Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1306
 
32013R1307
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Præmiebeløb
Kapitel 3 Tilmelding og ansøgning
Kapitel 4 Betingelser for præmie
Kapitel 5 Producentskifte og producenterklæring
Kapitel 6 Kontrol
Kapitel 7 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude1)

I medfør af § 1, stk. 2, 4 og 5, § 1 a, stk. 1 og 2, og § 4, stk. 1 og 5, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 22. marts 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på frivillig koblet støtte i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen kan efter denne bekendtgørelse yde slagtepræmie til producenter af kvier, tyre og stude ved slagtning på eksportautoriserede slagterier eller godkendte slagtesteder i Danmark, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v., eller ved udførsel til slagtning i en anden EU-medlemsstat.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Kvier: Kviekalve og kvier.

2) Tyre: Tyrekalve, ungtyre og tyre.

3) Identifikation: Konstatering af korrekt mærkning af dyr med øremærke, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder.

4) Registrering: Indberetning til Miljø- og Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister (CHR) af hændelser om dyrets fødsel, indgang på og afgang fra bedriften.

5) Ansøgningsår: Et kalenderår.

6) Holdeperiode: Den periode et dyr mindst skal have opholdt sig på ansøgerens bedrift for at være berettiget til præmie.

7) Slagteri: Eksportautoriserede slagterier samt godkendte slagtesteder i Danmark, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

8) Ansøgte slagtede dyr: Slagtede kvier, tyre og stude, der indberettes af slagterier, og som opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse om alder, slagtevægt og holdeperiode.

9) Ansøgte udførte dyr: Kvier, tyre og stude, der er udført til slagtning i en anden medlemsstat, og som på tidspunktet for udførslen opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse til alder og holdeperiode.

10) Fastslåede dyr: Ansøgte slagtede og udførte dyr, der opfylder alle støttebetingelserne.

11) Potentielt støtteberettigede dyr: Alle kvier, tyre og stude på bedriften, der vil kunne opfylde kravet til holdeperiode og opnå en alder på mindst 8 måneder i ansøgningsåret, samt for kviers vedkommende er under 16 måneder, og for tyre og studes vedkommende er under 30 måneder på kontroltidspunktet.

12) TRACES: Kommissionens elektroniske database til registrering af informationer om udstedelse af certifikater og dokumenter i forbindelse med samhandel med levende dyr, visse animalske produkter, import af levende dyr og animalske produkter.

Kapitel 2

Præmiebeløb

§ 3. I perioden 2015 – 2020 anvendes årligt 24.135.000 EUR fra det nationale loft for direkte betalinger til slagtepræmier efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Den årlige præmie fastsættes på grundlag af det samlede antal fastslåede dyr i ansøgningsåret og den samlede økonomiske ramme, jf. stk. 1.

Stk. 3. Udbetaling af præmierne finder sted fra den 1. marts til den 30. juni i året efter ansøgningsåret.

Kapitel 3

Tilmelding og ansøgning

§ 4. Producenter af kvier, tyre og stude skal det første ansøgningsår, de søger om slagtepræmie, tilmelde sig slagtepræmieordningen.

Stk. 2. Tilmelding til slagtepræmieordningen skal ske i fællesskema ved brug af Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service, som kan tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 3. Tilmeldingen skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen inden udløbet af fristen for forsinket indsendelse af fællesskema det pågældende ansøgningsår, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer. Tilmelding, der modtages efter denne frist, afvises.

§ 5. Kommunikation fra Landbrugsstyrelsen til producenter følger producenternes brugerindstillinger i Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service.

§ 6. Producenter, der har tilmeldt sig slagtepræmieordningen, er fortsat tilmeldt ordningen, indtil de skriftligt meddeler Landbrugsstyrelsen, at de ønsker at framelde sig ordningen. Framelding får virkning fra den dag, meddelelsen modtages i Landbrugsstyrelsen. Framelding får dog ikke virkning i forhold til afvigelser konstateret ved kontrol, der er varslet eller gennemført, før frameldingen er modtaget i Landbrugsstyrelsen.

Stk. 2. Uanset stk. 1 bliver producenter, der i et ansøgningsår ikke har slagtet eller udført støtteberettigede dyr, automatisk frameldt ordningen med virkning for det følgende ansøgningsår.

Stk. 3. Producenter, der er frameldt slagtepræmieordningen, kan tilmelde sig ordningen igen, jf. § 4, stk. 2.

§ 7. Producenter, der er tilmeldt slagtepræmieordningen, søger om præmie for slagtede dyr ved levering af støtteberettigede dyr til slagtning på et slagteri. Slagterierne indberetter for hver producent stedfundne slagtninger elektronisk til Landbrugsstyrelsen via Landbrug & Fødevarer. Indberetning om slagtning af de enkelte producenters dyr betragtes som en ansøgning om slagtepræmie.

Stk. 2. Indberetning om en stedfunden slagtning skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest den 20. januar året efter ansøgningsåret. Indberettes slagtninger efter fristens udløb, nedsættes den præmie, som producenten ville have haft ret til ved rettidig indsendelse, med 1 procent pr. arbejdsdag, som fristen overskrides. Er forsinkelsen på over 25 kalenderdage, afvises ansøgningen.

§ 8. Producenter, der er tilmeldt slagtepræmieordningen, søger om præmie ved udførsel af levende dyr til slagtning i en anden EU-medlemsstat ved at sende en ansøgning til Landbrugsstyrelsen med oplysning om eksportørens navn og adresse, den medlemsstat, hvortil udførslen er sket og hvert enkelt dyrs CKR-nummer som defineret i bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får og geder. Ansøgningen skal vedlægges kopi af salgsfaktura, hvoraf salgsprisen fremgår samt kopi af certifikat fra TRACES, hvoraf det fremgår, at dyret er udført til slagtning.

Stk. 2. Ansøgningen skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest 3 måneder efter en udførsel, dog senest den 20. januar i året efter ansøgningsåret. Modtages erklæringen efter fristernes udløb, nedsættes den støtte, som producenten ville have haft ret til, hvis erklæringen var indsendt rettidigt, med 1 procent pr. arbejdsdag fristen overskrides. Er forsinkelsen på over 25 kalenderdage, afvises ansøgningen.

Stk. 3. Ansøgning efter stk. 1 skal udfærdiges på et særligt skema, der kan hentes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Landbrugsstyrelsen.

§ 9. Medvirker en anden person end producenten som eksportør af præmieberettigede dyr, skal ansøgning efter § 8 underskrives af eksportøren. Producentens mulighed for at opnå præmie er afhængig af rigtigheden af de erklæringer, som eksportøren har givet om udførslen.

Kapitel 4

Betingelser for præmie

§ 10. Producenter, der råder over landbrugsarealer på datoen for sidste frist for rettidig indgivelse af fællesskema det enkelte ansøgningsår, skal for det pågældende ansøgningsår indsende fællesskema med angivelse af alle bedriftens landbrugsarealer, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer.

Stk. 2. Præmien nedsættes, når de ikke-anmeldte arealer overstiger 3 procent af det anmeldte areal. Præmien nedsættes med 1 procent, hvis det ikke-anmeldte areal ikke overstiger 5,00 ha. Præmien nedsættes med 2 procent, hvis det ikke-anmeldte areal er over 5,00 ha, men ikke overstiger 10,00 ha. Præmien nedsættes med 3 procent, hvis det ikke-anmeldte areal er over 10,00 ha.

§ 11. Producenten skal levere mindst 5 fastslåede dyr pr. ansøgningsår.

§ 12. Det samlede præmiebeløb til producenten for et ansøgningsår skal udgøre mindst 300 EUR.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan der udbetales præmier for et mindre beløb end 300 EUR i de tilfælde, hvor producenten for det pågældende ansøgningsår får godkendt støtte for et samlet areal på mindst 2,00 ha under grundbetalingsordningen efter Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013.

§ 13. Kvier skal ved indgang på slagteri eller ved udførsel være under 16 måneder gamle. Ved udførsel skal kvier være mindst 8 måneder gamle.

Stk. 2. Tyre og stude skal ved indgang på slagteri eller ved udførsel være under 30 måneder gamle. Ved udførsel skal tyre og stude være mindst 8 måneder gamle.

§ 14. Dyret skal have opholdt sig på producentens bedrift i en holdeperiode på mindst 2 sammenhængende måneder af de sidste 3 måneder inden slagtning eller udførsel.

Stk. 2. Starten på holdeperioden beregnes på grundlag af CHR-registreringen af dyrets indgang på bedriften. Holdeperioden kan tidligst begynde dagen efter den dag, hvor dyrets indgang på bedriften bliver registreret i CHR. Sidste dag i holdeperioden er den dag, hvor dyret afgår fra bedriften. For dyr, der leveres direkte fra bedriften til slagteri, er sidste dag i holdeperioden dog den dag, hvor dyret indgår på slagteriet, ifølge slagteriets indberetning til CHR.

§ 15. Dyret skal være korrekt identificeret og registreret i CHR i hele holdeperioden, jf. § 14.

§ 16. Dyret skal være egnet til konsum.

§ 17. Ved slagtning skal dyret have en slagtet vægt på mindst 160 kg.

Stk. 2. Den slagtede vægt bestemmes på grundlag af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013, og artikel 6, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2017/1182.

Stk. 3. Den vægt, der skal tages i betragtning, er slagtekroppens vægt efter afkøling eller slagtekroppens varme vægt bestemt så hurtigt som muligt efter slagtning, nedsat med 2 procent.

Stk. 4. Vejes slagtekroppen på anden vis end anført i stk. 2, korrigeres vægten med de korrektioner, som er fastsat i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2017/1184.

§ 18. Ved udførsel skal det kvægpas, der følger dyret, indeholde oplysning om, at der er søgt om præmie for dyret i Danmark efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013.

Kapitel 5

Producentskifte og producenterklæring

§ 19. Hvis en producent i forbindelse med overtagelse af en hel bedrift ønsker at videreføre overdragers holdeperiode, jf. § 14, skal dette meddeles til Landbrugsstyrelsen på en producentskifteerklæring, der skal underskrives af overdrager og erhverver. Erhverver kan kun videreføre overdragers holdeperiode, hvis overdrager er tilmeldt slagtepræmieordningen.

Stk. 2. Producentskifteerklæringen skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest den 20. januar året efter det ansøgningsår, hvor overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften har fundet sted.

Stk. 3. Hvis en producent ændrer virksomhedsform med tilbagevirkende kraft, er fristen for meddelelse af producentskiftet den 20. januar året efter det ansøgningsår, hvor overdragelsesdokumentet er underskrevet af alle aftaleparter.

Stk. 4. Uanset § 4, indtræder erhverver i overdragers tilmelding til slagtepræmieordningen ved rettidig indgivelse af producentskifteerklæringen.

§ 20. Hvis præmien skal ydes til en anden producent end den producent, som har leveret dyret til slagtning, skal der anvendes en særlig producenterklæring. Denne producenterklæring skal underskrives af den producent, der har leveret dyret til slagtning, og af den producent, der skal modtage præmien. Producenterklæringen skal være slagteriet i hænde senest torsdag i ugen efter slagtningen. Slagteriet skal indsende producenterklæringen til Landbrugsstyrelsen således, at den er styrelsen i hænde senest den 20. januar året efter ansøgningsåret. Den producent, der skal modtage præmien, skal være tilmeldt slagtepræmieordningen, jf. § 4, og skal opfylde alle betingelser for at modtage præmien.

§ 21. Producentskifteerklæring efter § 19 og producenterklæring efter § 20 skal udfyldes på et særligt skema, der kan hentes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Landbrugsstyrelsen.

Kapitel 6

Kontrol

§ 22. Landbrugsstyrelsen foretager administrativ kontrol og kontrol hos producenterne af overholdelse af præmiebetingelserne. Ved ansøgning i forbindelse med udførsel har Landbrugsstyrelsen adgang til at foretage kontrol hos eksportøren.

§ 23. Kontrol hos producenterne omfatter alle de potentielt støtteberettigede dyr, der befinder sig på bedriften, samt de dyr, der er søgt om slagtepræmie for inden for de seneste 12 måneder forud for kontroltidspunktet.

Stk. 2. Efter lovens § 4, stk. 3 påhviler det producenten, og ved udførsel eksportøren, at yde den nødvendige bistand ved kontroleftersyn, herunder at give adgang til de arealer og bygninger, hvor dyrene opholder sig samt fremlægge nødvendige bilag og registreringer.

Stk. 3. Efter lovens § 4, stk. 6 påhviler det producenten, og ved udførsel eksportøren, at opbevare de dokumenter og fortegnelser, der er nødvendige for gennemførelse af kontrol af ordningen i mindst 5 år regnet fra udgangen af hvert ansøgningsår.

§ 24. Fødevarestyrelsen foretager sammen med Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får, kontrol på slagterierne med overholdelse af præmiebetingelserne.

Stk. 2. Kontrollen foretages på slagterier, der er udvalgt af Landbrugsstyrelsen.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen foretager kontrollen på slagterier, der gennemfører EUROP-klassificering. På slagterier, der ikke gennemfører EUROP-klassificering, udføres kontrollen af en praktiserende dyrlæge, der er tilknyttet Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Kontrol af dyrets CKR-nummer, køn, slagtevægt samt slagtedato foretages af Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får på slagterier med klassificering. På slagterier, der ikke gennemfører EUROP-klassificering, foretages denne kontrol af Fødevarestyrelsen.

Stk. 5. Efter lovens § 4, stk. 3, påhviler det slagterierne at yde den nødvendige bistand ved kontroleftersyn.

Stk. 6. Efter lovens § 4, stk. 6, påhviler det slagterierne at opbevare alle dokumenter og fortegnelser, der er nødvendige for gennemførelse af kontrol, i mindst 5 år regnet fra udgangen af hvert enkelt ansøgningsår.

Kapitel 7

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1371 af 27. november 2018 om slagtepræmier for kvier, tyre og stude ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for ansøgninger om præmier for 2019.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1367 af 1. december 2017 om slagtepræmier for kvier, tyre og stude finder fortsat anvendelse for ansøgninger om præmier for 2018.

Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 1547 af 11. december 2015 om slagtepræmier for kvier, tyre og stude finder fortsat anvendelse for ansøgninger om præmier for 2016 og 2017.

Stk. 5. § 26, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1547 af 11. december 2015 om slagtepræmier for kvier, tyre og stude finder fortsat anvendelse for ansøgninger om præmier for 2015.

Landbrugsstyrelsen, den 11. november 2019

Jette Petersen

/ Jesper Loldrup

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1306/EU af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94 (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 549, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1307/EU af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 608. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.