovbekendtgørelse nr. 123 af 26. januar 2017.

1.27 Ophævet.

1.28 Ophævet.

1.29 Om fredskovpligtige arealer.

Lov om skove, § 8, nr. 4, 1. pkt., § 11 og § 28, jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 26. januar 2017.

1.30 Ophævet.

1.31 Ophævet.

1.32 Ophævet.

1.33 Etablering og bevarelse af plantedække på braklagte landbrugsarealer.

BESTEMMELSE

Stk. 1

Arealer, der er anmeldt som brak i Fællesskemaet, skal holdes plantedækket, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2

Arealer, der er beliggende inden for de i § 69 i vandløbslovens nævnte bræmmer på to meter, er ikke omfattet af stk. 1.

Stk. 3

Når et areal overgår til brak, skal plantedækket etableres snarest muligt og ikke senere end 31. maj i det kalenderår, hvor arealet er anmeldt som brak.

Stk. 4

Braklagte arealer må ikke anvendes på en måde, der medfører ødelæggelse af plantedækket. På braklagte arealer er det dog tilladt:

a) at etablere en vinterafgrøde eller støtteberettigede permanente afgrøder, med henblik på høst et efterfølgende år, i overensstemmelse med bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. Hvis der etableres en vårafgrøde det følgende år, må jordbearbejdning alene finde sted i overensstemmelse med bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.

b) at genetablere plantedækket i perioden fra den 1. august til og med den 25. september.

c) at anvende plantebeskyttelsesmidler til selektiv bekæmpelse af flyvehavre og kæmpebjørneklo, i overensstemmelse med bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.

d) at etablere vildt- og bivenlige tiltag, herunder barjordsstriber, i overensstemmelse med bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.

e) at etablere midlertidige foranstaltninger og arrangementer, hvis områder med ødelagt plantedække genetableres snarest muligt efter anvendelsen, og landbrugsaktiviteten jf. bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. ikke er væsentligt hæmmet af de midlertidige foranstaltninger på arealet.

Stk. 5

Stk. 1-4 finder ikke anvendelse, hvor betingelserne i tilsagn om landdistriktsstøtte, forpligtelser i medfør af lovgivningen eller projekter godkendt af Miljøstyrelsen til gennemførelse af Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger forhindrer overholdelsen af bestemmelserne.

1.34 Markafbrænding af halm eller andre lignende dele af landbrugsafgrøder.

Bekendtgørelse nr. 1459 af 7. december 2015 om forbud mod markafbrænding af halm m.v., § 1.

1.35 Forvaltning af vand.

Lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018, § 18, stk. 1, og § 58, stk. 2 og 3, og:

BESTEMMELSE

Stk. 1

Hvor vand indvindes til markvandingsformål, må vilkåret om maksimal indvindingsmængde af grundvand og overfladevand i tilladelsen ikke overtrædes, jf. § 22 i vandforsyningsloven m.v.

1.36 Bevarelse af landskabstræk.

BESTEMMELSE

Stk. 1

Ved et GLMS-landskabselement, jf. bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013, forstås i denne bekendtgørelse et fredet fortidsminde med tillæg af en dyrkningsfri to meter bræmme, små søer, vandhuller og eventuel randbeplantning, når landskabselementet ikke overstiger 2000 m2 og er beliggende i markblok.

Stk. 2

Et landskabselement må ikke fjernes, ødelægges eller reduceres i omfang. Landskabselementet fremgår af Landbrugsstyrelsens tema over landskabselementer i Miljø- og Fødevareministeriets Internet Markkort.

Stk. 3

Stk. 2 gælder ikke i tilfælde, hvor der efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2 er meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1-3, og § 18, stk. 1.

1.37 Beskyttelse af landbrugsjord mod jorderosion.

BESTEMMELSE

Stk. 1

I perioden fra høst til 15. februar det følgende år må der ikke foretages vendende jordbearbejdning (pløjning) af sammenhængende landbrugsarealer over 5000 m2, der, jf. Miljø- og Fødevareministeriets Internet Markkort:

1) har en hældning på minimum 12 grader,

2) har høj risiko for jorderosion ved vandafstrømning og

3) er beliggende i markblok.

1.38 Forbud mod beskæring af buskads og træer i fuglenes yngletid.

BESTEMMELSE

Stk. 1

I perioden fra 15. marts til 31. juli må der ikke foretages beskæring af buskads og træer på arealer, der er beliggende i markblok.

Stk. 2

Arealer, der er dyrket med lavskov, ikke-støtteberettigede permanente afgrøder eller støtteberettigede permanente afgrøder i form af træer eller buske, er ikke omfattet af forbuddet i stk. 1.

Stk. 3

Stk. 1 kan fraviges i de tilfælde, hvor særligt vejrlig eller anlægsarbejde kræver beskæring i forbudsperioden.

Krydsoverensstemmelsesområde 2: Folkesundhed, dyresundhed og plantesundhed.

2.1 Øremærkning af kreaturer.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97, artikel 4, som senere ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 653/2014 af 15. maj 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår elektronisk identifikation af kvæg og mærkning af oksekød, artikel 4a-4d, Kommissionens forordning (EF) nr. 509/1999 af 8. marts 1999 om forlængelse af maksimumsfristen for øremærkning af bisonokser (arten Bison bison spp.), artikel 1, og Kommissionens beslutning 2006/28/EF af 18. januar 2006 om forlængelse af maksimumsfristen for anbringelse af øremærker på visse kreaturer.

Bekendtgørelse nr. 744 af 12. juli 2019 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder, § 2, § 3, stk. 1-2 og stk. 4, § 4, stk. 1-4, og §§ 5-6.

2.2 Indberetning af kvæg og førelse af besætningsregister.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97, artikel 7, som senere ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 653/2014 af 15. maj 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår elektronisk identifikation af kvæg og mærkning af oksekød.

Bekendtgørelse nr. 744 af 12. juli 2019 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder, §§ 7-10, § 13, stk. 1 og 2, §§ 14-15 og § 16, dog undtaget indberetning om tilstand i § 7, stk. 2, nr. 3.

2.3 Registrering af besætninger i CHR.

Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. december 2003 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder og om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF, artikel 3, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97, artikel 7, som senere ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 653/2014 af 15. maj 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår elektronisk identifikation af kvæg og mærkning af oksekød.

Bekendtgørelse nr.1407 af 30. november 2018 om registrering af besætninger i CHR, § 4.

2.4 Øremærkning af får og geder.

Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. december 2003 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder og om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF, artikel 3 og 4.

Bekendtgørelse nr. 744 af 12. juli 2019 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder, § 48, stk. 1 og stk. 3-6, § 49, dog undtaget kravet om, at får og geder skal mærkes senest 60 dage efter fødsel, og undtaget kravet om, at får og geder skal mærkes senest 4 måneder efter fødsel for besætninger med minimum 200 moderdyr, og hvor dyrene læmmer udendørs, idet denne frist forlænges til 6 måneder, § 50, stk. 1-5, dog med undtagelse af anbringelse af et erstatningsøremærke af samme farve, og §§ 51-52.

2.5 Førelse af besætningsregister for får og geder.

Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. december 2003 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder og om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF, artikel 3, artikel 4, nr. 4, 2. pkt., og artikel 5.

Bekendtgørelse nr. 744 af 12. juli 2019 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder, § 58, stk. 1 og stk. 2, § 59, § 60, stk. 1, og § 61, og bekendtgørelse nr. 1407 af 30. november 2018 om registrering af besætninger i CHR, § 8, stk. 1 og 4.

2.5B Mærkning af svin og førelse af besætningsregister.

Bekendtgørelse nr. 744 af 12. juli 2019 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder, § 22, § 23, stk. 1-4, § 25, § 26, stk. 1, § 44, stk. 1-2 og stk. 6, § 45, og § 47, stk. 2.

2.6 Anmeldelse af mistanke om BSE hos et kreatur.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastlæggelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, artikel 11.

Bekendtgørelse nr. 1326 af 26. november 2015 om overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg, § 3.

2.7 Anmeldelse af mistanke om TSE hos et får eller en ged.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastlæggelse af regler for forebyggelse af kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, artikel 11.

Bekendtgørelse nr. 1288 af 20. december 2011 om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder, § 3.

2.8 Regler for kvægbesætninger under offentligt tilsyn på grund af mistanke om BSE eller fund af BSE.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastlæggelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, artikel 12 og 13.

Bekendtgørelse nr. 1326 af 26. november 2015 om overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg, § 17, stk. 1 og 5.

2.9 Regler for fåre- og gedebesætninger under offentligt tilsyn på grund af mistanke om TSE eller fund af TSE.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastlæggelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, artikel 12 og 13.

Bekendtgørelse nr. 1288 af 20. december 2011 om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder, § 16, stk. 1 og 3.

2.10 Import og samhandel med kvæg, får og geder samt avlsmateriale fra får og geder.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastlæggelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, artikel 15.

Bekendtgørelse nr. 755 af 22. juli 2019 om samhandel inden for den Europæiske Union og import fra tredjelande af kvæg, svin, får og geder og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter, § 33, stk. 2 og bekendtgørelse nr. 1236 af 10. november 2015 om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale, § 8, § 12, og § 13.

2.11 Ophævet.

2.12 Ophævet.

2.13 Ophævet.

2.14 Veterinære lægemidler.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, artikel 14, Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, bilag I, del A, II, punkt 4, litra j, jf. artikel 4, nr. 1, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, bilag III, afsnit IX, kap. I, I, pkt. 1 d og e, jf. artikel 3, nr. 1, Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 470/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer, om ophævelse af Rådets forordning nr. 2377/90 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 726/2004, artikel 14, og Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 af 22. december 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer, bilaget, jf. artikel 1.

Bekendtgørelse nr.1646 af 18. december 2018 om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer, § 36, og §§ 39-40.

2.15 Foder og vegetabilske fødevarer må ikke være farligt, håndtering af foderlægemidler, farlige stoffer og affald.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, artikel 14, 15 og 20, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, bilag I, del A, II, pkt. 5 f, og pkt. h, jf. artikel 4, nr. 1, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne, bilag I, del A, I, pkt. 4 e, jf. artikel 5, nr. 1 og bilag III, pkt. 1 og 2, jf. artikel 5, nr. 5, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF, artikel 18.

2.16 Anvendelse af fodertilsætningsstoffer i ren form eller forblandinger.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, bilag I, del A, II, pkt. 4 j, jf. artikel 4, nr. 1.

2.17 Forbud vedrørende animalsk protein.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, artikel 7, jf. bilag IV.

2.18 Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF, artikel 55, 1. og 2. pkt.

2.19 Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler skal listes i en sprøjtejournal.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, bilag I, del A, III, pkt. 9 a, jf. artikel 4, nr. 1, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne, bilag I, del A, II, pkt. 2 a, jf. artikel 5, nr. 1.

2.20 Håndtering af affald fra medicinanvendelse.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, bilag I, del A, II, pkt. 4 g, jf. artikel 4, nr. 1.

Bekendtgørelse nr. 1646 af 18. december 2018 om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer, § 35.

2.21 Tilbagetrækning af sundhedsskadelige fødevarer samt afhjælpning af problemer, konstateret ved offentlig kontrol.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, artikel 19, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, bilag I, del A, II, pkt. 6, jf. artikel 4, nr. 1.

2.22 Forebyggelse af indslæbning og spredning af smitsomme sygdomme, der kan overføres til mennesker gennem fødevarer.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, bilag I, del A, II, punkt 4 g og h, jf. artikel 4, nr. 1.

2.23 Sporbarhed af dyr og fødevarer.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, artikel 18.

2.24 Journaler til dyr og fødevarer.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, bilag I, del A, afsnit III, punkt 8, litra b, d og e, jf. artikel 4, nr. 1.

Bekendtgørelse nr. 1646 af 18. december 2018 om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer, § 37, for så vidt angår landbrugers opbevaring af dyrlægens anvisninger vedrørende terapeutisk og zooteknisk behandling, og § 38, stk. 1, for så vidt angår landbrugerens optegnelser over anvendelse af lægemidler, og stk. 2, for så vidt angår opbevaringsperioden.

2.25 Sundhedskrav for produktion af mælk og colostrum.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, artikel 14, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, bilag III, afsnit IX, kap. I, del I, pkt. 1, b og c samt pkt. 5, jf. artikel 3, nr. 1.

2.26 Brucellose og tuberkulose i mælkeleverende besætninger.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, bilag III, afsnit IX, kap I, del I, pkt. 2 a i-iii, pkt. 2 b i-ii, pkt. 2 c, pkt. 3 a, b, c, pkt. 4 og 5, jf. artikel 3, nr. 1.

2.27 Lokaler og udstyr til mælkeproduktion.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, bilag III, afsnit IX, kap. I, del II. A, pkt. 1, 2, 3 og 4, jf. artikel 3, nr. 1.

2.28 Hygiejne under malkning og indsamling.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, bilag III, afsnit IX, kap. I, del II. B, pkt. 1 a og d, pkt. 2 og 4, jf. artikel 3, nr. 1.

2.29 Æg til konsum.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, bilag III, afsnit X, kap. I, pkt. 1, jf. artikel 3, nr. 1.

2.30 Anvendelse af biocider og journal over biocider.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, bilag I, del A, II, pkt. 5 h og III, pkt. 9 a, jf. artikel 4, nr. 1, samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne, bilag I, del A, II, pkt. 2 a, jf. artikel 5, nr. 1.

2.31 Sporbarhed af foder samt forsyning kun fra registreret virksomhed.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, artikel 18, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne, bilag I, del A, II, pkt. 2 e, jf. artikel 5, nr. 1, artikel 5, nr. 6, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, bilag I, del A, III, pkt. 8 a, jf. artikel 4, nr. 1.

2.32 Journal over analyseresultater og reaktion til myndigheder.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, bilag I, del A, III, pkt. 9 c, jf. art. 4, nr. 1 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne, bilag I, del A, I, pkt. 4 g, jf. artikel 5, nr. 1.

2.33 Ophævet.

2.34 Journal over anvendelse af genetisk modificeret frø (GMO-frø).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne, bilag I, del A, II, pkt. 2 b, jf. artikel 5, nr. 1.

Krydsoverensstemmelsesområde 3: Dyrevelfærd.

3.1 Alle landbrugsdyr, personale.

Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, § 3.

3.2 Alle landbrugsdyr, tilsyn med dyr og passende behandling af syge dyr.

Dyreværnsloven, § 3, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr.20 af 11. januar 2018, og bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, §§ 4-5.

3.3 Alle landbrugsdyr, optegnelser.

Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, § 6.

3.4 Alle landbrugsdyr, bevægelsesfrihed.

Dyreværnsloven, § 3, stk. 1 og 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 20 af 11. januar 2018. Dyreværnslovens § 3, stk. 1, 3. pkt. gælder dog kun for så vidt angår dyr der holdes udendørs.

3.5 Alle landbrugsdyr, rum og bygninger til husning af dyr.

Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, §§ 7–10.

3.6 Alle landbrugsdyr, der holdes udendørs.

Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, § 11.

3.7 Alle landbrugsdyr, automatiseret eller mekanisk udstyr.

Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, § 12 og § 13.

3.8 Alle landbrugsdyr, vand, foder og andre stoffer.

Dyreværnsloven, § 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 20 af 11. januar 2018, dog kun for så vidt angår fodring og vanding, og bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, §§ 14-16.

3.9 Alle landbrugsdyr, avlsmetoder.

Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, § 17 og § 18.

3.10 Alle landbrugsdyr, undtagen svin, operative indgreb.

Dyreværnsloven, § 14, stk. 1-2, jf. lovbekendtgørelse nr. 20 af 11. januar 2018, bekendtgørelse nr. 1420 af 27. november 2018 om halekupering og kastration af dyr, § 1, stk. 1-2, §§ 2-3, § 6, stk. 1, § 7, § 9 og § 10, bekendtgørelse nr. 828 af 7. november 1997 om afhorning af dyr, §§ 1-3, bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 2018 om hold af slagtekyllinger og rugeægsproduktion til produktion af slagtekyllinger, § 6, § 20, stk. 1-2, § 21 og § 22, og bekendtgørelse nr. 881 af 28. juni 2016 om beskyttelse af æglæggende høner, §§ 10-11.

3.11 Kalve, arealkrav og enkeltbokse.

Bekendtgørelse nr. 35 af 11. januar 2016 om beskyttelse af kalve, §§ 3-5, dog undtaget de skærpede, nationale krav i § 4 til areal for kalve på over 200 kg, og undtaget den skærpede nationale del af kravet i § 5, stk. 1, 1. pkt. til kalve under 8 uger.

3.12 Kalve, materialer, der anvendes til stalde.

Bekendtgørelse nr. 35 af 11. januar 2016 om beskyttelse af kalve, § 7.

3.13 Kalve, elektriske installationer.

Dyreværnsloven, §§ 1-3, jf. lovbekendtgørelse nr. 20 af 11. januar 2018.

3.14 Kalve, isolering, opvarmning og ventilation.

Bekendtgørelse nr. 35 af 11. januar 2016 om beskyttelse af kalve, § 8.

3.15 Kalve, automatiseret eller mekanisk udstyr.

Bekendtgørelse nr. 35 af 11. januar 2016 om beskyttelse af kalve, § 9.

3.16 Kalve, belysning.

Bekendtgørelse nr. 35 af 11. januar 2016 om beskyttelse af kalve, § 10.

3.17 Kalve, tilsyn, herunder pasning og pleje.

Bekendtgørelse nr. 35 af 11. januar 2016 om beskyttelse af kalve, § 11, stk. 1, stk. 2, 1. pkt., og stk. 4.

3.18 Kalve, bevægelsesfrihed.

Bekendtgørelse nr. 35 af 11. januar 2016 om beskyttelse af kalve, § 12.

3.19 Kalve, opbinding.

Bekendtgørelse nr. 35 af 11. januar 2016 om beskyttelse af kalve, § 6.

3.20 Kalve, rengøring og desinfektion.

Bekendtgørelse nr. 35 af 11. januar 2016 om beskyttelse af kalve, § 13.

3.21 Kalve, gulve og lejearealer.

Bekendtgørelse nr. 35 af 11. januar 2016 om beskyttelse af kalve, § 14, stk. 1, og stk. 2, 1. og 2. pkt., dog undtaget det skærpede nationale krav i § 14, stk. 2, 1. pkt. om et blødt lejeareal.

3.22 Kalve, foder.

Bekendtgørelse nr. 35 af 11. januar 2016 om beskyttelse af kalve, § 15, stk. 1, og stk. 3-4, dog undtaget de skærpede, nationale krav i § 15, stk. 3, 2. pkt., til fiberholdigt foder.

3.23 Kalve, fodring.

Bekendtgørelse nr. 35 af 11. januar 2016 om beskyttelse af kalve, § 16.

3.24 Kalve, vand.

Bekendtgørelse nr. 35 af 11. januar 2016 om beskyttelse af kalve, § 17, dog ikke de skærpede, nationale krav til vanding.

3.25 Kalve, udstyr til fodring og vand.

Bekendtgørelse nr. 35 af 11. januar 2016 om beskyttelse af kalve, § 18.

3.26 Kalve, råmælk til kalve.

Bekendtgørelse nr. 35 af 11. januar 2016 om beskyttelse af kalve, § 15, stk. 2.

3.27 Svin, arealkrav.

Lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer, § 6, stk. 1-2, og § 7 a, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 49 af 11. januar 2017, og bekendtgørelse nr. 17 af 7. januar 2016 om beskyttelse af svin, § 4 og § 5.

3.28 Svin, opbinding.

Bekendtgørelse nr. 17 af 7. januar 2016 om beskyttelse af svin, § 6, dog kun for så vidt angår opbinding af søer og gylte.

3.29 Svin, drægtige søer og gylte i flok.

Lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer, § 5, stk. 2, 1. pkt., og § 6, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 49 af 11. januar 2017.

3.30 Svin, beskæftigelsesmaterialer til søer og gylte.

Lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer, § 9, jf. lovbekendtgørelse nr. 49 af 11. januar 2017.

3.31 Svin, fodersystem til søer og gylte i flok.

Bekendtgørelse nr. 17 af 7. januar 2016 om beskyttelse af svin, § 21, stk. 2, for så vidt angår søer og gylte, der holdes i flok.

3.32 Søer og gylte, foder.

Lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer, § 9 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 49 af 11. januar 2017, og bekendtgørelse nr. 17 af 7. januar 2016 om beskyttelse af svin, § 20.

3.33 Svin, individuel opstaldning af søer og gylte, som skal holdes i flok

Lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer, § 5, stk. 2, 2. pkt. og § 7a, stk.1, 3. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 49 af 11. januar 2017.

3.34 Svin, støjniveau.

Bekendtgørelse nr. 17 af 7. januar 2016 om beskyttelse af svin, § 7.

3.35 Svin, belysning.

Bekendtgørelse nr. 17 af 7. januar 2016 om beskyttelse af svin, § 8.

3.36 Svin, indretning af stalde.

Bekendtgørelse nr. 17 af 7. januar 2016 om beskyttelse af svin, § 14 og § 27, stk. 1.

3.37 Svin, beskæftigelsesmaterialer.

Lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin, § 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 56 af 11. januar 2017, lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer, § 9, jf. lovbekendtgørelse nr. 49 af 11. januar 2017, bekendtgørelse nr. 17 af 7. januar 2016 om beskyttelse af svin, § 23, lov om udendørs hold af svin, § 13, jf. lovbekendtgørelse nr. 51 af 11. januar 2017, dog undtaget det skærpede nationale krav om mæthedsfølelse, og dyreværnsloven, §§ 1-2, jf. lovbekendtgørelse nr. 20 af 11. januar 2018, for så vidt angår at materialet ikke må bringe dyrenes sundhed i fare.

3.38 Svin, gulvflader.

Bekendtgørelse nr. 17 af 7. januar 2016 om beskyttelse af svin, § 19, stk. 1.

3.39 Svin, fodring.

Bekendtgørelse nr. 17 af 7. januar 2016 om beskyttelse af svin, § 21, stk. 1.

3.40 Svin, vand.

Bekendtgørelse nr. 17 af 7. januar 2016 om beskyttelse af svin, § 22, for så vidt angår søer og gylte, der holdes i flok, og lov om udendørs hold af svin, § 12, jf. lovbekendtgørelse nr. 51 af 11. januar 2017.

3.41 Svin, operative indgreb.

Dyreværnsloven § 16, jf. lovbekendtgørelse nr. 20 af 11. januar 2018, bekendtgørelse nr. 17 af 7. januar 2016 om beskyttelse af svin, § 15, stk. 1-5, § 24, stk. 3, 1. og 2. pkt., og § 34, stk. 1-4, og bekendtgørelse nr. 1402 af 27. november 2018 om halekupering og kastration af dyr, § 1, 2. pkt., § 2, § 4, stk. 1, stk. 2, 1. pkt., og sidste pkt., og stk. 3 og 4, § 5, § 6, stk. 1, og § 7, og § 8, stk. 1, 2. pkt., stk. 2, 1. pkt., og stk. 3 og 4, og bilag 1 for så vidt angår de seks elementer i risikovurderingen og handlingsplan.

3.42 Svin, særlige bestemmelser for orner.

Bekendtgørelse nr. 17 af 7. januar 2016 om beskyttelse af svin, § 24, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2.

3.43 Svin, særlige bestemmelser for søer og gylte.

Bekendtgørelse nr. 17 af 7. januar 2016 om beskyttelse af svin, § 25, stk. 2, § 26, § 28, stk. 2, og §§ 29-30.

3.44 Svin, særlige bestemmelser for pattegrise.

Bekendtgørelse nr. 17 af 7. januar 2016 om beskyttelse af svin, § 32, stk. 1, 1. pkt., § 33 og § 35.

3.45 Svin, særlige bestemmelser for fravænnede grise og avls-/fedesvin.

Bekendtgørelse nr. 17 af 7. januar 2016 om beskyttelse af svin, § 10, stk. 1-2, for så vidt angår fravænnede grise og avls-/fedesvin og § 36.


Bilag 2

Lister over familier og grupper af stoffer

Liste I over familier og grupper af stoffer

Liste I omfatter de enkeltstoffer, som indgår i de nedenfor anførte familier og grupper af stoffer, bortset fra stoffer, der må anses for irrelevante for liste I på grund af deres ringe risiko for toksicitet, persistens og evne til bioakkumulation.

Sådanne stoffer, der med hensyn til toksicitet, persistens og evne til bioakkumulation er relevante for liste II, skal opføres på liste II.

1. Organiske halogenforbindelser og stoffer, der kan danne sådanne forbindelser i vandmiljø.

2. Organiske phosphorforbindelser.

3. Organiske tinforbindelser.

4. Stoffer, der virker kræftfremkaldende, eller som har mutagene og teratogene egenskaber, i eller gennem vandmiljø.

5. Kviksølv og kviksølvforbindelser.

6. Cadmium og cadmiumforbindelser.

7. Mineralolier og carbonhydrider.

8. Cyanider.

Liste II over familier og grupper af stoffer

Liste II omfatter enkeltstoffer og kategorier af stoffer, som indgår i de nedenfor anførte familier og grupper af stoffer, og som vil kunne have skadelig virkning på grundvandet.

1. Følgende metalloider og metaller samt deres forbindelser:

a) zink

b) kobber

c) nikkel

d) chrom

e) bly

f) selen

g) arsen

h) antimon

i) molybdæn

j) titan

k) tin

l) barium

m) beryllium

n) bor

o) uran

p) vanadium

q) cobolt

r) thallium

s) tellur

t) sølv

2. Biocider og deres derivater, som ikke er opført på liste I.

3. Stoffer, som har en skadelig virkning på grundvandets smag og/eller lugt, samt forbindelser, som kan bevirke dannelse af sådanne stoffer i grundvandet og derved gøre dette uegnet til drikkevand.

4. Toksiske eller persistente organiske siliciumforbindelser og stoffer, som kan bevirke dannelse af sådanne forbindelser i grundvandet, med undtagelse af sådanne, som er biologisk uskadelige, eller som i vand hurtigt omdannes til uskadelige stoffer.

5. Uorganiske phosphorforbindelser samt elementært phosphor.

6. Fluorider.

7. Ammoniak og nittritter.

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1306/EU af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 549, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1310/EU af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 865, ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/791/EU af 11. maj 2016, EU-Tidende 2016, nr. L 135, side 1, og ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/2393/EU af 13. december 2017, EU-Tidende 2017, nr. L 350, side 15, Kommissionens delegerede forordning 2014/640/EU af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, betingelserne for afslag eller tilbagetrækning af betalinger og administrative sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse, EU-Tidende 2014, nr. L 181, side 48, som ændret ved Kommissionens delegerede forordning 2016/1393/EU af 4. maj 2016, EU-Tidende 2016, L 225, side 41, og ved Kommissionens delegerede forordning 2017/723/EU af 16. februar 2017, EU-Tidende 2017, L 107, side 1, Kommissionens gennemførelsesforordning 2014/809/EU af 17. juli 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse, EU-Tidende 2014, nr. L 227, side 69, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning 2015/2333/EU af 14. december 2015, EU-Tidende 2015, L 329, side 1, ved Kommissionens gennemførelsesforordning 2016/1394/EU af 16. august 2016, EU-Tidende 2016, L 225, side 50, ved Kommissionens gennemførelsesforordning 2017/1172/EU af 30. juni 2017, EU-Tidende 2017, L 170, side 87, ved Kommissionens gennemførelsesforordning 2017/1242/EU af 10. juli 2017, EU-Tidende 2017, L 178, side 4, og ved Kommissionens gennemførelsesforordning 2018/709/EU af 14. maj 2018, EU-Tidende 2018, L 119, side 29, ved Kommissionens gennemførelsesforordning 2018/746/EU af 18. maj 2018. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.