Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb i henhold til lov om erstatningsansvar

I medfør af § 15, stk. 2, i lov om erstatningsansvar, jf. lovbekendtgørelse nr. 1070 af 24. august 2018, fastsættes:

§ 1. Efter § 15, stk. 1, i lov om erstatningsansvar reguleres de i lovens § 3, § 4, stk. 1, § 6, stk. 2, § 8, § 13, stk. 1, 2. pkt., og § 14 a nævnte beløb med 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste med 500 delelige kronebeløb, for det i § 3, 1. pkt., nævnte beløb dog til nærmeste med 5 delelige kronebeløb. Reguleringen sker på grundlag af de på reguleringstidspunktet gældende beløb før afrunding.

Stk. 2. Tilpasningsprocenten for finansåret 2020 udgør 0,2, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 855 af 20. august 2019 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten for finansåret 2020.

§ 2. For erstatninger og godtgørelser, der efter erstatningsansvarslovens § 16, stk. 1, kan kræves betalt helt eller delvis i perioden 1. januar 2020 – 31. december 2020 gælder følgende:

1) Det i lovens § 3, 1. pkt., nævnte beløb udgør 210 kr.

2) Det i lovens § 3, 3. pkt., nævnte beløb udgør 80.000 kr.

3) Det i lovens § 4, stk. 1, 2. pkt., nævnte beløb udgør 918.000 kr.

4) Det i lovens § 4, stk. 1, 4. pkt., nævnte beløb udgør 1.100.500 kr.

5) Det i lovens § 6, stk. 2, nævnte beløb udgør 9.638.000 kr.

6) Det i lovens § 8 nævnte beløb udgør 442.000 kr.

7) Det i lovens § 13, stk. 1, 2. pkt., nævnte beløb udgør 1.031.000 kr.

8) Det i lovens § 14 a nævnte beløb udgør 173.000 kr.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Justitsministeriet, den 15. november 2019

Nick Hækkerup

/ Helene Bendtsen