Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af erstatningsbeløb i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

I medfør af § 9 a i lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1209 af 18. november 2014, jf. § 15, stk. 2, i lov om erstatningsansvar, jf. lovbekendtgørelse nr. 1070 af 24. august 2018, fastsættes:

§ 1. Efter § 9 a i lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser reguleres erstatningsbeløb for tingsskade, jf. lovens §§ 3-4, efter reglerne i § 15 i lov om erstatningsansvar.

Stk. 2. Efter § 15, stk. 1, i lov om erstatningsansvar reguleres nogle i loven nærmere angivne beløb med 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste med 500 delelige kronebeløb.

Stk. 3. Tilpasningsprocenten for finansåret 2020 udgør 0,2, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 855 af 20. august 2019 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten for finansåret 2020.

§ 2. Med virkning for tingsskade, som forvoldes i perioden 1. januar 2020 – 31. december 2020, udgør det i lovens § 9 a nævnte beløb 137.500 kr.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Justitsministeriet, den 15. november 2019

Nick Hækkerup

/ Helene Bendtsen