Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0138
 
32016L2341
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser1)

I medfør af § 167, stk. 6, § 199, stk. 12, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 6. september 2019, og § 49, stk. 5, og § 117, stk. 8, i lov nr. 1703 af 27. december 2018 om firmapensionskasser fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, der driver livsforsikringsvirksomhed omfattet af bilag 8 i lov om finansiel virksomhed, og firmapensionskasser, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på genforsikringsvirksomhed.

Registerets indhold og indretning

§ 2. Livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser skal registrere aktiver i henhold til henholdsvis § 167 i lov om finansiel virksomhed og § 49 i lov om firmapensionskasser.

§ 3. Med henblik på at sikre, at værdien af de registrerede aktiver mindst svarer til værdien af de samlede forsikrings- eller pensionsmæssige hensættelser, jf. § 167, stk. 1, 1. pkt., i lov om finansiel virksomhed og § 49, stk. 1, i lov om firmapensionskasser, skal værdien af de registrerede aktiver modsvare værdien af de forsikrings- eller pensionsmæssige hensættelser tillagt en overdækning.

§ 4. For livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser opgøres aktiverne efter følgende regler:

1) Aktiverne opgøres og reguleres løbende i overensstemmelse med bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

2) Der skal foretages fradrag for en eventuel behæftet del, og udlån kan kun indgå til en værdi, der fremkommer efter fradrag af forpligtelser over for den pågældende låntager.

3) Finansielle kontrakter, der reducerer risikoen for, at aktiverne ikke kan dække de forsikringsmæssige forpligtelser, skal medregnes med værdien af sådanne kontrakter i aktivernes værdi.

4) Tilgodehavende uforfaldne renter af aktiver medregnes i aktivernes værdi.

Stk. 2. For firmapensionskasser opgøres aktiverne i overensstemmelse med § 50 i lov om firmapensionskasser.

§ 5. For livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser opgøres de forsikringsmæssige hensættelser efter følgende regler:

1) Hensættelserne opgøres og reguleres løbende i overensstemmelse med bekendtgørelse om værdiansættelse af aktiver og passiver, herunder forsikringsmæssige hensættelser, for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v.

2) Hensættelserne opgøres brutto for direkte tegnede forsikringer.

3) Den andel af hensættelser for indirekte tegnede forsikringer, der modsvares af genforsikringsdepoter hos afgivende forsikringsselskaber, fradrages.

4) Indtil halvdelen af tilgodehavende forfaldne præmier fradrages.

Stk. 2. For firmapensionskasser opgøres de pensionsmæssige hensættelser i overensstemmelse med § 51 i lov om firmapensionskasser.

§ 6. Registeret skal til enhver tid indeholde samtlige aktiver, der omfattes af registreringen, og oplysninger om værdien heraf.

Stk. 2. Aktiverne skal entydigt individualiseres:

1) Indskud i pengeinstitutter individualiseres ved oplysning om pengeinstituttets navn samt konto- og registreringsnummer.

2) Fondsaktiver registreret i en værdipapircentral individualiseres ved oplysning om det kontoførende instituts navn og depotkontonummeret for hvert enkelt fondsaktiv.

3) Aktiver indlagt i et pengeinstitut individualiseres ved oplysning om pengeinstituttets navn og det depotkontonummer, aktivet er indlagt under.

4) Værdipapirer indlagt i et samledepot individualiseres ved oplysning om en specifikation af hvilke værdipapirer, der tilhører livforsikringsselskabet, den tværgående pensionskasse, firmapensionskassen eller filialen.

5) Indskud på fælleskonti individualiseres ved oplysning om den andel, som tilhører livforsikringsselskabet, den tværgående pensionskasse, firmapensionskassen eller filialen.

§ 7. Registeret skal inden for 24 timer kunne generere en oversigt over samtlige registrerede aktiver. Oversigten skal angive aktivernes dagsværdi på genereringstidspunktet.

Retningslinjer og forretningsgange

§ 8. Livsforsikringsselskabets, den tværgående pensionskasses eller firmapensionskassens bestyrelse skal udarbejde retningslinjer for registerets opbygning og for, hvordan registeret føres.

Stk. 2. Retningslinjerne skal som minimum angive:

1) Hvem der er ansvarlig for at føre og kontrollere registeret.

2) Hvordan der tages højde for udsving i de registrerede aktivers værdi, således at det sikres, at de registrerede aktivers værdi til enhver tid mindst svarer til værdien af de forsikrings- eller pensionsmæssige hensættelser.

3) Hvordan forfaldne renter og provenu ved salg eller udtrækning behandles, herunder om renter og provenu omfattes af registeret.

Stk. 3. Består registeret af flere delsystemer skal retningslinjerne indeholde en beskrivelse af sammenhængen mellem delsystemerne, og af hvordan en oversigt over samtlige registrerede aktiver genereres i henhold til § 7.

§ 9. Livsforsikringsselskabets, den tværgående pensionskasses eller firmapensionskassens bestyrelse skal i retningslinjerne efter § 8 foretage et begrundet skøn over, hvilke aktivtyper der skal dække de forsikrings- eller pensionsmæssige hensættelser og størrelsen af overdækningen, jf. § 3.

Stk. 2. Bestyrelsen i livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, der også udøver virksomhed omfattet af forsikringsklasse 1 og 2 i bilag 7 i lov om finansiel virksomhed, skal tillige tage forventede udsving i de forsikringsmæssige hensættelser i betragtning ved det begrundede skøn.

§ 10. Livsforsikringsselskabets, den tværgående pensionskasses eller firmapensionskassens direktion skal udarbejde en forretningsgang for registerets løbende overvågning og ajourføring.

Stk. 2. Forretningsgangen skal som minimum angive:

1) Hvordan de registrerede aktiver individualiseres.

2) Hvordan den i registeret anførte værdi af aktiverne opgøres.

3) Hvordan en oversigt over de registrerede aktiver genereres.

Indberetning

§ 11. Livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser skal senest fem uger efter udløbet af hvert kvartal indsende en opgørelse over de samlede forsikrings- eller pensionsmæssige hensættelser og de registrerede aktiver til Finanstilsynet.

Stk. 2. Et livsforsikringsselskab eller en tværgående pensionskasse, der udover virksomhed omfattet af bilag 8 i lov om finansiel virksomhed også udøver virksomhed omfattet af forsikringsklasse 1 og 2 i bilag 7 i lov om finansiel virksomhed, skal inkludere opgørelsen af de samlede forsikringsmæssige hensættelser og indgåede præmier for denne virksomhed i opgørelsen efter stk. 1.

§ 12. Til opgørelsen efter § 11 anvendes Finanstilsynets skemaer, og opgørelsen indberettes elektronisk til Finanstilsynet.

Stk. 2. Ved udfyldelsen af skemaerne angives de forsikrings- eller pensionsmæssige hensættelser og de registrerede aktiver til værdien ved udgangen af kvartalet.

Revision

§ 13. Den eksterne revision skal mindst én gang årligt foretage en uanmeldt revision, hvor det kontrolleres, at de aktiver, der indgår i registeret, er til stede og har en værdi, der mindst svarer til værdien af de forsikrings- eller pensionsmæssige hensættelser.

Stk. 2. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde kræve, at uanmeldt revision skal foretages oftere end den frekvens, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Den eksterne revision skal i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet redegøre for den uanmeldte revision.

Stk. 4. Giver den uanmeldte revision anledning til særlige bemærkninger, skal den eksterne revision straks underrette Finanstilsynet herom.

Straffebestemmelser

§ 14. Overtrædelse af § 3, § 6, §§ 7-11, og § 13, stk. 1, 3 og 4, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 11 af 4. januar 2019 om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser ophæves.

Finanstilsynet, den 29. november 2019

Jesper Berg

/ Birgitta Nielsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), EU-Tidende 2009, L 335, side 1, samt dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/2341 af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP’ers) aktiviteter og tilsynet hermed (omarbejdning), EU-tidende 2016, L 254, side 37.