Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om øvrige

J.nr. 19-48691

Ligebehandlingsnævnet tiltrådte ved afgørelse af 23. maj 2019 sekretariatets afgørelse om, at en journalist ikke havde ret til aktindsigt i navnet på det indklagede rejsebureau i Ligebehandlingsnævnet afgørelse truffet den 30. januar 2019 og behandlet under sagsnr. 18-55300. På baggrund af udtalelse af 3. oktober 2019 fra Folketingets Ombudsmand genoptog Ligebehandlingsnævnet sagen om aktindsigt. Folketingets Ombudsmand vurderede i udtalelsen, at generalklausulen i offentlighedslovens § 33, nr. 5, ikke kan anvendes til at undtage en oplysning fra aktindsigt, hvis det hensyn, som myndigheden ønsker at tilgodese, er fuldt identisk med hensyn, der er tilgodeset ved en af lovens øvrige undtagelsesbestemmelser, men betingelserne for at anvende denne undtagelsesbestemmelse ikke er opfyldt. Erhvervsmæssige interesser kan herefter ikke anføres som begrundelse for at afslå aktindsigt efter offentlighedslovens § 33, stk. 5. På denne baggrund, og da det indklagede rejsebureau ikke havde anført andre hensyn, der kunne begrunde afslag på aktindsigt, ændrede Ligebehandlingsnævnet afgørelsen af 23. maj 2019, således at journalisten fik aktindsigt i navnet på det indklagede rejsebureau.

Sagen angår en klage fra en journalist over afgørelse om begrænsning af aktindsigt.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Ligebehandlingsnævnet genoptager sagen om aktindsigt.

Ligebehandlingsnævnet ændrer afgørelsen af 23. maj 2019, således at journalisten får aktindsigt i navnet på det indklagede rejsebureau.

Sagsfremstilling

Ved afgørelse af 23. maj 2019 tiltrådte Ligebehandlingsnævnet sekretariatets afgørelse om, at en journalist ikke havde ret til aktindsigt i navnet på det indklagede rejsebureau i Ligebehandlingsnævnet afgørelse truffet den 30. januar 2019 og behandlet under sagsnr. 18-55300.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 23. maj 2019 om aktindsigt blev behandlet under sagsnr. 19-9294. Afgørelsen blev sendt til journalisten ved brev af 24. maj 2019.

Om begrænsningen af aktindsigt i relation til navnet på det indklagede rejsebureau fremgår af afgørelsens begrundelse:

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Det fremgår af forretningsordenen for Ligebehandlingsnævnet, at nævnets afgørelser offentliggøres i anonymiseret form.

Det fremgår også af forretningsordenen, at der gives aktindsigt efter reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Af offentlighedsloven fremgår, at enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed.

Retten til aktindsigt omfatter med de i offentlighedslovens §§ 19-35 nævnte undtagelser 1) alle dokumenter, der vedrører den pågældende sag, og 2) indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter.

Efter offentlighedslovens § 33, nr. 5, kan retten til aktindsigt begrænses, i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet.

Det fremgår af bestemmelsens forarbejder, at bestemmelsen har et snævert anvendelsesområde og forudsættes alene anvendt, hvor hemmeligholdelse af hensyn til offentlige eller private interesser er klart påkrævet.

Det fremgår videre af forarbejderne, at bestemmelsen i første række skal tilgodese beskyttelsesinteresser, der som sådan er anerkendt i lovens øvrige undtagelsesbestemmelser, men hvor de udtrykkelige bestemmelser har vist sig at være utilstrækkelige. Bestemmelsen kan imidlertid også i særlige tilfælde anvendes til at varetage beskyttelsesinteresser, der ikke har en snæver sammenhæng med de interesser, der er kommet til udtryk i undtagelsesbestemmelserne.

Den indklagede virksomhed er en mindre virksomhed, hvis hovedformål er at sælge billetter til sportsrejser.

Nævnet vurderer, at det vil kunne medføre vidtrækkende økonomiske konsekvenser for den indklagede mindre virksomhed, hvis dennes navn bliver videregivet i forbindelse med en oplysning om, at virksomheden som led i sit primære virke som rejsebureau har overtrådt lov om etnisk ligebehandling.

Nævnet vurderer på den baggrund, at væsentlige hensyn til virksomhedens interesser efter forholdets særlige karakter gør undtagelse af retten til aktindsigt i virksomhedens navn påkrævet.

Meroffentlighed

En myndighed kan give aktindsigt i videre omfang end loven kræver. Denne mulighed er begrænset af reglerne om tavshedspligt. Det fremgår af offentlighedsloven.

Sekretariatet afvejede i afgørelsen af 13. marts 2019 spørgsmålet om meroffentlighed ud fra forskellige hensyn, herunder de hensyn, der ligger til grund for offentlighedslovens bestemmelser om undtagelse af

oplysninger. Sekretariatet inddrog hensynet til virksomheden, som oplysningerne handler om, og på den anden side journalistens interesse i at få aktindsigt.

Nævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at ændre sekretariatets afvejning i forhold til meroffentlighed.

Ligebehandlingsnævnet tiltræder derfor sekretariatets afgørelse om, at der ikke er ret til aktindsigt i navnet på den indklagede virksomhed. ”

Den 27. maj 2019 klagede journalisten til Folketingets Ombudsmand over Ligebehandlingsnævnets afgørelse.

Den 3. oktober 2019 fremkom Folketingets Ombudsmand med sin udtalelse. Det fremgår af vurderingen fra Folketingets Ombudsmand:

5. Min vurdering

5.1. Som det fremgår af forarbejderne til generalklausulen i offentlighedslovens § 33, nr. 5 – jf. ovenfor under pkt. 2.2 – er det forudsat, at bestemmelsen kun kan anvendes i begrænset omfang, og kun når hemmeligholdelse må anses for at være klart påkrævet. Endvidere finder bestemmelsen kun anvendelse, når der er nærliggende fare for, at de beskyttelsesværdige interesser vil lide skade af betydning.

Bestemmelsen er med andre ord tiltænkt et snævert anvendelsesområde.

5.2. I afgørelsen af 24. maj 2019 afslog Ligebehandlingsnævnet – med henvisning til den nævnte bestemmelse – aktindsigt i navnet på et rejsebureau, der ifølge den omhandlede afgørelse fra nævnet havde overtrådt lov om etnisk ligebehandling.

Nævnet har begrundet sin afgørelse med, at det efter nævnets vurdering kunne medføre vidtrækkende økonomiske konsekvenser for den pågældende virksomhed, hvis dens navn blev videregivet i forbindelse med en oplysning om, at virksomheden som led i sit primære virke som rejsebureau havde overtrådt lov om etnisk ligebehandling. Disse synspunkter om økonomiske konsekvenser for den pågældende virksomhed er videreført og uddybet i nævnets udtalelse af 6. august 2019, jf. ovenfor under pkt. 3.

Jeg forstår nævnets afgørelse og udtalelse således, at nævnets vurdering bygger på sådanne hensyn til erhvervsmæssige (økonomiske) interesser, som efter bestemmelsen i offentlighedslovens § 30, nr. 2, kan begrunde undtagelse fra aktindsigt. Jeg har samtidig forstået det således, at nævnet konkret har vurderet, at § 30, nr. 2, ikke kunne anvendes i den foreliggende sag.

Det fremgår af offentlighedslovens § 30, nr. 2, at retten til aktindsigt ikke omfatter oplysninger om f.eks. drifts- eller forretningsforhold el.lign., for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at anmodningen ikke imødekommes, jf. nærmere ovenfor under pkt. 2.1.

På det foreliggende grundlag er jeg enig i, at § 30, nr. 2, ikke omfatter – og dermed ikke kan begrunde undtagelse fra aktindsigt af – en oplysning om, at et navngivent rejsebureau ifølge en endelig afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet har overtrådt lov om etnisk ligebehandling. Jeg henviser herved til citaterne ovenfor under pkt. 2.1 fra bl.a. betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, Jon Andersen, Offentlighed i forvaltningen (2013), s. 264 f., Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), s. 529, samt Niels Fenger (red.), Forvaltningsret (2018), s. 444.

5.3. Ligebehandlingsnævnet ses ikke at have anført andre hensyn end de anførte om erhvervsmæssige interesser som begrundelse for at afslå aktindsigt efter offentlighedslovens § 33, nr. 5.

Generalklausulen i offentlighedslovens § 33, nr. 5, kan som anført i pkt. 2.2 ikke anvendes til at undtage en oplysning fra aktindsigt, hvis det hensyn, som myndigheden ønsker at tilgodese, er fuldt identisk med hensyn, der er tilgodeset ved en af lovens øvrige undtagelsesbestemmelser, men betingelserne for at anvende denne undtagelsesbestemmelse ikke er opfyldt.

Jeg finder på den baggrund ikke, at Ligebehandlingsnævnet på det foreliggende grundlag ud fra de angivne hensyn kunne undtage navnet på rejsebureauet fra aktindsigt efter bestemmelsen i § 33, nr. 5.

Jeg har derfor henstillet til Ligebehandlingsnævnet at genoptage sagen med henblik på fornyet behandling.

I dette lys har jeg ikke anledning til at tage stilling til spørgsmålet om meroffentlighed.

Jeg har bedt Ligebehandlingsnævnet om at underrette mig om nævnets nye afgørelse, men foretager mig i øvrigt ikke videre på det foreliggende grundlag. ”

Den 7. oktober 2019 oplyste sekretariatet for Ligebehandlingsnævnet det indklagede rejsebureau om henstillingen fra Folketingets Ombudsmand. Sekretariatet anmodede rejsebureauet om at angive, om de havde yderligere bemærkninger end de bemærkninger, rejsebureauet var fremkommet med under aktindsigtssagen.

Det indklagede rejsebureaus advokat udtalte sig ved brev af 14. oktober 2019. Det fremgår heraf bl.a.:

”Vi fastholder vores bemærkninger i brevet af 6. marts 2019, og gør endnu en gang opmærksom på, at såfremt der gives aktindsigt i sagens dokumenter og vores klients navn, er det vores vurdering, at det vil have vidtrækkende konsekvenser for vores klient. Det må forventes at ville være ødelæggende for vores klients omdømme, økonomi og forretning generelt. Hvis der gives aktindsigt, er det vores vurdering, at det vil medføre et betydeligt tab af kunder og dermed væsentligt økonomisk skade for vores klient.

Vores klient er stadig uenig i Nævnets afgørelse af sagen 18-55300. Vores klients nægtelse af salg af billet til klageren var reelt begrundet i opretholdelsen af et forbud mod at sælge billetter på hjemmebaneafsnittet til udebanefans udstedt af UEFA, det tyske politi og sikkerhedsfolkene fra og ansat af hjemmeholdet. Forbuddet havde til formål at sikre både deltagernes og klagers egen sikkerhed. ”

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Det fremgår af lov om Ligebehandlingsnævnet, at nævnet kan bestemme, at en sag, hvori der er truffet afgørelse, skal genoptages, hvis særlige grunde taler for det.

Der kan for eksempel ske genoptagelse, hvis der fremkommer nye oplysninger af betydning for sagen, når disse oplysninger ikke har kunnet fremlægges forud for eller under behandlingen af sagen. Sagsbehandlingsfejl kan også medføre genoptagelse i overensstemmelse med almindelige forvaltningsretlige regler.

På baggrund af udtalelsen af 3. oktober 2019 fra Folketingets Ombudsmand genoptager Ligebehandlingsnævnet sagen om aktindsigt.

Folketingets Ombudsmand har i udtalelsen vurderet, at generalklausulen i offentlighedslovens § 33, nr. 5, ikke kan anvendes til at undtage en oplysning fra aktindsigt, hvis det hensyn, som myndigheden ønsker at tilgodese, er fuldt identisk med hensyn, der er tilgodeset ved en af lovens øvrige undtagelsesbestemmelser, men betingelserne for at anvende denne undtagelsesbestemmelse ikke er opfyldt.

Erhvervsmæssige interesser kan herefter ikke anføres som begrundelse for at afslå aktindsigt efter offentlighedslovens § 33, stk. 5.

På denne baggrund, og da det indklagede rejsebureau ikke har anført andre hensyn, der kan begrunde afslag på aktindsigt, ændrer Ligebehandlingsnævnet afgørelsen af 23. maj 2019, således at journalisten får aktindsigt i navnet på det indklagede rejsebureau.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 10, om genoptagelse

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Forretningsordenen for Ligebehandlingsnævnet

§ 29, om aktindsigt

Offentlighedsloven

§ 7, stk. 1, om ret til aktindsigt

§ 30, nr. 2, om udtagelse af oplysninger

§ 33, nr. 5, om undtagelse af oplysninger

<19-48691>