Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0324

Person får ikke slettet sit navn i artikler fra 2019

En person klagede over en artikel, der blev bragt i Randers Amtsavis og Århus Stiftstidende, hvoraf det fremgår, at han har afsluttet sin uddannelse om optometrist. Af artiklerne fremgår hans fulde navn og by. Personen klagede over, at Randers Amtsavis og Århus Stiftstidende havde afvist at hindre tilgængeligheden af artiklen. Pressenævnet udtalte ikke kritik af Randers Amtsavis og Århus Stiftstidende, og lagde i den forbindelse vægt på, at artiklerne ikke indeholdt krænkende eller private oplysninger.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over, at Randers Amtsavis har afvist at slette eller afindeksere oplysninger om ham i en artikel i Randers Amtsavis. Artiklen blev bragt den 14. marts 2019 på Randers Amtsavis’ hjemmeside amtsavisen.dk. Klager mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

Randers Amtsavis bragte den 14. marts 2019 artiklen ”Nye Optometrister fra Dania” på hjemmesiden amtsavisen.dk. Af artiklen fremgår følgende:

”Randers: 56 nye professionsbachelorer i Optometri er netop blevet færdige fra Erhvervsakademi Dania i Randers. De nyuddannede er:

[Person 1]. [Person 2]. [Person 3]. [Person 4]. [Person 5]. [Person 6]. [Person 7]. [Person 8]. [Person 9]. [Person 10]. [Person 11]. [Person 12]. [Person 13]. [Person 14]. [Person 15]. [Person 16]. [Person 17]. [Person 18]. [Person 19]. [Person 20]. [Person 21]. [Person 22]. [Person 23]. [Person 24]. [Person 25]. [Person 26]. [Person 27]. [Person 28]. [Person 29]. [Klager]. [Person 30]. [Person 31]. [Person 32]. [Person 33]. [Person 34]. [Person 35]. [Person 36]. [Person 37]. [Person 38]. [Person 39]. [Person 40]. [Person 41]. [Person 42]. [Person 43]. [Person 44]. [Person 45]. [Person 46]. [Person 47]. [Person 48]. [Person 49]. [Person 50]. [Person 51]. [Person 52]. [Person 53]. [Person 54]. [Person 55]. [Person 56]. ”

Øverst i artiklen er der indsat et gruppebillede i fuld spaltebredde. Til billedet er der indsat følgende tekst:

”Dania i Randers har netop sendt en flok optometrister ud fra skolen. PR-foto”

Den 18. marts 2019 rettede [Klager] henvendelse til Randers Amtsavis med anmodning om sletning eller afindeksering, og avisen afviste hans anmodning samme dag.

[Klager]s klage over Randers Amtsavis er modtaget i Pressenævnet den 15. maj 2019.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

Sletning – B. 8

[Klager] har anført, at Randers Amtsavis har afvist hans anmodning om at få slettet eller afindekseret sit navn fra den påklagede artikel.

[Klager] ønsker at få sit navn slettet, idet han ikke mener, det tjener noget formål at publicere hans navn, ligesom det ikke kan være i offentligheden interesse. Det er en privat sag, at han har afsluttet den pågældende uddannelse, og derfor hører oplysninger herom til hans privatliv.

[Klager] ønsker ikke at figurere med navn på internettet og har af samme grund ikke profiler på sociale medier. Han kan heller ikke findes på krak.dk eller lignende hjemmesider.

[Klager] ankom til Danmark i 1993 som [Flygtning] og har siden da levet en ”privat tilværelse”, hvilket han ønsker at blive ved med. Han ønsker ikke, at det er muligt at søge på hans navn, og derved finde frem til oplysninger om ham som arbejde og bopæl. Af artiklen fremgår det også, at han bor i [Bynavn].

[Klager]s navn og efternavn er sjældent i Danmark, og han er formentlig den eneste i landet med netop denne kombination af fornavn og efternavn.

På baggrund af ovenstående ønsker [Klager] at få sit navn slettet eller som minimum få det afindekseret.

2.2 Randers Amtsavis’ synspunkter

Sletning – B. 8

Randers Amtsavis har oplyst, at de af principielle årsager har afvist [Klager]s anmodning om sletning eller afindeksering. Det er en vigtig del af opgaven som lokale medier, at bringe journalistik om navne og mennesker i udgivelsesområdet. Dette gælder ikke alene nyuddannede fra uddannelsesinstitutionerne, men også artikler om konfirmander, studenter, jubilarer, jobskifte, fødselsdage, bryllupper og endda dødsfald. Begivenheder af personlig karakter er vigtige for sammenhængskraften i de lokale samfund.

Randers Amtsavis anser deres artikler som en del af historieskrivningen og ønsker derfor, at artiklerne skal stå, som de oprindeligt er skrevet.

Randers Amtsavis sletter eller ændrer alene i artiklerne, såfremt der kan påvises faktuelle fejl i dem, eller hvis helt særlige og personlige omstændigheder gør, at det findes nødvendigt. Ingen af delene gør sig gældende i den konkrete sag.

[Klager] har anført, at han ikke ønsker sit navn i offentligheden, da han er kommet til landet som [Flygtning]. Da han ikke har angivet, at det skulle udsætte ham for personlig fare, og det er 26 år siden, han kom til landet, mener Randers Amtsavis ikke, at det er sandsynliggjort, at personlige omstændigheder skulle begrunde sletning eller ændring af artiklen. Oplysningen om [Klager]s eksamen er ikke af den følsomme eller personlige karakter, som de vejledende regler om god presseskik (B. 8) angiver som grund til eventuel sletning eller afindeksering.

Oplysningerne, der ligger til grund for den påklagede artikel, er modtaget direkte fra Erhvervsakademi Dania – dette er normal praksis, og Randers Amtsavis modtager samme type oplysninger fra hundredevis af andre skoler, gymnasier, kirker, virksomheder og lignende.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Hanne Schmidt, Hans Peter Blicher, Lars Lindskov og Marlene Borst Hansen.

Kompetence

Pressenævnet bemærker indledningsvist, at nævnet træffer afgørelse i sager om, hvorvidt der er sket offentliggørelse i strid med god presseskik, jf. medieansvarslovens § 34 og de vejledende regler for god presseskik. Spørgsmålet om, hvorvidt der er sket en overtrædelse af persondataforordningens bestemmelser, henhører under domstolene og Datatilsynet og falder uden for Pressenævnets kompetence.

Sletning – B. 8

Generelt om punkt B. 8

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, som er offentliggjort i digitale medier, ofte vil være tilgængelige længe efter, at de er publiceret. Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private op-lysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt, jf. punkt B. 8.

Medier kan afindeksere, dvs. ændre instruksen til søgemaskiner, så søgemaskiner ophører med at henvise til artiklen, anonymisere, dvs. ændre i artikelteksten så eksempelvis et per-sonnavn anonymiseres, eller helt afpublicere en artikel, dvs. fjerne artiklen fra hjemmesiden.

Det er nævnets opfattelse, at anvendelse af B. 8 i de vejledende regler og muligheden for at meddele et medie kritik for ikke at imødekomme en anmodning om afindeksering, anonymi-sering eller afpublicering som udgangspunkt kun bør anvendes, når der er tale om oplysnin-ger, som er særligt belastende for den person, der er omtalt.

Den konkrete sag

Af artiklen på amtsavisen.dk fremgår det, at [Klager] er blevet færdiguddannet som optometrist fra Erhvervsakademi Dania i Randers. Af artiklen fremgår [Klager]s fulde navn, ligesom det fremgår, at han bor i [Bynavn].

Det er Pressenævnets opfattelse, at artiklen fra 2019 på Randers Amtsavis’ hjemmeside amtsavisen.dk med omtale af [Klager]s uddannelse og hjemby ikke, som sagen er oplyst, indeholder oplysninger, som må anses for følsomme eller private i en sådan grad, at de er særligt belastende for [Klager]. Det er heller ikke oplyst, at offentliggørelse af oplysningerne af andre grunde kan anses for at skade [Klager]. På denne baggrund og uanset at de offentliggjorte oplysninger må anses for at have meget begrænset offentlig interesse, udtaler nævnet ikke kritik af Randers Amtsavis for at afvise [Klager]s anmodning om sletning eller afindeksering.

Afgjort den 6. november 2019