Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 4 og § 7 i lov om Forsyningstilsynet

I medfør af § 14, stk. 2, i lov nr. 690 af 8. juni 2018 om Forsyningstilsynet fastsættes:

§ 1. § 4 og § 7 i lov nr. 690 af 8. juni 2018 om Forsyningstilsynet sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. december 2019.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, den 2. december 2019

Dan Jørgensen

/ Henrik Andersen