Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v.

I medfør af § 334, stk. 7, og § 741, stk. 4, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 10. september 2019, fastsættes:

§ 1. Fastsættelse af vederlag til offentlige forsvarere og salær til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældreansvars- og børnefjernelsessager samt advokater, der er beskikket for forurettede i straffesager (bistandsadvokater), skal ske på baggrund af en grundtakst pr. time på 1.775 kr.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1377 af 28. november 2018 om takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v. ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse ved fastsættelse af vederlaget i sager, hvor det med sagen forbundne arbejde i det væsentligste må anses for udført før den 1. januar 2020.

Justitsministeriet, den 15. november 2019

Nick Hækkerup

/ Jørgen Jørgensen