Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft

I medfør af § 99, stk. 3, i lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Denne bekendtgørelse indeholder bestemmelser om puljen til uddannelsesløfts anvendelsesområde, fordeling, udbetaling, administration, regnskabsaflæggelse, revision samt evt. tilbageførelse af den bevilling, der er afsat til puljen til uddannelsesløft.

Stk. 2. Formålet med puljen til uddannelsesløft er, at give mulighed for, at dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, kan få tilbud om en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser, hvis

1) personen ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, eller

2) personen har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med, men ikke overstiger en erhvervsuddannelse, men hvor uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år.

Anvendelsesområde

§ 2. Jobcenteret kan efter reglerne i § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fra første ledighedsdag give tilbud om en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelse til dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, jf. § 1, stk. 2.

Stk. 2. Kommunen kan med midler fra puljen til uddannelsesløft få dækket udgifterne til køb af erhvervsuddannelser til dagpengemodtagere uden grundforløb og praktikforløb (erhvervsuddannelse for voksne (EUV 1)) eller erhvervsuddannelser til dagpengemodtagere med eller uden grundforløbets 2. del og med praktikforløb (erhvervsuddannelse for voksne (EUV 2)), såfremt praktikforløbet kan gennemføres med skolepraktik på den valgte erhvervsuddannelse.

Stk. 3. Hele erhvervsuddannelsen skal kunne gennemføres inden for den periode, hvor dagpengemodtageren er berettiget til dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 4. Kommunerne kan med midler fra puljen til uddannelsesløft få dækket 80 procent af udgifterne til køb af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelse, jf. stk. 2.

Fordeling af tilsagn om tilskud fra puljen til uddannelsesløft

§ 3. Der afsættes årligt en bevilling til puljen til uddannelsesløft.

Stk. 2. Puljen til uddannelsesløft administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fordeler årets bevilling og afgiver tilsagn om tilskud til kommunerne ved årets start.

Stk. 4. Fordelingen foretages på baggrund af kommunernes andel af ledighedsberørte dagpengemodtagere over 30 år, som ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse. Alle kommuner får udmeldt et minimumsbeløb på 100.000 kr. for at sikre, at alle kommuner kan iværksætte forløb.

Stk. 5. Ved afgivelse af tilsagn om tilskud udmelder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering en maksimal tilskudsramme, som kommunen kan anvende til køb af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelse i tilskudsperioden, jf. § 2. stk. 2.

Uforbrugte tilsagn om tilskud

§ 4. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan på baggrund af de indsendte regnskaber foretage genudmelding året efter af eventuelt mindreforbrug af de udmeldte tilsagn om tilskud til kommunerne.

Kommunernes bogføring, opgørelse, regnskab og revision af tilskud

§ 5. Kommuner, der modtager tilsagn om tilskud, jf. §§ 3 og 4, skal foretage en fuldstændig og løbende bogføring i kommunens regnskab af samtlige udgifter og indtægter, der afholdes eller modtages i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Kommunerne skal kunne oplyse om antallet af personer, der har modtaget tilbud, der er finansieret med midler fra puljen til uddannelsesløft.

Stk. 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan indhente oplysninger om, hvilke erhvervsuddannelsesforløb kommunerne har ydet støtte til.

Stk. 4. Konteringen af indtægter og udgifter skal i øvrigt følge de regler, som Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter i det kommunale budget- og regnskabssystem.

§ 6. Kommuner, der modtager tilskud, jf. § 3, skal udarbejde et særskilt regnskab over deres udgifter til indsatsen.

Stk. 2. Kommuner, der modtager tilsagn om tilskud for mindre end 500.000 kr., skal indsende et ledelsespåtegnet regnskab til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 3. Kommuner, der modtager tilsagn om tilskud for 500.000 kr. eller derover, skal indsende det revisionspåtegnede regnskab til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 4. Frist for indsendelse af regnskab for anvendelse af årets tilsagn om tilskud til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er 1. april i det efterfølgende år.

Stk. 5. Regnskab og revision m.v. skal følge de retningslinjer, der fremgår af bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 709 af 27. maj 2015 om puljen til uddannelsesløft ophæves.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 25. november 2019

Maria Schack Vindum

/ Christian Solgaard