Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om sygehusvæsenet

(Evalueringscenter for sygehuse, styrkelse af det frie sygehusvalg samt information om ventetider m.m.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om sygehusvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 687 af 16. august 1995, som ændret ved lov nr. 1121 af 20. december 1995 og lov nr. 464 af 10. juni 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 4 indsættes efter »udlandet«: », herunder om amtskommunernes betaling for behandling i udlandet«.

2. Efter § 4 b indsættes i kapitel 1:

»§ 4 c. Sundhedsministeren kan etablere et uafhængigt center til evaluering af virksomheden ved de danske sygehuse med henblik på at fremme kvalitetsudviklingen og en mere effektiv ressourceanvendelse i sygehussektoren.

    Stk. 2. Evalueringscenteret ledes af en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for centeret. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der udpeges for en femårig periode. Sundhedsministeren udpeger 4 bestyrelsesmedlemmer, og Amtsrådsforeningen i Danmark og Hovedstadens Sygehusfællesskab udpeger i fællesskab 1 medlem. Sundhedsministeren udpeger en formand for bestyrelsen. Bestyrelsen ansætter en leder, som varetager den daglige administrative og økonomiske ledelse af centeret. Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om centerets virksomhed.

    Stk. 3. Sundhedsministeren kan fastsætte regler om, at det påhviler amtskommunerne og Københavns og Frederiksberg Kommuner samt de under Sundhedsministeriet hørende institutioner at give de for gennemførelsen af centerets opgaver nødvendige oplysninger, herunder oplysninger fra patientregistre og andre registre samt regnskabs- og budgetoplysninger.«

3. § 5 b, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 2-5.

4. I § 5 b indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Efter nærmere regler, der fastsættes af sundhedsministeren, tilbyder hver amtskommune personer, der er henvist til behandling på et offentligt sygehus, oplysning om antal behandlinger og om ventetiden på behandling ved sine egne og andre amtskommuners sygehuse samt ved de i § 5, stk. 3, nævnte private specialsygehuse m.fl.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1999.

Givet på Marselisborg Slot, den 23. december 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Carsten Koch