Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om regulering for 2020 af egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven

(Til samtlige kommunalbestyrelser, regionsråd m.fl.)

I bekendtgørelse nr. 1658 af 22. december 2017 om tandpleje, som ændret ved bekendtgørelse nr. 603 af 27. maj 2018, er der i §§ 10, 15 og 23-26 fastsat loft for egenbetalingen for de af ordningerne omfattede patienter.

Ifølge bekendtgørelsens § 29 reguleres det fastsatte loft for egenbetaling én gang årligt den 1. januar. Reguleringen foretages på grundlag af satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent. Beløbet afrundes til det nærmeste kronebeløb deleligt med 5.

For 2020 er satsreguleringsprocenten fastsat til 2,0 pct., jf. bekendtgørelse nr. 855 af 20. august 2019 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2020.

Under henvisning hertil skal Sundheds- og Ældreministeriet meddele, at den maksimale egenbetaling for deltagere i omsorgstandplejen, jf. § 10, stk. 1, i bekendtgørelse om tandpleje, fra den 1. januar 2020 udgør 540 kr. Fra samme dato udgør den maksimale egenbetaling for deltagere i specialtandplejen, jf. § 15, stk. 1, i bekendtgørelse om tandpleje, og for patienter, der modtager tilskud efter sundhedslovens § 166, jf. § 23, stk. 4, § 24, stk. 4, § 25, stk. 4, og § 26, stk. 4, i bekendtgørelse om tandpleje, 2.010 kr.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 18. november 2019

Louise Sevel Lundstrøm