Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kontrol af elektriske installationer i forsamlingslokaler

I medfør af § 5, stk. 1, nr. 2, § 5, stk. 2, og § 34, stk. 2, i lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 26 af 10. januar 2019, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, nr. 1, 2 og 12, i bekendtgørelse nr. 545 af 29. maj 2017 om henlæggelse af beføjelser til Sikkerhedsstyrelsen:

§ 1. Den, der som ejer, lejer, forpagter eller på anden måde driver et forsamlingslokale, som er beregnet til over 150 personer, skal sikre, at de elektriske installationer, herunder nød- og panikbelysningsanlægget, og det tilhørende elmateriel i forsamlingslokalerne og de tilstødende adgangs- og flugtveje hver 24. måned kontrolleres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed.

Stk. 2. Hvis der ved kontrollen efter stk. 1 konstateres fejl i installationen eller det tilhørende elmateriel, skal den, der driver forsamlingslokalet, sikre, at fejlene rettes.

Stk. 3. Pligten i stk. 1 omfatter også forsamlingslokaler, der enkeltvis er beregnet til færre end 150 personer, når forsamlingslokalerne benyttes samlet af over 150 personer, og forsamlingslokalerne har fælles adgangs- og flugtveje.

Stk. 4. Sikkerhedsstyrelsen kan på baggrund af en vurdering af personrisikoen eller hyppigheden af foretagne ændringer i installationerne undtage enkelte forsamlingslokaler eller kategorier af forsamlingslokaler fra pligten i stk. 1.

Stk. 5. Ved forsamlingslokaler forstås i denne bekendtgørelse: Teatre, biografer, restaurationer, diskoteker, selskabslokaler, mødelokaler, koncertsale, udstillingslokaler, idrætshaller og andre bygninger og lokaler, der anvendes til lignende formål, med tilhørende gange og flugtveje, vestibule, køkken, depotrum og andre lokaler med direkte tilknytning til det pågældende forsamlingslokale.

§ 2. Som dokumentation for, at kontrol af installationen og det tilhørende elmateriel, jf. § 1, stk. 1, er gennemført, og at forholdene er fundet i orden, eller at eventuelle fejl er rettet, skal den autoriserede elinstallatørvirksomhed udfylde og underskrive en attest efter Sikkerhedsstyrelsens formular.

Stk. 2. Den, der er forpligtet til at sikre, at kontrollen efter § 1, stk. 1, er gennemført, skal opsætte attesten i forsamlingslokalet på et for publikum synligt sted.

§ 3. Sikkerhedsstyrelsen fastsætter retningslinjer for omfang og indhold af den autoriserede elinstallatørvirksomheds kontrol af installationen og det tilhørende elmateriel og udarbejder formular til den i § 2 nævnte attest.

§ 4. Udgifterne i forbindelse med gennemførelse af kontrol efter denne bekendtgørelse påhviler den, der er forpligtet til at sikre, at kontrollen efter § 1, stk. 1, er gennemført.

§ 5. Med bøde straffes den, der

1) i strid med § 1, stk. 1, undlader at foranstalte kontrol,

2) i strid med § 1, stk. 2, undlader at sikre, at fejl i installationerne eller det tilhørende elmateriel rettes, eller

3) i strid med § 2, stk. 2, undlader at opsætte attest.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1054 af 8. december 2003 om kontrol af elektriske installationer i forsamlingslokaler ophæves.

Sikkerhedsstyrelsen, den 13. november 2019

Lone Saaby

/ Jan Møller Mikkelsen