Links til øvrige EU dokumenter
32015R1535
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love1)

(Styrket regelefterlevelse på motorområdet, skærpet bødepraksis ved overtrædelse af registreringsafgiftsloven og øvrige punktafgiftslove og øvrige tilpasninger af reglerne på motorområdet)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, ændres »§§ 4-6 b« til: »§§ 4-5 e«.

2. § 3, stk. 4, ophæves.

3. I § 3 b, stk. 1, 1. pkt., udgår »eller et fast driftssted, der er beliggende her i landet eller i udlandet«.

4. I § 3 b indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Køretøjer, for hvilke der er indgivet ansøgning efter stk. 1, kan tages i anvendelse, inden der er meddelt tilladelse efter stk. 1, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Køretøjet er registreret i Køretøjsregisteret.

2) Der er indgivet en skriftlig erklæring om straksibrugtagning til told- og skatteforvaltningen.

3) Der er sket betaling af afgiften efter stk. 2 og forrentningen efter stk. 3 beregnet på baggrund af en af leasinggiver oplyst afgiftspligtig værdi for køretøjet.

4) Told- og skatteforvaltningen har ikke tidligere givet afslag eller truffet afgørelse om, at kriterierne for at betale afgift efter denne bestemmelse ikke var opfyldt, på baggrund af en ansøgning efter stk. 1 fra samme ansøger for det samme køretøj, som tidligere har været ibrugtaget efter denne bestemmelse.

Stk. 5. Er der for et køretøj, som er taget i anvendelse i medfør af stk. 4, oplyst en afgiftspligtig værdi for køretøjet, som afviger fra den afgiftspligtige værdi opgjort efter §§ 8 og 9 eller § 10, reguleres afgiftsbeløbet, og told- og skatteforvaltningen efteropkræver eller tilbagebetaler differencen. Opnås tilladelse efter stk. 1 ikke for et køretøj, som er taget i anvendelse i medfør af stk. 4, skal nummerpladerne afleveres og køretøjet afmeldes fra Køretøjsregisteret straks efter meddelelsen af afslaget på eller afvisningen af ansøgningen eller straks efter tilbagetrækning, bortfald el.lign. af ansøgningen. Hvis køretøjets nummerplader ikke afleveres rettidigt, skal køretøjets nummerplader efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen snarest inddrages ved politiets foranstaltning. Ved tilbagetrækning, bortfald el.lign. af ansøgningen træffer told- og skatteforvaltningen afgørelse om, hvorvidt kriterierne for at betale afgift efter denne bestemmelse var opfyldt i den periode, hvor køretøjet var taget i brug efter stk. 4. Told- og skatteforvaltningen tilbagebetaler eventuelle forudbetalte beløb, som vedrører den del af afgiftsperioden opgjort som hele måneder, jf. stk. 2 og 3, som ligger efter tidspunktet for enten afslaget på ansøgningen eller bortfald el.lign. af ansøgningen, med fradrag af 15 pct., dog fradrag på mindst 8.500 kr.«

Stk. 4-13 bliver herefter stk. 6-15.

5. I § 3 b, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt., ændres »7 og 8« til: »9 og 10«, og i stk. 4, 2. pkt., der bliver stk. 6, 2. pkt., ændres »stk. 6« til: »stk. 8«.

6. I § 3 b, stk. 6, 3. pkt., der bliver stk. 8, 3. pkt., ændres »1. pkt. finder ikke anvendelse for følgende ændringer af leasingaftalen, forudsat at« til: »Uanset 1. pkt. kan der foretages følgende ændringer i leasingaftalen uden told- og skatteforvaltningens fornyede godkendelse efter stk. 1, når«.

7. § 3 b, stk. 6, nr. 4-6, der bliver stk. 8, nr. 4-6, ophæves.

Nr. 7 bliver herefter nr. 4.

8. I § 3 b, stk. 6, der bliver stk. 8, indsættes som nr. 5:

»5) En ændring, som er uden betydning for opnåelse af tilladelse efter stk. 1.«

9. § 3 b, stk. 9, der bliver stk. 11, affattes således:

»Stk. 11. Ændres leasingaftalen i andre end de i stk. 8 opregnede tilfælde, uden at aftalen med de ønskede ændringer indsendes til told- og skatteforvaltningen til godkendelse, og anvendes køretøjet uanset forpligtelsen i stk. 8, 1. pkt., efter det tidspunkt, hvor den pågældende ændring er foretaget, forfalder den fulde registreringsafgift for køretøjet efter § 1, stk. 1, opgjort efter reglerne i §§ 4-5 e fra ændringstidspunktet.«

10. I § 3 b, stk. 10, 1. pkt., der bliver stk. 12, 1. pkt., udgår », som indgås af virksomheder, som ikke er hjemmehørende her i landet, og som ikke anvender de standardformularer, der er nævnt i stk. 9,«.

11. I § 3 b, stk. 13, der bliver stk. 15, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Skatteministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om kriterier for ibrugtagning af køretøjer i medfør af stk. 4 og de administrative eller sanktionsmæssige konsekvenser af denne ibrugtagning, jf. stk. 5.«

12. I § 3 b, stk. 13, 2. pkt., der bliver stk. 15, 3. pkt., ændres »stk. 12« til: »stk. 14«.

13. § 7 b, stk. 7, ophæves.

14. I § 7 c, stk. 1, 1. pkt., udgår »for et køretøj, der, regnet fra anmodningens indgivelse, første gang er registreret for mere end 10 år siden,«.

15. I § 7 c, stk. 1, 2. pkt., ændres »køreklar stand« til: »registreringsklar stand«.

16. § 7 c, stk. 1, 4. pkt., ophæves.

17. I § 7 c, stk. 2, 3. pkt., ændres »3 uger« til: »9 uger«.

18. I § 7 c, stk. 2, 6. pkt., ændres »3 måneder« til: »6 måneder«.

19. I § 7 c indsættes som stk. 6 og 7:

»Stk. 6. Sammen med en anmodning om godtgørelse af afgiften efter § 7 b for et køretøj betales et gebyr på 1.950 kr. Gebyret betales af den, der anmoder om godtgørelsen.

Stk. 7. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for gebyret.«

20. § 7 c, stk. 6 og 7, affattes således:

»Stk. 6. Sammen med en anmodning om godtgørelse af afgiften efter § 7 b for et køretøj betales et gebyr, som betales af den, der anmoder om godtgørelsen.

Stk. 7. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for gebyret, herunder beløbets størrelse.«

21. I § 9 a, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 3 b, stk. 7« til: »§ 3 b, stk. 9«.

22. I § 14, stk. 1, nr. 1, ændres »et køretøj,« til: »et køretøj og«.

23. § 14, stk. 1, nr. 2, ophæves.

Nr. 3 bliver herefter nr. 2.

24. § 16, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

25. I § 16, stk. 3, der bliver stk. 2, udgår »eller godtgørelse«.

26. I § 20, stk. 9, ændres »§ 3 b, stk. 4« til: »§ 3 b, stk. 6«.

27. I § 21, stk. 1, 1. pkt., ændres »en registreret virksomheds salg« til: »en virksomheds køb eller salg«.

28. I § 21, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »bero hos«: »køberen og«.

29. I § 21, stk. 2, indsættes efter »nævnte vedrørende«: »køb eller«.

30. I § 25, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »fremstilling af køretøjer«: », enhver, der erhvervsmæssigt udlejer køretøjer, og enhver fysisk eller juridisk person, der er interesseforbunden med eller nærtstående til en sådan køber, sælger, leverandør eller udlejer, jf. ligningslovens § 2, stk. 1-4,«, og »fornødne« ændres til: »nødvendige«.

31. I § 25, stk. 2, 1. pkt., ændres »samt hos andre virksomheder, der erhvervsmæssigt afsætter afgiftspligtige køretøjer« til: », hos andre virksomheder, der erhvervsmæssigt afsætter eller udlejer afgiftspligtige køretøjer, og hos fysiske eller juridiske personer, der er interesseforbundne med eller nærtstående til sådanne virksomheder, jf. ligningslovens § 2, stk. 1-4«.

32. Efter § 25 indsættes:

»§ 25 a. Efterkommes en anmodning om oplysninger efter § 25, stk. 1, 4 og 5, ikke, kan told- og skatteforvaltningen give pålæg om, at oplysningerne skal indsendes inden en fastsat frist, og pålægge daglige tvangsbøder fra fristens overskridelse, indtil pålægget efterkommes.

Stk. 2. Landsskatteretten eller skatteankeforvaltningen kan tillægge en klage over et pålæg efter stk. 1 opsættende virkning, hvis særlige omstændigheder taler derfor. Landsskatterettens afgørelse kan træffes af en retsformand.«

33. I § 27, stk. 1, ændres »den, der« til: »den, som«.

34. I § 27, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 3 b, stk. 6, 1. pkt., og stk. 8, 1. pkt.« til: »§ 3 b, stk. 4, stk. 5, 2. pkt., stk. 8, 1. pkt., og stk. 10, 1. pkt.«, og »§ 24,« ændres til: »§ 24 eller«.

35. I § 27, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »§ 3 c, stk. 1,«: »jf. dog § 3 b, stk. 4,«.

§ 2

I lov om registrering af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 223 af 27. februar 2019, som ændret ved § 3 i lov nr. 715 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel indsættes efter »Rådets direktiv«: »2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer, EU-Tidende 2014, nr. L 127, side 129, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv«.

2. Efter § 17 indsættes:

»§ 17 a. Told- og skatteforvaltningen kan udveksle oplysninger med den kompetente myndighed i en medlemsstat i Den Europæiske Union med henblik på at foretage elektronisk søgning i oplysninger fra Køretøjsregisteret og det tilsvarende nationale udenlandske register til brug for efterforskning af mistanke om momssvig og med henblik på at opdage momssvig og til brug for registrering af køretøjer og opkrævning af registreringsafgift og andre køretøjsrelaterede afgifter.«

§ 3

I affalds- og råstofafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 21. april 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 1728 af 27. december 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 33, stk. 1, ændres »den, der« til: »den, som«.

§ 4

I lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier), jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 10. marts 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 1431 af 5. december 2018 og § 2 i lov nr. 1728 af 27. december 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 32, stk. 1, ændres »den, der« til: »den, som«.

§ 5

I lov om afgift af bekæmpelsesmidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 232 af 26. februar 2015, som ændret ved § 3 i lov nr. 1728 af 27. december 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 40, stk. 1, ændres »den, der« til: »den, som«.

§ 6

I brændstofforbrugsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1453 af 30. november 2018, som ændret ved § 2 i lov nr. 1730 af 27. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om fritagelse for afgifter efter stk. 1, 1. og 2. pkt. Told- og skatteforvaltningen træffer afgørelse om ophør af afgiftsfritagelsen efter stk. 1, 3. pkt.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 1, 1. og 2. pkt., kan påklages til Ankestyrelsen. Told- og skatteforvaltningens afgørelser efter stk. 1, 3. pkt., kan påklages til Landsskatteretten.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

2. I § 15, stk. 1, ændres »den, der« til: »den, som«.

3. I § 15 a, stk. 3, 4. pkt., ændres »opkrævningslovens §§ 15, 15 a og 15 b« til: »§§ 13-15 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige«.

§ 7

I lov om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 69 af 17. januar 2017, som ændret ved § 2 i lov nr. 1431 af 5. december 2018 og § 4 i lov nr. 1728 af 27. december 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 17, stk. 1, ændres »den, der« til: »den, som«.

§ 8

I chokoladeafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1010 af 3. juli 2018, som ændret ved § 1 i lov nr. 1686 af 26. december 2017 og § 5 i lov nr. 1728 af 27. december 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 26, stk. 1, ændres »den, der« til: »den, som«.

§ 9

I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 2011, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 903 af 4. juli 2013 og senest ved § 1 i lov nr. 331 af 30. marts 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 15, stk. 1, ændres »den, der« til: »den, som«.

§ 10

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 308 af 24. marts 2017, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 331 af 30. marts 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 15, stk. 1, ændres »den, der« til: »den, som«.

§ 11

I emballageafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1236 af 4. oktober 2016, som ændret ved § 3 i lov nr. 1431 af 5. december 2018, § 1 i lov nr. 1434 af 5. december 2018 og § 6 i lov nr. 1728 af 27. december 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 18, stk. 1, ændres »den, der« til: »den, som«.

§ 12

I lov om forskellige forbrugsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 22. februar 2018, som ændret ved § 5 i lov nr. 1431 af 5. december 2018 og § 8 i lov nr. 1728 af 27. december 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 22, stk. 1, ændres »den, der« til: »den, som«.

§ 13

I lov om afgift af naturgas og bygas m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 312 af 1. april 2011, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 555 af 2. juni 2014 og senest ved § 3 i lov nr. 331 af 30. marts 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 21, stk. 1, ændres »den, der« til: »den, som«.

§ 14

I lov om afgift af konsum-is, jf. lovbekendtgørelse nr. 127 af 22. februar 2018, som ændret ved § 6 i lov nr. 1431 af 5. december 2018 og § 9 i lov nr. 1728 af 27. december 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 1, ændres »den, der« til: »den, som«.

§ 15

I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1080 af 3. september 2015, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 331 af 30. marts 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 20, stk. 1, ændres »den, der« til: »den, som«.

§ 16

I lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 1357 af 18. november 2016, som ændret ved § 7 i lov nr. 1431 af 5. december 2018, § 11 i lov nr. 1728 af 27. december 2018 og § 56 i lov nr. 338 af 2. april 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 34, stk. 1, ændres »den, der« til: »den, som«.

§ 17

I lov om afgift af kvælstofoxider, jf. lovbekendtgørelse nr. 1144 af 13. oktober 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 1385 af 28. december 2011, § 5 i lov nr. 104 af 13. februar 2018 og § 12 i lov nr. 1728 af 27. december 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 21, stk. 1, ændres »den, der« til: »den, som«.

§ 18

I lystfartøjsforsikringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 165 af 8. februar 2017, som ændret ved § 13 i lov nr. 1728 af 27. december 2018 og § 2 i lov nr. 85 af 30. januar 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 11, stk. 1, ændres »den, der« til: »den, som«.

§ 19

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2014, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 331 af 30. marts 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 25, stk. 1, ændres »den, der« til: »den, som«.

§ 20

I motoransvarsforsikringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 213 af 27. februar 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 1, ændres »den, der« til: »den, som«.

§ 21

I lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 2. maj 2017, som ændret ved § 11 i lov nr. 1431 af 5. december 2018 og § 16 i lov nr. 1728 af 27. december 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 31, stk. 1, ændres »den, der« til: »den, som«.

§ 22

I lov om afgift af skadesforsikringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1482 af 6. december 2017, som ændret ved § 17 i lov nr. 1728 af 27. december 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 16, stk. 1, ændres »den, der« til: »den, som«.

§ 23

I lov om afgift af spildevand, jf. lovbekendtgørelse nr. 1323 af 11. november 2016, som ændret ved § 8 i lov nr. 1558 af 13. december 2016 og § 6 i lov nr. 331 af 30. marts 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 21, stk. 1, ændres »den, der« til: »den, som«.

§ 24

I lov om afgifter af spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 337 af 7. april 2016, som ændret ved § 2 i lov nr. 686 af 8. juni 2017, § 2 i lov nr. 1725 af 27. december 2018, § 18 i lov nr. 1728 af 27. december 2018 og § 8 i lov nr. 324 af 30. marts 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 33, stk. 1, ændres »den, der« til: »den, som«.

§ 25

I spiritusafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 82 af 21. januar 2016, som ændret ved § 2 i lov nr. 947 af 20. december 1999, § 2 i lov nr. 1554 af 13. december 2016, § 5 i lov nr. 1686 af 26. december 2017 og § 3 i lov nr. 104 af 13. februar 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 31, stk. 1, ændres »den, der« til: »den, som«.

§ 26

I lov om afgift af svovl, jf. lovbekendtgørelse nr. 335 af 18. marts 2015, som ændret ved § 8 i lov nr. 1893 af 29. december 2015, § 9 i lov nr. 1558 af 13. december 2016, § 7 i lov nr. 474 af 17. maj 2017, § 19 i lov nr. 1728 af 27. december 2018 og § 7 i lov nr. 331 af 30. marts 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 29, stk. 1, ændres »den, der« til: »den, som«.

§ 27

I tinglysningsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 843 af 9. august 2019, som ændret ved § 4 i lov nr. 526 af 7. juni 2006, § 20 i lov nr. 1728 af 27. december 2018 og § 4 i lov nr. 270 af 26. marts 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 30, stk. 1, ændres »den, der« til: »den, som«.

§ 28

I tobaksafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 19 af 8. januar 2018, som ændret ved § 21 i lov nr. 1728 af 27. december 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 25, stk. 1, ændres »den, der« til: »den, som«.

§ 29

I lov om afgift af ledningsført vand, jf. lovbekendtgørelse nr. 962 af 27. juni 2013, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 104 af 13. februar 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 20, stk. 1, ændres »den, der« til: »den, som«.

§ 30

I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 7. november 2018, som ændret ved § 13 i lov nr. 1431 af 5. december 2018, § 22 i lov nr. 1728 af 27. december 2018 og § 3 i lov nr. 1730 af 27. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 16 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om fritagelse for afgifter efter stk. 1, 1. pkt. Told- og skatteforvaltningen træffer afgørelse om ophør af afgiftsfritagelsen efter stk. 1, 2. pkt.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 1, 1. pkt., kan påklages til Ankestyrelsen. Told- og skatteforvaltningens afgørelser efter stk. 1, 2. pkt., kan påklages til Landsskatteretten.«

2. I § 23, stk. 1, ændres »den, der« til: »den, som«.

§ 31

I øl- og vinafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 23. marts 2017, som ændret ved § 6 i lov nr. 1686 af 26. december 2017, § 6 i lov nr. 104 af 13. februar 2018, § 24 i lov nr. 1728 af 27. december 2018 og § 5 i lov nr. 270 af 26. marts 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 25, stk. 1, ændres »den, der« til: »den, som«.

§ 32

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2020, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 1, nr. 20 og 22-25, træder i kraft den 1. juli 2020.

Stk. 3. § 6, nr. 1, og § 30, nr. 1, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med den 1. januar 2018.

Stk. 4. § 1, nr. 2, finder ikke anvendelse for køretøjer, der er anmeldt til registrering før den 1. januar 2020.

Stk. 5. § 1, nr. 13, 14 og 16-19, finder ikke anvendelse for anmodninger om eksportgodtgørelse, der er indgivet før den 1. januar 2020.

Stk. 6. Sager, hvor en kommunalbestyrelse eller Ankestyrelsen har truffet afgørelse om afslag på fritagelse for eller nedsættelse af brændstofforbrugsafgift eller vægtafgift efter reglerne i brændstofforbrugsafgiftslovens § 7, stk. 1, eller § 16, stk. 1, i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. i perioden fra og med den 1. januar 2018 til og med det tidspunkt, hvor § 6, nr. 1, og § 30, nr. 1, er trådt i kraft, jf. stk. 3, kan efter anmodning blive behandlet hos den instans, som har meddelt afslaget. Sager, der bliver behandlet i medfør af 1. pkt., og som medfører fritagelse for eller nedsættelse af afgifter, vil kunne medføre tilbagebetaling af det afgiftsbeløb, som er indbetalt i perioden fra det tidspunkt, hvor det oprindelige afslag blev meddelt, og frem til fritagelsen eller nedsættelsen sker. Sager, hvor en kommunalbestyrelse eller Ankestyrelsen har truffet afgørelse om fuldt medhold om fritagelse for eller nedsættelse af brændstofforbrugsafgift eller vægtafgift efter reglerne i brændstofforbrugsafgiftslovens § 7, stk. 1, eller § 16, stk. 1, i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. i perioden fra og med den 1. januar 2018 til og med det tidspunkt, hvor § 6, nr. 1, og § 30, nr. 1, er trådt i kraft, jf. stk. 3, tillægges virkning fra det tidspunkt, hvor afgørelsen blev truffet. Ansøgninger, som er indgivet, inden § 6, nr. 1, og § 30, nr. 1, er trådt i kraft, og hvor der på ikrafttrædelsestidspunktet endnu ikke er truffet afgørelse af en kommunalbestyrelse eller Ankestyrelsen, skal behandles efter de nye regler, jf. § 6, nr. 1, og § 30, nr. 1.

Givet på Christiansborg Slot, den 19. november 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Morten Bødskov

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).