Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige autorisationslove inden for sundhedsvæsenet

(Gebyr for autorisation m.v. af visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om udøvelse af lægegerning, jf. lovbekendtgørelse nr. 632 af 20. juli 1995, som ændret ved lov nr. 386 af 22. maj 1996, lov nr. 463 af 10. juni 1997 og lov nr. 482 af 1. juli 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Sundhedsministeren fastsætter gebyrer for meddelelse af tilladelse til selvstændigt virke som læge baseret på uddannelse gennemført her i landet eller i udlandet.«

2. I § 3 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Sundhedsministeren fastsætter gebyrer for meddelelse af tilladelse til at betegne sig som alment praktiserende læge baseret på uddannelse gennemført her i landet eller i udlandet.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

3. I § 4 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Sundhedsministeren fastsætter gebyrer for meddelelse af tilladelse til at betegne sig som speciallæge baseret på uddannelse gennemført her i landet eller i udlandet.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

§ 2

I lov nr. 276 af 26. maj 1976 om tandlæger, som ændret ved lov nr. 217 af 23. april 1986, lov nr. 310 af 4. juni 1986, lov nr. 352 af 14. maj 1992 og lov nr. 463 af 10. juni 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 2 indsættes som stk. 4 og 5:

»Stk. 4. Sundhedsministeren fastsætter gebyrer for meddelelse af autorisation som tandlæge baseret på uddannelse gennemført her i landet eller i udlandet.

    Stk. 5. Sundhedsministeren fastsætter gebyrer for meddelelse af tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge baseret på uddannelse gennemført her i landet eller i udlandet.«

§ 3

I lov nr. 415 af 6. juni 1991 om kiropraktorer m.v., som ændret ved lov nr. 502 af 30. juni 1993 og lov nr. 463 af 10. juni 1997, foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Sundhedsministeren fastsætter gebyrer for meddelelse af autorisation baseret på uddannelse gennemført her i landet eller i udlandet.«

§ 4

I lov om sygeplejersker, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 14. november 1990, som ændret ved lov nr. 352 af 14. maj 1992, foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Sundhedsministeren fastsætter gebyrer for meddelelse af autorisation baseret på uddannelse gennemført her i landet eller i udlandet.«

§ 5

I lov nr. 671 af 13. december 1978 om jordemødre, som ændret ved lov nr. 217 af 23. april 1986 og lov nr. 352 af 14. maj 1992, foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Sundhedsministeren fastsætter gebyrer for meddelelse af autorisation baseret på uddannelse gennemført her i landet eller i udlandet.«

§ 6

I lov nr. 100 af 14. marts 1979 om kliniske tandteknikere, som ændret ved lov nr. 217 af 23. april 1986, lov nr. 352 af 14. maj 1992 og lov nr. 463 af 10. juni 1997, foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Sundhedsministeren fastsætter gebyrer for meddelelse af autorisation baseret på uddannelse gennemført her i landet eller i udlandet.«

§ 7

I lov nr. 379 af 18. maj 1994 om optikere m.v., som ændret ved lov nr. 463 af 10. juni 1997, fortages følgende ændring:

1. § 3, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Sundhedsministeren fastsætter gebyrer for meddelelse af autorisation som optiker og kontaktlinseoptiker baseret på uddannelse gennemført her i landet eller i udlandet.«

§ 8

I lov om terapiassistenter, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 30. august 1991, som ændret ved lov nr. 352 af 14. maj 1992, foretages følgende ændring:

1. I § 1 indsættes som stk. 13:

»Stk. 13. Sundhedsministeren fastsætter gebyrer for meddelelse af autorisation baseret på uddannelse gennemført her i landet eller i udlandet.«

§ 9

I lov nr. 142 af 26. april 1972 om fodterapeuter, som ændret ved lov nr. 217 af 23. april 1986 og lov nr. 352 af 14. maj 1992, foretages følgende ændring:

1. I § 1 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Sundhedsministeren fastsætter gebyrer for meddelelse af autorisation baseret på uddannelse gennemført her i landet eller i udlandet.«

§ 10

I lov nr. 498 af 12. juni 1996 om tandplejere, som ændret ved lov nr. 463 af 10. juni 1997, foretages følgende ændring:

1. § 3, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Sundhedsministeren fastsætter gebyrer for meddelelse af autorisation baseret på uddannelse gennemført her i landet eller i udlandet.«

§ 11

I lov nr. 307 af 24. april 1996 om kliniske diætister, som ændret ved lov nr. 463 af 10. juni 1997, foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Sundhedsministeren fastsætter gebyrer for meddelelse af autorisation baseret på uddannelse gennemført her i landet eller i udlandet.«

§ 12

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 13

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg slot, den 2. juni 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Carsten Koch